Đề cương sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy và học

Chia sẻ: Bùi Thụy Thùy Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
359
lượt xem
103
download

Đề cương sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy và học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy và học nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy và học

 1. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy và Học” I. Đặt vấn đề. 1. Cơ sở lý luận. 2. Lí do chọn đề tài. II. Giải quyết vấn đề. 1. Thực trạng của vấn đề. 1.1 Đặc điểm tình hình chung của trường THCS Nguyễn Văn Quy. 1.1.1. Thuận lợi. 1.1.2. Khó khăn. 1.2. Nguyên nhân của thực trạng. 1.3. Đánh giá thực trạng. 2. Các giải pháp cụ thể. 2.1. Đổi mới công tác chỉ đạo và quản lý của nhà trường, quản lý tổ chuyên môn, quản lý giáo viên: 2.2. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học: 2.3. Đổi mới kiểm tra- đánh giá 2.4. Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn. 2.5. Xây dựng mối quan hệ giữa chuyên môn với đội ngũ giáo viên. Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 1
 2. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 2.6. Chỉ đạo hoạt động chuyên môn thực hiện tốt “ Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” và các hoạt động khác đã phát động. 2.7. Làm tốt công tác tư tưởng - chính tưởng trường học. 2.8. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng. 2.9. Tổ chức và thực hiện phân công nhiệm vụ giáo viên dạy l ớp theo đúng khả năng của giáo viên và học sinh trong trường h ọc cụ th ể đúng ch ức trách. 2.10. Quan tâm đến quyền lợi của tập thể, cá nhân 2.11. Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. 3. Nâng cao chất lượng giáo dục. 4. Bài học kinh nghiệm. III. Kết luận, kiến nghị, đề xuất: 1. Kết luận. 2. Kiến nghị, đề xuất. Sáng kiến kinh nghiệm: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự nghi ệp phát tri ển giáo dục, đào tạo của nước ta. Bối cảnh mới tạo cơ hội thu ận l ợi đ ể giáo d ục, đào tạo nước ta tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện để đổi mới căn bản, toàn di ện nội dung, ph ương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục, đào t ạo, ti ến t ới một nền giáo dục đào tạo tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhu cầu của xã hội. I. Đặt vấn đề: Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 2
 3. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 1. Cơ sở lý luận: Trong xu thế hội nhập hiện nay, nhân tố quyết định sự thành công chính là nguồn nhân lực. Nhiệm vụ của ngành Giáo dục là phải đào tạo được một th ế hệ trẻ được đầy đủ những phẩm chất, năng lực, đạo đức cần thi ết đ ể đ ưa đ ất nước phát triển ngang bằng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học vừa là giải pháp chiến lược vừa là mục tiêu phát triển Giáo dục và Đào t ạo. Tinh th ần đ ổi m ới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục phải được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ toàn diện ở tất cả các mặt. Trong đó đặc biệt chú trọng đến đổi mới việc sắp xếp học sinh có cùng khả năng nhận thức chung một lớp h ọc, n ội dung chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng h ệ th ống cơ sở vật chất phục vụ giáo dục đến đôi ngũ giáo viên, ph ương thức tài chính… Tất cả đều nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu: “Giáo dục phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, phù h ợp với đặc đi ểm từng môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luy ện kĩ năng, v ận d ụng kiến thức vào thực tiễn, đem lại niềm vui, niềm say mê và hứng thú học tập cho học sinh”. 2. Lý do chọn đề tài: Nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học mới là tri ển khai th ực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Hai không" và phong trào thi đua "Xây d ựng tr ường h ọc thân thiện, học sinh tích cực", nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho h ọc sinh.Tăng c ường n ề n ếp, kỉ cương trong quản lý dạy học, tích cực đổi mới ph ương pháp dạy h ọc, đ ổi mới kiểm tra đánh giá, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý ở từng cấp học. Mỗi giáo viên thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Xác định những ưu điểm và khuyết điểm trong công tác chỉ đạo quản lý chuyên môn. Chỉ đạo giáo viên dạy sát đối tượng, phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, giảm tình trạng học sinh bỏ h ọc, rút kinh nghi ệm v ới nh ững năm còn là giáo viên dạy lớp. Năm học 2010- 2011 để hoàn thiện, nâng cao ch ất lượng dạy và học. Tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao ch ất lượng dạy và học, đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Nên bản thân đã tìm cách “ Đổi mới phương pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy và học” II. Giải quyết vấn đề: 1. Thực trạng của vấn đề: Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 3
 4. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 1.1 Đặc điểm, tình hình chung của trường THCS Nguyễn Văn Quy: 1.1.1. Thuận lợi: - Trường THCS Nguyễn Văn Quy nằm ở trung tâm huy ện Châu Thành nên rất được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo như Phòng Giáo Dục và Đào Tạo, Ủy ban nhân dân Thị trấn Ngã Sáu. - Cơ sở vật chất của trường tương đối đầy đủ. - Là một trường điểm của thị trấn Ngã Sáu với lực lượng giáo viên trẻ khoẻ và sáng tạo. 1.1.2. Khó khăn: Vẫn còn không ít học sinh thiếu cố gắng về ý thức tự học, tự rèn để lập thân, lập nghiệp, cải tiến phương pháp học tập . Đa số các em chưa ý thức được việc học. Lực lượng giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm, chất lượng h ọc sinh th ật s ự chưa đồng bộ 1.2. Nguyên nhân của thực trạng: Nguyên nhân của những yếu kém, bất cập kéo dài nêu trên có nhiều, trong đó phải kể đến: trên thực tế chưa thực sự thấm nhuần và th ể hi ện đ ầy đủ quan điểm “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”; tư duy về giáo dục, đào tạo còn chậm đổi mới, chưa thích ứng với nền kinh tế th ị trường định h ướng xã h ội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chưa nhận thức đúng vai trò quy ết đ ịnh c ủa đ ội ngũ nhà giáo và sự cần thiết phải tập trung đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo - Do trong cùng một lớp vừa có học sinh khá giỏi và học sinh trung bình- yếu, nên khả năng tiếp thu bài của học sinh không đồng bộ. - Đối với học sinh yếu kém thì kiến thức giáo viên truy ền đ ạt khá cao đ ối với các em. - Học sinh khá giỏi thì đây là sự nhàm chán, không phát huy đ ược kh ả năng tích cực và sáng tạo của học sinh. - Giáo viên chỉ truyền đạt kiến thức cho các em ở mức độ trung bình là chủ yếu. Từ đó kết quả năm học 2009- 2010: Sỉ số Giỏi(Tốt) Khá Trung bình Yếu Kém SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL % % % % % HK 1027 845 82.3 158 15.4 24 2.3 HL 1027 140 13.6 366 35.6 486 47.3 33 3.2 2 0.2 1.3. Đánh giá thực trạng: Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 4
 5. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang Qua thực trạng trên chúng ta thấy học chưa được phát huy h ết kh ả năng tự học và sáng tạo của bản thân, làm cho kết quả học tập chưa được nâng cao. Giáo viên cũng không thể tryền đạt, mở rộng cho những học sinh khá giỏi - Giáo viên chỉ dạy học cho học sinh ở kiến th ức vừa ph ải cho t ất c ả h ọc sinh đều nắm được bài. Vì sợ học sinh yếu kém không n ắm đ ược bài khi nâng cao kiến thức, còn học sinh khá giỏi nhàm chán do không phát huy đ ược kh ả năng của bản thân học sinh học giỏi và năng ñộng. Do đó, các em còn nhi ều l ỗ hổng trong hệ thống tri thức, trình độ tư duy độc lập, sáng t ạo, k ỹ năng th ực hành và năng lực tự học. - Chất lượng đào tạo giáo viên chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cấp đổi mới dạy học - Đầu tư cho giáo dục còn thấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học một số nơi còn thiếu, không đồng bộ, không đảm bảo chất lượng. Trình đ ộ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên có nâng lên nhưng vẫn còn hạn chế. 2. Các giải pháp cụ thể: * Đổi mới công tác quản lý giáo viên: Để nâng cao chất lượng giáo dục, đòi hỏi chúng ta phải có các giải pháp đồng bộ ở tất cả các mặt: - Tập trung cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và h ọc nh ằm t ạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng; Tiến tới đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia. - Nâng cao chất lượng về đội ngũ và tăng cường cơ s ở vật ch ất, trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy. Chăm lo đầu tư phát triển ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, ti ếp tục b ồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học. Yêu cầu mỗi giáo viên th ực hiện đổi mới trong phương pháp dạy học có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng 2. 1 Đổi mới công tác chỉ đạo và quản lý của nhà trường, quản lý tổ chuyên môn, quản lý giáo viên: - Thực hiện giao quyền chủ động cho các tổ chức đoàn th ể, t ổ chuyên môn, các cá nhân CB,GV, NV như: Chủ động lập kế hoạch hoạt động trong năm Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 5
 6. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang học, chủ động về kiểm tra, đánh giá, kịp thời rút kinh nghiệm phát huy nh ững ưu điểm, khắc phục những tồn tại. Đặc biệt là phát huy tinh thần “ Dân chủ - kỷ cương trong trường học”. - Từng bước áp dụng biện pháp quản lý trường học theo h ướng hi ện đ ại, quản lý theo chuẩn, thực hiện chuẩn hóa hiện đại hóa CSVC đ ể đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay. 2. 2. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học: Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH gắn với kiểm tra - đánh giá thông qua bồi dưỡng GV, dự giờ thăm lớp, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở tổ CM, thao giảng cấp trường, hội thi GV giỏi các cấp. Tổ ch ức các chuyên đ ề c ấp trường. Thiết kế bài giảng một cách sáng tạo trọng tâm, tránh nặng nề quá tải. Tăng cường ứng dụng CNTT trong, sử dụng các phương tiện dạy học hợp lý. Dạy sát đối tượng HS, quan tâm bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ của HS, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc. Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và giúp đỡ HS yếu, liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài học. Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, t ự học cho HS. 2.3. Đổi mới kiểm tra - đánh giá: Đổi mới ra đề kiểm tra, coi đây là một trong những giải pháp chính tạo động lực đổi mới PP dạy và học. Kết h ợp đồng bộ đ ổi mới PPDH v ới ki ểm tra - đánh giá và công tác kiểm định chất lượng, bám sát chuẩn ki ến th ức - kĩ năng, yêu cầu thực hành. Trong quá trình dạy học, cần tiếp tục kết h ợp sử d ụng h ợp lí, linh hoạt các phương thức kiểm tra tự luận, trắc nghi ệm khách quan phù h ợp với đặc trưng bộ môn. Tránh áp đặt, nặng về kiến thức ghi nh ớ. Coi tr ọng vi ệc phân tích kết quả kiểm tra, qua đó GV điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp đỡ HS vươn lên trong học tập. Tiếp tục bồi dưỡng GV về kĩ năng ra đề, đáp án kiểm tra bằng hình thức tự luận, TNKQ, bài tập nghiên cứu … đáp ứng yêu c ầu theo 3 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng; phân hóa đối t ượng HS, khuyến khích sáng tạo. 2.4. Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn: Công tác bồi dưỡng đội ngũ sẽ tập trung chủ yếu cho các yêu cầu tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng TBDH, đổi mới PPDH. Bồi dưỡng, phân công, bố trí, sử dụng đội ngũ hợp lí và hiệu quả; chú trọng chọn cử đội ngũ GV có năng lực tổ chức - điều hành, có uy tín và tinh thần trách nhiệm, có ý thức và tâm huyết trong việc đổi mới PPDH làm Tổ trưởng CM. Tổ ch ức nhi ều h ội thi Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 6
 7. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang để phát triển chuyên môn cho GV như : Thi làm và s ử d ụng ĐDDH, thi GV gi ỏi các cấp… 2.5 Xây dựng mối quan hệ giữa chuyên môn với đội ngũ giáo viên -Trước hết tôi nhận thấy mối quan hệ giữa cá nhân với đội ngũ ph ải là mối quan hệ đồng đội, đồng nghiệp và đồng cảm ,cùng sát cánh đ ể hoàn thành nhiệm vụ . Là người xây dựng, khởi xướng kế hoạch, đưa ra biện pháp thì b ản thân phải biết khuyến khích ,động viên “Yêu cầu ” mỗi người ( Giáo viên, nhân viên ) phải hoàn thành nhiệm vụ với tâm thế thoải mái . Tuy là m ối quan h ệ của tôi với cấp dưới nhưng giáo viên luôn cảm thấy không xa cách, không phải “ Phục tùng ” mà vui vẻ hoàn thành công việc. Bên cạnh đó là sự động viên khích lệ, cùng với sự chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng có tác động rất lớn . -Bản thân tôi tạo và xây dựng mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân trong trường học thành những mối quan hệ có tính nhân văn, mối quan h ệ bình đẳng “ có đi có lại”, có ảnh hưởng lẫn nhau , t ạo thành một h ệ th ống các m ối quan hệ dây chuyền. Mọi người trong trường học hợp thành một tập thể s ư phạm đoàn kết thân thiện làm việc có nhau cùng hoàn thành t ốt xu ất s ắc nhi ệm vụ, trong cuộc sống lúc vui, buồn không thể thiếu nhau. Chính vì th ế nh ững năm qua bản thân tôi đã tìm nhiều cách để tạo dựng mối đồng thuận trong trường học như phát huy dân chủ trong mọi công việc thông qua bàn bạc, trao đổi , thăm dò, tìm hiểu… từ đó có những ý tưởng đưa ra mà m ọi người cùng ủng hộ và thực hiện mà đều vui vẻ Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 7
 8. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 2.6 Chỉ đạo hoạt động chuyên môn thực hiên tốt “ Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” và các chủ đề khác đã phát động Bên cạnh các mối quan hệ trong trường thì hoạt động chuyên môn là môi trường , là lĩnh vực để độ ngũ cán bộ giáo viên g ắn k ết nhau , cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ .Qua hoạt động chuyên môn từng cá nhân t ự h ọc t ập l ẫn nhau, trao đổi với nhau ,bổ sung cho nhau những kinh nghiệm và bài học để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng gi ờ d ạy, cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng đổi mới. Chính vì vậy vi ệc ch ỉ đạo công tác chuyên môn một cách khoa học sẽ góp phần không nhỏ vào việc xây dựng đội ngũ có khả năng chuyên môn vững vàng là lực l ượng nòng cốt trong hoạt động chủ đạo của nhà trường . -Trong năm qua tôi luôn chỉ đạo công tác chuyên môn theo kế hoạch cả năm học ,học kỳ và từng tháng bám sát sự ch ỉ đạo trực ti ếp c ủa phòng giáo d ục và chương trình của bộ. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học theo chuyên đề , hoặc toàn diện đảm bảo 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề và từ 30%- 35 % được kiểm tra toàn diện với nhi ều lực lượng và đối tượng tham gia . Vì vậy mà đội ngũ giáo viên ngày một trưởng thành. - Tiếp tục đẩy mạnh và ứng dụng CNTT vào giảng dạy ,đầu tư kinh phí trang bị máy tính cho các tổ chuyên môn. - Vận động và yêu cầu 100% giáo viên đăng ký thao gi ảng, h ội gi ảng b ằng giáo án trình chiếu ( Đến nay có 43/43 giáo viên đã có tiết thao gi ảng giáo án trình chiếu. 2.7 Phát huy vai trò của hội phụ huynh trong việc xây dựng đội ngũ v ững mạnh : Hội phụ huynh trong trường học hoạt động theo qui chế và điều l ệ c ủa hộ . Hội phụ huynh tham gia vào việc quản lý, giáo dục học sinh, tham gia công tác xã hội hoá giáo dục. Trong năm qua ở các trường tôi đã vận động h ội ph ụ huynh tham gia tích cực vào việc xây dựng đội ngũ trong nhà trườn. Hội ph ụ huynh thường xuyên động viên thăm hỏi thầy cô giáo khi ở trường cũng nh ư gia đình ,đặc biệt trong dịp lễ tết, ngày nhà giáo Việt nam 20-11. Bên cạnh đó hội phụ huynh thường xuyên trao đổi, góp ý với đội ngũ về công tác gi ảng dạy, thực hiện nội qui, kỷ luật lao động, việc rèn luyện, gi ữ gìn ph ẩm ch ất nhà giáo để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không ” với bốn nội dung do bộ giáo d ục phát đ ộng t ừ năm học 2006-2007. Vì vậy trong nhà trường mối quan hệ giữa h ội ph ụ huynh và đội ngũ giáo viên là rất tốt, ban chấp hành hội trở thành nơi để giáo viên tâm sự, trao đổi về công tác giáo dục, rèn luyện học sinh và là cầu n ối gi ữa nhà Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 8
 9. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang trường và cha mẹ học sinh, mối quan hệ giữa phụ huynh với thầy cô giáo ngày một khăng khít, có tác dụng tốt đến hoạt động giáo dục trong nhà trường . 2.8 Làm tốt công tác Tư tưởng – Chính trị trong trường học . - Đây là công việc thường xuyên mà nhà trường, làm cho 100% đội ngũ giáo viên nắm rõ, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Qua đó xác định lập trường quan điểm của mỗi cán b ộ, giáo viên, nhân viên , củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng CSVN và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng ta lựa chọn, từ đó xác định được vị trí của người thầy trong sự nghiệp trồng người trong thời kỳ CNH- HĐH và h ội nhập quốc tế, cùng với việc thực hiện tốt các cuộc vận đông lớn c ủa ngành trong giai đoạn hiện nay . - Phát động và hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH” trong trường học theo từng chủ đề do Đảng lãnh đạo và chỉ đạo của ngành - Thường xuyên quán triệt,tuyên truyền các chủ trương, đường lôí c ủa Đ ảng đến tập thể thông qua các buổi họp hội đồng chuyên môn hàng t ừ đó góp ph ần xây dựng tập thể có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường quan đi ểm và nh ận thức đúng đắn góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị c ủa nhà trường và nhiệm vụ được giao. 2. 9 Thực hiện công tác thi đua ,khen thưởng . - Công tác thi đua ,khen thưởng phải được thực hiện công khai, khách quan , chính xác ; kịp thời động viên khuyến khích các cá nhân tốt, việc làm tốt . Lưu ý những cá nhân, việc làm chưa tốt một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Từ đó giúp cho công tác thi đua khen thưởng mang lại tác dụng cao. - Mặt khác trong năm qua ở trường tôi còn kết hợp vơí công đoàn xây dựng biểu điểm để đánh giá, xếp loại thi đua được mã hóa b ằng đi ểm nên đ ội ngũ có thể tự đánh giá, xếp loại mình trước khi đưa ra tập th ể. Vì v ậy mà đ ội ngũ ngày càng tin tưởng vào tập thể hơn. 2. 10 Tổ chức và thực hiện phân công nhiệm vụ cho các giáo viên dạy lớp theo đúng khả năng của giáo viên và học sinh trong trường học c ụ th ể đúng chức trách . Là người chịu trách nhiệm trước các cơ quan lãnh đạo của Đảng và nhà nước về các hoạt động của nhà trường vì vậy vai trò của bản thân là quan tr ọng và quyết định chất lượng dạy và học , xong nếu không có s ự cùng làm vi ệc, cùng chịu trách nhiệm của mọi người thì dù bản thân có giỏi đến đâu thì ch ưa chắc nhiệm vụ nhà trường được hoàn thành . Nên tôi đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho cho từng giáo viên theo đúng kh ả năng, trách nhi ệm chuyên môn c ủa từng người phù hợp theo điều lệ trường học. Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 9
 10. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang -Thực hiện công khai việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo điều lệ trường trung học và theo tình hình thực tế của nhà trường , tôn trọng ý kiến tập thể và từng các nhân , đảm bảo và phát huy tinh th ần dân ch ủ trong công tác ,phát huy được những đức tính, những ưu điểm và th ế mạnh c ủa t ừng người . - Mạnh dạn giao công việc và một số quyền hạn nhất đ ịnh cho b ộ ph ận qua đó thể hiện sự thống nhất và có chỉ đạo từ trên xuống . Chính giáo viên cảm thấy vai trị của mình được phát huy trước tập th ể nên càng tích c ực và c ố gắng hoàn thành nhiệm vụ hơn . Ví dụ : Giao việc dự kiến phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy các môn, lớp cho tổ trưởng chuyên môn đầu năm học hoặc học kỳ ( Sau đó được ban giám hiệu duyệt lại cho hợp lý trong tòan trường , có s ự trao đ ổi c ủa tổ trưởng) 2.12 . Quan tâm đến quyền lợi của tập thể ,cá nhân : - Bản thân tôi luôn tâm đến đời sống vật chất , tinh th ần c ủa cán b ộ giáo viên , trước mắt là thực hiện đầy đủ ch ế độ chính sách của nhà n ước đ ến m ọi người như lương hàng tháng , chế độ tăng lương theo qui định chế độ đi phép hàng năm , chế độ khác như bảo hiểm ……) không xâm phạm, lợi dụng đ ến quyền lợi của cán bộ ,giáo viên –CN. - Quan tâm đến quyền lợi chính trị , tinh thần của mọi người , t ạo đi ều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển về mọi mặt như học tập , phấn đấu trở thành giáo viên giỏi , Đảng viên ,hoặc có hướng phát triển đi lên vv. - Ngoài ra tôi còn quan tâm đến các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên , ban nữ công trong trường học ; vì nhà trường đội ngũ có tới 70 % là nữ . Quan tâm các phong trào , hoạt động của phụ nữ như tạo điều kiện thuận lợi cho nữ giáo viên hơn so với nam giáo viên trong phân công chuyên môn , th ời khoá biểu và các ngày lễ lớn như 20-10 , 8-3 … - Thường xuyên tìm hiểu , thông cảm và chia s ẻ nh ững vui bu ồn c ủa m ọi người , để động viên khuyến khích vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy trong nhà trường bản thân tôi đều được cán bộ giáo viên tin tưởng ,ủng hộ và tôn trọng . 2.13.Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật trong trường học Xử lý nghiêm, kiên quyết với các biểu hiện hành động vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm các điều cấm trong trường học ảnh h ưởng đến đ ạo đức nhà giáo, vi phạm cuộc vận động ” Hai không” và phong trào xây dựng trường học thân thiện. Tuy nhiên cũng tạo điều kiện cho cá nhân m ắc sai lầm có c ơ h ội Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 10
 11. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang điều chỉnh, khắc phục tồn tại khuyết điểm vươn lên để ngày càng hoàn thiện hơn về mọi mặt. Với những cố gắng và cách làm của bản thân, nên ở đâu tôi cũng t ạo đ ược lòng tin với mọi người và nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ . 3. Nâng cao chất lượng giáo dục: - Mạnh dạn tách những lớp riêng biệt theo trình độ của h ọc sinh lớp cu ối khối là những lớp có học lực giỏi, những lớp đầu khối là học sinh trung bình yếu. - Giáo viên có những phương pháp truyền đạt kiến thức cho h ọc sinh phù hợp hơn, từ đó chất lượng của học sinh được nâng lên cả về số lẫn về chất. Trường tổ chức giảng dạy nghiêm túc chương trình các môn h ọc,tổ ch ức các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch và các quy định về chuyên môn. T ạo mọi điều kiện cho giáo viên thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy một cách thiết thực, sinh động nhằm tạo sự chuy ển biến tích cực về chất lượng. Việc khai thác sử dụng thiết bị và làm đ ồ dùng dạy học đối với giáo viên được tăng cường. Cơ sở vật chất các trường được đầu tư, môi trường cảnh quan sư phạm có chuyển biến tốt hơn so với năm trước, trường đã nâng cấp sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học; quan tâm xây dựng phòng học b ộ môn vàs ử dụng có hiệu quả. Hoạt động dạy và học tăng cường được đẩy mạnh. Trường cố gắng thực hiện mô hình này một cách tốt nhất. Từ đó ch ất l ượng gi ảng d ạy được nâng lên một cách rõ rệt. Có sáng tạo trong công tác quản lý, rút ra được những kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo trong năm học vừa qua, từ đó những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm. Điều này đã làm thay đổi không khí và môi tr ường giảng dạy trong nhà trường; đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến vi ệc chăm lo b ồi dưỡng đội ngũ giáo viên, qua đó giáo viên nâng cao vai trò trách nhiệm và tăng cường chủ động trong hoạt động chuyên môn. Trường học thực hiện tốt công tác dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Thực hiện đầy đủ các quy định theo quy chế chuyên môn, quản lý và thực hiện tốt các biện pháp quản lý hành chính, lấy hoạt động chuyên môn làm trọng tâm, tích cực xây dựng c ảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn, chủ động ngăn chặn các hi ện t ượng tiêu cực xâm nhập vào học đường. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm g ương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo chuyển biến đáng kể về nhận th ức và hành đ ộng thực tiễn của cán bộ, giáo viên và học sinh. Vi ph ạm v ề đ ạo đ ức nhà giáo gi ảm so với năm học trước. Nhiều tấm gương tận tụy vì học sinh thân yêu, cống hiến vì sự nghiệp đổi mới của ngành được biểu dương kịp th ời. Tình trạng h ọc sinh yếu kém đã được quan tâm khắc phục, số học sinh bỏ học giảm so v ới năm h ọc Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 11
 12. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang trước. Đội ngũ giáo viên tăng cả về số lượng và trình độ. Hi ện nay toàn tr ường tiếp tục đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng dạy và học. * Kết quả chung trong năm học: Năm Sỉ Giỏi(Tốt) Khá Trung bình Yếu Kém học số SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 2009-2010 HK 1027 845 82.3 158 15.4 24 2.3 HL 1027 140 13.6 366 35.6 486 47.3 33 3.2 2 0.2 2010-2011 HK 834 776 93.0 54 6.5 4 0.5 HL 834 182 21.8 330 39.6 316 37.9 5 0.6 1 0.1 Học sinh giỏi tỉnh: năm học 2009- 2010: 10hs - tỉ lệ: 0,97% Năm học 2010- 2011: 10 hs- tỉ lệ: 1,199% * Bản thân phải là tấm gương về tự học tập, vươn lên. - Bản thân tôi luôn tự tìm tòi học hỏi về nhiều m ặt đ ể t ự v ươn lên nh ư : Học nâng cao trình độ chuẩn , học tập nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa mới, cách tiếp cận trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy … góp phần nâng cao chất lượng dạy trong trường học để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục . - Tự tìm hiểu học tập để nắm bắt kịp thời các ch ủ trương , đ ường l ối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước để từ đó tuyên truyền, vận động giải thích để mọi người cùng thực hiện. Bản thân cũng tích cực học t ập qua sách, báo, các phương tiện thông tin khác để nâng cao kh ả năng lý lu ận giúp cho việc chỉ đạo lãnh đạo có phần thuận lợi hơn. - Bản thân phải là con chim đầu đàn trong phong trào đoàn kết trong trường học, không bè phái, cục bộ, không thiên vị, không chuyên quyền độc đoán nhưng cương quyết trong những tình huống cần thiết để đảm bảo lợi ích chung và phong trào nhưng lại thực sự phát huy tính dân chủ trong trường h ọc vì vậy luôn tạo được niềm tin trong mọi người. - Tạo điều kiện và động viên cán bộ giáo viên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn như học đại học tại chức. 4. Bài học kinh nghiệm: - Là người định hướng và xác định công tác đổi mới quản lý trong d ạy và học là làm những việc gì và công việc đó có tác dụng thúc đẩy chuyên môn và sự phát triển của nhà trường không. - Cán bộ quản lý, giáo viên xác định rõ chức năng nhi ệm vụ c ủa mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. - Nhà trường xây dựng kế hoạch phù hợp, có tính khả thi cao. - Cần làm tốt công tác động viên khen thưởng để tạo ra động lực thi đua và động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất s ắc trong năm h ọc Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 12
 13. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang và trong các hoạt động phong trào. Với cố gắng của bản thân , sự ủng hộ của tập thể cán bộ giáo viên , trong năm qua dù ở đơn vị công tác nào thì đều thu được những kết quả , thành tích như : Tập thể sư phạm đoàn kết, có tinh thần tương thân tương ái cao. Qúa trình công tác với thành tích và khuyết điểm của bản thân, k ết qu ả và thành tích của nhà trường đạt được trong năm qua tôi thấy rằng việc xây dựng đội ngũ vững mạnh là vô cùng quan trọng của người quản lý c ần ph ải quan tâm đến những vấn đề sau: 1. Bản thân phải tôn trọng tập thể , sống chan hoà , chân th ật v ới m ọi người, xác định mình là thành viên không thể thiếu trong tập thể ấy . 2. Luôn gương mẫu trước mọi người về mọi mặt, khiêm tốn, có tinh thần học hỏi mọi người, thực hiện phê và tự phê tốt . 3. Trực tiếp tham gia vào các hoạt động chuyên đề chuyên môn 4. Thực hiện tốt công tác dân chủ hoá trong trường học, đây là y ếu t ố quan trọng trong việc xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường . 5. Thực hiện tốt nguyên tăc tập trung dân chủ trong lãnh - chỉ đạo . 6. Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, quản lý, giáo viên làm chủ . 7.Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong trường học 8.Thực hiện và yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm các chủ trương , đường lối ,chính sách của Đảng , pháp luật của nhà nước , s ự ch ỉ đao trực ti ếp của ngành. 9. Làm tốt công tác tham mưu với các cấp , tranh thủ sự lãnh đạo tuy ệt đối của Đảng bộ, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của các đoàn thể nhân dân . 10.Tạo lòng tin trong nhân dân ,phụ huynh thông qua các kế hoạch, chương trình mà phụ huynh đã ủng hộ bằng vật chất, tinh thần . 11. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục . Người quản lý phải hơn giáo viên về nhiều mặt .Luôn thực t ế và có kh ả năng tập trung cao 12. Nhìn thẳng vào sự thật yếu kém để khắc phục và vươn lên 13. Phải có khả năng tạo áp lực khiến CBGV,NV làm việc tích cực 14. Cần phải tin nhiều người, yêu mọi người, đừng xúc phạm ai nh ưng cũng cần tỉnh táo trước mọi viêc. III. Kết luận và kiến nghị: 1. Kết luận: Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 13
 14. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang Năm học 2010- 2011 trường vững mạnh về mọi mặt, đêu được công nhận là đơn vị tiên tiến (4 năm từ khi tách cấp 2- 3 ch ưa năm nào đ ạt tr ường tiên tiến). Các đoàn thể như công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên đều có phong trào ho ạt động xuất sắc, được các cấp tặng giấy khen. Chi bộ trường học đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, bản thân được tặng giấy khen . Trường đạt dạnh hiệu trường Tiên Tiến. Trường và bản thân tôi được UBND huyện tặng giấy khen công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang , có sự thay đổi lớn về lượng và chất phù hợp với xu thế đổi mới và tiêu chí của trường h ọc thân thi ện và trường chuẩn quốc gia. Đội ngũ ngày càng hoàn thiện về mọi mặt , chuyên môn v ững vàng , giáo viên giỏi tăng, học sinh giỏi các cấp ngày càng nhiều hơn. Ch ất lượng h ọc t ập của học sinh có chiều hướng tiến bộ rõ rệt. Nề nếp trường h ọc được duy trì và thực hiện tốt, học sinh vi phạm đạo đức được hạn chế . Nhà trường được Đảng bộ, chính quyền địa phương tin tưởng, nhân dân đồng tình ủng hộ. Bản thân được tập thể tin tưởng, ủng hộ, được cấp tên đánh giá tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy vậy trong năm qua cũng có lúc trong công tác quản lý đã để xảy ra sai phạm , khuyết điểm. Bản thân đã nghiêm khắc kiểm điểm và rút ra được bài học kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện hơn. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là nhu cầu cấp bách trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay. Việc đổi mới mới ph ương pháp dạy và h ọc, trong năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn nhiều bất cập, cần ph ải tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với tình hình đổi mới hiện nay.: “ Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi m ới ch ương trình, n ội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng c ường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và đ ộc l ập suy nghĩ của học sinh”. Đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo sẽ góp ph ầp góp nâng cao chất lượng giáo dục. 2. Kiến nghị, đề xuất: - Nếu được nên cho học sinh thi tốt nghiệp cuối cấp để nâng cao ch ất lượng học tập của học sinh hơn nữa. - Cần mạnh dạn cho học sinh ở lại nếu hạnh kiểm và học lực không đạt. Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 14
 15. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang - Khi cho đề thi học kỳ, hay đề thi học sinh gi ỏi c ấp huy ện nên tr ộn đ ề ở tất cả các trường gởi lên, không nên chỉ định cụ thể giáo viên nào, trường nào ra đề, vì không có sự công bằng. Do giáo viên trường nào đó ra đ ề thì h ọc sinh trường đó có lợi thế hơn. - Cần đầu tư, cấp trang thiết bị, đồ dùng cho việc dạy và học đầy đủ và kịp thời.i - Tránh cấp, đầu tư những đồ dùng, thiết bị không cần thiết làm dư thừa mà không sử dụng được làm hao tốn kinh phí Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi trong việc đổi mới phương pháp quản lý ở trường học qua quá trình công tác nhiều năm và thấy có kết quả tốt nên đã rút ra. Xin giới thiệu để các bạn đồng nghi ệp tham kh ảo và b ổ sung, tôi xin chân thành cảm ơn . Ngã Sáu, ngày tháng năm Người viết Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 15
 16. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang DUYỆT CỦA HĐKH PHÒNG GD DUYỆT CỦA HĐKH TRƯỜNG Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 16
 17. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang MỤC LỤC I. Đặt vấn đề. Trang 3 1. Cơ sở lý luận: Trang 3 2. Lí do chọn đề tài: Trang 3 II. Giải quyết vấn đề. Trang 4 1. Thực trạng của vấn đề: Trang 4 1.1 Đặc điểm tình hình chung của trường THCS Nguyễn Văn Quy: Trang 4 1.1.1. Thuận lợi: Trang 4 1.1.2. Khó khăn: Trang 4 1.2. Nguyên nhân của thực trạng: Trang 4 1.3. Đánh giá thực trạng: Trang 5 2. Các giải pháp cụ thể. Trang 5 3.Nâng cao chất lượng giáo dục Trang 10 4. Bài học kinh nghiệm Trang 12 III. Kết luận, kiến nghị, đề xuất: Trang 13 1. Kết luận: Trang 13 2. Kiến nghị, đề xuất: Trang 14 Đề tài: Đổi Mới Phương Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản