intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của các nông hộ ở địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
86
lượt xem
15
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của các nông hộ ở địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã tìm hiểu, đánh giá thực trạng sản xuất cà phê của huyện A Lưới qua 3 năm 2008-2010; thu thập thông tin về các loại chi phí, sản lượng và việc tiêu thụ cà phê của các hộ gia đình từ đó đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của các nông hộ; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê từ đó phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả sản xuất cà phê như thế nào,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của các nông hộ ở địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010

MỤC LỤC<br /> Trang<br /> NỘI DUNG NGHIÊN CỨU..........................................................................................1<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> 1.1. Lí do chọn đề tài ..............................................................................................1<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................2<br /> 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................5<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG I : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN................................5<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lí luận .....................................................................................................5<br /> 1.1.1. Lịch sử hình thành và sự phát triển của nghành sản xuất cà phê .............5<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.2. Đặc điểm và giá trị kinh tế của cây cà phê ...............................................8<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.3. Cây cà phê và chương trình xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, cao<br /> nguyên và miền núi...........................................................................................14<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.4. Khái niệm, bản chất của kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ....16<br /> 1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất của nông hộ ...18<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ...............................................................................................22<br /> 1.2.1. Tình hình sản xuất cà phê trên thế giới ..................................................22<br /> 1.2.2. Tình hình sản xuất cà phê ở Việt Nam ...................................................24<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ - HIỆU QUẢ KINH TẾ<br /> SẢN XUẤT CÀ PHÊ CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỊA BÀN HUYỆN A LƯỚI ..............27<br /> 2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.........................................................................27<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................27<br /> 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .......................................................................28<br /> 2.1.3. Đánh giá chung khó khăn, thuận lợi ở địa bàn nghiên cứu ....................33<br /> 2.2. Khái quát tình hình sản xuất cà phê trên địa bàn huyện A Lưới ...................34<br /> 2.3. Năng lực sản xuất cà phê của các hộ điều tra ................................................36<br /> 2.3.1. Đặc trưng cơ bản của các hộ điều tra .....................................................36<br /> <br /> 2.3.2. Tình hình sử dụng đất của các hộ điều tra..............................................38<br /> 2.3.3. Tình hình trang bị tư liệu lao động của các hộ điều tra..........................40<br /> 2.3.4. Tình hình sử dụng vốn của các hộ điều tra.............................................42<br /> 2.4. Phân tích hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của các hộ điều tra .....................43<br /> 2.4.1. Chi phí đầu tư cho 1 ha cà phê nông hộ ở thời kỳ kiến thiết cơ bản ......43<br /> 2.4.2. Chi phí đầu tư cho 1 ha cà phê nông hộ ở thời kỳ kinh doanh...............46<br /> 2.4.3. Kết quả, hiệu quả sản xuât cà phê của các hộ điều tra ...........................50<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.4.4. Hiệu quả sản xuất cà phê nông hộ thông qua các chỉ tiêu dài hạn .........53<br /> 2.4.5. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến giá trị gia tăng của các hộ điều tra55<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.5. Thị trường các yếu tố đầu vào và đầu ra........................................................57<br /> 2.5.1. Thị Trường các yếu tố đầu vào...............................................................57<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.5.2. Thì trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm .....................................................58<br /> 2.6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất cà phê ở huyện A Lưới ........62<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.6.1. Các nhân tố vĩ mô...................................................................................62<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.6.2. Các nhân tố vi mô...................................................................................64<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT<br /> TRIỂN SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN A LƯỚI......................66<br /> 3.1. Định hướng phát triển sản xuất cà phê ở huyện A Lưới................................66<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất cà phê ở huyện nói chung<br /> và cua nông hộ nói riêng.......................................................................................67<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp chung......................................................................................67<br /> 3.2.2. Giải pháp cụ thể......................................................................................67<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................70<br /> 1. Kết luận .............................................................................................................70<br /> 2. Kiến nghị...........................................................................................................71<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................73<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Hiệu quả kỹ thuật<br /> <br /> AE<br /> <br /> Hiệu quả phân bổ<br /> <br /> DT<br /> <br /> Diện tích<br /> <br /> BVTV<br /> <br /> Bảo vệ thực vật<br /> <br /> GO<br /> <br /> Giá trị sản xuất<br /> <br /> Ctt<br /> <br /> Chi phí trực tiếp<br /> <br /> MI<br /> <br /> Thu nhập hỗn hợp<br /> <br /> NB<br /> <br /> Lợi nhuận kinh tế<br /> <br /> Cbt<br /> <br /> Chi phí bằng tiền<br /> <br /> Ch<br /> <br /> Chi phí tự có<br /> <br /> H<br /> <br /> TE<br /> <br /> uế<br /> <br /> Hiệu quả kinh tế<br /> <br /> C<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> EE<br /> <br /> Tổng chi phí<br /> <br /> Giá trị hiện tại thu nhập thuần<br /> <br /> cK<br /> <br /> NPV<br /> <br /> Tỷ số lợi ích – Chi phí<br /> <br /> T<br /> <br /> Thời gian thu hồi vốn đầu tư<br /> <br /> họ<br /> <br /> B/C<br /> <br /> Tỷ suất hoàn vốn nội bộ<br /> <br /> USDA<br /> <br /> Bộ nông nghiệp Mỹ<br /> <br /> LDNN<br /> <br /> Lao động nông nghiệp<br /> <br /> LD phi NN<br /> <br /> Lao động phi nông nghiệp<br /> <br /> KTCB<br /> <br /> Kiến thiết cơ bản<br /> <br /> KD<br /> <br /> Kinh doanh<br /> <br /> BQ<br /> <br /> Bình quân<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> IRR<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> Trang<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Sơ đồ 1: Chuổi cung cà phê tại địa bàn huyện A Lưới năm 2010.................................59<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Trang<br /> Bảng 1: Sản lượng cà phê của các nước trên thế giới theo niên vụ...............................23<br /> Bảng 2a: Tình hình sản xuất cà phê của Việt Nam theo niên vụ ..................................24<br /> Bảng 2b: Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam 3 năm 2008-2010 .......................25<br /> Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất của huyện A Lưới năm 2007 – 2009..........................30<br /> <br /> uế<br /> <br /> Bảng 4: Tình hình dân số và lao động huyện A Lưới năm 2007 - 2009 .......................32<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 5: Diện tích, năng suất và sản lượng cà phê ở huyện A Lưới năm 2008-2010....36<br /> Bảng 6: Đặc trưng cơ bản của các hộ điều tra...............................................................37<br /> <br /> tế<br /> <br /> Bảng 7: Diện tích đất trồng cà phê của các hộ điều tra năm 2010 ................................39<br /> Bảng 8: Tình hình trang bị tư liệu lao động của các hộ điều tra ...................................40<br /> <br /> h<br /> <br /> Bảng 9: Tình hình sử dụng vốn cúa các hộ điều tra ......................................................43<br /> <br /> in<br /> <br /> Bảng 10: Chi phí đầu tư cho 1 ha cà phê nông hộ thời kỳ kiến thiết cơ bản.................46<br /> Bảng 11: Chi phí đầu tư cho 1 ha cà phê nông hộ thời kỳ kinh doanh .........................49<br /> <br /> cK<br /> <br /> Bảng 12: Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả sản xuất cà phê nông hộ tại huyện<br /> A Lưới ...........................................................................................................................52<br /> <br /> họ<br /> <br /> Bảng 13: Các chỉ tiêu dài hạn phản ánh hiệu quả kinh tế của cà phê nông hộ .............54<br /> Bảng 14: Kết quả ước lượng hàm sản xuất Cobb-Douglas ...........................................55<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Bảng 15: Thị trường tiêu thụ cà phê của các hộ điều tra năm 2010……......................61<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2