Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ ÁN VỀ ' CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM'

Chia sẻ: Nguyễn Thị Tú Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

1.043
lượt xem
383
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu hiện đại hóa là xóa bỏ toàn bộ những gì tạo dựng trong quá khứ và phải đưa toàn bộ công nghệ thiết bị tiên tiến hiện đại vào nông thôn ngay một lúc là toàn bộ sai lầm. Hiện đại hóa nông thôn là tận dụng , cải tiến, hoàn thiện từng bước nâng cao trình độ khoa học- kỹ thuậ- công nghệ và tổ chức quản lý nền sản xuất và đời sống xã hội ở nông thôn lên ngang tầm với trình của thế giới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ ÁN VỀ ' CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM'

 1.  BÁO CÁO THỰC TẬP Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : 
 2. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn I PhÇn më ®Çu C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ngμy nay ®ang lμ nhiÖm vô trung t©m cña c¶ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, lμ chñ tr−¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng vμ nhμ n−íc ta. Tõ mét n−íc n«ng nghiÖp, 80% d©n c− sèng ë n«ng th«n, lao ®éng n«ng nghiÖp chiÕm 70% lao ®éng cña x· héi, §¶ng ta ®· kh«ng nh÷ng coi träng nhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Ët n−íc mμ cßn ®Æc biÖt nhÊn m¹nh nhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. §©y lμ t×nh tr¹ng tÊt yÕu ®Ó ®−a n−íc ta tho¸t khëi t×nh tr¹ng nghÌo nμn,l¹c hËu, x©y dùng mét nÒn n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i v¨n minh. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn vμ ®¹t d−îc mét sè thμnh tùu nhÊt ®Þnh, c¬ së vËt chÊt- kü thuËt trªn mét sè mÆt còng ®−îc t¨ng c−êng. Tuy nhiªn kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ ë mét sè vïng nhÊt ®Þnh. Cho ®Õn nay nhiÒu vïng n«ng th«n nhÊt lμ vïng s©u ,vïng xa, ®êi sèng nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n,kÕt cÊu h¹ tÇng cßn l¹c hËu, kü thuËt th« s¬ chñ yÕu dùa vμo kü thuËt l©u ®êi mμ ch−a dùa trªn c¬ së khoa häc, n¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp, søc c¹nh tranh yÕu, ch−a thùc hiÖn ®−îc qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n hoÆc thùc hiÖn cßn lóng tóng, khã kh¨n. ChÝnh v× vËy, t¹i §¹i héi toμn quèc lÇn thø ix, §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh''môc tiªu cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n¨m 2002-2003 lμ:§−a n−íc ta tho¸t khëi t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn cho nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó n¨m 2020 n−íc ta c¬ b¶n trë thμnh mét n−íc c«ng nghiÖp theo h−íng hiÖn ®¹i". Trong ®ã, ph¸t triÓn n«ng, l©m, ng− ngiÖp vμ kinh tÕ n«ng th«n lμ môc tiªu hμng ®Çu cña chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c nghμnh tõ nay tíi n¨m 2010. §Ó thùc hiÖn ®óng vμ hiÖu qu¶ nhiÖm vô träng t©m lμ c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n tr−íc hÕt cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ lý luËn vμ thùc tiÔn còng nh− cÇn n¾m v÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, néi dung cña vÊn ®Ò c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp ho¸ 1
 3. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ vμ n«ng th«n ë n−íc ta. Phôc vô cho nhu cÇu nghiªn cøu häc tËp, tÝch luü kiÕn thøc cho m«n häc nμy nªn em chän ®Ò tμi: "C«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë ViÖt Nam". Do thêi gian cã h¹n nªn trong bμi tiÓu luËn nμy em chØ xin tr×nh bμy ng¾n gän trong 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I : Kh¸i qu¸t vÒ c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë ViÖt Nam. Ch−¬ng II:TÝnh tÊt yÕu vμ tÇm quan träng cña c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë ViÖt Nam. Ch−¬ng III :Thùc tr¹ng vμ c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy CNH-H§H n«ng nghiÖp ë n«ng th«n trong thêi gian tíi . §èi víi em, ®øng tr−íc mét ®Ò tμi lín ®ßi hái ph¶i cã sù hiÓu biÕt s©u réng nh− ®Ò nμy sÏ kh«ng tr¸nh khëi nh÷ng sai sãt ngoμi ý muèn. Em rÊt mong ®−îc sù nhËn xÐt phª b×nh cña thÇy ®Ó bμi viÕt ®−îc hoμn chØnh h¬n . Em xin tr©n thμnh c¶m ¬n . 2
 4. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ PHÇn i Néi Dung Ch−¬ng I : Kh¸i qu¸t vÒ c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë viÖt nam I- C¸c quan niÖm vÒ c«ng nghiÖp ho¸ Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña hÇu hÕt c¸c n−íc cã nªn kinh tÕ ph¸t triÓn, c«ng nghiÖp ho¸ lμ biÖn ph¸p cèt lâi ®Ó biÕn nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËu thμnh nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i ,cã c«ng nghiÖp gi÷ vai trß chñ ®¹o trong qu¸ trinh ph¸t triÓn.Tuy nhiªn,b¶n th©n kh¸i niÖm "C«ng nghiÖp ho¸ " l¹i ch−a quan niÖm mét c¸ch thèng nhÊt. Do vËy, chÝnh s¸ch thùc hiªn còng kh¸c nhau. Kh¸i niÖm "C«ng nghiÖp ho¸ " mang tÝnh chÊt lÞch sö. Nã g¾n bã tr−íc hÕt víi sù suÊt hiÖn cña m¸y mãc vμ sù thay thÕ lao ®éng thñ c«ng b»ng lao ®éng c¬ khÝ hay cßn gäi lμ c¸ch m¹ng khoa häc lÇn thø nhÊt . Cuéc c¸ch m¹ng nμy diÔn ra ë n−íc Anh ,sau ®ã nã lan truyÒn sang mét sè n−íc kh¸c nh−ng m·i tíi thÕ kû 19 thuËt ng÷ " c«ng nghiÖp hoa " míi suÊt hiÖn vμ ®Õn nöa sau thÕ kû 20 míi ®−îc dïng phæ biÕn . Tæ chøc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña Liªn Hîp Quèc (UNIPO) ®· ®−a ra ®Þnh nghÜa sau : "C«ng ngiÖp ho¸ lμ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®ã mét bé phËn nguån lùc quèc gia ngμy cμng lín ®−îc x©y d−ng ®Ó huy ®éng c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu nghμnh víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó chÕ t¹o ra c¸c ph−¬ng tiÖn s¶n xuÊt,hμng tiªu dïng cã kh¶ n¨ng b¶o ®¶m nhÞp ®é t¨ng rr−ëng cao trong toμn nÒn kinh tÕ vμ b¶o ®¶m sù tiÕn bé kinh tÕ vμ x· héi". II- C«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n : C«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n :Theo tinh thÇn cña ®ai héi §¶ng toμn quèc trung −¬ng lÇn thø 7 (kho¸VII ) C«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n lμ qu¸ 3
 5. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ tr×nh chuyÓn giao c¬ cÊu kinh tÕ g¾n liÒn víi viÖc ®æi míi c¬ b¶n vÒ c«ng nghÖ vμ kü thuËt ë n«ng th«n,t¹o nÒn t¶ng cho viÖc ph¸t triÓn nhanh,bÒn v÷ng theo h−íng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ë n«ng th«n,gãp phÇn ph¸t rriÓn bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ quèc d©n víi tèc ®é cao . Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n bao gåm : +§−a ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt c«ng nghiÖp m¸y mãc thiÕt bÞ vμo södông trong n«ng nghiÖp vμ s¶n xuÊt ë n«ng th«n thay thÕ lao ®éng thñ c«ng . +T¹o ra hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng thÝch hîp víi viÖc ®−a m¸y mãc c«ng, thiÕt bÞ vμ c«ng nghÖ vμo n«ng nghiªp vμ n«ng th«n . +¸p dông ph−¬ng ph¸p qu¶n lý míi hiÖn ®¹i t−¬ng øng víi thiÕt bÞ vμ c«ng nghÖ vμo n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n . C«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp : §©y lμ mét bé phËn cña c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n .Néi dung chñ yÕu lμ ®−a c¸c m¸y mãc thiÖt bÞ,øng dông c¸c ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt kiÓu c«ng nghiÖp,c¸c ph−¬ng ph¸p vμ h×nh thøc kiÓu c«ng nghiÖp vμo c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp . C«ng nghiÖp hãa n«ng nghiÖp cßn bao hμm c¶ viÖc t¹o ra g¾n bã chÆt chÏ gi÷a s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vμ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nh¨m khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ cña n«ng nghiÖp,n©ng cao hμm l−îng chÕ biÕn s¶n phÈm cña n«ng NghiÖp ®Ó t¨ng gi¸ trÞ cña chóng ,më réng thÞ tr−êng cho chóng . III - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n - Kh¸i niÖm : §©y lμ qu¸ tr×nh liªn tôc n©ng cao tr×nh ®é khoa häc - kü thuËt vμo c«ng nghÖ s¶n xuÊt vμ ®êi sèng ë n«ng th«n, c¶i tiÕn vμ hoμn thiÖn tæ chøc s¶n xuÊt vμ tæ chøc ®êi sèng ë n«ng th«n,t¹o ra mét nÒn s¶n xuÊt cã tr×nh ®é ngμy cμng cao,cuéc sèng ngμy cμng v¨n minh ,tiÕn bé . - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n : Qu¸ rr×nh nμy kh«ng chØ bao gåm c«ng nghiÖp ho¸,n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ vμ tæ chøc trong c¸c lÜnh vùc kh¸c cña s¶n xuÊt vËt chÊt ë n«ng th«n mμ cßn bao g«m kh«ng ngõng viÖc n©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn ,ph¸t triÓn hÖ 4
 6. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ thèng c¬ së h¹ tÇng x· héi,hÖ thèng gi¸o dôc ®μo t¹o,y tÕ vμ c¸c dÞch vô phôc vô ®êi sèng kh¸c ë n«ng th«n .VÒ b¶n chÊt,hiÖn ®¹i ho¸ lμ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn toμn diÖn cã kÕ thõa ë n«ng th«n . NÕu hiÖn ®¹i ho¸ lμ xo¸ bá toμn bé nh÷ng g× t¹o dùng trong qu¸ khø vμ ph¶i ®−a toμn bé c«ng nghÖ thiÕt bÞ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i vμo n«ng th«n ngay mét lóc lμ toμn bé sai lÇm . HiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n lμ tËn dông,c¶i tiÕn, hoμn thiÖn tõng b−íc n©ng cao tr×nh ®é khoa häc -kü thuËt - c«ng nghÖ vμ tæ chøc qu¶n lý nÒn s¶n xuÊt vμ ®êi sèng x· héi ë n«ng th«n lªn ngang tÇm víi tr×nh ®é thÕ giíi . - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp : Kh¸i niÖm : Lμ qu¸ trinh kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é-khoa häc- c«ng nghÖ, tr×nh ®é tæ chøc vμ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp .§©y còng lμ qu¸ tr×nh cÇn ®−îc tæ chøc liªn tôc v× lu«n cã nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt míi xuÊt hiÖn vμ ®−îc øng dông trong s¶n xuÊt . Chóng ta thÊy r»ng gi÷a c«ng CNH vμ H§H cã sù liªn quan mËt thiÕt víi nhau .Thùc tÕ diÔn ra trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ ë nhiÒu vïng n−íc ta ®· chøng tá : N«ng nghiÖp kh«ng thÓ më réng quy m« s¶n xuÊt ë ngay nh÷ng vïng cã tiÒm n¨ng nh−ng thiÕu c¬ së h¹ tÇng,thiÕu ph−¬ng tiÖn vμ c«ng cô s¶n xuÊt. §Ó më mang c¸c vïng kinh tÕ,x©y d−ng c¸c vïng chuyªn canh cã hiÖu qu¶, n«ng nghiÖp ph¶i tr«ng cËy vμo c«ng nghiÖp,chØ cã c«ng nghiÖp míi t¹o ra vμ cung cÊp cho n«ng nghiÖp nh÷ng ph−¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hμnh c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt b»ng nh÷ng c«ng nghÖ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, ®Æc biÖt lμ khai th¸c vμ sö dông hîp lý tiÒm n¨ng lao ®éng ë n«ng th«n. 5
 7. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ Ch−¬ng II TÝnh tÊt yÕu vμ tÇm quan träng cña CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n ëViÖt Nam I - TÝnh tÊt yÕu cña CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n ë ViÖt Nam . TÝnh tÊt yÕu cña c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë ViÖt Nam : §¹i héi ®¶ng VII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh :Víi nh÷ng th¾ng lîi to lín cña 10 n¨m ®æi míi d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng,®Êt n−íc ta b−íc vμo thêi kú ph¸t rriÓn míi - thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nh»m môc tiªu x· héi c«ng b»ng v¨n minh v÷ng b−íc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ... Tõ nay ®Õn n¨m 2020 ra søc phÊn ®Êu ®−a n−íc ta c¬ b¶n trë thμnh mét n−íc c«ng nghiÖp,trong chÆng ®−êng v−¬n tíi môc tiªu ®ã ®¹i héi nhÊn m¹nh néi dung c¬ b¶n cña c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ trong nh÷ng n¨m tíi lμ ph¶i ®Æc biÖt coi träng CNH-H§H n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n .VËy t¹i sao chóng ta ph¶i coi träng CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng nghiÖp n«ng th«n th× míi cã thÓ thùc hiÖn thμnh c«ng ®−îc môc tiªu ®ã ? §Ó tr¶ lêi vÊn ®Ò nμy ,ta cã thÓ ®Ò cËp tíi nh÷ng yÕu tè sau : - C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n sÏ t¹o tiÒn ®Ò vμ c¬ së v÷ng ch¾c thóc ®Èy toμn bé qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc . ë c¸c n−íc chËm ph¸t triÓn,tû lÖ ®ãng gãp cña n«ng nghiÖp vμo GDP lμ rÊt lín vμ tuyÖt ®¹i ®a sè d©n c− lμ n«ng d©n ,ë ViÖt Nam ,lao ®éng n«ng nghiÖp chiÕm 70% lùc l−îng lao ®éng x· héi . NÕu nh− nÒn kinh tÕ kh«ng cã vèn n−íc ngoμi,chiÕn l−îc ph¸t trتn c«ng nghiÖp ë c¸c n−íc nμy trong giai ®o¹n ®Çu tÊt nhiªn ph¶i dùa vμo tÝch luü n«ng nghiÖp .H¬n n÷a,n«ng nghiÖp ph¸t triÓn, ®êi sèng n«ng d©n ®−îc n©ng cao th× hä míi cã søc mua ®Ó tiªu thô hμng ho¸ néi ®¹i .Ph©n tÝch nh− vËy ta míi thÊy ®−îc vai trß quan träng cña n«ng nghiÖp trong viÖc tÝch luü vèn cho giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ .Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ ®Ó ph¸t triÓn còng ®ßi hái nã cã b−íc th¨ng tiÕn trong ®êi sèng cña tuyÖt ®¹i ®a sè nh©n d©n,tøc lμ n«ng d©n . 6
 8. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ Do vËy,®èi víi ViÖt Nam, mét ®Êt n−íc chËm ph¸t triÓn ,®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc th× ta ph¶i ®Æc biÖt coi träng CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n . - MÆt kh¸c, CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n lμ mòi ®ét ph¸ quan träng nh»m gi¶i phãng søc lao ®éng cña giai cÊp n«ng d©n ,t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c tèt nhÊt tiÒm n¨ng dåi dμo vÒ ®Êt ®ai vμ lao ®éng . Víi nguån lao ®éng dåi dμo ,®©y lμ mét lîi thÕ t−¬ng ®èi quan träng ®Ó tiÕn hμnh c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ë n«ng th«n .Ng−îc l¹i ,khi qu¸ tr×nh ®ã diÔn ra,nã l¹i gi¶i phãng søc lao ®éng ë n«ng th«n t¹o thªm nhiÒu viÖc lμm cho ng−êi lao ®éng .H¬n n÷a,n−íc ta cã mét nguån tμi nguyªn vÒ ®Êt ®ai v« cïng phong phó,tr−íc ®©y míi chØ khai th¸c b»ng nh÷ng kü thuËt l¹c hËu,qua kinh nghiÖm l©u ®êi .Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n ta cã thÓ khai th¸c tèt nhÊt tiÒm n¨ng vÒ ®Êt ®ai ®Ó phôc vô sù nghiÖp ph¸t rriÓn ®Êt n−íc . II - TÇm quan träng cña c«ng nghiÖp ho¸ ,hiªn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë ViÖt Nam . N«ng nghiÖp theo nghÜa hÑp lμ nghμnh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt mμ con ng−êi ph¶i dùa vμo quy luËt sinh tr−ëng cña c©y trång vμ vËt nu«i ®Ó t¹o ra s¶n phÈm nh− l−¬ng thùc ,thùc phÈm ... ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña m×nh .N«ng nghiÖp theo nghÜa réng nã cßn bao gåm c¶ l©m nghiÖp ,ng− nghiÖp . Nh− vËy ,n«ng nghiÖp lμ nghμnh s¶n xuÊt phô thuéc nhiÒu vμo tù nhiªn .Nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh− ®Êt ®ai, nhiÖt ®é, ®é Èm, l−îng m−a, bøc x¹ mÆt trêi ... trùc tiÕp ¶nh h−ëng tíi n¨ng suÊt s¶n l−îng c©y trång vËt nu«i. N«ng nghiÖp còng lμ nghμnh s¶n xuÊt cã n¨ng suÊt lao ®éng rÊt thÊp, v× ®©y lμ nghμnh s¶n xuÊt phô thuéc rÊt nhiÒu vμo tù nhiªn; lμ ngμnh s¶n xuÊt mμ viÖc øng dông khoa häc - c«ng nghÖ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n . Ngoμi ra s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë n−íc ta cßn g¾n liÒn víi nhiÒu ph−¬ng thøc canh t¸c, lÒ thãi, tËp qu¸n ..®· cã tõ ngμn n¨m nay . N«ng th«n lμ kh¸i niÖm dïng chØ mét ®Þa bμn mμ ë ®ã s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chiÕm tû träng lín .N«ng th«n cã thÓ xem xÐt trªn nhiÒu gãc ®é :kinh tÕ ,chÝnh trÞ ,v¨n ho¸ ,x· héi ... Kinh tÕ n«ng th«n lμ mét khu vùc cña nÒn kinh tÕ g¾n liÒn víi ®Þa bμn n«ng th«n .Kinh tÕ n«ng th«n võa 7
 9. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ mang nh÷ng ®Æc tr−ng chung cña nÒn vÒ lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt ,vÒ c¬ chÕ kinh tÕ ... võa cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng g¾n liÒn n«ng nghiÖp n«ng th«n . XÐt vÒ mÆt kinh tÕ - kü thuËt ,kinh tÕ n«ng th«n cã thÓ bao gåm nhiÒu ngμnh kinh tÕ nh− : n«ng nghiÖp ,l©m nghiÖp ,ng− nghiÖp,tiÓu thñ c«ng nghiÖp,dÞch vô ... trong ®ã n«ng nghiÖp,l©m nghiÖp ,ng− nghiÖp lμ nganh kinh tÕ chñ yÕu .XÐt vÒ mÆt kinh tÕ x· héi, kinh tÕ n«ng th«n còng bao gåm nhiÒu thμnhphÇn kinh tÕ : kinh tÕ nhμ n−íc,kinh tÕ tËp thÓ,kinh tÕ c¸ thÓ ..XÐt vÒ kh«ng gian l·nh thæ ,kinh tÕ n«ng th«n bao g«m c¸c vïng nh− : vïng chuyªn canh lóa, vïng chuyªn canh c©y mμu ,vïng chuyªn canh c©y ¨n qu¶ . N«ng nghiÖp n«ng th«n cã nh÷ng vai trß chñ yÕu sau : 1.Cung cÊp l−¬ng thùc thùc phÈm cho x· héi . Nhu cÇu ¨n lμ nhu cÇu c¬ b¶n ,hμng ®Çu cña con ng−êi ,x· héi cã thÓ thiÕu nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nh−ng kh«ng thÓ thiÕu,l−¬ng thùc, thùc phÈm cho x· héi .Do ®ã,viÖc tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ l−¬ng thùc, thùc phÈm trë thμnh ®iÒu kiÖn kh¸ quan träng ®Ó æn ®Þnh x· héi,æn ®Þnh kinh tÕ. Sù ph¸t triÓn cña n«ng nghiÖp cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn vÊn ®Ò nμy . §¶m b¶o vÒ nhu cÇu vÒ l−¬ng thùc ,thùc phÈm kh«ng chØ lμ yªu cÇu duy nhÊt cña n«ng nghiÖp,mμ cßn lμ x¬ së ph¸t triÓn c¸c mÆt kh¸c cña ®êi sèng kinh tÕ -x· héi . 2. Cung cÊp nguyªn liÖu ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nhÑ . C¸c ngμnh c«ng nghiÖp nhÑ nh− : chÕ biÕn l−¬ng thùc thùc phÈm, chÕ biÕn hoa qu¶, c«ng nghiÖp dÖt, giÊy, ®−êng ... ph¶i dùa vμo nguån nguyªn liÖu chñ yÕu lμ n«ng nghiÖp .Quy m«, tèc ®é t¨ng tr−ëng cña c¸c nguån nguyªn liÖu lμ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh quy m«, tèc ®é t¨ng tr−ëng cña c¸c ngμnh c«ng nghiÖp nμy . 3.Cung cÊp mét phÇn vèn ®Ó c«ng nghiÖp ho¸ . C«ng nghiÖp hãa lμ nhiÖm vô trung t©m trong suèt c¶ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi .§Ó c«ng nghiÖp ho¸ thμnh c«ng ®Êt n−íc ph¶i gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò vμ ph¶i cã vèn. Lμ mét n−íc n«ng nghiÖp th«ng qua qu¸ tr×nh xuÊt khÈu n«ng s¶n phÈm, n«ng nghiÖp, n«ng th«n cã thÓ gãp phÇn gi¶i quyÕt tèt nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ . 4. N«ng nghiÖp n«ng th«n lμ thÞ tr−êng quan trong cña c¸c ngμnh c«ng nghiÖp vμ dÞch vô . 8
 10. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ Víi nh÷ng n−íc l¹c hËu, n«ng nghiÖp ,n«ng th«n tËp trung phÇn lao ®éng vμ d©n c−,do ®ã ,®©y lμ thÞ tr−êng quan träng cña c«ng nghiÖp vμ dÞch vô .N«ng nghiÖp, n«ng th«n cμng ph¸t triÓn th× nhu cÇu vÒ hμng ho¸ vμ t− liÖu s¶n xuÊt nh− :thiÕt bÞ n«ng nghiÖp,®iªn n¨ng,ph©n bãn ,thuèc trõ s©u ... cμng t¨ng,®ång thêi c¸c nhu cÇu vÒ dÞch vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh− : vèn,th«ng tin ,giao th«ng vËn t¶i,th−¬ng m¹i ...còng cμng ngμy cμng t¨ng . MÆt kh¸c,sù ph¸t triÓn cña n«ng nghiÖp ,n«ng th«n lμm cho møc sèng,møc thu nhËp cña d©n c− n«ng th«n t¨ng lªn vμ nhu cÇu cña hä vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp nh− ti vi ,tñ l¹nh,xe m¸y,v¶i vãc ... vμ c¸c nhu cÇu vÒ dÞch vô nh− v¨n ho¸ ,y tÕ ,gi¸o dôc ,dÞch vô ,thÓ thao...còng cμng ngμy cμng t¨ng . Nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp vμ dÞch vô cña khu kinh tÕ réng lín lμ n«ng nghiÖp ,n«ng th«n gãp phÇn ®¸ng kÓ më réng thÞ tr−êng cña c«ng nghiÖp vμ dÞch vô . §©y lμ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp ,dÞch vô . 5. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, lμ c¬ së æn ®Þnh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi . N«ng th«n lμ khu vùc kinh tÕ réng lín,tËp trung phÇn lín d©n c− cña ®Êt n−íc .Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n mét mÆt ®¶m b¶o nhu cÇu l−¬ng thùc thùc phÈm cho x· héi,nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp nhÑ,lμ thÞ tr−êng cña c«ng nghiÖp vμ dÞch vô ...Do ®ã ,ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n lμ c¬ së æn ®Þnh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n .MÆt kh¸c ,ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n trùc tiÕp n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c− d©n n«ng th«n .Do ®ã, ph¸t triÓn lμ c¬ së æn ®Þnh chÝnh trÞ, x· héi. H¬n thÕ n÷a, c− d©n n«ng th«n chñ yÕu lμ n«ng d©n, ng−êi b¹n ®ång minh, lμ chç dùa ®¸ng tin cËy cña giai cÊp c«ng nh©n trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ b¶o vÖ tæ quèc x· héi chñ nghÜa, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n gãp phÇn cñng cè liªn minh c«ng n«ng, t¨ng c−êng søc m¹nh cña chuyªn chÝnh v« s¶n . III- Néi dung cña c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc ë ViÖt Nam . T¹i ®¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø IX, §¶ng ta ®· ®Þnh h−íng ph¸t triÓn ngμnh n«ng nghiÖp,l©m nghiÖp, ng− nghiÖp vμ kinh tÕ n«ng th«n theo 4 chuyªn môc sau : (1)-§Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n theo h−íng h×nh thμnh nªn n«ng nghiÖp hμng ho¸ lín phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr−êng vμ ®iÒu kiÖn sinh th¸i cña tõng vïng ;chuyÓn dÞch c¬ 9
 11. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ cÊu ngμnh nghÒ, c¬ cÊu lao ®éng,t¹o viÖc lμm thu hót nhiÒu lao ®éng ë n«ng th«n.®−a nhanh tiÕn bé khoa häc vμ kü thuËt vμo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ,®¹t møc tiªn tiÕn trong khu vùc vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ vμ vÒ thu nhËp trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch;t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng,n©ng cao chÊt l−îng vμ søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm .Më réng thÞ tr−êng tiªu thô n«ng s¶n trong vμ ngoμi n−íc ,t¨ng ®¸ng kÓ thÞ phÇn cña c¸c n«ng s¶n chñ lùc trªn thÞ tr−êng thÕ giíi . Chó träng ®iÖn khÝ ho¸, c¬ giíi ho¸ n«ng th«n. Ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn g¾n liÒn víi vïng nguyªn liÖu, c¬ khÝ phôc vô cho n«ng nghiÖp vμ c«ng nghÖ gia c«ng vμ dÞch vô; liªn kÕt n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp - dÞch vô trªn tõng ®¹i bμn trong c¶ n−íc . T¨ng ®Çu t− x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ,x· héi n«ng th«n. Quy ho¹ch hîp lý vμ n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông ®Êt, nguån n−íc vèn rõng g¾n liÒn víi b¶o vÖ m«i tr−êng. Quy ho¹ch c¸c khu d©n c−, ph¸t triÓn c¸c thÞ trÊn, thÞ tø, c¸c ®iÓm v¨n ho¸ ë lμng x·; n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn, x©y dùng cuéc sèng d©n chñ, c«ng b»ng v¨n minh ë n«ng th«n . (2)-X©y dùng hîp lý c¬ së s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §iÒu chØnh quy ho¹ch s¶n xuÊt l−¬ng thùc phï hîp víi nhu cÇu vμ kh¶ n¨ng tiªu thô, t¨ng n¨ng suÊt ®i ®«i víi n©ng cÊp chÊt l−îng. B¶o ®¶m an ninh l−¬ng thùc trong tõng tinh huèng. X©y dùng vïng tËp trung lóa hμng ho¸ vμ ng« lμm thøc ¨n ch¨n nu«i;tËn dông ®iÒu kiÖn thÝch hîp cña c¸c ®Þa bμn kh¸c ®Ó s¶n xuÊt l−¬ng thùc cã hiÖu qu¶. N©ng cao gi¸ trÞ vμ hiÖu qu¶ xuÊt khÈu g¹o. Cã chÝnh s¸ch b¶o ®¶m lîi Ých cña ng−êi s¶n xuÊt l−¬ng thùc . Ph¸t triÓn theo quy ho¹ch vμ chó träng ®Çu t− th©m cach c¸c vïng c©y c«ng nghiÖp nh− cμ phª, cao su, chÌ, ®iÒu, dõa, d©u t»m, b«ng, mÝa, l¹c, thuèc l¸..., h×nh thμnh c¸c vïng rau, hoa, qu¶ cã gi¸ trÞ cao g¾n liÒn víi ph¸t triÓn c¬ së b¶o qu¶n, chÕ biÕn . Ph¸t triÓn vμ n©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm; më réng ph−¬ng ph¸p nu«i c«ng nghiÖp g¾n víi chÕ biÕn s¶n phÈm;t¨ng tû träng ngμnh ch¨m nu«i trong n«ng ngiÖp . Ph¸t huy lîi thÕ vÒ thuû s¶n, t¹o thμnh mét nÒn kinh tÕ mòi nhän, v−¬n lªn hμng ®Çu trong khu vùc. Ph¸t triÓn m¹nh viÖc nu«i trång thuû 10
 12. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ s¶n n−íc ngät,n−íc lî vμ n−íc mÆn, nhÊt lμ nu«i t«m theo ph−¬ng ph¸p tiÕn bé, hiÖu qu¶ vμ bÒn vòng m«i tr−êng.T¨ng c−êng n¨ng lùc vμ n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c h¶i s¶n xa bê; chuyÓn ®æi c¬ cÊu nghÒ nghiÖp, æn ®inh khai th¸c gÇn bê, n©ng cao n¨ng lùc b¶o qu¶n, chÕ biÕn s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu s¶n phÈm quèc tÕ vμ trong n−íc. Më réng vμ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng, dÞch vô nghÒ c¸. Gi÷ g×n m«i tr−êng biÓn vμ s«ng, n−íc, b¶o ®¶m cho viÖc t¸i t¹o vμ ph¸t triÓn nguån lîi thñy s¶n . B¶o vÖ vμ ph¸t triÓn tμi nguyªn rõng, n©ng ®é che phñ cña rõng lªn 43%. Hoμn thμnh viÖc giao ®Êt, giao rõng æn ®Þnh vμ l©u dμi theo h−íng x· héi ho¸ l©m nghiÖp, cã chÝnh s¸ch b¶o ®¶m cho ng−êi lμm rõng sèng ®−îc b»ng nghÒ rõng. KÕt hîp n«ng nghiÖp víi l©m nghiÖp vμ cã chÝnh s¸ch hé trî ®Ó ®Þnh canh, ®Þnh c− æn ®Þnh vμ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n miÒn nói. Ng¨n chÆn n¹n ®èt ph¸ rõng. §Èy m¹nh trång rõng kinh tÕ , t¹o nguån gç trô má. Nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp luyÖn giÊy, c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç vμ lμm hμng mü nghÖ xuÊt khÈu n©ng cao gi¸ trÞ s¶n phÈm rõng. (3)-T¨ng c−êng tiÒm lùc khoa häc vμ c«ng nghÖ trong cong nghÞªp,nhÊt lμ c«ng nghÖ sinh häc kÕt hîp víi cong nghÖ th«ng tin. Chó träng t¹o vμ sö dông gièng c©y, con cã n¨ng suÊt, chÊt l−îng vμ gi¸ trÞ cao. §−a nhanh c«ng nghÖ míi vμo s¶n xuÊt,thu ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn, vËn chuyÓn vμ tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp. øng dông c«ng nghÖ s¹ch trong nu«i trång vμ chÕ biÕn rau qu¶, thùc phÈm. H¹n chÕ sö dông ho¸ chÊt ®éc h¹i trong n«ng nghiÖp. X©y dùng mét sè khu c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao. T¨ng c−êng ®éi ngò, n©ng cao n¨ng lùc vμ ph¸t huy t¸c dông cña c¸n bé khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng−. (4)-TiÕp tôc ph¸t triÓn vμ hoμn thiÖn vÒ c¬ b¶n hÖ thèng thuû lîi ng¨n mÆn, gi÷ ngät, kiÓm so¸t lò, b¶o ®¶m t−íi tiªu an toμn, chñ ®éng cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (kÓ c¶ c©y c«ng nghiÖp, nu«i, trång thuû s¶n) vμ ®êi sèng n«ngd©n. §èi víi c¸c khu vùc th−êng bÞ b·o lò, cïng víi c¸c gi¶i ph¸p h¹n chÕ t¸c h¹i thiªn tai, ph¶i ®iÒu chØnh quy ho¹ch s¶n xuÊt vμ d©n c− thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn, n©ng cao n¨ng lùc dù b¸o thêi tiÕt vμ kh¶ n¨ng chñ ®éng phßng chèng thiªn tai, h¹n chÕ thiÖt h¹i. (5)-Ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp vμ dÞch vô ë n«ng th«n. H×nh thμnh c¸c khu vùc tËp trung c«ng nghiÖp, c¸c ®iÓm c«ng nghiÖp ë n«ng th«n, c¸c lμng nghÒ g¾n víi thÞ tr−êng trong n−íc vμ xuÊt khÈu. ChuyÓn 11
 13. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ mét phÇn doanh nghiÖp gia c«ng ( may mÆc, da giÇy...) vμ chÕ biÕn n«ng s¶n ë thμnh phè vÒ n«ng th«n. Cã chÝnh s¸ch −u ®·i ®Ó thu hót ®Çu t− cña mäi thμnh phÇn kinh tÕ vμo ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vμ dÞch vô ë n«ng th«n. Trªn c¬ së chuyÓn mét bé phËn lao ®éng n«ng nghiÖp sang c¸c ngμnh, nghÒ kh¸c, tõng b−íc t¨ng quü ®Êt canh t¸c cho mçi lao ®éng n«ng nghiÖp, më réng quy m« s¶n xuÊt , t¨ng viÖc lμm vμ thu nhËp cho d©n c− n«ng th«n. Gi¸ trÞ gia t¨ng n«ng nghiÖp ( kÓ c¶ thuû s¶n, l©m nghiªp) t¨ng b×nh qu©n hμng n¨m 4,0-4,5%. §Õn n¨m 2010, tæng s¶n l−îng l−¬ng thùc cã h¹t ®¹t kho¶ng 40tr.tÊn. Tû träng n«ng nghiÖp trong GDP kho¶ng 16- 17%; tû träng nghμnh ch¨n nu«i trong gi¸ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng lªn kho¶ng 25%. Thuû s¶n ®¹t s¶n l−îng 3.0-3.5% tr tÊn (trong ®ã kho¶ng 1/3 lμ s¶n phÈm nu«i trång). B¶o vÖ 10 tr.ha rõng tù nhiªn, hoμn thμnh ch−¬ng tr×nh trång 5 tr.ha rõng . Kim ng¹ch xuÊt khÈu n«ng l©m thuû s¶n ®¹t 9-10 tû USD, trong ®ã thuû s¶n kho¶ng 3/5 tû USD. Néi dung c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n ®−îc thÓ hiÖn trong nh÷ng néi dung cô thÓ sau: 1.HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n 2.Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n 3.Ph¸t triÓn TTCN trong n«ng th«n 4. Ph¸t triÓn dÞch vô n«ng nghiÖp n«ng th«n 5. C¬ ®iÖn khÝ ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n 6. Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë n«ng th«n 1.Néi dung hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n §©y thùc chÊt lμ qu¸ tr×nh ®Çu t− ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ míi vμo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n gãp phÇn t¨ng tr−ëng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 1.1-C«ng nghÖ sinh häc : Cã vÞ trÝ quan träng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , ¸p dông c«ng nghÖ sinh häc hîp lý gióp chóng ta s¶n xuÊt ra c¸c n«ng s¶n phÈm cã n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng cao ,gióp ta t¹o ra c¸c gièng c©y trång vËt nu«i, c¸c lo¹i thuèc trõ s©u trõ cá, phßng trõ c«n trïng... . C«ng nghÖ sinh häc ®· ®ãng gãp phÇn ®¸ng kÓ vμo thμnh tùu cña n«ng nghiÖp n−íc 12
 14. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ ta ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt tiÕp cËn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Trong nh÷ng n¨m tíi ®©y, chóng ta ®· ®Ò ra c¸c môc tiªu: -§−a nhanh vμo s¶n xuÊt nh÷ng tiÕn bé míi vÒ c«ng nghÖ sinh häc nh»m t¹o b−íc ®ét ph¸ míi vÒ n¨ng suÊt, chÊt l−îng c©y trång, vËt nu«i, tõng b−íc x©y dùng nÒn c«ng nghiÖp sinh häc hiÖn ®¹i. -Hoμn thiÖn hÖ thèng nghiªn cøu thùc nghiÖm, triÓn khai vμ phæ cËp réng r·i c¸c thao t¸c c«ng nghÖ sinh häc øng dông vμo s¶n xuÊt ®¹i trμ. §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã , chóng ta cÇn: -Nghiªn cøu vÒ gièng vμ c«ng nghÖ s¶n xuÊt trång trät, ch¨n nu«i: +TuyÓn chän gièng tèt trong n−íc, nghiªn cøu c¶i t¹o ®Ó cã ®Æc tÝnh di truyÒn ®ång thêi thiÕt lËp nh÷ng gièng c©y trång vËt nu«i cña thÕ giíi ®Ó chän ra gièng phï hîp. +Nghiªn cøu ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt trång trät , ch¨n nu«i phï hîp víi vïng sinh th¸i,øng dông réng r·i ph©n h÷u c¬, chÕ phÈm vi sinh... øng dông c«ng nghÖ vi sinh: +S¶n phÈm ph©n bãn vi sinh. +S¶n xuÊt ho¸ phÈm sinh häc b¶o vÖ thùc vËt, thuèc trõ s©u kh«ng ®éc víi ng−êi vμ gia sóc. +Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p thó y trõ dÞch h¹i, Ýt dïng ho¸ chÊt ®éc. +¸p dông c«ng nghÖ vi sinh ®Ó b¶o qu¶n n«ng, l©m s¶n. 1.2 - C«ng nghÖ tù ®éng ho¸ trong n«ng nghiÖp: §©y lμ biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm h¹ gi¸ thμnh, ë n−íc ta, møc tù ®éng ho¸ trong n«ng nghÞªp chiÕm kho¶ng 0,3%, riªng kh©u chÕ biÕn n«ng s¶n ®¹t 4,7%. H−íng ph¸t triÓn ®Ò ra cho nh÷ng n¨m tíi trong lÜnh vùc nμy lμ: +Tù ®éng ho¸ trong ph−¬ng thøc qu¶n lý vμ ®iÒu hμnh x· héi + Tù ®éng ho¸ trong n«ng s¶n ®Ó duy tr× chÊt l−îng s¶n phÈm +Tù ®éng ho¸ trong c¸c d©y chuyÒn chÕ biÕn n«ng s¶n +Tù ®éng ho¸ c¸c kh©u: c©n, ®o... ®¶m b¶o chÝnh x¸c,kh¸ch quan trong viÖc quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ s¶n phÈm. + Tù ®éng ho¸ trong ch¨n nu«i thó y. + Tù ®éng ho¸ trong t−íi tiªu n−íc vμ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi. 13
 15. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ + Tù ®éng ho¸ trong c¸c phßng nghiªn cøu khoa häc, c¸c phßng kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm vμ hμng ho¸. 1.3-C«ng nghÖ vËt liÖu trong x©y dùng: C«ng nghÖ vËt liÖu ®· ®−îc øng dông trong s¶n xuÊt cña nhiÒu ngμnh trong n«ng nghiÖp nh− chÕ biÕn n«ng s¶n,chÕ t¹o m¸y mãc n«ng nghiÖp... gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm. Do vai trß ®ã chóng ta cÇn: +øng dông c¸c vËt liÖu tiªu biÓu lμm nguyªn liÖu chÕ t¹o c¸c c«ng cô, m¸y mãc thiÕt bÞ vμ ph−¬ng tiÖn sinh ho¹t trong n«ng nghiÖp. +Nghiªn cøu øng dông c¸c lo¹i vËt liÖu phôc vô trong kh©u chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, chÕ thuèc thó y, chÕ thuèc b¶o vÖ thùc vËt,thøc ¨n gia sóc... +Trong ch¨n nu«i c«ng nghiÖp:m¸ng thøc ¨n,hÖ thèng tho¸t n−íc,...;trong thuû lîi :sö dông c¸c v Ët liÖu nh− combopsit lμm m−¬ng m¸ng... v¶i nhùa kü thuËt zeolectile lãt ®¸y m−¬ng chèng thÊm. 1.4-HiÖn ®¹i ho¸ th«ng tin trong n«ng nghiÖp: N−íc ta lμ mét n−íc ®i lªn tõ n«ng nghiªp, th«ng tin ho¸ lμ métnéi dung rÊt quan träng cña c«ng nghiÖp hoÊ vμ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. H−íng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi . +Tin häc ho¸ c¸c ho¹t thiÕt kÕ, c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vμ dÞch vô. +Hoμn chØnh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng,hÖ thèng m¹ng l−íi th«ng tin qu¶n lý vÜ m«. +Ph¸t triÓn phÇn mÒm, x©y dùng c¬ së d÷ liÖu phôc vô chØ d¹o qu¶n lý toμn nghμnh: 2-Ph¸t triÓn chÕ biÕn n«ng l©m s¶n. 2.1-Vai trß vμ vÞ trÝ: §©y lμ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cÇn ®−îc −u tiªn trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vμ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. Nã lμ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu vμ rÊt quan träng cña mét nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hμng ho¸. Vai trß quan träng cña nã ®−îc thÓ hiÖn: +Lμm t¨ng gi¸ trÞ vμ søc c¹nh tranh cña n«ng s¶n tren thÞ tr−êng t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy −u thÕ cña n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi. N«ng l©m s¶n qua chÕ biÕn cã ®iÒu kiÖn l−u th«ng dÔ dμng h¬n. 14
 16. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ +T¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©n khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai. Tõ ®ã t¹o thªm viÖc lμm, t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng ë n«ng th«n, kÐo theo sù ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ë n«ng th«n, thu hót c¸c ngμnh c«ng nghiÖp vμ dÞch vô kh¸c. Nhê ®ã sÏ h×nh thμnh c¸c tô ®iÎm c«ng nghiÖp dÞch vô ë n«ng th«n g¾n víi n«ng nghiÖp. +Gãp phÇn t¨ng tÝch luü nhμ n−íc, t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. 2.2-KÕt qu¶ ®¹t ®−îc: +Gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng c«ng nghiÖp chÕ biÕn liªn tôc t¨ng b×nh qu©n 12-14%/n¨m vμ chiÕm tØ träng kh¸ lín trong c«ng nghiÖp (n¨m 1995:32%) +C¸c n«ng s¶n chÕ biÕn t¨ng c¶ chÊt l−îng vμ sè l−îng .So víi n¨m 1990 ,n¨m 1997 ; cμ phª nh©n 400.000 tÊn gÊp 4 lÇn ,xay s¸t g¹o ®¹t 15 triÖu tÊn gÊp 1,9 lÇn ;cao su mñ kkh« 170.000tÊn gÊp 3 lÇn, ®−êng ®¹t 1tr.tÊn n¨m 2001... gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp chÕ biÕn so víi gi¸ trÞ n«ng nghiÖp t¨ng33,8% (1990) lªn 42% (1998).Tû träng trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn GDP c¶ n−íc 12,4% (1990)lªn 15,7%(1995) +Kim ngh¹ch xuÊt khÈu cña n«ng l©m s¶n qua chÕ biÕn t¨ng 20%/n¨m. MÆc dï vËy vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò: +Toμn bé hÖ thèng c©y trång cña n−íc ta ®Òu cã n¨ng xuÊt, chÊt l−îng rÊt thÊp so víi thÕ giíi nªn dïng chÕ biÕn hay xuÊt khÈu th« ®Òu cã c¹nh tranh. +Tû träng c«ng nghiÖp chÕ biÕn nhiÒu lo¹i n«ng l©m s¶n cßn thÊp so víi nguyªn liÖu cã nh−: chÌ 55%, rau qu¶ 5%, thÞt 1%. Tû lÖ tæn thÊt trong kh©u thu ho¹ch vμ sau thu ho¹ch lín: l−¬ng thùc 8-10%, rau qu¶7- 8%. +HiÖu qña kinh tÕ nhiÒu nhμ m¸y chÕ bݪn ch−a cao. 2.3-Môc tiªu hiÖn nay ®Ò ra cña chóng ta lμ : §¶m b¶o c¬ chÕ b¶o qu¶n n«ng s¶n, gi¶i quyÕt c¬ b¶n viÖc lμm kh« n«ng s¶n b»ng c¸c biÖn ph¸p c«ng nghiÖp. Tõng b−íc hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng thiÕt bi, c«ng nghÖ,thùc hiÖn môc ®Ých kim ng¹ch xuÊt khÈu n«ng l©m s¶n ®¹t 13tû USD(2020). Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®−îc biÓu hiÖn mét sè néi dung : 15
 17. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ +B¶o qu¶n vμ chÕ biÕn l−¬ng thùc +ChÕ biÕn mÝa,®−êng,cafe, cao su,chÌ... +ChÕ biÕn c¸c lo¹i ®å uèng +ChÕ biÕn thÞt s÷avμ thøc ¨n ch¨n nu«i +ChÕ biÕn rau qu¶ + ChÕ biÕn h¹t ®iÒu vμ dÇu thùc vËt + ChÕ biÕn gç vμ l©m s¶n + ChÕ biÕnvμ s¶n xuÊt muèi + ChÕ biÕn d©u,t¬ t»m, b«ng 3-TTCN ë n«ng th«n: §©y lμ c«ng viÖc cã ý nghÜa cùc kú quan träng, tr−íc hÕt lμ t¹o ta côc diÖn míi vÒ kinh tÕ n«ng th«n, xo¸ bá nÒn kinh tÕ thuÇn n«ng, ph©n bè l¹i lao ®éng ngay trªn ®Þa bμn n«ng th«n... t¨ng nhanh thu nhËp cho lao ®éng n«ng th«n. 3.1-KÕt qu¶ ®¹t ®−îc: - Tèc ®é ph¸t triÓn TTCN ë n«ng th«n thêi gian qua t−¬ng nhanh. Tõ khi cã luËt ®Êt ®ai, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 10-11%/n¨m. Trong ®ã vïng §«ng Nam Bé t¨ng 18,2%/n¨m, vïng ®ång b»ng S«ng Hång lμ 3,7%/n¨m. - C¸c nghÒ vμ lμng nghÒ truyÒn thèng b−íc ®Çu ®−îc phôc håi, nghÒ vμ lμng nghÒ míi ®ang ®−îc ph¸t triÓn. HiÑn nay c¶ n−íc cã kho¶ng 1000 lμng nghÒ trong ®ã 2/3 lμ lμng nghÒ truyÒn thèng. Nh÷ng tØnh cã nhiÒu lμng nghÒ nh−: Hμ T©y, B¾c Ninh, Nam §Þnh.... mçi tØnh cã ®Õn 60- 80 lμng nghÒ. -B×nh qu©n mét c¬ së lμng nghÒ t¹o viÖc lμm æn ®Þnh cho 27 lao ®éng, mçi hé ngμnh nghÒ cã 4-6 lao ®éng. Ngoμi nghÒ lao ®éng sö th−êng xuyªn, c¸c hé c¸c c¬ së ngμnh nghÒ cßn thu hót thªm lao ®éng nhμn rçi ë n«ng th«n 2-5/hé vμ 8-10 ng−êi/c¬ së. -Thu nhËp cña lao ®éng chuyªnTTCN ë n«ng th«n cao h¬n lao ®éng n«ng nghiÖp thuÇn kho¶ng 4-6 lÇn. 3.2-H¹n chÕ vμ tån t¹i -Quy m« nhá, kinh tÕ hé lμ phæ biÕn, hiÖn nay c¶ n−íc cã kho¶ng 1,35tr.hé vμ c¬ së trªn ngμnh nghÒ. Trong ®ã c¬ së chuyÒnchØ chiÕm 16
 18. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ kho¶ng 3%. B×nh qu©n lao ®éng th−êng xuyªn cña c¬ së TTCN lμ 20 ng−êi, mçi hé lμ 4-6 ng−êi. -Tr×nh ®é v¨n ho¸ vμ chuyªn m«n kü thuËt cña ng−êi lao ®éng lμm TTCN cßn thÊp. C¬ së vËt chÊt kü thuËt nghÌo nμn. Cã tíi 55% lao ®éng trong c¸c c¬ së chuyªn ch−a qua tr−êng líp ®μo t¹o,36% kh«ng co chuyªn m«n kü thuËt, chØ cã 20% c¬ së cã nhμ x−ëng kiªn cè. M¸y mãc thiÕt bÞ ®¬n gi¶n, phÇn lín kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt an toμn vμ vÖ sinh moi tr−êng. -ChÊt th¶i TTCN kh«ng ®−îc sö lý g©y « nhiÔm m«i tr−êng n«ng th«n nhÊt lμ ë c¸c lμng nghÒ.T×nh tr¹ng khai th¸c bõa b·i tμi nguyªn thiªn nhiªn phôc vô TTCN ®ang g©y hËu qu¶ xÊu cho m«i tr−êng. 3.3-Môc tiªu vμ ®Þnh h−íng Gãp phÇn x©y dùng n«ng th«n cã nÒn kinh tÕ t¨ng tr−ëng vμ bÒn v÷ng, b¶o vÖ m«i tr−êng; cã c¬ së vËt chÊt, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, nh¨m gi¶i quyÕt viÖc lμm n©ng cao thu nhËp, ®−a n«ng th«n tiÕn lªn v¨n minh hiÖn ®¹i... Më réng thÞ tr−êng tiªu thô trong vμ ngoμi n−íc. -ChÕ biÕn n«ng s¶n( quy m« nhá) :HiÖn nayTTCN cßn chiÕm tû lÖ cao trong lÜnh vùc s¬ chÕ, chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, xay s¸t g¹ovμ chÕ biÕn l−¬ng thùc:70%; s¬ chÕ cafe80%, chÌ 45%,mÝa d−êng 55%... vμ thu hót kho¶ng 1,6triÖu lao ®«ng.H−íng ph¸t triÎn trong thêi gian tíi: +Nh÷ng vïng ®Þa bμn phøc t¹p, nguyªn liÖu ph©n t¸n, kh«ng cã ®iÒu kiÖn x©y dùng nhμ m¸y chÕ biÕn c«ng nghiÖp... +S¬ chÕ, chÕ biÕn l−¬ng thùc, thùc phÈm, n«ng s¶n phôc vô tiªu dïng. CÇn chó ý n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chÊt th¶i vμ chó ý kh©u bao b× mÉu mÉ. S¶n xuÊt hμng tiªu dïng vμ thñ c«ng mü nghÖ. Ngμnh nμy rÊt phong phó cïng c¸c nhãm nghÒ;nghÒ ®an l¸t, nghÒ dÖt,nghÒ thªu...§©y hÇu hÕt lμ nh÷ng nghÒ truyÒn thèng vμ tËp trung thμnh lμng nghÒ cÇn ph¸t triÓn theo 2 h−íng sau: +S¶n xuÊt c¸c mÆt hμng th«ng dôngthay thÕ gç ch¹m tay b»ng c¸c hoa v¨n ®óc nhùa víi gi¸ h¹ cung cÊp cho nh÷ng ng−êi thu thÊp, thÞ tr−êng chñ yÕu lμ n«ng th«n. 17
 19. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ +S¶n xuÊt nh÷ng mÆt hμng cã s¾c th¸i riªng, chÊt l−îng cao ®Ó xuÊt khÈu, ®iÒu nμy ®ßi hái thî ph¶i cã tay nghÒ cao, kÕt hîp c«ng nghÖ cá truyÒn vμ c«ng nghÖ tiªn tiÕn víi øng dông m¸y mãc trong mét sè kh©u... - Khai th¸c vμ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng :Trong nh÷ng n¨m qua tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n ngμnh lμ 20,8% n¨m.Trong thêi gian ®ã sÏ thi hμnh mét sè viÖc sau : +Quy ho¹ch c¸c ®Þa ®iªm khai th¸c ®Êt,®¸ ,sái...c¸c khu s¶n xuÊt g¹ch ngãi,h¹n chÕ ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng vμ ®Êt canh t¸c. +C¶i tiÕn lß thñ c«ng tiÕn tíi xo¸ bá lß thñ c«ng.Sö dông c¬ khÝ trong c¸c kh©u luyÖn ®Êt ,vËn chuyÓn... -C¬ khÝ ho¸ n«ng th«n :C¬ khÝ ho¸ n«ng th«n g¾n bã mËt thiÕt víi qu¸ tr×nh c¬ giíi ho¸ n«ng th«n,nhiÖm vô cña c¬ giíi ho¸ n«ng th«n lμ : +ChÕ t¹o c«ng cô m¸y mãc cho s¶n xuÊt vμ sinh ho¹t ë n«ng th«n. +Hîp ®ång gia c«ng ,vμ vÖ tinh cho c¸c nhμ m¸y vμ khu c«ng nghiÖp . 4.Ph¸t triÓn hÖ thèng dÞch vô ë n«ng th«n theo h−íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ §©y thùc chÊt lμ néi dung xo¸ ®ãi gi¶m n nghÌo t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng;gãp phÇn chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n vμ ph©n bè l¹i lao ®éng trong khu vùc n«ng th«n; lμ mét trong nh÷ng nh©n tè thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ,c«ng nghiÖp vμTTCN ë n«ng th«n ph¸t triÓn;c¶i t¹o ®êi s«ng vËt chÊt vμ v¨n ho¸ c¸c céng ®ång d©n c− n«ng th«n. -KÕt qu¶ ®¹t ®−îc : + Kinh tÕ dÞch vô ®ang ®−îc t¨ng c−êng nhanh vÒ tèc ®é ph¸t triÓn,t¹o ra thμnh qu¶ b−íc ®Çu vÒ kÕt qu¶ cña sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n HÖ thèng dÞch vô ë khu vùc n«ng th«n nh÷ng nam qua víi tèc ®é t¨ng tr−ëng kho¶n 10% n¨m. Tû träng c¬ cÊu n«ng th«n tõ 10,4%(1990) lªn 13,6%(1995)vμ trªn 15%(1997). + HÖ thèng ho¹t ®éng dÞch vô ,nhÊt lμ hÖ thèng dÞch vô ë n«ng th«n ph¸t triÓn rÊt m¹nh,gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë n«ng th«n n−íc ta.Do nhu cÇu thùc tÕ nhiÒu lo¹i dÞch vô ë n«ng th«n ph¸t triÓn rÊt m¹nh nh− :m¹ng l−íi dÞch vô th−¬ng m¹i ,dÞch vô tμi chÝch ë n«ng th«n,c¸c 18
 20. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ dÞch vô kü thuËt,®iÖn tho¹i ,v¨n ho¸ ,du lÞch,gi¶i trÝ ë n«ng th«n ®· ph¸t triÓn b−íc ®Çu . Tuy vËy vÉn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò nh− : + HÖ thèng dÞch vô n«ng th«n cßn nhiÒu bÊt cËp ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hμng ho¸. + Ho¹t ®éng dÞch vô ë n«ng th«n phÇn nhiÒu mang tÝnh tù ph¸t,thiÕu quy ho¹t vμ kh«ng toμn diÖn. + C¬ së vËt chÊt kü thuËt ho¹t ®éng dÞch vô cßn yÕu kÐm. + Qu¶n lý nhμ n−íc vÒ mÆt dÞch vô ë n«ng th«n cßn xem nhÑ bu«ng láng,thiÕu c¸c v¨n b¶n ph¸p quy chØ ®¹o. - Môc tiªu vμ ph−¬ng h−íng gi¶i quyÕt : + Tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n 1998-2020 :12%-13%/n¨m,®−a tû träng GDPdÞch vô trong GDP kinh tÕ n«ng th«n tõ 1975 lªn 35% n¨m 2020 . + Gi¶i quyÕt 300.000 lao ®éng /n¨m cã viÖc lμm, t¨ng tû lÖ thu nhËp tõ c¸c ngμnh phi n«ng nghiÖp tõ 355 hiÖn nay lªn 75%n¨m 2020 Cñng cè vμ ph¸t triÓn c¸c ngμnh dÞch vô ®· cã, tiÕp tôc më mang c¸c ngμnh dÞch vô míi. Tr−íc hÕt, tËp trung ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngμnh dÞch vô cã nhiÒu lîi thÕ, cã thÞ tr−êng tiªu thô, ®Ó t¹o viÖc lμm cho lao ®éng n«ng th«n, t¨ng nhanh thu nhËp vμ n©ng cao ®êi sèng d©n c− n«ng th«n nh−: + DÞch vô th−¬ng m¹i. + DÞch vô tμi chÝnh + DÞch vô kü thuËt c©y trång, vËt nu«i + DÞch vô n−íc + DÞch vô c¬ khÝ n«ng th«n + DÞch vô vËn t¶i vμ ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n + DÞch vô cung øng ®iÖn n¨ng + DÞch vô th«ng tin liªn l¹c + DÞch vô t− vÊn kinh doanh vμ t− vÊn ph¸p luËt + DÞch vô chuyÓn giao c«ng nghÖ vμ ®μo t¹o + DÞch vô y tÕ 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2