intTypePromotion=1

Đề tài: Giải pháp để phát triển Thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Chia sẻ: Phan Ngi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
42
lượt xem
8
download

Đề tài: Giải pháp để phát triển Thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công cuộc đổi mới kinh tế để này của nước ta trong những năm qua đã và kéo theo hàng loạt những thay đổi tích cực tạo nên những cơ sở quan trọng ban đầu để tiến tới một thị trường tài chính đảm bảo cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế một cách bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Giải pháp để phát triển Thị trường chứng khoán ở Việt Nam

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: “Giải pháp để phát triển Thị trường chứng khoán ở Việt Nam”
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh PHÇN Më §ÇU C«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ ®Ó nµy cña n­íc ta trong nh÷ng n¨m qua ®· vµ kÐo theo hµng lo¹t nh÷ng thay ®æi tÝch cùc t¹o nªn nh÷ng c¬ së quan träng ban ®Çu ®Ó tiÕn tíi mét thÞ tr­êng tµi chÝnh ®¶m b¶o cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch bÒn v÷ng. §Ó cã thÓ x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ nh­ ë n­íc ta hiÖn nay ®ßi hái ngµy cµng nhiÒu vèn. Bªn c¹nh vèn cña Nhµ n­íc cÇn ph¶i huy ®éng vèn cña d©n c­ trong n­íc vµ n­íc ngoµi. VÊn ®Ò huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chiÕn l­îc quan träng. Thùc tiÔn sinh ®éng cña c«ng cuéc ®æi míi á n­íc ta ®· chØ ra r»ng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ vèn ®Æc biÖt lµ vèn trung vµ dµi h¹n nh»m thùc hiÖn sù nghiªp CNH- H§H ®Êt n­íc th× viÖc x©y dùng TTCK ë n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt nh­ trong NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng VIII §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh “ph¶i x©y dùng thÞ tr­êng vèn tõng b­íc h×nh thµnh TTCK”. ViÖt Nam hiÖn nay tÝn dông th­¬ng m¹i vÒ cæ phiÕu míi ra ®êi TTCK chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ th¸ng 7/ 2000 chÝnh lµ sù ®ßi hái cÊp thiÕt cña ®êi sèng kinh tÕ nh÷ng kiÕn thøc vÒ TTCK- mét vÊn ®Ò bøc xóc ®ang ®­îc rÊt nhiÒu c¸c ngµnh c¸c cÊp, c¸c nhµ nghiªn cøu, c¸c doanh nghiÖp vµ sinh viªn quan t©m. ThÞ tr­êng vèn nãi chung vµ TTCK nãi riªng lµ mét thùc thÓ phøc t¹p vµ lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ ®èi víi n­íc ta. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: ‘’Gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ThÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt nam’’, bµi viÕt ®· song nh­ng kh«ng thÓ nµo tr¸nh ®­îc nh÷ng h¹n chÕ vµ sai sãt, rÊt mong sù quan t©m gãp ý, gióp ®ì cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Sinh viªn: N«ng v¨n Lùc Líp: K41- 01.04 1 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh phÇn i: Lý luËn chung I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n. 1. Kh¸i niÖm vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n. a. Kh¸i niÖm. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n rÊt ®a d¹ng vµ phong phó cho ®Õn nay ch­a cã mét ®Þnh nghÜa chung cho “thÞ tr­êng chøng kho¸n (TTCK)”. Theo nghiªn cøu cña c¸c nhµ chuyªn m«n th× thÞ tr­êng chøng kho¸n cã tiÕng Latinh lµ Btursa, cã nghÜa lµ “c¸i vÝ ®ùng tiÒn! Cßn gäi lµ “Së giao dÞch chøng kho¸n”. §ã lµ mét thÞ tr­êng cã tæ chøc vµ ho¹t ®éng cã ®iÒu khiÓn (The Stock Exchange- dÞch ra tiÕng ViÖt lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n, theo ch÷ H¸n lµ chøng kho¸n giao dÞch së, Së lµ n¬i chèn, cßn giao dÞch lµ ho¹t ®éng mua b¸n trao ®æi). Theo “Longman Dictionary of Business English-1985” th× TTCK ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: “An organized market Where Securities are Bought Sold undiel fixed rule”. DÞch ra tiÕng ViÖt ®ã lµ mét thÞ tr­êng cã tæ chøc lµ n¬i chøng kho¸n ®­îc mua b¸n tu©n theo nh÷ng qui t¾c ®· Ên ®Þnh. §Þnh nghÜa nµy ®· ®­a ra mét ®Þnh nghÜa nªu lªn ®­îc c¸c lo¹i chøng kho¸n (Securities) ®ã lµ cæ phiÕu (Share) vµ tr¸i phiÕu (Bond). Chøng kho¸n thùc ra lµ tõ ghÐp cña hai tõ ®ång nghÜa. Chøng vµ kho¸n ®Òu cã nghÜa lµ b»ng cø (Evidence). Trong tiÕng Anh ng­êi ta dïng tõ Secueitier cã nghÜa Writen Evidence of Ownership. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cã thÓ hiÓu mét c¸ch c¨n b¶n “chøng kho¸n” lµ b»ng chøng giÊy tr¾ng mùc ®en vÒ quyÒn së h÷u. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®æi míi cña thÞ tr­êng vèn, thÞ tr­êng tiÒn tÖ, sù ®a d¹ng ho¸ trong ®êi sèng kinh tÕ. ThuËt ng÷ thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· tho¸t ly ®Þnh nghÜa ban ®Çu vµ cã thªm nh÷ng néi dung míi. Dï cã rÊt nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ “TTCK” nh­ng mçi ®Þnh nghÜa chØ cung cÊp mét kh¸i niÖm tæng qu¸t vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã. V× vËy sÏ thËt lµ thiÕu sãt khi 0ta 2 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh nghiªn cøu vÒ “TTCK” mµ chØ ®øng trªn gãc ®é mét ®Þnh nghÜa nµo ®ã mµ muèn hiÓu ®­îc vÊn ®Ò th× ph¶i nghiªn cøu qu¸ tr×nh ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña nã. b. LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn “TTCK” LÞch sö loµi ng­êi ®· ra ®êi vµ tån t¹i hµng ngµn n¨m nay. Trong ®ã lÞch sö ph¸t triÓn x· héi loµi ng­êi ®· tr¶i qua c¸c h×nh th¸i x· héi kh¸c nhau tõ thÊp ®Õn cao. øng víi mçi h×nh th¸i x· héi kh¸c nhau th× cã mét lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c nhau t­¬ng øng víi chóng x· héi muèn tån t¹i th× ph¶i lao ®éng s¶n xuÊt ra hµng ho¸, cña c¶i vËt chÊt phôc vô nhu cÇu con ng­êi. Trong ®ã thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ tr­êng chøng kho¸n nguyªn thuû ®· tån t¹i hµng tr¨m n¨m nay. Vµo kho¶ng gi÷a thÕ kû XI ë t¹i nh÷ng thµnh phè trung t©m bu«n b¸n ë ph­¬ng T©y, c¸c th­¬ng gia th­êng tô tËp t¹i c¸c qu¸n Cafe ®Ó th­¬ng l­îng viÖc mua b¸n, trao ®æi c¸c lo¹i hµng ho¸ (n«ng s¶n, kho¸ng s¶n, ngo¹i tÖ vµ gi¸ kho¸n ®éng ...). §iÓm ®Æc biÖt lµ t¹i c¸c cuéc th­¬ng l­îng nµy, c¸c th­¬ng gia chØ dïng lêi nãi ®Ó trao ®æi víi nhau, kh«ng cã hµng ho¸, ngo¹i tÖ, gi¸ kho¸n ®éng s¶n, hay bÊt cø mét lo¹i giÊy tê nµo. Nh÷ng cuéc th­¬ng l­îng nµy nh»m thèng nhÊt víi nhau, hîp ®ång mua b¸n, trao ®æi. Kh«ng biÕt do sù ph¸t triÓn cña c¸c th­¬ng gia hay hiÖu qu¶ cña kiÓu “th­¬ng l­îng” nµy mµ sè l­îng ng­êi tham gia ngµy cµng ®«ng lªn. §Õn cuèi thêi Trung cæ, phiªn chî riªng nµy trë thµnh mét thÞ tr­êng vµ kho¶ng c¸ch c¸c phiªn chî ngµy cµng rót ng¾n. Nh÷ng qui ­íc trao ®æi dÇn dÇn ®­îc tu bæ thµnh c¸c qui t¾c cã gi¸ trÞ b¾t buéc ®èi víi ng­êi tham gia. Tõ ®ã thÞ tr­êng chøng kho¸n b¾t ®Çu ®­îc h×nh thµnh. §Õn 1986 ë mét sè n­íc, c¸c gi¸ trÞ ®éng s¶n ®· lÇn l­ît ®­îc yÕt gi¸ trªn hÖ thèng vi tÝnh c¸c (yÕt gi¸ liªn tôc) nh­ vËy viÖc yÕt gi¸ cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, kh«ng cßn ®­îc tËp trung n÷a, kh«ng ®­îc giao dÞch d­íi d¹ng giao miÖng. C¸c nhµ giao dÞch sÏ truyÒn lÖnh cho c«ng ty chøng kho¸n cña m×nh th«ng qua ®iÓm cuèi m¹ng vi tÝnh. 3 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh N¨m 1991, hÖ thèng RELIT ®· tiªu chuÈn ho¸ tiÕn tr×nh thanh to¸n tiÒn vµ giao dÞch chøng kho¸n. Sau khi ®· giao dÞch th­¬ng l­îng trªn thÞ tr­êng. + Thµnh lËp c¸c thÞ tr­êng biÕn t­íng: 1986 ë Ph¸p lËp thÞ tr­êng Matif, 1987 thÞ tr­êng Monep. C¸c thÞ tr­êng nµy lËp ra cho c¸c nhµ qu¶n lý hå s¬ chøng kho¸n phßng ngõa c¸c rñi ro liªn quan ®Õn biÕn ®éng vÒ cæ phiÕu, tØ lÖ l·i suÊt, tØ gi¸ hèi ®o¸i. Vµ thÞ tr­êng nµy còng cã môc ®Ých t¨ng vèn kh¶ duy trªn thÞ tr­êng giao ngay qua kh¶ n¨ng kinh doanh chªnh lÖch gi¸. Vµ ®©y còng lµ thÞ tr­êng thùc sù trong thêi ®¹i míi. Sù h×nh thµnh cña “TTCK” trªn thÕ giíi vµo thÕ kØ 15 vµ cïng víi th¨ng trÇm cña lÞch sö nã vÉn tån t¹i ®Õn ngµy nay. Sau nhiÒu n¨m chê ®îi vµ chuÈn bÞ vµo ngµy 11.7.1998. ChÝnh phñ n­íc ta ®· ký nghÞ ®Þnh 18/CP ban hµnh vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. Vµ ngµy ®ã còng lµ ngµy ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. 2. Vai trß TTCK trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña m×nh, TTCK ®· cho thÊy vÞ trÝ kh«ng thÓ thiÕu cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nã cã vai trß quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. TTCK lµ kªnh bæ sung nguån vèn trung vµ dµi h¹n cho Nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp. Nã lµ yÕu tè h¹ tÇng quan träng nhÊt mét c«ng cô ®em l¹i nhiÒu lîi Ých. Vai trß cña TTCK th× rÊt lµ nhiÒu nh­ng nh×n chung l¹i th× nã cã c¸c vai trß chñ yÕu sau: a) T¹o vèn cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nh­ ta ®· thÊy trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung kh«ng cã kh¸i niÖm vÒ giao l­u vèn vµ còng kh«ng cã nhu cÇu vÒ tiÒn vµ vèn ®Ó ®Çu t­ cho s¶n xuÊt. NÒn kinh tÕ ho¹t ®éng nh­ mét cç m¸y chøng nh¾c d­íi sù chØ ®¹o tËp trung cña Nhµ n­íc. C¬ chÕ ph©n phèi b×nh qu©n theo gi¸ c¶ bao cÊp ®· lµm tª liÖt chøc n¨ng cña ®ång tiÒn ph¸ vì quan hÖ cung cÇu vµ qui luËt gi¸ trÞ. NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn quÌ quÆt. 4 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh Khi chuyÓn sang ch¬ chÕ thÞ tr­êng doanh nghiÖp chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh c¸c vÊn ®Ò ®Òu do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. T¹o m«i tr­êng c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp. Nhu cÇu giao l­u vÒ vèn ®· xuÊt hiÖn, ph¶n ¸nh qui luËt cung cÇu vµ qui lô©t gi¸ trÞ. Nhu cÇu nµy b¾t nguån tõ hai phÝa: ng­êi cÇn vèn vµ ng­êi cã vèn. Ng­êi ta vÝ thÞ tr­êng chøng kho¸n, nh­ mét trung t©m thu gom mäi nguån vèn tiÕt kiÖm lín nhá cña tõng bé phËn d©n c­, nh­ mét nam ch©m cùc m¹nh thu hót nguån vèn to lín tõ n­íc ngoµi, thu hót nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi tõ c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, chÝnh phñ, t¹o thµnh mét nguån vèn khæng lå cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. §ång thêi nã t¹o ra cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thu ®­îc lîi nhuËn nhiÒu h¬n, kÝch thÝch doanh nghiÖp sö dông vèn cã hiÖu qu¶ b»ng c¸ch võa s¶n xuÊt võa mua b¸n chøng kho¸n. TTCK gióp Nhµ n­íc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n nh­ ng©n s¸ch, h¹ tÇng c¬ së, trùc tiÕp c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng­êi tiªu dïng. b . ThÞ tr­êng chøng kho¸n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp sö dông vèn kinh doanh vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Kh¶ n¨ng linh ®éng tøc th× cña chøng phiÕu lµ mét yÕu tè rÊt cÇn ®èi víi nhµ ®Çu t­ khi ®Çu t­ vèn. ThÞ tr­êng chøng kho¸n gióp doanh nghiÖp sö dông vèn linh ho¹t vµ tèi ­u. Khi mét doanh nghiÖp cÇn vèn ®Ó më réng qui m« doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng kho¸n ®Ó huy ®éng vèn. Ph­¬ng thøc nµy cßn gäi lµ “vay vèn qua ph¸t hµnh”. Doanh nghiÖp vay vèn cña ng­êi cã tiÒn tÝch luü. Nh÷ng ng­êi nµy mong muèn ®Çu t­ tiÒn nhµn rçi vµo gi¸ trÞ ®éng s¶n. Doanh nghiÖp ph¸t hµnh cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu ®Ó ng­êi d©n ghi mua, ph¸t hµnh cæ phiÕu doanh nghiÖp t¨ng vèn tù cã b»ng c¸ch gãp vèn, cæ phiÕu. Khi ph¸t tr¸i phiÕu doanh nghiÖp ®· t¨ng nguån vèn vay d©n. 5 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh Ng­îc l¹i khi doanh nghiÖp ch­a cã c¬ héi s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cã thÓ dù tr÷ chøng kho¸n nh­ mét tµi s¶n kinh doanh. MÆt kh¸c TTCK cßn gióp doanh nghiÖp x©m nhËp lÉn nhau th«ng qua viÖc mua b¸n cæ phiÕu viÖc s¸t nhËp më réng hîp ®ång kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua TTCK. MÆc dï c¸c chøng kho¸n ®­îc mua b¸n trªn thÞ tr­êng nh­ mua b¸n tµi s¶n doanh nghiÖp, nh­ng vèn kh¶ dông cña nÒn kinh tÕ lu«n ®­îc ph¸t triÓn vµ duy tr×. ThËm chÝ khi mét doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n nã còng kh«ng mÊt ®i nã sÏ b¸m vµo tay mét cæ ®«ng kh¸c vµ cæ ®«ng nµy sÏ duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c HDDN. c . C«ng cô ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp, dù ®o¸n t­¬ng lai. ThÞ tr­êng chøng kho¸n biÕn ®éng rÊt phøc t¹p vµ nhanh chãng. §Ó lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­ thÝch hîp ng­êi ta ph¶i cã ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cho tõng t×nh h×nh cô thÓ víi tham väng theo dâi sù biÕn ®éng chung cña gi¸ c¶ cña chøng kho¸n ng­êi ta ®· cè g¾ng t×m c¸c biÖn ph¸p x¸c ®Þnh kh¸c nhau. §ã lµ lÝ do ra ®êi chØ sè thÞ tr­êng (market index) c¸c chØ sè cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng nãi chung. Sù h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n cña mét doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· bao hµm sù ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp ®ã. Trong hiÖn t¹i vµ dù ®o¸n trong t­¬ng lai. ThÞ tr­êng cæ phiÕu cao hay thÊp biÓu hiÖn møc ®é ®Çu t­ tµi chÝnh. Tr¹ng th¸i kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ møc ®é cæ tøc mµ c¸c cæ ®«ng ®­îc h­ëng vµ gi¸ thÆng d­ cña cæ phiÕu thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng mang l¹i lîi tøc vµ thu nhËp cho doanh nghiÖp cho cæ ®«ng cña m×nh. Thuêng nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n tèt, th× cã kh¶ n¨ng tr¶ lîi tøc cæ phÇn cao vµ chØ cã doanh nghiÖp cã qu¶n lý tèt míi ¨n lªn lµm ra. Tuy nhiªn cã nh÷ng cæ phiÕu cæ tøc khiªm tèn vÉn cã gi¸ trÞ thÞ tr­êng cao. V× ®ã lµ doanh nghiÖp cã nhiÒu triÓn väng trong t­¬ng lai. Nh×n chung thÞ tr­êng chøng kho¸n cßn vèn vµo c¸c chøc n¨ng kh¸c nh­ chøc n¨ng TTCK khuyÕn khÝch d©n chóng tiÕt kiÖm vµ sö dông nguån vèn tiÕt 6 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh kiÖm vµo c«ng cuéc ®Çu t­. TTCK lµ c«ng cô lµm gi¶m ¸p lùc l¹m ph¸t, TTCK ®¶m b¶o tÝnh thanh kho¶n cho sè tiÒn tiÕt kiÖm ®Çu t­ dµi h¹n TTCK t¹o thãi quen ®Çu t­... nh­ng ba chøc n¨ng trªn lµ ba chøc n¨ng quan träng ®Æc biÖt, dï ®Ó ý ë tÇm vi m« hay vÜ m«. 3. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng vµ ®iÒu kiÖn cho sù h×nh thµnh TTCK a . Nguyªn t¾c ho¹t ®éng. Sù ho¹t ®éng cña TTCK lµ rÊt phøc t¹p, nh­ng nh×n chung nã ho¹t ®éng tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: + Nguyªn t¾c trung gian thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng kh«ng ph¶i trùc tiÕp do nh÷ng ng­êi muèn mua hay b¸n chøng kho¸n thùc hiÖn mµ do ng­êi m«i giíi trung gian thùc hiÖn. §©y lµ nguyªn t¾c trung gian c¬ b¶n cho tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nguyªn t¾c trung gian nh»m b¶o ®¶m c¸c lo¹i chøng kho¸n ®­îc giao dÞch lµ chøng kho¸n thùc vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng lµnh m¹nh, ®Òu ®Æn, hîp ph¸p vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, b¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi ®Çu t­. Trong ®ã cã m«i giíi trung gian vµ th­¬ng gia chøng kho¸n. * Nguyªn t¾c ®Êu gi¸: mäi viÖc mua b¸n chøng kho¸n ®Òu ph¶i tu©n thñ theo nguyªn t¾c ®Êu gi¸. V× vËy kh«ng ph¶i b¹n muèn mua lµ mua ®­îc ngay mµ nã cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c. HiÖn nay cã ba h×nh thøc ®Êu gi¸ c¬ b¶n. + §Êu gi¸ trùc tiÕp: c¸c nhµ m«i giíi trùc tiÕp gÆp nhau. Th«ng qua mét trung gian (chuyªn gia chøng kho¸n t¹i quÇy giao dÞch trong s©n). + §Êu gi¸ gi¸n tiÕp: lµ h×nh thøc c¸c m«i giíi kh«ng trùc tiÕp gÆp nhau. + §Êu gi¸ tù ®éng: lµ h×nh thøc ®Êu gi¸ qua hÖ thèng Computer nèi m¹ng gi÷a m¸y chñ vµ c¸c c¬ së giao dÞch víi hÖ m¸y vµ c«ng ty chñ m¸y kho¸n thµnh viªn. 7 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh * Nguyªn t¾c c«ng khai: lµ nguyªn t¾c mµ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ra c«ng chóng ®Òu ®­îc c«ng khai, nh­ lµ c¸c lo¹i chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, t×nh h×nh tµi chÝnh. KÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c c«ng ty cã chøng kho¸n ®¨ng ký niªm yÕt trªn thÞ tr­êng, sè l­îng vµ gi¸ c¶ tõng lo¹i chøng kho¸n ®· mua b¸n ®Òu ®­îc th«ng b¸o c«ng khai trªn thÞ tr­êng vµ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. b) §iÒu kiÖn cho sù h×nh thµnh TTCK Kh«ng ph¶i bÊt k× lóc nµo ta muèn thµnh lËp TTCK lµ cã thÓ thµnh lËp ®­îc ngay. Mµ muèn thµnh lËp TTCK vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× ph¶i ®¶m b¶o mét sè nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. * §iÒu kiÖn vÒ cæ phÇn ho¸ cã nÒn kinh tÕ æn ®Þnh råi vÊn ®Ò t¹o nguån hµng cho thÞ tr­êng. G¾n liÒn víi lÜnh vùc nµy lµ ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ vµ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng ty còng nh­ tr¸i phiÕu chÝnh phñ. §Ó t¹o m«i tr­êng cho cæ phÇn ho¸ chóng ta ph¶i: x©y dùng c¬ së d÷ liÖu ®Ó ph©n lo¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, trªn c¬ së ®ã qu¶n lý vµ ¸p dông h×nh thøc cæ phÇn ho¸ cho tõng lo¹i h×nh. Xö lý vÊn ®Ò nî tån ®äng, trªn c¬ së n©ng cao tµi s¶n cã cña doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh cæ phÇn. X©y dùng hÖ thèng kÕ to¸n vµ ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ doanh nghiÖp. * §iÒu kiÖn ph¸p lý: thÞ tr­êng chøng kho¸n liªn quan ®Õn vÊn ®Ò së h÷u, quan hÖ vay m­în vµ quan hÖ kinh tÕ gi÷a chñ thÓ vµ toµn bé ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Bëi vËy cã rÊt nhiÒu v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña TTCK. Do nhu cÇu vÒ vèn cao nªn trong giai ®o¹n ®Çu TTCK ho¹t ®éng sÏ kh«ng cã tæ chøc nÕu kh«ng cã hÖ thèng ph¸p lÝ ®iÒu chØnh kÞp thêi. V× vËy x©y dùng hÖ thèng ph¸p lý lµ ®iÒu kiÖn quan träng t¹o hµnh lang ph¸p lý cho TTCK ph¸t triÓn lµ tiªu ®Ò duy tr× lßng tin vµ b¶o vÖ c¸c nhµ ®Çu t­. Cã nhiÒu v¨n b¶n ph¸p lÝ ®­îc x©y dùng. + LuËt /ph¸p lÖnh nghÞ ®Þnh vÒ CK vµ TTCK. 8 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh + LuËt /nghÞ ®Þnh vÒ l­u gi÷ CK. + LuËt/ nghÞ ®Þnh vÒ Uû ban CK quèc gia. + Quy ®Þnh vÒ niªm yÕt, giao dÞch, quÜ ®Çu t­... Nh÷ng v¨n b¶n gi¸n tiÕp t¸c ®éng ®Õn TTCK: + LuËt d©n sù + LuËt th­¬ng m¹i. + LuËt ThuÕ. + LuËt doanh nghiÖp. + LuËt ®Çu t­. * §iÒu kiÖn kÜ thuËt vµ tæ chøc. §Ó gióp cho ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng diÔn ra tr«i ch¶y, hiÖu qu¶ cÇn x©y dùng mét hÖ thèng giao dÞch, hÖ thèng xö lý d÷ liÖu, hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng thanh to¸n bï trõ, l­u gi÷ chøng kho¸n víi m« h×nh vµ møc ®é tù ®éng ho¸ thÝch hîp ®¸p øng ®­îc khèi l­îng giao dÞch ban ®Çu, mÆt kh¸c tÝnh ®­îc xu h­íng më réng cña thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng cã thÓ n©ng cÊp trªn c¬ së cã s½n. Bªn c¹nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho TTCK cÇn ph¸t triÓn c¸c tæ chøc ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng. + C¸c c«ng ty b¶o hµnh ph¸t hµnh CK. + C¸c c«ng ty m«i giíi CK. + C¸c c«ng ty giao dÞch CK cho chÝnh m×nh. + C¸c quÜ ®Çu t­. + tæ chøc t­ vÊn. + Nh©n viªn giao dÞch C/I. 9 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh X©y dùng hÖ thèng tiªu chuÈn kÕ to¸n quèc tÕ ¸p dông thèng nhÊt trong toµn ngµnh. §ång thêi ph¸t triÓn c¸c c«ng ty kiÓm to¸n trong vµ ngoµi n­íc ®¸p øng yªu cÇu thÈm ®Þnh c¶ hai phÝa c¸c tæ chøc CK c¸c tæ chøc KDCK. * §iÒu kiÖn vÒ con ng­êi. Nh©n tè con ng­êi ®ãng vÞ trÝ hÕt søc quan träng ®èi víi sù thµnh c«ng cña TTCK. V× ®©y lµ mét ngµnh míi, rñi ro cao nªn ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé nhanh nhËy, tinh th«ng nghiÖp vô vµ cã t­ c¸ch. V× vËy cÇn ®µo t¹o c¸n bé cho TTCK, cÇn thùc hiÖn tr­íc khi thµnh lËp TTCK kho¶ng ba n¨m c¸c ®èi t­îng c¸n bé cÇn ®µo t¹o. + C¸n bé qu¶n lý gi¸m s¸t thÞ tr­êng, c«ng t¸c t¹i ñy ban chøng kho¸n. + C¸n bé qu¶n lý, ®iÒu hµnh t¹i së giao dÞch CK vµ t¹i c¸c hÖ thèng phô trî. + Nh©n viªn KDCK t¹i c¸c c«ng ty KDCK. 4. ­u vµ nh­îc ®iÓm cña TTCK. a . Nh÷ng ­u ®iÓm. + ThÞ tr­êng chøng kho¸n khuyÕn khÝch d©n chóng tiÕt kiÖm vµ thu hót mäi nguån vèn nhµn rçi vµo ®Çu t­. Nhê TTCK mµ ®¹i ®a sè d©n chóng ®Òu cã thÓ tha gia ®­îc vµ c«ng cuéc ®Çu t­ Ýt ái cña m×nh lµm cho vèn ®Çu t­ sÏ sinh lêi vµ l¹i lµm cho kÝch thÝch ý thøc tiÕt kiÖm ®Ó ®Çu t­ trong d©n chóng. + ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ ph­¬ng tiÖn huy ®éng vèn. Tr­íc ®©y c¸c ®¬n vÞ kinh doanh phô thuéc lín vµo ng©n nµy ®Ó cã vèn kinh doanh. Ngµy nay c¸c ®¬n vÞ kinh doanh còng nh­ Nhµ n­íc huy ®éng vèn trùc tiÕp tõ c¸c nguån tiÕt kiÖm b»ng c¸ch ph¸t hµnh cæ phiÕu hay tr¸i phiÕu. + ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ c«ng cô gióp Nhµ n­íc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vÒ mÆt kinh tÕ Nhµ n­íc vay tiÒn cña d©n lµ thiÕt thùc vµ lµnh m¹nh. V× chÝnh phñ kh«ng ph¶i th«ng qua ng©n hµng ®Ó ph¸t hµnh thªm tiÒn 10 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh vµo l­u th«ng. T¹o ra søc Ðp l¹m ph¸t th«ng qua TTCK viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu hÕt søc thuËn lîi. + TTCK lµ c«ng cô kiÓm so¸t thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. TTCK lµ c«ng cô cho phÐp kiÓm so¸t vèn §TNN tèt nhÊt v× nã ho¹t ®éng c«ng khai. + TTCK l­u ®éng ho¸ mäi nguån vèn trong n­íc. Mét khi viÖc ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp lµ cã lîi cho tÇng líp d©n tõ th× qua TTCK c¸c kho¶n tiÕt kiÖm s½n sµng tõ bá bÊt ®éng ho¸, chÊp nhËn vµo qu¸ tr×nh ®Çu t­. + ThÞ tr­êng CK lµ ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸: cæ phÇn ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn tõ doanh nghiÖp Nhµ n­íc sang c«ng ty cæ phÇn. §ßi hái ph¶i cã TTCK, TTCK lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt cho qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ®i ®óng trËt tù ph¸p luËt, phï hîp víi t©m lý ng­êi ®Çu t­. + TTCK kÝch thÝch doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®µng hoµng h¬n: Nhê TTCK c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ ®em b¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu; tr¸i phiÕu cña hä mµ ban qu¶n lý TTCK chØ chÊp nhËn cæ phiÕu, tr¸i phiÕu hîp lÖ: nh­ kinh doanh hîp ph¸p, tµi chÝnh lµnh m¹nh... d©n chóng còng mua cæ phiÕu cña c«ng ty thµnh ®¹t. V× vËy sÏ kÝch thÝch doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®µng hoµng h¬n. b . Nh÷ng nh­îc ®iÓm. Nh­ ®· nªu trªn TTCK cã vai trß tÝch cùc trong huy ®éng vèn song nã chØ ph¸t huy khi ho¹t ®éng tèt, ®¶m b¶o lµnh m¹nh cÇn thiÕt. Nh­ng bªn c¹nh ®ã TTCK cã nhiÒu mÆt tiªu cùc cÇn tr¸nh ®Ó h¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng rñi ro t¹o ®iÒu kiÖn cho nã ph¸t huy hÕt vai trß cña nã. + YÕu tè ®Çu c¬: yÕu tè nµy lµm ¶nh h­ëng d©y truyÒn lµm cho cæ phiÕu cã thÓ t¨ng gi¸ cao gi¶ t¹o, ®iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn sù khan hiÕm hay thõa th·i lµm cho gi¸ cæ phiÕu t¨ng gi¶m ®ét biÕn. + Mua b¸n néi gi¸n: §©y lµ hiÖn t­îng mét c¸ nh©n nµo ®ã lîi dông viÖc lµm thu ®­îc nh÷ng th«ng tin néi bé cña mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®Ó mua hoÆc b¸n cæ 11 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh phiÕu cña ®¬n vÞ ®ã nh»m thu lîi cho m×nh, g©y ¶nh h­ëng gi¸ cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng ®ã. + Mua b¸n cæ phiÕu ngoµi TTCK luËt vÒ TTCK còng ®· h¹n chÕ c¸c nhµ m«i giíi mua b¸n cæ phiÕu ngoµi thÞ tr­êng chøng kho¸n, v× nÕu ®Ó viÖc nµy x¶y ra sÏ g©y hËu qu¶ khã l­êng. V× bé phËn qu¶n lý kh«ng hÒ nµo biÕt ®­îc viÖc chuyÓn nh­îng quyÒn së h÷u cæ phiÕu cña ®¬n vÞ ®ã. Mäi sù mua b¸n ngoµi cã kh¶ n¨ng t¹o ¸p lùc cho c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c. PHÇN II: Thùc tr¹ng thÞ tr­êng chøng kho¸n ë VIÖT NAM I/ TÝnh tÊt yÕu cña viÖc thµnh lËp TTCK ë ViÖt Nam 1. Bèi c¶nh kinh tÕ ViÖt Nam vµ chñ tr­¬ng ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý theo c¬ chÕ thÞ tr­êng Trong mÊy chôc n¨m qua khi nÒn kinh tÕ cña n­íc ta ®ang ë trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn rÊt chËm, cã thêi gian r¬i vµo khñng ho¶ng nghiªm träng, cïng víi n¹n l¹m ph¸t phi m·, c¬ cÊu kinh tÕ mÊt c©n ®èi lín vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng khã kh¨n to lín trong ®êi sèng cña nh©n d©n. Tõ nh÷ng yÕu kÐm cña c¬ chÕ cò ®Õn n¨m 1986 §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· chuyÓn sang c¬ chÕ míi : c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc. Sau h¬n 15 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn theo c¬ chÕ nµy nÒn kinh tÕ ®· cã nh÷ng biÕn ®æi ®¸ng mõng vµ ®em l¹i mét sè thµnh qu¶ quan träng b­íc ®Çu. Theo c¬ chÕ míi, c¸c h×nh thøc ®­îc ®a d¹ng ho¸, nÒn kinh tÕ trë thµnh nÒn kinh tÕ hçn hîp cã nhiÒu thµnh phÇn: kinh tÕ quèc doanh, kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ c¸ thÓ... Cïng víi nã trong n«ng nghiÖp còng cã nhiÒu thay ®æi, ruéng ®Êt giê ®©y ®· trao cho c¸c hé gia ®×nh sö dông dµi h¹n. Nhê ®ã mµ l­¬ng thùc thùc phÈm kh«ng nh÷ng ®ñ tiªu dïng trong n­íc mµ cßn cã ®Ó xuÊt khÈu. Cô thÓ lµ tõ n¨m 1989 n­íc ta b¾t ®Çu xuÊt khÈu g¹o vµ hiÖn nay ®ang ®øng thø 3 trªn thÕ giíi. Trong 12 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô Nhµ n­íc ®· giao quyÒn tù chñ kinh doanh cho doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh. Do ®ã ®· lµm gi¶m sù mÊt c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu hµng ho¸ ®ång thêi Nhµ n­íc th¶ næi gi¸ cho phÐp h×nh thµnh thÞ tr­êng vµng vµ ngo¹i tÖ, xo¸ bá hÖ thèng bao cÊp gi¸. ViÖc lµm nµy ®· khèng chÕ vµ lµm gi¶m l¹m ph¸t tõ ®ã ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn h¬n. §Æc biÖt mÊy n¨m nay Nhµ n­íc ®· ®­a ra mét lo¹t chÝnh s¸ch thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trong ®ã cã viÖc khuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c c«ng ty liªn doanh, ®­a ra bé luËt míi vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi 12/1987. Ngoµi ra cßn ban hµnh c¸c ph¸p lÖnh vÒ ng©n hµng vµ luËt vÒ c¸c c«ng ty TNHH vµ c«ng ty cæ phÇn nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. ChÝnh nh÷ng thay ®æi tÝch cùc trªn ®· t¹o nªn mét c¬ së ®Ó thµnh lËp nªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam. Thùc ra, chøng kho¸n ®· xuÊt hiÖn tõ l©u ë ViÖt Nam, ®ã lµ nh÷ng c«ng tr¸i dµi h¹n, nh÷ng tr¸i phiÕu ... ®­îc ph¸t hµnh vµ th­êng ¸p ®Æt cho c«ng chóng mua khi Nhµ n­íc cÇn vèn ®Ó lµm mét viÖc lín nµo ®ã. Víi l·i suÊt thÊp gi¸ trÞ ®ång tiÒn kh«ng ®­îc b¶o ®¶m vµ biÖn ph¸p hµnh chÝnh thiÕu hÊp dÉn nªn kÕt qu¶ cña chøng kho¸n kh«ng cao. Khi nÒn kinh tÕ cã nhiÒu thµnh phÇn, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®­îc më réng, luËt c«ng ty ra ®êi. Theo ®ã c¸c c«ng ty cæ phÇn ®­îc ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕuvµ chóng trë thµnh nh÷ng mÆt hµng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. NÕu mét TTCK ®­îc thµnh lËp viÖc mua b¸n c¸c mÆt hµng trªn sÏ dÔ dµng h¬n vµ do ®ã viÖc thu hót vèn sÏ thuËn tiÖn h¬n. Qua mÊy n¨m ®æi míi, n­íc ta ®· ®Èy lïi ®­îc l¹m ph¸t mµ vÉn ®¹t ®­îc møc t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi cao. GDP t¨ng b×nh qu©n trong 5 n¨m 1991- 1995 lµ 8,2%, ®Æc biÖt n¨m 1995 ®¹t 9,5%. L¹m ph¸t gi¶m tõ 67,1 n¨m 1991 xuèng 14,4% n¨m 1994 vµ lµ 12,7% n¨m 1995. Víi mét ®Êt n­íc kÐm ph¸t triÓn nh­ n­íc ta, viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ trong hoµn c¶nh l¹m ph¸t cao vµ ®ang trong thêi k× qu¸ ®é nh­ lóc nµy lµ rÊt khã kh¨n. Sù t¨ng tr­ëng ph¸t triÓn ®ång nghÜa víi qu¸ tr×nh CNH- H§H ®Êt n­íc. 13 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh 2) M«i tr­êng t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ nhu cÇu ®ßi hái thµnh lËp TTCK a- Mèi quan hÖ gi÷a ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ Ngµy nay ph¸t triÓn kinh tÕ ®· trë thµnh mét th¸ch thøc th­êng xuyªn ®èi víi mét quèc gia, mét d©n téc. Ph¸t triÓn nhanh hay chËm trong ®iÒu kiÖn bïng næ d©n sè kh«ng chØ ®em l¹i sù giµu cã thÞnh v­îng hay nghÌo nµn l¹c hËu mµ cßn cñng cè, n©ng cao hoÆc lµm xãi mßn, h¹ thÊp vÞ trÝ vµ vai trß cña mét n­íc trong céng ®ång quèc tÕ. Quy luËt cña ph¸t triÓn lµ: c¸c nguån tiÕt kiÖm, tÝch luü trong x· héi ph¶i ®­îc huy ®éng, tËp trung hÇu hÕt vµo lÜnh vùc ®Çu t­ nhanh, nhiÒu, ®Òu ®Æn th× nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc sÏ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao. B¾t ®Çu tõ tiÕt kiÖm chuyÓn sang ®Çu t­ t¹o nªn sù ph¸t triÓn råi trë l¹i tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu h¬n, chuyÓn sang ®Çu t­ lín h¬n t¹o nªn tèc ®é ph¸t triÓn cao h¬n... b- TiÕt kiÖm- nguån gèc cña ®Çu t­ Mét nÒn kinh tÕ chØ cã thÓ ph¸t triÓn nhanh khi cã ®ñ vèn ®Çu t­ vµ tèc ®é t¨ng cña l­îng vèn ®Çu t­ h¨ng n¨m lín gÊp ba, bèn lÇn tèc ®é t¨ng cña tæng s¶n phÈm quèc d©n(GDP). TiÕt kiÖm lµ nguån gèc s¶n sinh ra ®Çu t­. Quy m« vèn ®Çu t­ lín hay nhá l¹i phô thuéc vµo hai nh©n tè: qui m« tiÕt kiÖm lín hay nhá vµ kh¶ n¨ng huy ®éng tËp trung c¸c nguån tiÕt kiÖm chuyÓn giao vµo ®Çu t­ cao hay thÊp. Nh­ng qui m« cña ®Çu t­ l¹i phô thuéc vµo qui m« vµ hiÖu sè gi÷a thu nhËp vµ chi tiªu th× qui m« cña thu nhËp t¨ng nhanh h¬n chi tiªu th× qui m« tiÕt kiÖm t¨ng vµ ng­îc l¹i qui m« tiÕt kiÖm gi¶m. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ trong kinh tÕ vÜ m« qua c«ng thøc : S = Yd - C Trong ®ã : S lµ qui m« tiÕt kiÖm Yd lµ thu nhËp tho¶ dông C lµ qui m« tiªu dïng 14 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh Trªn thÕ giíi hÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu xem tiÕt kiÖm lµ nguån ®Çu t­ chÝnh vµ tiÕt kiÖm lµ mét quèc s¸ch. Víi viÖc lµm nµy NhËt B¶n ®· ®¹t ®­îc thµnh c«ng to lín. Mçi n¨m nh©n d©n NhËt B¶n tiÕt kiÖm 20% thu nhËp cña m×nh dïng ®Ó ®Çu t­ vµ gÇn 50 sau ®¹i chiÕn thÕ giíi thø hai NhËt ®· trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i nhÊt nh× thÕ giíi. Nguån tiÕt kiÖm cña c¶ n­íc gäi lµ tæng tiÕt kiÖm vµ nã bao gåm: - Nguån tiÕt kiÖm trong d©n c­ - Nguån tiÕt kiÖm trong c¸c doanh nghiÖp - Nguån tiÕt kiÖm cña ChÝnh Phñ Nh­ng trong ba nguån nµy th× nguån tiÕt kiÖm trong d©n c­ lµ lín nhÊt. Nã lµ nguån vèn c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn ®Çu t­ t¹o lîi nhuËn. Cã ®ñ vèn ®Çu t­ vµ sö dông nã cã hiÖu qu¶ sÏ dÉn tíi tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao. L·ng phÝ vèn ®Çu t­ lµ lo¹i l·ng phÝ lín nhÊt cña mét nÒn kinh tÕ, lµ ho¹t ®éng lµm xãi mßn hiÖu qu¶ cña tiÕt kiÖm, lµm h¹n chÕ mét phÇn tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ. c- Vèn ®Çu t­ trong n­íc, vèn ®Çu t­ ngoµi n­íc Tæng nguån vèn ®Çu t­ do hai nguån cung øng lµ nguån vèn trong n­íc vµ nguån vèn ngoµi n­íc . NÕu sö dông nguån vèn trong n­íc th× sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ ®Çu t­ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, kh«ng bÞ t¸c ®«ng bëi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vèn quèc tÕ, kh«ng ph¶i tr¶ lîi tøc b»ng ngo¹i tÖ, kh«ng bÞ ng­êi n­íc ngoµi bãc lét vµ bÞ chuyÓn lîi nhuËn b»ng ngo¹i tÖ vÒ n­íc hä; toµn bé tµi s¶n t¨ng lªn ®Òu cña n­íc m×nh. Tuy nhiªn, nguån vèn ngoµi n­íc cã t¸c dông nhanh chãng trong viÖc thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ . 3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña TTCK ViÖt Nam a. Nh÷ng thuËn lîi 15 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh N¨m 1986 ®¸nh dÊu sù thay ®æi c¨n b¶n trong ®­êng lèi ®æi míi cña ChÝnh phñ nh»m chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Cuéc c¶i c¸ch ®· vµ ®ang kÐo theo hµng lo¹t nh÷ng thay ®æi tÝch cùc t¹o nªn tiÒn ®Ò ®Ó h×nh thµnh mét thÞ tr­êng tµi chÝnh ë ViÖt Nam. §iÒu hÕt søc quan träng lµ Nhµ n­íc ®· kh¼ng ®Þnh sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u. C¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cho phÐp gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, huy ®éng tèi ®a vµ cã hiÖu qu¶ c¸c n¨ng lùc cho c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ ®¸ng khÝch lÖ trong mÊy n¨m qua kh¸ kh¶ quan, l¹m ph¸t ®­îc gi¶m xuèng cßn 17,2% n¨m 1992 vµ 5,2% n¨m 1993, æn ®Þnh kinh tÕ ®i ®«i víi t¨ng tr­ëng, ®Çu t­ n­íc ngoµi lªn tíi gÇn 15 tû ®« la... th× ý t­ëng h×nh thµnh mét thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam lµ cã thÓ kh¶ thi trong mét t­¬ng lai gÇn . NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang thay ®æi dÇn thãi quen vµ nÕp nghÜ cña d©n chóng trong viÖc sö dông vèn tÝch luü cña m×nh. Lµ n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn sau nªn cã thuËn lîi lµ tiÕp thu ®­îc khoa häc tiªn tiÕn cña thÕ giíi, cã thêi c¬ vµ ®iÒu kiÖn ®Ó rót ra kinh nghiÖm bæ sung nh÷ng khiÕm khuyÕt cña m« h×nh thÞ tr­êng chøng kho¸n c¸c n­íc. Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trªn ®©y lµ nh÷ng tiÒn ®Ò ®Ó cã thÓ chuÈn bÞ ra ®êi mét thÞ tr­êng chøng kho¸n ë n­íc ta. ChÝnh v× vËy, tõ n¨m 1990 trong ph¸p lÖnh ng©n hµng (®iÒu 32 vµ ®iÒu 49) ChÝnh phñ ®· cho phÐp ng©n hµng phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tæ chøc vµ thùc hiÖn mét sè nghiÖp vô vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n. Th¸ng 8/92 ChÝnh phñ ra v¨n b¶n sè 4396-KT§N chØ râ “§Ó chuÈn bÞ viÖc cho ra ®êi thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam mµ hiÖn nay ®· xuÊt hiÖn mét sè tiÒn ®Ò, c¸c néi dung cÇn thiÕt tõ vÊn ®Ò ph¸p quy, tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh, ®Þa ®iÓm triÓn khai vµ c¸c b­íc triÓn khai “ . b. Nh÷ng khã kh¨n 16 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh NÒn kinh tÕ ch­a thËt æn ®Þnh, hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ cßn thÊp, tû lÖ tÝch luü ®Çu t­ cßn nhá. N¨ng suÊt lao ®éng thÊp, chÊt l­îng cña nhiÒu s¶n phÈm cßn kÐm søc c¹nh tranh, thÞ tr­êng tiªu thô cßn hÑp. Tr×nh ®é qu¶n lý yÕu kÐm, nhiÒu s¬ hë, ch­a ®Èy lïi ®­îc n¹n tham nhòng, bu«n lËu, kinh doanh gian dèi. VÒ m«i tr­êng ph¸p lý, hÖ thèng ph¸p luËt cña chóng ta nh÷ng n¨m nay tuy ®· ®­îc cñng cè, bæ sung nh­ng thùc sù ®ang cßn rÊt yÕu, ch­a ®ång bé vµ kÐm hiÖu lùc . §Æc biÖt chóng ta ch­a cã nh÷ng bé luËt liªn quan ®Õn sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n nh­: luËt d©n sù, luËt th­¬ng m¹i, luËt ®Çu t­ trong n­íc, luËt chøng kho¸n vµ mét sè bé luËt ®· cã nh­ng ch­a hoµn chØnh cÇn ®­îc söa ®æi, bæ sung. Nghiªm träng h¬n n÷a lµ viÖc chÊp hµnh nh÷ng luËt ®· cã kh«ng nghiªm minh, nªn ®· kÐo theo nhiÒu hËu qu¶ tiªu cùc lµm gi¶m sót lßng tin. §©y lµ mét khã kh¨n cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng dÉn ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. 4. T×nh h×nh ho¹t ®éng TTCK ë ViÖt Nam hiÖn nay. TTCK ®· ra ®êi tõ l©u trªn thÕ giíi nh­ng ë ViÖt Nam ®©y vÉn cßn lµ mét kh¸i niÖm kh¸ míi mÎ. Tuy nhiªn ®Ó ViÖt nam cã thÓ hoµ vµo cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi vµ t¹o ®µ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trong n­íc ph¸t triÓn chóng ta ph¶i cè g¾ng ®Ó x©y dùng nªn mét TTCK. §©y lµ mét c«ng viÖc rÊt khã kh¨n ®ßi hái sù cè g¾ng, quyÕt t©m cña nhiÒu ban ngµnh còng nh­ cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. Sau ba th¸ng r¸o rݪt chuÈn bÞ, mét sù kiÖn ®¸ng ghi nhí vµ cã ý nghÜa trong ®êi sèng kinh tÕ chÝnh trÞ cña n­íc ta ®ã lµ viÖc khai tr­¬ng TTCK ®Çu tiªn cña n­íc ta ngµy 20/ 7/ 2000. a) VÒ c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo TTCK T¹i thêi ®iÓm thµnh lËp, n­íc ta cã 600 c«ng ty cæ phÇn, trong ®ã cã 60 c«ng ty ®ñ ®iÒu kiÖn niªm yÕt trªn TTCK nh­ng chØ cã 5 c«ng ty tham gia niªm yÕt. HiÖn nay ®· cã sù biÕn ®æi nh­ng ch­a ®¸ng kÓ ®· cã tíi 660 c«ng ty cæ phÇn trong ®ã cã 80 c«ng ty cã ®ñ tiªu chuÈn tham gia niªm yÕt nh­ng sè l­îng c¸c c«ng ty 17 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh tham gia niªm yÕt vÉn chØ dõng l¹i ë con sè 5 gåm : Hpaco, REE, SAM, Lafooco vµ TMS. Víi cÇu cæ phiÕu tõ lóc ®Çu vµ sau khi thµnh lËp t¨ng nhanh nh­ng sè c«ng ty tham gia niªm yÕt Ýt nªn hµng ho¸ trªn TTCK thiÕu rÊt nhiÒu, cung kh«ng ®¸p øng ®ñ cÇu. §Ó gióp cho TTCK ho¹t ®éng s«i ®éng vµ cã hiÖu qu¶, Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ, phÝ... nh»m kÝch thÝch sù tham gia niªm yÕt cña c¸c c«ng ty cæ phÇn. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay nh÷ng chÝnh s¸ch Êy vÉn ch­a cã hiÖu qu¶, thÓ hiÖn ë chç sè l­îng c¸c c«ng ty tham gia niªm yÕt vÉn ch­a t¨ng thªm. VËy v× sao c¸c c«ng ty ch­a tham gia niªm yÕt? Mét thùc tÕ cho thÊy qua kh¶o s¸t cã tíi 62% c¸c c«ng ty ch­a cã ý ®Þnh hoÆc ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia trªn TTCK. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c¸c c«ng ty ch­a nhËn thøc ®­îc dÇy ®ñ lîi Ých cña viÖc niªm yÕt chøng kho¸n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, thiÕu hôt c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c nghiÖp vô tiÒn tÖ ng©n hµng vµ chøng kho¸n. Trong 100 doanh nghiÖp ®­îc kh¶o s¸t cã nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng. NhiÒu kh¶ n¨ng cã thÓ hä chØ tham gia d­íi h×nh thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu chø kh«ng thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n. Khi ®­îc hái vÒ môc ®Ých tham gia TTCK th× 38 doanh nghiÖp ®Òu cã chung môc ®Ých lµ nh»m ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng cña c«ng ty, t¹o chç ®øng trªn TTCK, sö dông tèt nguån vèn vµ kinh doanh chøng kho¸n ®Ó kiÕm lêi. Mét sè rÊt Ýt c¸c c«ng ty cã môc tiªu thµnh lËp quü ®Çu t­ chøng kho¸n vµ cã c«ng ty tham gia ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN trªn ®Þa bµn tØnh nh­ c«ng ty XNK tØnh B×nh D­¬ng. 35 doanh nghiÖp ph¶n ¸nh nh÷ng v­íng m¾c kiÕn thøc vÒ TTCK, chØ cã 5 trong sè 38 c«ng ty ®· tõng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh, 10 c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé am hiÓu vÒ tµi chÝnh, tiÒn tÖ, ng©n hµng vµ 7 doanh nghiÖp cã ®éi ngò nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh, tiÒn tÖ, ng©n hµng. Cßn vÒ dù kiÕn m« h×nh c«ng ty chøng kho¸n vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n th× c¶ 38 doanh nghiÖp ®Òu b¨n kho¨n kh«ng biÕt thµnh lËp theo m« h×nh nµo cho phï hîp. Sau khi ®­îc c¸c ®iÒu tra viªn gi¶i thÝch th× hÇu hÕt ®Òu muèn thµnh lËp theo m« 18 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh h×nh c«ng ty cæ phÇn v× kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña lo¹i h×nh c«ng ty nµy cao, phï hîp víi tÝnh n¨ng ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tû lÖ cô thÓ lµ: + C«ng ty cæ phÇn: 28 DN + C«ng ty TNHH: 8 DN + C«ng ty liªn doanh: 2 DN + C«ng ty trùc thuéc : kh«ng cã + C«ng ty qu¶n lý quü ®Çu t­ chøng kho¸n: kh«ng cã Trong n¨m h×nh thøc ho¹t ®éng hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp xin ho¹t ®éng m«i giíi sau ®ã tíi t­ vÊn ®Çu t­ vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t­ chøng kho¸n, hai nhiÖm vô cßn l¹i lµ t­ doanh vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh th× rÊt Ýt c¸c doanh nghiÖp xin ho¹t ®éng v× vèn ph¸p ®Þnh cña nh÷ng ho¹t ®éng nµy th× kh¸ cao so víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Tû lÖ ho¹t ®éng cô thÓ nh­ sau: + M«i giíi : 36 DN + T­ doanh: 13 DN + B¶o l·nh ph¸t hµnh : 4 DN + T­ vÊn ®Çu t­ : 35 DN + Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ chøng kho¸n : 19 DN Nh­ vËy cÇn cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh ®Ó tû lÖ nµy ®­îc c©n ®èi, gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh trªn TTCK ®­îc ®Çy ®ñ vµ trän vÑn h¬n. b. VÒ chñng lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng Phiªn giao dÞch ®Çu tiªn ngµy 28/ 7/ 2000 chØ cã 2 lo¹i cæ phiÕu ®­îc niªm yÕt trªn thÞ tr­êng giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè HCM lµ cæ phiÕu cña c«ng ty c¬ ®iÖn l¹nh REE vµ C«ng ty c¸p vµ vËt liÖu viÔn th«ng SACOM. §Õn phiªn giao dÞch thø 4 cã thªm 3 lo¹i chøng kho¸n n÷a lµ cæ phiÕu cña c«ng ty cæ phÇn giÊy H¶i Phßng (HAPACO), c«ng ty cæ phÇn kho vËn giao nhËn ngo¹i th­¬ng 19 Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản