intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương ôn tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Huỳnh Thị Lệ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:13

383
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu lên những câu hỏi và đáp án trả lời trong môn học. Thông qua việc tham khảo tài liệu này sẽ giúp các bạn nắm bắt được những nội dung chính trong môn học một cách tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN : ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Câu 1: Định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh  tế tri thức. 1. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, giải   quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một là, về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Chuyển dịch mạnh cơ  cấu nông nghiệp và kinh tế  nông thôn  theo hướng  tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị  trường; đẩy nhanh tiến bộ khoa học ­ kỹ thuật và công nghệ sinh . Tăng nhanh tỉ trọng giá trị sản phẩm và lao động. Hai là, về quy hoạch phát triển nông thôn.  Khẩn trương xây dựng các quy hoạch phát triển nông thôn, thực hiện  chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy dân chủ ở nông thôn đi đôi  với xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao trình độ dân trí, bài trừ các tệ  nạn xã hội, hủ tục, mê tín dị đoan, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ba là, về giải quyết lao động, việc làm ở nông thôn. Chú trọng dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông dân. Chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ  trọng lao động làm nông nghiệp, tăng tỉ trọng lao động làm công nghiệp và  dịch vụ.   Đầu tư mạnh hơn cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, nhất là ở các  vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 2. Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Một là, đối với công nghiệp và xây dựng. Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tác,  công nghiệp phần mềm ; phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế, 
 2. nâng cao hiệu quả của các khu công nghiệp, khu chế xuất ; Tích cực thu hút vốn  trong và ngoài nước. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế ­ xã  hội nhất là các sân bay quốc tế, cảng biển, đường cao tốc, đường ven biển,  đường đông tây, mạng lưới cung cấp điện. Phát triển công nghiệp năng lượng  gắn với công nghệ tiết kiệm năng lượng. Hai là, đối với dịch vụ. Tạo bước phát triển vượt bậc của các ngành dịch vụ, nhất là những ngành  có chất lượng cao.Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ  truyền thống như vận tải, thương mại, ngân hàng, bưu chính viễn thông, du lịch.  Đổi mới căn bản cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công  cộng. 3. Phát triển kinh tế vùng. Một là, có cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng  phát triển nhanh hơn trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, hình thành cơ cấu kinh  tế hợp lý của mỗi vùng và liên vùng, đồng thời tạo ra sự liên kết giữa các vùng  nhằm đem lại hiệu quả cao, khắc phục tình trạng chia cắt, khép kín theo địa giới  hành chính. Hai là, xây dựng ba vùng kinh tế trọng điểm ở miền Bắc, miền Trung và  miền Nam thành những trung tâm công nghiệp lớn có công nghệ cao để các vùng  này đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của cả nước. Có chính sách  trợ giúp nhiều hơn về nguồn lực để phát triển các vùng khó khăn. Bổ sung chính  sách khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và doanh  nghiệp nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại các vùng khó khăn. 4. Phát triển kinh tế biển. Một là, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế  biển toàn  diện, có trọng tâm, trọng điểm. Sớm đưa nước ta trở  thành quốc gia mạnh về  kinh tế  biển trong khu vực, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác  quốc tế.
 3. Hai là, hoàn chỉnh quy hoạch và phát triển có hiệu quả  hệ  thống cảng  biển và vận tải biển, khai thác và chế  biến dầu khí, khai thác và chế  biến hải   sản, phát triển du lịch biển, đảo. Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp đóng  tàu biển, đồng thời hình thành một số hành lang kinh tế ven biển. 5. Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ. Một là,  phát triển nguồn lực, đảm bảo có nguồn nhân lực với cơ  cấu  đồng bộ và chất lượng cao, tỷ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp còn dưới   50% lực lượng lao động xã hội. Hai là,  phát triển khoa học và công nghệ  phù hợp với xu thế  phát triển  nhảy vọt của cách mạng khoa học và công nghệ Ba là, kết hợp chặt chẽ  giữa hoạt động khoa học và công nghệ  với giáo  dục và đào tạo để  thực sự  phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực  đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức Bốn là, đổi mới cơ bản cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, đặc biệt  là cơ  chế  tài chính phù hợp với đặc thù sáng tạo và khả  năng rủi ro của hoạt  động khoa học và công nghệ. 6. Bảo vệ, sử  dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường   tự nhiên.   Một là, tăng cường quản lý tài nguyên quốc gia, nhất là các tài nguyên  đất, nước, khoáng sản và rừng. Ngăn chặn các hành vi hủy hoại và gây ô nhiễm   môi. Hoàn chỉnh luật pháp, tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và cải thiện   môi trường tự nhiên.  Hai là, từng bước hiện đại hoá công tác nghiên cứu, dự  báo khí tượng ­   thủy văn, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Ba là, xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng dân số, phát triển kinh tế và đô thị  hoá với bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững.  Bốn là,  mở  rộng hợp tác quốc tế  về  bảo vệ  môi trường và quản lý tài   nguyên thiên nhiên, chú trọng lĩnh vực quản lý, khai thác và sử  dụng tài nguyên   nước.
 4. Câu 2 : Kết quả thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá thời kỳ   đổi mới đến nay. Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý   nghĩa lịch sử, trong đó có những thành tựu nổi bật của công nghiệp hoá, hiện  đại hoá. Một là, cơ sở vật chất ­ kỹ thuật của đất nước được tăng cường đáng kể,  khả  năng độc lập tự  chủ  của nền kinh tế  được nâng cao. Từ  một nền kinh tế  chủ  yếu là nông nghiệp lạc hậu, cơ  sở  vật chất yếu kém đi lên, đến nay cả  nước đã có hơn 100 khu công nghiệp, khu chế  xuất tập trung, nhiều khu hoạt   động có hiệu quả; tỉ lệ ngành công nghiệp chế tác, cơ khí chế tạo và nội địa hóa   sản phẩm ngày càng tăng. Ngành công nghiệp sản xuất tư  liệu sản xuất như  luyện kim, cơ khí, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ  bản, khai thác và hóa dầu đã  và đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Một số sản phẩm công nghiệp đã  cạnh  tranh  được   trên  thị   trường   trong  và   ngoài  nước.  Ngành  xây   dựng  tăng   trưởng nhanh, đạt 849 nghìn tỷ đồng năm 2014, tăng 10,2% so với năm 2013.  Năng lực xây dựng tăng nhanh và có bước tiến đáng kể  theo hướng hiện đại.   Nhiều công trình quan trọng thuộc kết cấu hạ  tầng được xây dựng; sân bay,  cảng biển, đường bộ, cầu, nhà máy điện, bưu chính viễn thông…theo hướng  hiện đại.   Hai là, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại  hoá đã đạt được những kết quả  quan trọng: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng   tăng, tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm (giai đoạn 20011 – 20014, tỷ  trọng công nghiệp và xây dựng  tăng từ  13.72% năm 2011 lên 14.98% năm  2014; còn tỷ trọng của nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 67.87% năm 2011  xuống còn 60.5% năm 2014). Trong từng ngành kinh tế đều có sự chuyển dịch  tích cực về  cơ cấu sản xuất, cơ cấu công nghệ  theo hướng tiến bộ, hiệu quả,   gắn với sản xuất, gắn với thị trường. Cơ  cấu kinh tế  vùng đã có sự  điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế  so  sánh của từng vùng. Các vùng kinh tế trọng điểm phát triển khá nhanh đóng góp  quan trọng vào sự tăng trưởng và là đầu tàu của nền kinh tế. Cơ cấu thành phần kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm  năng của các thành phần kinh tế và đan xen nhiều hình thức sở hữu.
 5. Cơ  cấu  lao  động  đã có   sự   chuyển  đổi  tích cực  gắn liền  với  quá trình   chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  Ba là,  những thành tựu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã góp phần  quan trọng đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, GDP năm 2014 tăng  5.98% so với năm 2013. Điều đó đã góp phần quan trọng vào công tác xóa đói,  giảm nghèo, tỷ  lệ  hộ  nghèo giảm từ  1.5 – 2%/năm. Năm 2015, tỷ  lệ  hộ  nghèo   còn dưới 4.5%/năm. Thu nhập đầu người bình quân hàng năm tăng lên đáng kể.  Năm 2007 đạt trên 800 USD/ người, năm 2015, đạt 2109 USD/người. Đời  sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Câu 3 : Chủ  trương tiếp tục hoàn thiện thể  chế  kinh tế  thị  trường định   hướng xã hội chủ nghĩa. a) Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ   nghĩa Một số  điểm cần thống nhất là: Cần thiết sử  dụng kinh tế  thị  trường   làm phương tiện xây dựng chủ nghĩa xã hội; kinh tế thị trường là cơ  sở kinh tế  của sự  phát triển theo định hướng xã hội chủ  nghĩa; kinh tế  thị  trường định  hướng xã hội chủ  nghĩa là nền kinh tế  vừa tuân theo quy luật của kinh tế  thị  trường, vừa chịu sự  chi phối bởi các quy luật kinh tế  của chủ  nghĩa xã hội và  các yếu tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa. b) Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh   nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh Hoàn thiện thể chế về sở hữu: Phương hướng cơ bản của hoàn thiện thể chế sở hữu là: ­ Khẳng định đất đai thuộc sở  hữu toàn dân mà đại diện là Nhà nước,   đồng thời đảm bảo và tôn trọng các quyền của người sử dụng đất. ­ Tách biệt vai trò của Nhà nước với tư cách là bộ máy công quyền quản   lý toàn bộ  nền kinh tế  ­ xã hội với vai trò chủ  sở  hữu tài sản, vốn của Nhà   nước; tách chức năng chủ  sở  hữu tài sản, vốn của Nhà nước với chức năng  quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.
 6. ­ Quy định rõ, cụ thể về quyền của chủ sở hữu và những người liên quan  đối với các loại tài sản. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của họ đối   với xã hội. ­ Ban hành các quy định pháp lý về  quyền sở  hữu của doanh nghiệp, tổ  chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Hoàn thiện thể chế về phân phối: Hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách về phân bổ nguồn lực, phân phối  và phân phối lại theo hướng đảm bảo tăng trưởng kinh tế  với tiến bộ  và công  bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển.  Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả  hoạt động của các chủ  thể  trong   nền kinh tế.  Đổi mới, phát triển hợp tác xã, tổ  hợp tác theo cơ  chế  thị  trường, theo   nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi và phát triển cộng đồng.  Thực hiện nghiêm túc, nhất quán một mặt bằng pháp lý kinh doanh không phân  biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế… Đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước để các đơn vị sự nghiệp công lập   phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả. c) Hoàn thiện thể chế bảo đảm đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển   đồng bộ các loại thị trường Hoàn thiện thể chế về giá, cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh   doanh. Hoàn thiện cơ chế giám sát, điều tiết thị trường và xúc tiến thương mại.   Đa dạng hóa các loại thị  trường hàng hóa và dịch vụ  theo hướng hiện đại, chú  trọng phát triển thị  trường dịch vụ. Tự do hóa thương mại và đầu tư  phù hợp  cam kết quốc tế. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an   toàn thực phẩm, môi trường và tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch  vụ  và xử  lý sai phạm. Phát huy tốt vai trò điều hành thị  trường tiền và từng  bước mở rộng thị trường tín dụng, các dịch vụ ngân hàng cho phù hợp với cam  kết quốc tế. Hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách cho hoạt động và phát  triển lành mạnh của thị  trường chứng khoán, tăng tính minh bạch. Hoàn thiện  
 7. luật pháp, cơ chế chính sách để các quyền về đất đai và bất động sản vận động   theo cơ chế thị trường; hoàn thiện luật pháp chính sách về tiền lương, tiền công Xây dựng đồng bộ  luật pháp, cơ  chế, chính sách quản lý, hỗ  trợ  các tổ  chức nghiên cứu,  ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Đổi mới cơ  chế  quản lý  khoa học và công nghệ  phù hợp cơ  chế  thị  trường. Nhà nước tăng đầu tư  và   đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa cho các ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể  dục  thể thao. Tăng cường quản lý nhà nước để hạn chế các mặt trái của cơ chế  thị  trường đối với các hoạt động dịch vụ.  d) Hoàn thiện thể  chế  gắn tăng trưởng kinh tế  với tiến bộ, công bằng xã   hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường. Thực hiện chính sách khuyến khích làm giàu đi đôi với tích cực thực hiện  giảm nghèo, đặc biệt  ở  các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc và các căn  cứ cách mạng trước đây. Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng và linh hoạt phù hợp với yêu   cầu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển đa dạng các  hình thức tổ chức tự nguyện, nhân đạo hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận,   chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội. Hoàn thiện luật pháp, chính sách về  bảo vệ  môi trường, có chế  tài đủ  mạnh đối với các trường hợp vi phạm, xử lý triệt để những điểm ô nhiễm môi  trường nghiêm trọng và ngăn chặn không đẻ phát sinh thêm. e) Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước   và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế ­   xã hội Vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện rõ ở  chỗ  chỉ  đạo nghiên cứu lý luận   và tổng kết thực tiễn để  xác định rõ, cụ thể và đầy đủ  hơn mô hình kinh tế  thị  trường định hướng xã hội chủ  nghĩa, đặc biệt những nội dung định hướng xã  hội chủ nghĩa để tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Đổi mới và nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước Nhà nước phải tiếp tục hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo điều  kiện để các tổ chức và nhân dân tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình  
 8. hoạch định, thực thi, giám sát thực hiện luật pháp, các chủ  trương phát triển  kinh tế ­ xã hội. Câu 4 :  Những hạn chế  trong quá trình xây dựng, phát triển nền văn hóa   Việt Nam thời kỳ đổi mới. Một là, so với yêu cầu của thời kỳ  đổi mới , trước những biến đổi ngày  càng phong phú trong đời sống xã hội những năm gần đây, những thành tựu và  tiến bộ  đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững   chắc, chưa đủ  để  tác động có hiệu quả  đối với các lĩnh vực của đời sống xã  hội, đặc biệt là lĩnh vực tư  tưởng.. Đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức  tạp, có một số mặt nghiêm trọng hơn, tổn hại không nhỏ  đến uy tín của Đảng  và Nhà nước, niềm tin của nhân dân. Hai là,  sự  phát triển của văn hóa chưa đồng bộ  và tương xứng với tăng  trưởng kinh tế, thiếu gắn bó với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một  trong những nguyên nhân  ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế  và nhiệm  vụ  xây dựng Đảng. Nhiệm vụ, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ  công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa tạo được chuyển biến rõ rệt. Môi trường   văn hóa còn bị ô nhiễm bởi các tệ  nạn xã hội, sự  lan tràn của các sản phẩm và  dịch vụ văn hóa mê tín, dị đoan, độc hại, thấp kém, lai căng…Sản phẩm văn hóa  và các dịch vụ  văn hóa ngày càng phong phú nhưng còn rất thiếu những tác   phẩm văn học, nghệ  thuật có giá trị  cao cả  về  tư  tưởng và nghệ  thuật, có ảnh  hưởng tích cực và sâu sắc trong đời sống. Ba là, việc xây dựng thể chế văn hóa còn chậm, chưa đổi mới, thiếu đồng  bộ, làm hạn chế  tác dụng của văn hóa đối với các lĩnh vực quan trọng của đời  sống đất nước. Bốn là,  tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn, lạc hậu về  đời sống văn hóa –   tinh thần  ở  nhiều vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào   các dân tộc thiểu số và vùng căn cứ cách mạng trước đây vẫn chưa được khắc  
 9. phục có hiệu quả. Khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng  miền, khu vực, tầng lớp xã hội tiếp tục mở rộng. Câu 5: Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới đến nay. Một là, Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội. Kế hoạch phát triển kinh tế phải tính đến mục tiêu phát triển các lĩnh vực   xã hội có liên quan trực tiếp. Mục tiêu phát triển kinh tế phải tính đến các tác động và hậu quả  xã hội  có thể xảy ra để chủ động xử lý. Phải tạo được sự  thống nhất, đồng bộ  giữa chính sách kinh tế  và chính  sách xã hội. Sự kết hợp giữa hai loại mục tiêu này phải được quán triệt  ở  tất cả  các   cấp, các ngành, các địa phương, ở từng đơn vị kinh tế cơ sở. Hai là, xây dựng và hoàn thiện thể  chế  gắn kết tăng trưởng kinh tế  với  tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. Trong từng bước và từng chính sách phát triển (của chính phủ  hay của   ngành, của trung ương hay địa phương), cần đặt rõ và xữ lý hợp lý việc gắn kết  giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Nhiệm vụ  “gắn kết” này không dừng lại như  một khẩu hiệu, một lời   khuyến nghị mà phải được pháp chế  hóa thành các thể  chế  có tính cưỡng chế,  buộc các chủ thể phải thi hành. Các cơ  quan, các nhà hoạch định chính sách phát triển quốc gia phải thấu  triệt quan điểm phát triển bền vững, phát triển “sạch”, phát triển hài hòa, không  chạy theo số lượng tăng trưởng bằng mọi giá. Ba là, chính sách xã hội được thực hiện trên cơ  sở  phát triển kinh tế, gắn   bó hữu cơ với quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ. Chính sách xã hội có vị trí, vai trò độc lập tương đối so với kinh tế, nhưng   không thể tách rời trình độ  phát triển kinh tế, cũng không thể dựa vào viện trợ  như thời bao cấp. Trong chính sách xã hội phải gắn bó giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống  hiến và hưởng thụ. Đó là một yêu cầu của công bằng xã hội và tiến bộ xã hội;  
 10. xóa bỏ  quan điểm bao cấp, cào bằng; chấm dứt cơ  chế  xin – cho trong chính   sách xã hội. Bốn là, coi trọng chỉ  tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ  tiêu phát  triển con người (HDI) và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội. Quan điểm này khẳng định mục tiêu cuối cùng và cao nhất của sự  phát triển  phải là vì con người, vì một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ,  văn minh. Phát triển phải bền vững, không chạy theo số lượng tăng trưởng. Câu 6: Quan điểm ( tư  tưởng chỉ đạo) của Đảng trong quan hệ  đối ngoại,   hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới. Trong quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế phải quán triệt đầy đủ, sâu  sắc các quan điểm: Bảo đảm các lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ  vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo  khả năng của Việt Nam. Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa,  đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế; cố gắng  thúc đẩy mặt hợp tác, nhưng vẫn phải đấu tranh dưới hình thức và mức độ thích  hợp với từng đối tác; đấu tranh để  hợp tác; tránh trực diện đối đầu, tránh để  bị  đẩy vào thế cô lập. Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ  trên thế  giới, không   phân biệt chế  độ  chính trị  xã hội. Coi trọng quan hệ  hòa bình, hợp tác với khu   vực; chủ động tham gia các tổ chức đa phương, khu vực và toàn cầu.   Kết hợp đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.  Xác định hội nhập kinh tế quốc tế  là công việc của toàn dân. Giữ vững  ổn định chính trị, kinh tế ­ xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa dân   tộc; bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.       Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn  lực bên ngoài; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; tạo ra và sử dụng có hiệu   quả các lợi thế so sánh của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 11. Trên cơ sở  thực hiện các cam kết gia nhập WTO, đẩy nhanh nhịp độ  cải  cách thể  chế, cơ  chế, chính sách kinh tế  phù hợp với chủ  trương, định hướng  của Đảng và Nhà nước. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy vai trò  của Nhà nước, Mặt trận Tổ  quốc và các đoàn thể  nhân dân, tôn trọng và phát  huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn  dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Liên hệ bản thân: * Làm thế nào để góp phần thực hiện CNH, HĐH đất nước: ­ Rèn luyện sức khỏe ­ Thanh niên học sinh phải xây dựng cho mình lí tưởng, ý chí và tinh thần  cách mạng, tin tưởng vào sự nghiệp CNH­HĐH đất nước. ­ Tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia. ­ Kịp thời tố  cáo cho cơ  quan chức năng về  các hành vi đi ngược lại với   đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, nhà nước. ­ Tin tưởng và chấp hành đúng đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng,  nhà nước. ­ Thanh niên cần phải ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức của bản   thân. ­ Thanh niên học sinh phải luôn ý thức sâu sắc rằng chính họ, chứ không phải  ai khác, là lực lượng xung kích trong sự  nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại  hóa đất nước . ­ Luôn không ngừng học tập, tiếp thu trình độ khoa học kĩ thuật tiến bộ trên  thế giới,nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH của đất nước… * Vai trò của sinh viên trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc:  Nhìn nhận những hạn chế -  Một bộ phận sinh viên xa rời truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc.  Không ít người có thái độ ứng xử, biểu hiện tình cảm thái quá trong các  hoạt động giải trí, văn hóa, nghệ thuật; lãng quên, thờ ơ đối với dòng  nhạc dân ca, dòng nhạc cách mạng, truyền thống.  - Du nhập những hoạt động văn hóa tiêu cực, không phù hợp thuần phong,  mỹ tục của dân tộc. Không ít sinh viên đang ngày đêm cuốn vào các trò 
 12. chơi điện tử, online mang nặng tính bạo lực, ảnh hưởng lớn đến sức  khỏe, thời gian học tập.  - từ ngữ bị dùng sai bản chất với ngụ ý không lành mạnh. Quyết tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa - Tin tưởng và thực hiện đúng đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng  trong công cuộc xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. - mỗi sinh viên phải tự mình phấn đấu, rèn luyện, tự trau dồi cho bản thân  những kỹ năng cần thiết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn,  nghiệp vụ, nỗ lực rèn luyện vì lợi ích chung của cộng đồng và vì chính sự  phát triển của cá nhân.  - Xây dựng bản lĩnh văn hóa, sẵn sàng đấu tranh với những hoạt động, sản  phẩm văn hóa không lành mạnh. - Tích cực tham gia  các cuộc thi tìm hiểu liên quan lịch sử hào hùng, truyền  thống văn hóa của đất nước, của quê hương. - Tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia. - Tố cáo các hành vi sai phạm. ĐỀ CƯƠNG CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Người biên soạn: Phạm Văn Đồng – Đ14KT3 CHÚC CÁC BẠN THI TỐT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=383

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2