intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp nghiên cứu Kinh tế xã hội (Dùng cho ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khuyến nông, Phát triển nông thôn, Kinh tế nông nghiệp)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

40
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Phương pháp nghiên cứu Kinh tế xã hội. Thông qua học phần này, sinh viên được trang bị các kiến thức liên quan đến thông tin và dữ liệu, nghiên cứu khoa học; hiểu và giải thích được khái niệm kinh tế xã hội, các dạng nghiên cứu kinh tế xã hội, điều tra chọn mẫu; nắm rõ và có khả năng thực hành thuần thục các phương pháp thu thập thông tin kinh tế xã hội, có hiểu biết cơ bản về các loại hình công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp nghiên cứu Kinh tế xã hội (Dùng cho ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khuyến nông, Phát triển nông thôn, Kinh tế nông nghiệp)

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  KHOA: QU ẢN LÝ TÀI NGUYÊN  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ BỘ MÔN: TRẮC ĐỊA – GIS VÀ VIỄN THÁM ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ DƯƠNG XUÂN LÂM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN LÊ VĂN THƠ, NGUYỄN QUÝ LY Học phần: Phương pháp nghiên cứu Kinh tế xã hội Số tín chỉ: 02 Mã số: SER321  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: BẢN ĐỒ HỌC Số tín chỉ: 02 Mã số: CGR221
  2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần:  ­ Mã số học phần: Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội ­ Số tín chỉ: 02 ­ Tính chất: Kiến thức bổ trợ ­ Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2. ­ Học phần thay thế, tương đương: không ­ Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khuyến nông, Phát triển nông thôn, Kinh tế  nông nghiệp 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ:  ­ Số tiết học lý thuyết trên lớp :         20    tiết ­ Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp : 08 tiết ­ Số tiết thí nghiệm, thực hành :          02 tiết ­ Số tiết sinh viên tự học : 60   tiết 3. Đánh giá ­ Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần  ­ Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ ­ Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần 4. Điều kiện học ­ Học phần học trước: Phương pháp tiếp cận khoa học ­ Học phần song hành: Thống kê nông nghiệp, Kinh tế lượng 5. Mục tiêu của học phần: ­  Về kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức liên quan đến thông tin và  dữ  liệu, nghiên cứu khoa học; hiểu và giải thích được khái niệm kinh tế  xã hội, các   dạng nghiên cứu kinh tế xã hội, điều tra chọn mẫu; nắm rõ và có khả năng thực hành   thuần thục các phương pháp thu thập thông tin kinh tế xã hội, có hiểu biết cơ bản về  các loại hình công bố kết quả nghiên cứu khoa học.  ­ Về kỹ năng: Sinh viên có khả  năng sử dụng thành thạo một số  phương pháp   thu thập thông tin; biết cách tổ  chức, xử lý và phân tích thông tin kinh tế  xã hội; biết  cách trình bày kết quả nghiên cứu kinh tế xã hội. 6. Nội dung kiến thức của học phần: 6.1. Nội dung giảng dạy lý thuyết: 20 tiết Số  Phương pháp TT Nội dung tiết giảng dạy
  3. Chương 1. Nhập môn phương pháp nghiên cưu ́  2 kinh tê xa hôi ́ ̃ ̣ 1.1 Thông tin và dữ liệu 1.1.1 Khái niệm thông tin và dữ liệu 1 1.1.2 Thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp 1.1.3 Thông tin định tính và định lượng 1.2 Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội Trình bày và thuyết  trình kết hợp phát vấn  Khái niệm về kinh tế xã hội và phương  trong giờ 1.2.1 pháp nghiên cứu kinh tế xã hội Một số dạng nghiên cứu chủ yếu về kinh tế  1 1.2.2 xã hội Chức năng nhiệm vụ của nghiên cứu kinh tế  1.3 xã hội Chương 2. Nghiên cưu khoa hoc v ́ ̣ ề kinh tê  xa hôi ́ ̃ ̣ 4 Tính chất đặc thù và các mức độ của  2.1 nghiên cưu khoa hoc ́ ̣ Trình bày và thuyết  2.1.1 Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học 1 trình kết hợp phát vấn  2.1.2 Sản phẩm của nghiên cứu khoa học trong giờ 2.1.3 Chức năng của nghiên cứu khoa học 2.2 Đề tài nghiên cứu khoa học Một số khái niệm và tên đề tài nghiên cứu  2.2.1 khoa học Cách lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học  2.2.2 Trình bày, thuyết trình  về kinh tế xã hội và giao bài tập về nhà Đối tượng, phạm vi, mục đích và mục tiêu  2.2.3 nghiên cứu 2 Một số đặc trưng cơ bản của nghiên cứu  2. 3 kinh tế xã hội 2.4 Vân đê nghiên c ́ ̀ ứu kinh tê xa hôi ́ ̃ ̣ 2.4.1 Nguồn gốc và bản chất của quan sát 2.4.2 ̣ ́ ̀ Phân loai vân đê nghiên c ứu kinh tê xa hôi ́ ̃ ̣ 2.4.3 Cách phát hiện “vấn đề” nghiên cứu  khoa học
  4. 2.5 ̉ Gia thuyêt khoa h ́ ọc 2.5.1 ̣ ̉ Đinh nghia gia thuyêt ̃ ́ 2.5.2 ́ ̣ ́ Cac đăc tinh và thuộc tính cua gia thuyêt ̉ ̉ ́ Trình bày và thuyết  ́ ̣ ữa gia thuyêt va vân đê khoa Môi quan hê gi ̉ ́ ̀ ́ ̀   1 trình kết hợp phát vấn,  2.5.3 hoc̣ lấy ví dụ trong giờ 2.5.4 ̣ ̉ Cach đăt gia thuyêt ́ ́ ̉ Kiêm ch ưng gia thuyêt so sanh gi ́ ̉ ́ ́ ưa tiên  ̃ 2.5.5 ́ ơi kêt qua đoan v ́ ́ ̉ Chương 3: Thu thâp thông tin kinh tê xa hôi ̣ ́ ̃ ̣ 6 3.1 Nghiên cứu chọn mẫu trong kinh tế xã hội Trình bày và thuyết  trình kết hợp phát vấn  3.1.1 Nghiên cứu trường hợp  2 trong giờ, lấy ví dụ  3.1.2 Nghiên cứu điều tra chọn mẫu minh họa 3.2 Phương pháp phân tích tài liệu 3.2.1 Tài liệu là gì 3.2.2 Một số phương pháp được vận dụng trong  phân tích tài liệu 3.2.3 Ưu, nhược điểm của phân tích tài liệu Trình bày và thuyết  1 trình kết hợp phát vấn  3.3 Phương pháp trưng cầu ý kiến trong giờ 3.3.1 Khái niệm 3.3.2 Một  số   hình  thức   trưng   cầu  ý   kiến   chủ  yếu 3.3.3 Ưu nhược điểm của trưng cầu ý kiến 3.4 Phỏng vấn bán cấu trúc 2 Trình bày và thuyết  trình kết hợp phát vấn  3.4.1 Khái niệm trong giờ 3.4.2 Công cụ phỏng vấn bán cấu trúc 3.4.3 Kỹ năng phỏng vấn bán cấu trúc 3.5 Phương pháp quan sát 3.5.1 Khái niệm và mục đích 3.5.2 Ưu va nh ̀ ược điêm cua quan sat ̉ ̉ ́ 3.5.3 ́ ươc th Cac b ́ ực hiên quan sat ̣ ́ 3.5.4 Cac hinh th ́ ̀ ưc quan sat ́ ́
  5. 3.6 Điêu tra b ̀ ảng hỏi Trình bày và thuyết  3.6.1 ̉ ̉ Bang hoi và cấu trúc của bảng hỏi 1 trình kết hợp phát vấn  trong giờ 3.6.2 ̉ ̉ Ky năng điêu tra bang hoi ̃ ̀ Chương 4. Tổ chức, xử ly va phân tich thông  ́ ̀ ́ 4 tin kinh tê xa hôi ́ ̃ ̣ 4.1 ̉ ưc thông tin d Tô ch ́ ữ liệu 4.1.1 Thảo   luận   những   kết   quả   thu   được   từ  hiện trường Trình bày, thuyết trình,  4.1.2 Quản lý thông tin dữ liệu 1 giao bài tập về nhà 4.1.3 Đo lường và thang đo 4.1.4 Sai số của đo lường trong nghiên cứu kinh  tế xã hội 4.2 Xử lý và phân tich thông tin d ́ ữ liệu Trình bày và thuyết  4.2.1 Yêu câu và ch ̀ ức năng cua phân tich thông ̉ ́   1 trình kết hợp phát vấn  tin trong giờ 4.2.2 Xử lý thông tin dữ liệu 4.2.3 Phân tích thông tin dữ liệu Trình bày và thuyết  1 trình kết hợp phát vấn  4.2.4 Một số  nội dung kinh tế  chủ  yếu thường   trong giờ dùng trong phân tich ́ 4.3 Kỹ   thuật   nhập  số   liệu,   kết   nối   và   phân  tích số liệu bằng PivotTables 4.3.1 Tạo một cơ sở dư liêu Excel ̃ ̣ 4.3.2 Mã hóa và chuẩn hóa dữ liêu ̣ Trình bày, thảo luận,  2 làm bài tập nhóm và cá  4.3.3 Nhập dữ liệu nhân 4.3.4 ̣ ̀ ́ ́ ữ liêu Lam sach va kêt nôi d ̀ ̣ 4.3.5 ̣ ́ ư liêu b Ky thuât phân tich d ̃ ̃ ̣ ằng Pivot Table Chương 5. Trình bày kết quả nghiên cứu kinh  3 tế xã hội Trình bày kết quả  nghiên cứu kinh tế  xã  5.1 hội Trình bày và thuyết  5.1.1 Yêu cầu của trình bày kết quả nghiên cứu 1 trình kết hợp phát vấn  trong giờ Nội dung chủ yếu trong trình bày một báo  5.1.2 cáo nghiên cứu kinh tế xã hội
  6. Các hình thức trình bày kết quả nghiên cứu  5.2 kinh tế xã hội 5.2.1 Bài báo khoa học 5.2.2 Thông báo khoa học  Trình bày và thuyết  2 trình kết hợp phát vấn  5.2.3 Công trình khoa học trong giờ 5.2.4 Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học 5.2.5 Luận án, luận văn và khóa luận 5.2.6 Thuyết trình khoa học Tổng cộng 20 6.2. Nội dung bài tập, thảo luận: 08 tiết Nội dung bài tập/thảo  Số  Phương pháp thực  Tên bài luận tiết hành Xây dựng tên đề  tài, mục  Bài   1 :   Xác   định  tiêu nghiên cứu, đối tượng  một   đề   tài   nghiên  nghiên   cứu,   phạm   vi   và  Chuẩn bị theo nhóm và  cứu   về   kinh   tế   xã  giới   hạn,   nội   dung   và  1 đánh giá hội phương   pháp   nghiên   cứu  đề tài Bài   2 :   Xây   dựng  Dựa trên kiến thức đã học  bảng   kiểm   dùng  về điều tra phỏng vấn, xây  Chuẩn bị theo nhóm và  trong   điều   tra  dựng   bảng   kiểm   thu   thập  1 đánh giá phỏng vấn thông tin đề tài đã chọn Từ bảng kiểm đã xây dựng  Bài   3 :   Xây   dựng  từ   bài   tập   trước,   hãy   xây  Chuẩn bị theo nhóm và  bảng   hỏi   thu   thập  2 dựng bảng hỏi để  thu thập  đánh giá thông tin thông tin Sử dụng bảng hỏi đã được  Bài   4 :   Thu   thập  xây dựng từ  bài tập trước  2 Chuẩn bị theo nhóm và  thông tin để  thu thập thông tin theo  đánh giá số mẫu quy định Thiết   lập   Excel  Bài   5 :   Thiết   lập  Spreadsheet   và   nhập   số  Cá   nhân   chuẩn   bị   và  Excel   Spreadsheet  liệu   thu   thập  được   từ   bài  2 đánh giá để nhập số liệu tập trước Tổng cộng 8
  7. 6.3. Nội dung thực hành: 02 tiết Số  Phương pháp thực  Tên bài Nội dung thực hành tiết hành Xử lý và phân tích dữ liệu  Bài 1: Xử lý và  định lượng bằng việc ứng  Thực hành trên phòng  phân tích số liệu  dụng Add­ins Data  2 máy tính của Nhà  kinh tế xã hội Analysis Toolpak trong MS  trường Excel Tổng cộng 2 7. Tài liệu học tập : Dương Văn Sơn và Bùi Đình Hòa, 2012. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu  Kinh tế Xã hội. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, 2001.   Phương pháp nghiên cứu Xã hội   học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 2. Phạm Ngọc Kiểm, 2002.  Giáo trình Phân tích Kinh tế  xã hội và lập trình. Nhà  xuất bản Lao động – Xã hội. 3. Dương Văn Sơn va Nguyên Tr ̀ ̃ ương Khang, 2010. ̀ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̣  Giao trinh Xa hôi hoc nông   ̣ ̣ thôn. NXB Đai hoc Quôc gia Ha Nôi.  ́ ̀ 4. Lê Huy Bá (c.b), Nguyễn Trọng Hùng, Thái Lê Nguyên, Huỳnh Lưu Trùng Phùng,  Nguyễn Thị  Trốn, Lê Đức Tuấn, Nguyễn Đinh Tuấn, 2006.   Phương pháp luận   nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản Giáo Dục. 5. Vu Cao Đam, 2008.  ̃ ̀ Phương phap lu ́ ận nghiên cưu khoa hoc ́ ̣ . Nhà xuất bản Khoa học  và Kỹ thuật. 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản  Học vị, học hàm lý 1 Dương Xuân Lâm Khoa Kinh tế và PTNT ThS 2 Dương Văn Sơn Khoa Kinh tế và PTNT PGS.TS                                                        Thái Nguyên, ngày 28 tháng 02 năm 2017 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên
  8. PGS.TS Dương Văn  PGS.TS Dương Văn Sơn ThS. Dương Xuân Lâm Sơn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2