Đề môn học Kinh tế vĩ mô

Chia sẻ: Tran Thi Mai Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

1
951
lượt xem
438
download

Đề môn học Kinh tế vĩ mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các câu hỏi về kinh tế vĩ mô giúp sinh viên ôn tập cho kì kiểm tra môn kinh tế vĩ mô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề môn học Kinh tế vĩ mô

  1. I/Chọn câu trả lời đúng 1.Khi giá hàng hóa bổ sung thay đổi theo chiều 4.DN cạnh tranh hoàn hảo tôid đa hóa lợi nhuận Q hướng tăng sẻ làm cho đường cầu của 1 hàng hóa. tai P=MC vì: a.P=MC; c.P=AC; b.MR=P d.P
  2. d.Xét trong thời gian ngắn hơn. d.Xét trong thời gian ngắn hơn. 8.DN cạnh tranh độc quyền hòa vốn tại Q có. 12.DN cạnh tranh hoàn hảo hòa vốn tai Q có. a.P=MR;c.P=AC b.MR=MC; d.P a.MC=MR;c. P=AC; b.P=AC min; d.P
  3. d.Luôn tăng khi sả lượng tăng . c.Giá cân bằng của hàng hóa X giảm ,Lượng cân bằng hàng hó X tăng 16.Tất cả các yếu tố sẻ làm dịch chuỷen đường cung ngoại trừ. a.Sự thay đổi về giá đầu d.Giá cân bằng của hàng hóa X vào . giảm,Lượng cân bằng hàng hó X giảm. b.Sự thay đổi công nghệ sản xuát. 19.Đi dọc theo đường cầu về phía bên trái ,cầu của 1hnàg hóa sẻ. c.Sự thay đổi giá của chính hàng hóa đó. a.Co giản theo giá kém hơn .b.Co giản theo giá cao d.Sự thay dổi thuế. hơn . 17.khi hàng hóa A thay đổi theo chiều hướng giảm c.Giá sẻ giảm. d.Có nhiều người mua. sẻ làm cho đường cầu của 1 hàng hóa B thay thế cho hàng hóa A. 20.DN đọc quyền tối đa hóa lợi nhuận tại Q có MR=MC thì . a.Dịch chuyển sang phải a.P=MR;c.P=AC; b.P>MC; b. Dịch chuyển sang trái. d.P
  4. c.Lợi ích biên đạt cực đại. b.Sự tương tác bởi cung và cầu. d.Lợi ivhs biên và tổng lợi ích cân bằng. c.Công ty có chi phí thấp. 23.Miễn là chi phí biên lớn hơn không ,công ty đọc d.Bởi công ty lảnh đạo thị trường. quyền sản xuất hoạt động . 26.Mục tiêu hình thanh Cartel( Liên minh) lá: a.Tại phần đường cầu kém co giản . a.bán nhiều hàng hóa. b.Tại điểm cầu co giản là đơn vị. b.tăng sưc mạnh thị trường để định gái cả. c.Bất kỳ phần nào trên đường cầu phụ thuộc vào c.Hợp tcá để tạo ra hàng hóa có chất đường cung đường lượng . cung d.Tập trung vốn để dầu tư công nghệ mới. d.Tại phần cầu co giản của đườg cầu. 27.Trong ngắn hạn ,một công ty trong thị trường 24.Độ co gản của cầu theo giá đựoc xác định bởi. cạnh tranh trong độc quyền sẻ đóng cửa ngắn hạn khi; a.Sự thay đổi của giá chia cho sự thay đổi của cầu. a.Doanh thu giảm . b.Độ dốc của đường cầu. b.Doanh thu biên lớn hơn chi phí biên . c.Phần trăm thay đỏi lượng cầu chia cho c.Doanh thu trung bình tháp hơn chi phí biến đổi phần trăm thay đổi của giá. trung bình .Sự thya đổi của lượng cầu chia cho sự thay đổi d.Doanh thu trung bình thấp hơn chi phí trung bình. của giá. 28.Giá trần thấp hơn giá cân bằng sẻ kéo theo. 25.Trong thị trưòng cạnh tranh hoàn hảo giá được a.Một sư dư thừ hàng hóa. b.Cầu hàng hóa tăng. xác định bởi . c.Một sự thiếu hụt hàng hóa.d.Xác lập 1 cầu bàng a.đặc điểm của hàng hóa. thị trường.
  5. 29.Cân bằng tiêu dùng để tối đa hóa lợi ích khi 30.Chị Lan có thể dùng ngày chủ nhật đẻ làm thêm tiêu dùng nhiều hàng hóa đạt đựoc khi: với thu nhập 100.000đ, nhưng chị quyết định đi chơi với chi phí cho chuyến đi chơi là150.000 đ a.MUa=Mub;b.MUa=Pa vậy chi phí cơ hội của việc đi chơi của chị c.MUa/Pa=MUb/Pb;d.MUa=0; là:a.150.000 đ. b.100.000 đ. c.250.000 đ. d.0 đ II/Cho biết các câu sau đúng hay sai Hãy giải thích ngắn gọn (2 dòng) .Không giải thiách thi không có điểm. 1. Nếu dự đoán trong tháng tới giá xăng dầu tăng ,các doanh nhgiệp kinh doanh xăng dầu có xu hướng giảm lượng bán? 2. Hàng bình thường là những hàng hóa khi thu nhập tăng thì cầu tăng? 3. Cầu co giản theo giá DN muốn tăng doanh thu cần giảm giá? 4. Tại điểm tối đa hóa lợi nhuận của độc quyền,giá luôn bằng chi phí biên. 5. Để tăng lợi nhuận nhà đọc quyền bán càng nhiều hàng hóa càng tốt? 6. Ba vấn đề kinh tế cơ bản đó là sản xuất hàng hóa gì?như thế nào và cho ai ? 7. Hàng thay thế là loại hàng khi giá của hàng đó tăng sẻ làm cho cầu hàng hóa khác giảm? 8. Đường ngân sách biẻu diễn các kết hợp hàng hóa mà người tiêu dùng có thể mua với một mức thu nhập? 9.Cầu kém co giản theo giá ,khi tăng giá doanh thu sẻ tăng ? 10.Tại điểm tối đa hóa lợi nhuận của độc quyền,giá luôn lớn hơn chi phí biên ? 11.Để tăng lợi nhuận độc quyền sẻ tăng giá giảm lượng bán? 12.Kinh tế vi mô nghiên cứu hành vi của các cá nhân đơn lẻ trên thị trường ?
  6. 13. Nừu từ 1/10/2005 Chính phủ tăng lương , thu nhập của người tiêu dùng tăng họ sẻ mua nhiều hàng hóa thứ cấp hơn ? 14. Khi thu nhập tăng đường ngân sách sẻ dịch chuyển và bên trong sonh song với đường ngân sách ban đầu? 15.Cầu kém co giản theo giá ,khi giá giảm doanh thu sẻ giảm? 16.Tại điểm tối đa hóa lợi nhuận của độc quyền,giá luôn thấp hơn chi phí biên? 17.DN độc quyền cung ứng lương cao hơn với giá cao hơn cạnh tranh hoàn hảo? 18.Kinh tế học nghiên cứu nguồn lực có hạn với nhu cầu vô hạn ? 19.Nừu từ 1/10/2005 chính phủ tăng lương người tiêu dùng sẻ mua nhiều hàng hóa ao cấp hơn? 20.Khi giá hàng hóa thay đổi thì đường ngân sách sẻ dịch chuỷen song song vào bên trong với đường ngân sách ban đầu? 21. Theo luật cung thì giá tăng người ta muốn mua nhiều hàng hóa? 22.Tại điểm tối đa hóa lợi nhuận của cạnh tranh độc quyền ,giá luôn thấp hơn chgi phí biên ? 23.DN độc quyền cung ứng lượng cao hơn giá và thấp hơn cạnh tranh hoàn hảo ? 24. kinh tế học vi mô nghiên cứu hành vi của doanh nghiệp ? 25.Khi lợi nhuận kinh tế bằng zero thì lợi nhâun kế toán bàng chi phí cơ hội ? 26.Chi phí cận biên (MC) là chi phí tăng thẻm khi bán thêm 1 đơn vị hàng hoa s? 27.khi được mua lươg thực, thu nhập của người nông dân sẻ tăng lên? 28.Đường cung của 1 DN độc quyền là một đường dốc lên về phái bên phải ? 29.Doanh thu của DN sẻ tối đa hóa khi doanh thu biên bằng zero?
  7. 30. kinh tế học vi mô nghiên cứu thất nghiệp của nên kinh tế ? 31.DN trong thị trường cạnh tranh không hoàn hảo có tác động nào đó đén giá trị hàng hóa,bằng chứng là đường cầu của DN dốc xuống? 32.doanh nhiệp trong thị trường cạnh tranh dộc quyền luôn có lợi nhuận kinh tế trong dài hạn ? 33. Nừu dự đoán trong tháng tới giá xăng dầu tăng các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có xu hướng giảm lượng bán? 34.khi thu nhập tăng đưòng ngân sách sẻ thay đỏi hệ số góc? 35.Giá cân bằng là giá do chính phủ quy định ?
Đồng bộ tài khoản