intTypePromotion=1

Đề tài : Anh(chị) hiểu như thế nào về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa

Chia sẻ: Rangdong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

1
1.484
lượt xem
231
download

Đề tài : Anh(chị) hiểu như thế nào về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyền thống dựng binh "tìm sức mạnh trong nhân dân" đã giúp dân tộc Việt Nam đứng vững suốt chiều dài mấy nghìn năm lịch sử. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ta càng nhận thấy rõ sức mạnh quân sự trong nhân dân, thế nên vũ trang toàn dân tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng và nhà nước ta. Với cấu trúc sức mạnh quân sự như vậy ta xác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài : Anh(chị) hiểu như thế nào về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa

  1. TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ TIỂU LUẬN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-HỌC PHẦN I Chủ đề: Anh(chị) hiểu như thế nào về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa.  Giáo viên HD:Trung Tá Đoàn Hồng Quân Sinh viên: Hồ Phan Rạng Đông MSSV: CAX051010 LỚP:CXN5/1 Đại đội: 6 STT: 10 TPHCM_tháng 3 năm 2010
  2. Truyền thống dựng binh "tìm sức mạnh trong nhân dân" đã giúp dân tộc Việt Nam đứng vững suốt chiều dài mấy nghìn năm l ịch sử. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ta càng nhận thấy rõ sức mạnh quân sự trong nhân dân, thế nên vũ trang toàn dân tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng và nhà nước ta. Với cấu trúc sức mạnh quân sự như vậy ta xác định rõ: Chiến tranh nhân dân là quá trình sử dụng toàn bộ tiềm lực của đất nước nhằm “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá, bảo v ệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo v ệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát tri ển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Bởi lẽ chiến tranh nhân dân là nhằm bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa(XHCN) nên đối tượng tác chiến là Chủ Nghĩa Đế Quốc và các thế lực phản động có hành động phá hoại, xâm lược lật đổ cách mạng. Hiện nay chúng thực hiện chiến lược “Diễn Biến Hòa Bình” bạo loạn, lật đổ để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta và sẵn sàng sử dụng lực lượng vũ trang, hành động quân sự can thiệp khi có thời cơ. Bọn chúng chỉ chờ cơ hội để thực hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng bằng cách thực hiện đánh nhanh, thắng nhanh, kết hợp tiến công quân sự từ bên ngoài vào với hành động bạo loạn lật đổ từ bên trong, đồng thời kết hợp với các biện pháp phi vũ trang để lừa bịp dư luận. Tuy nhiên, ta cũng có một số lợi thế nhất định, vì đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, chắc chắn
  3. bị nhân loại phản đối. Vả lại chúng ta là dân tộc ta có truyền thống yêu nước, chống xâm lược, chắc chắn sẽ làm chúng bị tổn thất nặng nề, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của địch. Thêm vào đó, địa hình, thời ti ết nước ta phức tạp khó khăn cho địch sử dụng phương tiện lực lượng. Cho dù địch có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, kinh t ế và tiềm lực khoa học công nghệ. Có thể cấu kết được với lực lượng phản động nội địa thực hiện trong đánh ra, ngoài đánh vào. Sức mạnh quân sự của mỗi quốc gia có thể được nhìn nhận t ừ nhiều góc độ khác nhau, chính do xuất phát từ mục đích, tính chất sử dụng khác nhau. Sức mạnh quân sự quốc gia của chúng ta bao gồm tổng thể các lực lượng vật chất và tinh thần của đất nước. Sức mạnh ấy dựa vào toàn dân, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, và đ ược đ ặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,là một cuộc chiến tranh mang tính hiện đại và chính nghĩa. Bởi việc xây dựng và sử dụng sức mạnh quân sự quốc gia của chúng ta không có mục đích chính trị nào khác ngoài mục đích tự vệ cách mạng, nhằm bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ c ủa đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng. Nhằm đạt được mục tiêu của chiến tranh nhân dân và nhiệm vụ quốc phòng,chúng ta phải linh động, hiểu biết tình hình và có chuẩn b ị về mọi mặt. Hình thái đất nước phải được chuẩn bị sẵn sàng, thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân phải được củng cố vững chắc, có đi ều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay t ừ ngày đầu và lâu dài.Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, ta tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, nhằm góp phần thực
  4. hiện những mục tiêu lớn của thời đại hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Như vậy, ta phải thực hiện chiến tranh khẩn trương, quyết liệt, phức tạp ngay từ đầu và trong suốt quá trình chiến tranh. Bởi vì, tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, địch sẽ thực hiện phương châm chiến lược đánh nhanh, giải quyết nhanh. Quy mô chiến tranh có thể lớn và ác liệt ngay từ đầu. Kết hợp tiến công hoả lực với tiến công trên bộ, tiến công t ừ bên ngoài kết hợp với bạo loạn lật đổ ở bên trong và bao vây phong toả đường không, đường biển và đường bộ nhằm đạt được mục tiêu chiến lược trong thời gian ngắn. Bằng mọi cách, trong cuộc chiến tranh nhân dân ta phải bảo vệ được độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải có một thế trận rõ ràng và phù hợp, phải tổ chức, bố trí lực lượng để ti ến hành chiến tranh và hoạt động tác chiến. Đồng thời, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, có khả năng độc lập tác chiến, có trọng tâm, nhưng phải liên kết rộng khắp, tạo thế trận làng nước. Điều t ất yếu là lực lượng chiến tranh dựa vào toàn dân, mà nòng cốt là liên minh công nông, được tổ chức một cách chặt chẽ thành lực lượng quần chúng rộng rãi và lực lượng quân sự, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, coi trọng cả về chất lượng và số lượng. Kẻ thù xâm lược nước ta có thể sẽ sử dụng lực lượng tiến công từ bên ngoài vào và bạo loạn lật đ ổ ở bên trong, đánh nhanh giải quyết nhanh, vì vậy buộc ta phải chủ động ngăn chặn ý đồ của chúng, không để kẻ địch cấu kết với nhau. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ và quyết liệt của dân tộc ta với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng
  5. sản Việt Nam, đã dẫn đến kết quả tất yếu là ngày 30/04/1975 đất nước ta thống nhất hoàn toàn. Hiện nay, ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo,hoạt động can thiệp lật đổ còn xảy ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp. Vì vậy, để có thể đối diện với một cuộc chiến tranh xâm lược mới của kẻ thù, ta phải nắm rõ một số quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến tranh, và khẳng định đây là cuộc chiến tranh của nhân dân và vì nhân dân. Đảng có quan điểm tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực. Là quan điểm cơ bản xuyên suốt, thể hiện tính nhân dân sâu sắc. Với tình hình mới này, ta vẫn phải “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy ít địch nhiều”. Đảng ta không chỉ dựa vào lực lượng vũ trang mà phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc. Động viên toàn dân, trong đó lấy Bộ đội chủ lực cùng lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc trên chiến trường cả nước. Đánh bằng mọi thứ vũ khí có trong tay, bằng những cách độc đáo, sáng tạo. Tiến hành chiến tranh toàn dân đó là truyền thống c ủa ông cha ta, dân tộc ta từ ngàn xưa. Ngày nay, chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống ấy lên một trình độ mới phù hợp với điều kiện mới, thực hiện chiến tranh toàn dân đánh thắng cuộc tiến công xâm lược của địch. Để thực hiện được, ta phải tăng cường giáo dục quốc phòng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nói chung và sinh viên nói
  6. riêng. Không ngừng chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đặc biệt là chất lượng chính trị. Và không ngừng nghiên cứu nghệ thuật quân sự, nghiên cứu các cuộc chiến tranh gần đây ở trên thế giới để phát triển nghệ thuật quân sự lên một tầm cao mới. Xây dựng các tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh. Là Quan điểm có vai trò quan trọng, vừa mang tính chỉ đạo vừa hướng dẫn hành động cụ thể để dành thắng lợi trong chiến tranh của Đảng. Đảng ta nhận định, chiến tranh là một cuộc thử thách toàn diện đối với sức mạnh vật chất, tinh thần của quốc gia nhưng chiến tranh của ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ cách mạng. Nên chúng ta phải đánh địch trên tất cả các mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, và phải phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của toàn dân. Phải kết hợp chặt chẽ tất cả các mặt trận đấu tranh, hỗ trợ cho nhau và tạo điều kiện cho đấu tranh quân sự dành thắng lợi trên chiến trường, cùng với đấu tranh quân sự tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn giành thắng lợi cho cuộc chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến toàn diện, đấu tranh với địch trên nhiều mặt nhưng chủ yếu đã đánh địch và thắng địch trên mặt trận quân sự, nhờ đó mà nhân dân ta đã giành được thắng lợi, giành và giữ nền độc lập dân tộc. Tình hình thế giới ngày nay diễn biến phức tạp và có những thay đổi sâu sắc, đất nước đứng trước những thuận lợi mới và những thách thức mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nỗ lực phấn đấu làm thất bại âm mưu và các mục tiêu chiến lược của địch, dành thắng lợi toàn
  7. diện cho chiến tranh. Để làm được như vậy, đòi hỏi, Đảng phải có đường lối chiến lược, sách lược đúng, tạo thế và lực cho từng mặt trận đấu tranh tạo nên sức mạnh. Phải vận dụng sáng tạo nhiều hình thức và biện pháp đấu tranh thích hợp trên từng mặt, đồng thời có nghệ thuật chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ các mặt trận đấu tranh trong từng giai đoạn cũng như quá trình phát triển của chiến tranh. Song phải luôn quán triệt lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để kết thúc chiến tranh. Động viên sức mạnh của toàn dân tiến hành trên các mặt trận khi kẻ thù phát động chiến tranh xâm lược. Kẻ thù xâm lược nước ta là nước lớn, được trang bị vũ khí, kĩ thuật cao, có tiềm lực kinh tế quân sự lớn mạnh,chúng sẽ thực hiện ưu thế để áp đảo ta,nên ta phải chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt. Quan điểm của Đảng là, chúng ta phải chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực đủ sức đánh được lâu dài, ra sức tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, chủ động đối phó và giành thắng lợi trong thời gian cần thiết. Trên cơ sở đó, chúng ta dồn sức để rút ngắn thời gian của chiến tranh, giành thắng lợi càng sớm càng tốt. Ta kiên quyết ngăn chặn địch không cho chúng mở rộng để thu hẹp không gian của chiến tranh. Kiên quyết không cho địch thực hiện được mục đích của chúng là “đánh nhanh, giải quyết nhanh” theo học thuyết “không - bộ - biển”. Mặt khác cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để thắng địch trong điều kiện chiến tranh mở rộng. Từ truyền thống của cha ông ta và rút kết kinh nghiệm qua hai cuộc chiến tranh chống Mĩ và chống Pháp, ta hiểu rằng nếu chiến tranh là lâu
  8. dài thì kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh. Chúng ta phải tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, muốn duy trì được sức mạnh để đánh thắng kẻ thù xâm lược, ta cần phải có tiềm lực kinh tế quân sự. Vì vậy ta phải vừa kháng chiến, vừa duy trì và đẩy mạnh sản xuất bảo đảm nhu cầu vật chất, kĩ thuật cho chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân. Ta phải thực hành tiết kiệm trong xây dựng và trong chiến tranh, lấy của địch đánh địch, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta, không ngừng tăng thêm tiềm lực của chiến tranh, càng đánh càng mạnh. Nếu chiến tranh diễn ra, ta phải kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn. Bởi vì, hiện nay kẻ địch đang đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng nước ta, tăng cường đánh phá ta bằng nhiều biện pháp, gây rối loạn, lật đổ hậu phương. Vì vậy, đi đôi với đấu tranh quân sự trên chiến trường, ta phải kịp thời trấn áp mọi âm mưu và hành động phá hoại của địch ở hậu phương, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc hậu phương, giữ vững sự chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Cuộc chiến tranh xâm lược của địch là tàn bạo và vô nhân đạo, sẽ bị nhân dân tiến bộ trên thế giới phản đối. Chúng ta nên kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Đoàn kết mở rộng quan hệ, tranh
  9. thủ sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, kể cả nhân dân nước có quân xâm lược. Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ta vẫn phải “lấy ít đánh nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn”, chống ại kẻ thù xâm lược. con đường đi đến thắng lợi của nhân dân ta vẫn phải tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng cả quân sự, chính trị,ngoại giao…bằng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, đánh địch trên mọi địa bàn, đại hình của đất nước. từ tính chất và đặc điểm của chiến tranh hiện nay, chúng ta phải nắm vững và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc. Để xây dựng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. Được sống trong hòa bình mà ông cha ta đã đổ máu để giành lấy từ bọn đế quốc thực dân,mỗi thanh niên nên đề cao cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, nhằm chia rẽ, kích động,gây rối loạn, làm lệch lạc suy nghĩ về Đảng, về nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hãy luôn hướng suy nghĩ, tư tưởng của bản thân về Đảng, hãy tự hào là một con người tự do và nhớ về những con người đã mang lại cho ta niềm tự do đó. Là một thanh niên trong thời đại mới, lại là một sinh viên, tôi sẽ ra sức học tập, đem những hiểu biết của bản thân góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Đồng thời xin góp một phần sức lực vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2