Đề cương tham khảo "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm"

Chia sẻ: Thi Thuy Tran Loi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

7
1.760
lượt xem
305
download

Đề cương tham khảo "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương tham khảo về kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương tham khảo "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm"

  1. ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI …….. SVTH: MSSV: LỚP: LIÊN LẠC: ĐTDĐ: E-Mail: Địa chỉ: TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: LỜI MỞ ĐẦU: Phần này phải giới thiệu được 4 nội dung cơ bản sau: + Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu + Mục tiêu nghiên cứu + Phương pháp và phạm vi nghiên cứu + Giới thiệu kết cấu của khóa luận Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Áp dụng cho doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo Phương pháp kê khai thường xuyên hay Phương pháp kiểm kê định kỳị tùy theo tình hình thực tế của đơn vị mà lựa chọn LÝ THUYẾT của 1 trong 2 phương pháp này ) 1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1.1.1 Khái niệm 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.2 Giá thành sản phẩm 1.1.2 Phân loại 1.1.2.1 Chi phí sản xuất 1.1.2.2 Giá thành sản phẩm 1.2 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất
  2. 1.2.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 1.2.1.1 Nội dung: (trong phần này nêu các vấn đề : cách tính giá xuất kho NVL; cách phân bổ chi phí NVL- nếu có) 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng: (giới thiệu tài khoản sử dụng và kết cấu của tài khoản) 1.2.1.3 Chứng từ, sổ sách: (giới thiệu các chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan) 1.2.1.4 Nghiệp vụ phát sinh: (có thể nêu một số nghiệp vụ liên quan hoặc trình bày sơ đồ kế toán nghiệp vụ tập hợp chi phí NVL) 1.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp 1.2.2.1 Nội dung: (trong phần này nêu các vấn đề : cách tính tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp, các khoản chi phí khác được ghi nhận là chi phí nhân công trực tiếp (nếu có); cách phân bổ chi phí nhân công trực tiếp- nếu có) 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng: (giới thiệu tài khoản sử dụng và kết cấu của tài khoản) 1.2.2.3 Chứng từ, sổ sách: (giới thiệu các chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan) 1.2.2.4 Nghiệp vụ phát sinh: (có thể nêu một số nghiệp vụ liên quan hoặc trình bày sơ đồ kế toán nghiệp vụ tập hợp chi phí nhân công trực tiếp) 1.2.3 Chi phí sản xuất chung 1.2.3.1 Nội dung: (trong phần này nêu các vấn đề : cách tập hợp các chi phí sản xuất chung; cách phân bổ chi phí sản xuất chung) 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng: (giới thiệu tài khoản sử dụng và kết cấu của tài khoản) 1.2.3.3 Chứng từ, sổ sách: (giới thiệu các chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan) 1.2.3.4 Nghiệp vụ phát sinh: (có thể nêu một số nghiệp vụ liên quan hoặc trình bày sơ đồ kế toán nghiệp vụ tập hợp chi phí sản xuất chung) 1.3 Sản phẩm dở dang và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 1.2.1 Khái niệm sản phẩm dở dang 1.2.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang (trình bày chi tiết đối với phương pháp mà doanh nghiệp áp dụng; các phương pháp còn lại trình bày nội dung cơ bản) 1.3 Giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá thành: 1.3.1 Nội dung: (trình bày những nội dung liên quan đến giá thành sản xuất như khái niệm; kỳ tính giá thành;…) 1.3.1 Phương pháp tính giá thành (lựa chọn trình bày chi tiết LÝ THUYẾT của phương pháp mà thực tế doanh nghiệp đang áp dụng; các LÝ THUYẾT của các phương pháp còn lại chỉ trình bày những nội dung cơ bản) 1.4 Sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất Trang 2
  3. 1.4.1 Khái niệm về sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất 1.4.2 Phương pháp kế toán sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất 1.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY … (đơn vị thực tập) 2.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån.  2.2 Chức năng, nhiệm vụ 2.3 Qui trình sản xuất sản phẩm Đặc điểm của sản phẩm Tổ chức sản xuất Quy trình công nghệ 2.4 Cơ cấu tổ chức của công ty Cơ cấu bộ máy quản lý Chức năng của các phòng ban 2.5 Tổ chức công tác kế toán 2.5.1 Tổ chức công tác kế toán Sơ đồ bộ máy kế toán Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán 2.5.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán sử dụng 2.5.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán sử dụng 2.5.4 Chế độ sổ kế toán Hình thức kế toán áp dụng Hệ thống sổ kế toán 2.5.5 Hệ thống báo cáo kế toán Hệ thống báo cáo kế toán quản trị Hệ thống báo cáo tài chính 2.5.6 Một số chính sách kế toán + Niên độ + Đơn vị tiền tệ Trang 3
  4. + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho + Phương pháp tính giá hàng tồn kho + Phương pháp khấu hao tài sản cố định + Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang + Phương pháp tính giá thành sản phẩm 2.6 Phần mềm kế toán (nếu có): (giới thiệu nhiệm vụ của từng kế toán khi nhập liệu) CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI … 3.1 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 3.1.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Nội dung: (giới thiệu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp tại công ty; cách tính giá xuất kho NVL, cách phân bổ NVL (nếu có)) Chứng từ sử dụng, trình tự luân chuyển chứng từ Tài khoản sử dụng: Nghiệp vụ phát sinh Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp 3.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp Nội dung: (giới thiệu nội dung chi phí nhân công trực tiếp tại công ty (không nêu lý thuyết), cách tính lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp; cách phân bổ chi phí nhân công trực tiếp) Chứng từ sử dụng, trình tự luân chuyển chứng từ Tài khoản sử dụng: Nghiệp vụ phát sinh Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp 3.1.3 Chi phí sản xuất chung Nội dung: (giới thiệu nội dung chi phí sản xuất chung tại công ty (không nêu lý thuyết; cách tập hợp các chi phí sản xuất chung; cách phân bổ chi phí sản xuất chung) Chứng từ sử dụng, trình tự luân chuyển chứng từ Tài khoản sử dụng: Nghiệp vụ phát sinh Trang 4
  5. Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp 3.2 Sản phẩm dở dang và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 3.2.1 Sản phẩm dở dang tại công ty 3.2.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 3.3 Giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá thành: 3.3.1 Nội dung: 3.3.2 Phương pháp tính giá thành 3.4 Sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất Chương 4: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ 4.1 Nhận xét: (Nhận xét về công tác kế toán; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty; ưu nhược điểm; …) 4.2 Kiến nghị: (đưa ra các giải pháp để cải thiện tình hình thực tế) KẾT LUẬN Trang 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản