Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 22

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
70
lượt xem
14
download

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh_đề 22', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 22

 1. Bài : 5352 Sinh v t sau đây thu c nhóm sinh v t đ ng nhi t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ ng v t không xương s ng B. Đ ng v t có xương s ng C. Đ ng v t thu c l p chim D. Th c v t Đáp án là : (C) Bài : 5351 Các y u t sau đây thu c nhóm nhân t vô sinh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th c v t và con ngư i B. Đ ng v t và th c v t C. Khí h u, nư c và ánh sáng D. Ánh sáng và đ ng v t Đáp án là : (C) Bài : 5350 Nhóm nhân t nào sau đây không ph i các nhân t vô sinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ánh sáng, nhi t đ , nư c B. Các cơ th sinh v t C. Khí h u, nư c, sinh v t D. Ánh sáng, sinh v t, con ngư i Đáp án là : (B) Bài : 5349 Nhân t nào sau đây bao hàm các nhân t còn l i? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân t h u sinh B. Nhân t vô sinh C. Nhân t sinh thái D. Nhân t con ngư i Đáp án là : (C) Bài : 5348 Y u t nào sau đây v a là môi trư ng s ng v a là nhân t sinh thái? Ch n m t đáp án dư i đây
 2. A. Không khí B. Nư c C. Đ t D. Cơ th sinh v t Đáp án là : (D) Bài : 5347 Có 4 lo i môi trư ng ph bi n là: môi trư ng đ t, môi trư ng nư c, môi trư ng không khí và: Ch n m t đáp án dư i đây A. Môi trư ng vô sinh B. Môi trư ng h u sinh C. Môi trư ng hoá h c D. Môi trư ng sinh v t Đáp án là : (D) Bài : 5346 Nh ng y u t c a môi trư ng s ng tác đ ng tr c ti p ho c gián ti p đ n s s ng, s phát tri n và sinh s n c a sinh v t đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân t sinh thái B. Nhân t h u sinh C. Nhân t vô sinh D. Con ngư i Đáp án là : (A) Bài : 5345 Tác đ ng c a các sinh v t lên m t cơ th sinh v t khác đư c xem là lo i nhân t sinh thái nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân t vô sinh B. Nhân t h u sinh C. Nhân t gián ti p D. Nhân t tr c ti p Đáp án là : (B) Bài : 5344
 3. …………… bao g m t t c nh ng gì bao quanh sinh v t tr c ti p ho c gián ti p tác đ ng lên s s ng, s phát tri n và sinh s n c a sinh v t. T đúng đ đi n vào ch tr ng c a đo n câu trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các nhân t vô sinh B. Các nhân t h u sinh C. Môi trư ng D. Sinh quy n Đáp án là : (C) Bài : 5343 Ngư i ta l p đư c b ng khái quát v nh hư ng c a nhi t đ môi trư ng nư c lên s phát tri n c a hai loài cá như sau: Tên loài Gi i h n dư i Gi i h n trên C c thu n Cá chép Cá rô phi Phát bi u nào sau đây đúng khi đ c p đ n tác d ng c a nhi t đ hai loài trên? Ch n m t đáp án dư i đây A. Cá chép có kh năng phân b r ng hơn cá rô phi B. M c nhi t thu n l i nh t c a cá rô phi th p hơn so v i cá chép C. Cá rô phi thích h p v i ao h mi n B c nư c ta hơn cá chép D. Kh năng ch u l nh c a cá rô phi cao hơn cá chép Đáp án là : (A) Bài : 5342 Ngư i ta l p đư c b ng khái quát v nh hư ng c a nhi t đ môi trư ng nư c lên s phát tri n c a hai loài cá như sau: Tên loài Gi i h n dư i Gi i h n trên C c thu n Cá rô phi Cá rô phi phát tri n m nh nh t m c nhi t: Ch n m t đáp án dư i đây A. T đ n B. T đ n C. T đ n D. Đáp án là : (D) Bài : 11317
 4. Phát bi u nào sau đây đúng? Ch n m t đáp án dư i đây A. sinh v t nhân chu n, axit amin m đ u chu i pôlipeptit s đư c t ng h p là metiônin. B. Trong phân t ARN có ch a g c đư ng C5H10O5 và các bazơ nitric A, T, G, X. C. M t b ba mã di truy n có th mã hóa cho m t ho c m t s axit amin. D. Phân t tARN và rARN có c u trúc m ch đơn, phân t mARN có c u trúc m ch kép. Đáp án là : (A) Bài : 11316 T p h p sinh v t nào dư i đây đư c xem là m t qu n th giao ph i? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nh ng con cá s ng trong cùng m t cái h . B. Nh ng con ong th l y m t m t vư n hoa. C. Nh ng con m i s ng trong m t t m i chân đê. D. Nh ng con gà tr ng và gà mái nh t m t góc ch . Đáp án là : (C) Bài : 11315 Trong m t cái ao, ki u quan h có th x y ra gi a hai loài cá có cùng nhu c u th c ăn là: Ch n m t đáp án dư i đây A. c ch c m nhi m. B. c nh tranh. C. v t ăn th t - con m i. D. ký sinh. Đáp án là : (B) Bài : 11314 Prôtêin không th c hi n ch c năng Ch n m t đáp án dư i đây A. đi u hòa các quá trình sinh lý. B. tích lũy thông tin di truy n. C. b o v t bào và cơ th .
 5. D. xúc tác các ph n ng sinh hóa. Đáp án là : (B) Bài : 11313 Cho lai hai cây bí qu tròn v i nhau, đ i con thu đư c 272 cây bí qu tròn, 183 cây bí qu b u d c và 31 cây bí qu dài. S di truy n tính tr ng hình d ng qu bí tuân theo quy lu t Ch n m t đáp án dư i đây A. phân li đ c l p c a Menđen B. liên k t gen hoàn toàn. C. tương tác c ng g p. D. tương tác b tr . Đáp án là : (D) Bài : 11312 Trong trư ng h p m i gen quy đ nh m t tính tr ng, tính tr ng tr i là tr i hoàn toàn. Phép lai nào sau đây không làm xu t hi n t l ki u hình 1 : 2 : 1 đ i F1? Ch n m t đáp án dư i đây A. , có hoán v gen x y ra m t gi i v i t n s 40%. B. , các gen liên k t hoàn toàn. C. , các gen liên k t hoàn toàn. D. , các gen liên k t hoàn toàn. Đáp án là : (B) Bài : 11311 Không phân ban: Đ xác đ nh m t tính tr ng do gen trong nhân hay gen trong t bào ch t quy đ nh, ngư i ta thư ng ti n hành Ch n m t đáp án dư i đây A. lai phân tích. B. lai thu n ngh ch. C. lai xa
 6. D. lai khác dòng. Đáp án là : (B) Bài : 11310 Hóa ch t gây đ t bi n nhân t o 5-Brôm uraxin (5BU) thư ng gây đ t bi n gen d ng Ch n m t đáp án dư i đây A. thay th c p A-T b ng c p G-X. B. thay th c p A-T b ng c p T-A. C. thay th c p G-X b ng c p X-G. D. thay th c p G-X b ng c p A-T. Đáp án là : (A) Bài : 11309 S trao đ i chéo không cân gi a 2 cromatit khác ngu n g c trong m t c p nhi m s c th tương đ ng có th làm xu t hi n d ng đ t bi n Ch n m t đáp án dư i đây A. l p đo n và m t đo n. B. chuy n đo n tương h . C. đ o đo n và l p đo n. D. chuy n đo n và m t đo n. Đáp án là : (A) Bài : 11308 Tính tr ng s lư ng thư ng Ch n m t đáp án dư i đây A. có h s di truy n cao B. do nhi u gen quy đ nh C. ít ch u nh hư ng c a môi trư ng D. có m c ph n ng h p. Đáp án là : (B) Bài : 11307
 7. Phát bi u nào sau đây không ph i là quan ni m c a Đacuyn? Ch n m t đáp án dư i đây A. Loài m i đư c hình thành d n d n qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên theo con đư ng phân li tính tr ng. B. Ch n l c t nhiên tác đ ng thông qua đ c tính bi n d và di truy n c a sinh v t. C. Toàn b sinh gi i ngày nay là k t qu quá trình ti n hóa t m t ngu n g c chung. D. Ngo i c nh thay đ i ch m ch p, sinh v t có kh năng thích ng k p th i. Đáp án là : (D) Bài : 11304 Theo quan ni m hi n đ i, nhân t làm trung hòa tính có h i c a đ t bi n là : Ch n m t đáp án dư i đây A. đ t bi n B. giao ph i C. ch n l c t nhi n D. các cơ ch cách li. Đáp án là : (B) Bài : 11303 Nguyên nhân c a hi n tư ng b t th thư ng g p con lai gi a hai loài khác nhau là: Ch n m t đáp án dư i đây A. t bào cơ th lai xa có kích thư c l n, cơ th sinh trư ng m nh, thích nghi t t. B. t bào c a cơ th lai xa không mang các c p nhi m s c th tương đ ng. C. t bào c a cơ th lai xa ch a b nhi m s c th tăng g p b i so v i hai loài b m . D. t bào cơ th lai xa mang đ y đ b nhi m s c th c a hai loài b m . Đáp án là : (B) Bài : 11302 Gen A dài 4080Ao b đ t bi n thành gen a. Khi gen a t nhân đôi m t l n, môi trư ng n i bào đã cung c p 2398 nuclêôtit. Đ t bi n trên thu c d ng Ch n m t đáp án dư i đây A. thêm 1 c p nuclêôtít.
 8. B. m t 1 c p nuclêôtít C. m t 2 c p nuclêôtít D. thêm 2 c p nuclêôtít Đáp án là : (B) Bài : 11301 Theo quan ni m c a Lamac, có th gi i thích s hình thành đ c đi m c dài hươu cao c là do Ch n m t đáp án dư i đây A. s xu t hi n các đ t bi n c dài. B. s tích lũy các bi n d c dài b i ch n l c t nhiên. C. hươu thư ng xuyên vươn dài c đ ăn các lá trên cao. D. s ch n l c các đ t bi n c dài. Đáp án là : (C) Bài : 11300 Phát bi u nào sau đây không đúng v ngư i đ ng sinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Nh ng ngư i đ ng sinh cùng tr ng không hoàn toàn gi ng nhau v tâm lí, tu i th và s bi u hi n các năng khi u. B. Nh ng ngư i đ ng sinh cùng tr ng s ng trong hoàn c nh khác nhau có nh ng tính tr ng khác nhau thì các tính tr ng đó do ki u gen quy đ nh là ch y u. C. Nh ng ngư i đ ng sinh khác tr ng thư ng khác nhau nhi u đ c đi m hơn ngư i đ ng sinh cùng tr ng D. Nh ng ngư i đ ng sinh cùng tr ng s ng trong hoàn c nh khác nhau có nh ng tính tr ng khác nhau thì các tính tr ng đó ch u nh hư ng nhi u c a môi trư ng. Đáp án là : (B) Bài : 11299 Hai loài sinh h c (loài giao ph i) thân thu c thì Ch n m t đáp án dư i đây A. cách li sinh s n v i nhau trong đi u ki n t nhiên. B. hoàn toàn khác nhau v hình thái. C. hoàn toàn bi t l p v khu phân b . D. giao ph i t do v i nhau trong đi u ki n t nhiên.
 9. Đáp án là : (A) Bài : 11298 Hi n tư ng nào sau đây là đ t bi n? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngư i b b ch t ng có da tr ng, tóc tr ng, m t h ng. B. M t s loài thú thay đ i màu s c, đ dày c a b lông theo mùa. C. Cây s i r ng lá vào cu i mùa thu và ra lá non vào mùa xuân. D. S lư ng h ng c u trong máu c a ngư i tăng khi đi lên núi cao. Đáp án là : (A) Bài : 11297 Trong ch n gi ng, ngư i ta ti n hành t th ph n b t bu c và giao ph i c n huy t nh m Ch n m t đáp án dư i đây A. tăng bi n d t h p B. tăng t l d h p C. t o dòng thu n D. gi m t l đ ng h p Đáp án là : (C) Bài : 11296 Đ c trưng cơ b n ngư i mà không có các loài vư n ngư i ngày nay là Ch n m t đáp án dư i đây A. đ con và nuôi con b ng s a B. kh năng bi u l tình c m C. b não có kích thư c l n D. có h th ng tín hi u th 2 Đáp án là : (D) Bài : 11295 B ng phương pháp gây đ t bi n và ch n l c không th t o ra đư c các ch ng
 10. Ch n m t đáp án dư i đây A. n m men, vi khu n có kh năng sinh s n nhanh t o sinh kh i l n B. penicillium có ho t tính pênixilin tăng g p 200 l n ch ng g c C. vi khu n E. coli mang gen s n xu t insulin c a ngư i D. vi sinh v t không gây b nh đóng vai trò làm kháng nguyên Đáp án là : (C) Bài : 11294 Phát bi u không đúng v đ t bi n gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ t bi n gen làm thay đ i v trí c a gen trên nhi m s c th B. Đ t bi n gen làm bi n đ i đ t ng t m t ho c m t s tính tr ng nào đó trên c th sinh v t C. Đ t bi n gen làm phát sinh các alen m i trong qu n th D. Đ t bi n gen làm bi n đ i m t ho c m t s c p nuclêôtit trong c u trúc c a gen Đáp án là : (A) Bài : 11293 Cho m t cây cà chua t b i có ki u gen Aaaa lai v i m t cây lư ng b i có ki u gen Aa. Quá trình gi m phân các cây b m x y ra bình thư ng, các lo i giao t đư c t o ra đ u có kh năng th tinh. T l ki u gen đ ng h p t l n đ i con là Ch n m t đáp án dư i đây A. 1/36 B. 1/6 C. 1/12 D. 1/2 Đáp án là : (C) Bài : 11292 Đacuyn là ngư i đ u tiên đưa ra khái ni m Ch n m t đáp án dư i đây A. đ t bi n B. bi n d t h p C. bi n d cá th
 11. D. đ t bi n trung tính Đáp án là : (C) Bài : 11291 Theo quan ni m ti n hoá hi n đ i, ch n l c t nhiên tác đ ng lên m i c p đ t ch c s ng, trong đó quan tr ng nh t là s ch n l c c p đ Ch n m t đáp án dư i đây A. cá th và qu n th B. qu n xã và h sinh thái C. qu n th và qu n xã D. phân t và t bào Đáp án là : (A) Bài : 11290 Phát bi u nào sau đây không đúng v quá trình hình thành loài m i b ng con đư ng đ a lí (hình thành loài khác khu v c đ a lý)? Ch n m t đáp án dư i đây A. Hình thành loài m i b ng con đư ng đ a lý di n ra ch m ch p trong th i gian l ch s lâu dài B. Trong nh ng đi u ki n đ a lý khác nhau, ch n l c t nhiên đã tích lũy các đ t bi n và bi n d t h p theo nh ng hư ng khác nhau C. Hình thành loài m i b ng con đư ng đ a lý thư ng g p c đ ng v t và th c v t D. Đi u ki n đ a lý là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n đ i tương ng trên cơ th sinh v t, t đó t o ra loài m i. Đáp án là : (D) Bài : 11289 Trong quá trình ti n hoá nh , s cách li có vai trò Ch n m t đáp án dư i đây A. làm thay đ i t n s alen t đó hình thành loài m i B. xoá nhòa nh ng khác bi t v v n gen gi a hai qu n th đã phân li C. góp ph n thúc đ y s phân hoá ki u gen c a qu n th g c D. tăng cư ng s khác nhau v ki u gen gi a các loài, các h Đáp án là : (C)
 12. Bài : 11288 Gi i h n năng su t c a gi ng đư c quy đ nh b i Ch n m t đáp án dư i đây A. ch đ dinh dư ng B. đi u ki n th i ti t C. ki u gen D. k thu t canh tác Đáp án là : (C) Bài : 11287 Gi s m t qu n th giao ph i tr ng thái cân b ng di truy n có 10000 cá th , trong đó 100 cá th có ki u gen đ ng h p l n (aa), thì s cá th có ki u gen d h p (Aa) trong qu n th s là Ch n m t đáp án dư i đây A. 900 B. 1800 C. 8100 D. 9900 Đáp án là : (B) Bài : 11286 M t gen có 4800 liên k t hiđrô và có t l A/G = ½, b đ t bi n thành alen m i có 4801 liên k t hiđrô và có kh i lư ng 108.104 đvC. S nuclêôtit m i lo i c a gen sau đ t bi n là : Ch n m t đáp án dư i đây A. T = A = 601 , G = X = 1199 B. A = T = 600, G = X = 1200 C. T = A = 598, G = X = 1202 D. T = A = 599, G = X = 1201 Đáp án là : (D) Bài : 11285 Theo quan ni m hi n đ i, cơ s v t ch t ch y u c a s s ng là
 13. Ch n m t đáp án dư i đây A. prôtêin và axit nuclêic B. axit nuclêic và lipit C. saccarit và phôtpholipi D. prôtêin và lipit Đáp án là : (A) Bài : 11284 Qu n th nào sau đây đã đ t tr ng thái cân b ng di truy n ? Ch n m t đáp án dư i đây A. 0,6AA : 0,2Aa : 0,2 aa B. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1 aa C. 0,4AA : 0,4Aa : 0,2 aa D. 0,64AA : 0,32Aa : 0,04 aa Đáp án là : (D) Bài : 11283 Đ t bi n gen tr i phát sinh trong quá trình nguyên phân c a t bào sinh dư ng không có kh năng Ch n m t đáp án dư i đây A. di truy n qua sinh s n h u tính B. nhân lên trong mô sinh dư ng C. t o th kh m D. di truy n qua sinh s n vô tính Đáp án là : (A) Bài : 11282 ngư i, b nh máu khó đông do m t gen l n (m) n m trên nhi m s c th X không có alen tương ng trên nhi m s c th Y quy đ nh. C p b m nào sau đây có th sinh con trai b b nh máu khó đông v i xác su t 25% ? Ch n m t đáp án dư i đây A. B.
 14. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 11281 Trư ng h p nào sau đây có th t o ra h p t phát tri n thành ngư i m c h i ch ng Đao? Ch n m t đáp án dư i đây A. Giao t ch a 2 nhi m s c th s 23 k t h p v i giao t bình thư ng B. Giao t ch a 2 nhi m s c th s 21 k t h p v i giao t bình thư ng C. Giao t không ch a nhi m s c th s 21 k t h p v i giao t bình thư ng D. Giao t ch a nhi m s c th s 22 b m t đo n k t h p v i giao t bình thư ng Đáp án là : (B) Bài : 11280 Trong ch n gi ng cây tr ng, hóa ch t thư ng đư c dùng đ gây đ t bi n đa b i th là Ch n m t đáp án dư i đây A. 5BU B. EMS C. NMU D. cônsixin Đáp án là : (D) Bài : 11279 Nhân t làm bi n đ i thành ph n ki u gen và t n s tương đ i các alen c a qu n th theo m t hư ng xác đ nh là Ch n m t đáp án dư i đây A. đ t bi n B. ch n l c t nhiên C. giao ph i D. cách li Đáp án là : (B) Bài : 11278
 15. Phát bi u nào sau đây sai v vai trò c a quá trình giao ph i trong ti n hoá? Ch n m t đáp án dư i đây A. Giao ph i cung c p nguyên li u th c p cho ch n l c t nhiên B. Giao ph i t o ra alen m i trong qu n th C. Giao ph i góp ph n làm tăng tính đa d ng di truy n D. Giao ph i làm trung hoà tính có h i c a đ t bi n Đáp án là : (B) Bài : 11277 Trong k thu t c y gen v i m c đích s n xu t các ch ph m sinh h c trên quy mô công nghi p, t bào nh n đư c dùng ph bi n là vi khu n E.coli vì Ch n m t đáp án dư i đây A. môi trư ng dinh dư ng nuôi E. coli r t ph c t p B. E. coli không m n c m v i thu c kháng sinh C. E . coli có t n s phát sinh đ t bi n gây h i cao D. E. coli có t c đ sinh s n nhanh Đáp án là : (D) Bài : 11276 Trong nhóm vư n ngư i ngày nay, loài có quan h g n gũi nh t v i ngư i là Ch n m t đáp án dư i đây A. gôrila B. vư n C. tinh tinh D. đư i ươi Đáp án là : (C) Bài : 11275 Phương pháp gây đ t bi n nhân t o thư ng ít đư c áp d ng Ch n m t đáp án dư i đây A. n m B. vi sinh v t
 16. C. đ ng v t b c cao D. th c v t Đáp án là : (C) Bài : 11274 K thu t c y gen hi n nay thư ng không s d ng đ t o Ch n m t đáp án dư i đây A. hoocmôn insulin B. hoocmôn sinh trư ng C. ch t kháng sinh D. th đa b i Đáp án là : (D) Bài : 11273 M t qu n th có 100% cá th mang ki u gen Aa t th ph n liên ti p qua 3 th h . Tính theo lí thuy t, t l các ki u gen th h th ba s là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa B. 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375a C. 0,375AA : 0,25Aa : 0,375aa D. 0,25 AA : 0,5Aa : 0,25aa Đáp án là : (B) Bài : 11272 Phát bi u nào dư i đây không đúng v i ti n hoá nh ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti n hoá nh di n ra trong th i gian đ a ch t lâu dài và ch có th nghiên c u gián ti p B. Ti n hoá nh là quá trình bi n đ i t n s alen và t n s ki u gen c a qu n th qua các th h C. Ti n hoá nh di n ra trong th i gian l ch s tương đ i ng n, ph m vi tương đ i h p D. Ti n hoá nh là quá trình bi n đ i v n gen c a qu n th qua th i gian Đáp án là : (A) Bài : 11271
 17. Lo i đ t bi n c u trúc nhi m s c th ít gây h u qu nghiêm tr ng cho cơ th là Ch n m t đáp án dư i đây A. m t đo n l n B. chuy n đo n l n và đ o lo n C. l p đo n và m t đo n l n D. đ o đo n Đáp án là : (D) Bài : 11270 Nh ng loài enzim nào sau đây đư c s d ng trong kĩ thu t t o ADN tái t h p? Ch n m t đáp án dư i đây A. Amilaza và ligaza B. ADN-pôlimeraza và amilaza C. ARN – pôlimeraza và peptidaza D. Restrictaza và ligaza Đáp án là : (D) Bài : 11269 m t loài th c v t có b nhi m s c th lư ng b i 2n = 24, n u có đ t bi n d b i x y ra thì s lo i th tam nhi m đơn có th đư c t o ra t i đa trong qu n th c a loài là Ch n m t đáp án dư i đây A. 24 B. 48 C. 12 D. 36 Đáp án là : (C) Bài : 11268 Quá trình ti n hóa d n t i hình thành các h p ch t h u cơ đ u tiên trên Qu đ t không có s tham gia c a nh ng ngu n năng lư ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. ho t đ ng núi l a, b c x m t tr i
 18. B. tia t ngo i, ho t đ ng núi l a C. tia t ngo i và năng lư ng sinh h c D. phóng đi n trong khí quy n, tia t ngo i Đáp án là : (C) Bài : 6897 Lao đ ng t p th trong quá trình phát sinh loài ngư i đã t o ra tác d ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Hoàn thi n đôi tay B. Giúp phát hi n ra l a và bi t dùng l a C. Làm phát sinh ti ng nói và phát tri n nh n th c D. C ba tác d ng nêu trên Đáp án là : (D) Bài : 6896 Đ c đi m nào sau đây c a cơ th ngư i là h qu c a dáng đi đ ng th ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đôi tay t do B. Xương ch u phát tri n hơn so v i vư n ngư i C. L ng ng c h p theo hư ng trư c – sau so v i vư n ngư i D. C ba đ c đi m nêu trên Đáp án là : (D) Bài : 6895 H qu quan tr ng nh t c a dáng đi đ ng th ng và có tác d ng quy t đ nh đ n quá trình ti n hoá c a loài ngư i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thay đ i c u trúc và hình dáng c a c t s ng B. Xương chi th ng C. T m vóc cơ th cao l n D. Hai chi trư c gi i phóng kh i ch c năng v n chuy n Đáp án là : (D) Bài : 6894 Nh ng đi u ki n v khí h u, đ a ch t t o ra y u t thúc đ y vư n ngư i ph i chuy n t trên cây xu ng s ng đ t x y ra giai đo n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. N a sau k th ba thu c đ i Tân sinh
 19. B. K Jura thu c đ i Trung sinh C. K Ph n tr ng thu c đ i Trung sinh D. K Tam đi p thu c đ i Trung sinh Đáp án là : (A) Bài : 6893 Đi u ki n nào sau đây đã thúc đ y vư n ngư i chuy n xu ng đ t m đ u cho phát sinh loài ngư i? Ch n m t đáp án dư i đây A. Bi n m r ng trên trái đ t B. Khí h u l nh đ t ng t và r ng b thu h p C. Mưa bão nhi u D. Có nhi u núi l a ho t đ ng Đáp án là : (B) Bài : 6892 Câu có n i dung sai trong các câu sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tay ngư i v a là cơ quan, v a là s n ph m c a lao đ ng B. Lao đ ng t o cho con ngư i thoát kh i hoàn c nh đ ng v t C. Ti ng nói ngư i phát sinh t quá trình lao đ ng D. Vi c ch t o công c lao đ ng đã có t giai đo n vư n ngư i Đáp án là : (D) Bài : 6891 Ngày nay, ch n l c t nhiên tác d ng y u t trên cơ th ngư i vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. C u t o cơ th ngư i đã đ t đ n m c đ hoàn thi n B. Con ngư i thích nghi v i môi trư ng b ng lao đ ng c i t o hoàn c nh C. Con ngư i còn ch u chi ph i c a các qui lu t xã h i D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6890 Các nhân t xã h i đóng vai trò ch đ o trong quá trình phát sinh loài ngư i t giai đo n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngư i hi n đ i Crômanhôn B. Ngư i c Nêanđectan
 20. C. Ngư i t i c D. Vư n ngư i hoá th ch Đáp án là : (C) Bài : 6889 Nhân t sinh h c đóng vai trò ch đ o trong quá trình phát sinh loài ngư i giai đo n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Vư n ngư i hoá th ch B. Ngư i c C. Ngư i t i c D. Ngư i hi n đ i Đáp án là : (A) Bài : 6888 Nhân t sinh h c nào sau đây đã tác đ ng trong quá trình phát sinh loài ngư i? Ch n m t đáp án dư i đây A. Bi n d B. Di truy n C. Ch n l c t nhiên D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6887 Vi c s ng thành các b l c và có nh ng qui đ nh ch t ch trong quan h c ng đ ng xu t hi n t giai đo n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngư i c Nêanđectan B. Ngư i t i c Xinantrôp C. Ngư i t i c Pitecantrôp D. Ngư i hi n đ i Crômanhôn Đáp án là : (D) Bài : 6886 Đ c đi m nào sau đây là đ c trưng c a ngư i hi n đ i Crômanhôn? Ch n m t đáp án dư i đây A. L i c m B. Không còn g trên h c m t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản