Đề tài “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM”

Chia sẻ: Ho Tan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
285
lượt xem
176
download

Đề tài “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực; những thiên tai nặng nề liên tiếp xảy ra. Vượt lên trên mọi khó khăn thử thách đó, Việt Nam vẫn hoàn thành công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế- xã hội, vững bước đưa Việt Nam trở thành con rồng Châu Á. Cùng với sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu vốn đã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM”

 1.  Đề Tài : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
 2. Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m võa qua, ViÖt Nam ®· ph¶i ®èi mÆt víi biÕt bao khã kh¨n, thö th¸ch: ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc; nh÷ng thiªn tai nÆng nÒ liªn tiÕp x¶y ra. V­ît lªn trªn mäi khã kh¨n thö th¸ch ®ã, ViÖt Nam vÉn hoµn thµnh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, v÷ng b­íc ®­a ViÖt Nam trë thµnh con rång Ch©u ¸. Cïng víi sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ, nhu cÇu vèn ®· vµ ®ang lµ mét nhu cÇu v« cïng cÊp thiÕt cho viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ còng nh­ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. TÝn dông trung- dµi h¹n lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã. HÖ thèng NHTM ViÖt Nam chiÕm mét vÞ trÝ chiÕn l­îc trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn ®èi víi nÒn kinh tÕ. NhËn thÊy tÇm quan träng cña tÝn dông trung- dµi h¹n ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, c¸c NHTM còng ®ang triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó cã nh÷ng b­íc chuyÓn dÞch vÒ c¬ cÊu tÝn dông, t¨ng dÇn tû träng cho vay trung- dµi h¹n víi ph­¬ng ch©m: §Çu t­ chiÒu s©u cho DN còng chÝnh lµ ®Çu t­ cho t­¬ng lai cña ngµnh NH . ViÖc ph¸t triÓn tÝn dông NH kh«ng nh÷ng chØ mang l¹i lîi Ých cho toµn bé nÒn kinh tÕ mµ nã cßn trùc tiÕp mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho ngµnh NH. Tuy nhiªn, thùc tÕ ho¹t ®éng tÝn dông trung-dµi h¹n cßn ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n, næi cém vÉn lµ vÊn ®Ò hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n cßn thÊp rñi ro cao, d­ nî tÝn dông trung- dµi h¹n trong c¸c NHTM vÉn th­êng chiÕm tû lÖ kh«ng cao l¾m so víi yªu cÇu. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng vèn ®Çu t­ cho chiÒu s©u ch­a ®¸p øng ®­îc ®ßi hái bøc thiÕt ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra, tû lÖ nî qu¸ h¹n cßn cao cho vay ra nh­ng kh«ng thu håi ®­îc c¶ gèc vµ l·i nªn ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ cña hÖ thèng NH nãi riªng. Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 1
 3. ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n ®ang lµ mét vÊn ®Ò ®­îc mäi ng­êi trong vµ ngoµi ngµnh quan t©m, gi¶i quyÕt. Vµ ®©y còng ®ang lµ ®Ò tµi cña nhiÒu cuéc trao ®æi, th¶o luËn t¹i c¸c héi th¶o, diÔn ®µn nghiªn cøu. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng vµ ý nghÜa lín lao cña vÊn ®Ò trªn, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc tËp, nghiªn cøu t¹i tr­êng vµ sau mét thêi gian thùc tËp t¹i NH§T  PTVN- mét NH gi÷ vai trß chñ lùc trong cho vay trung- dµi h¹n phôc vô ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, thÊy r»ng nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong tÝn dông trung- dµi h¹n nªn em ®· chän ®Ò tµi: “gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n t¹i Ng©n Hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt nam” ®Ó thùc hiÖn kho¸ luËn tèt nghiÖp. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kho¸ luËn gåm ba ch­¬ng: Ch­¬ng 1: TÝn dông vµ hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông trung- dµi h¹n t¹i Ng©n Hµng §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn ViÖt Nam. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n t¹i NH §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn ViÖt Nam. Víi nh÷ng g× thÓ hiÖn trong bµi kho¸ luËn, em hy väng sÏ ®ãng gãp mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông nãi chung vµ hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n ®èi víi NH§T  PTVN nãi riªng. Tuy nhiªn, tr×nh ®é còng nh­ thêi gian nghiªn cøu cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o vµ ý kiÕn ®ãng gãp cña ThÇy C« gi¸o, c¸c C« Chó, Anh ChÞ ë phßng tÝn dông vµ bÊt cø ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy ®Ó kho¸ luËn cña em ®­îc hoµn thiÖn vµ s©u s¾c h¬n. Qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn Khoa Tµi ChÝnh NH ®· chuyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ v« cïng Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 2
 4. quan träng vÒ Tµi ChÝnh vµ NH. Em xin ch©n thµnh göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c nhÊt ®Õn thÇy gi¸o- TiÕn sÜ NguyÔn DuÖ, ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn chØ b¶o ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®­îc bµi viÕt nµy. Em còng xin c¶m ¬n c¸c c¸n bé cña NH§T  PTVN ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong thêi gian thùc tËp t¹i NH. Ch­¬ng 1 TÝn dông vµ hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n cña Ng©n Hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông trung- dµi h¹n Kh¸i niÖm tÝn dông trung- dµi h¹n Trong nÒn kinh tÕ, nhu cÇu tÝn dông trung- dµi h¹n th­êng xuyªn ph¸t sinh, bëi c¸c DN lu«n ph¶i t×m c¸ch ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt, ®æi míi kü thuËt, tin häc... §Ó cñng cè vµ t¨ng c­êng søc c¹nh tranh cña DN trªn thÞ tr­êng. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy, ®ßi hái DN ph¶i cã mét khèi l­îng vèn lín víi mét thêi gian dµi. ChÝnh v× vËy, c¸c DN th­êng t×m ®Õn víi c¸c NHTM nhê sù gióp ®ì vµ c¸c NHTM cho c¸c DN vay khèi l­îng vèn lín víi thêi gian dµi b»ng h×nh thøc tÝn dông trung- dµi h¹n. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM, tÝn dông trung h¹n ®­îc hiÓu lµ lo¹i tÝn dông cã thêi gian hoµn vèn tõ 1 ®Õn 5 n¨m, ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ ®êi sèng. TÝn dông NH trung h¹n ®­îc cÊp cho kh¸ch hµng ®Ó më réng c¶i t¹o, kh«i phôc, hoµn thiÖn, hîp lý ho¸ quy tr×nh c«ng nghÖ, quy tr×nh s¶n xuÊt. TÝn dông NH dµi h¹n lµ lo¹i tÝn dông cã thêi gian hoµn vèn trªn 5 n¨m, ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ ®êi sèng. H×nh thøc tÝn dông nµy ®­îc NHTM Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 3
 5. cÊp cho kh¸ch hµng nh»m hç trî viÖc x©y dùng míi, më réng hoÆc hoµn thiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ, quy tr×nh s¶n xuÊt. §èi víi ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay, nhu cÇu vèn trung- dµi h¹n rÊt lín, trong khi c¸c DN ch­a cã nhiÒu thêi gian ®Ó tÝch luü vèn vµ ch­a tÝch luü ®­îc nhiÒu. §ång thêi viÖc ®Çu t­ trùc tiÕp cña c«ng chóng qua viÖc mua tr¸i phiÕu, cæ phiÕu do c¸c DN ph¸t hµnh cßn lµ mét vÊn ®Ò rÊt h¹n chÕ. Cho nªn trong thùc tiÔn nhu cÇu vÒ vèn trung- dµi h¹n cña c¸c DN chñ yÕu ®­îc ®¸p øng bëi vèn tù cã cu¶ DN vµ ®a phÇn cßn l¹i b»ng sù tµi trî cña hÖ thèng NHTM th«ng qua tÝn dông trung- dµi h¹n. 1. 1. 2. C¸c lo¹i h×nh tÝn dông trung- dµi h¹n TÝn dông trung- dµi h¹n lµ mét nghiÖp vô ®ang ®­îc tån t¹i cïng víi nghiÖp vô trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NH. Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, khoa häc kü thuËt kh«ng ngõng ph¸t triÓn, do ®ã nghiÖp vô tÝn dông trung- dµi h¹n ®ßi hái ph¸t triÓn theo gãp phÇn quan träng trong viÖc ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt cho c¸c ngµnh kinh tÕ cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ. NghiÖp vô tÝn dông trung- dµi h¹n cña c¸c NH trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· triÓn khai theo c¸c h×nh thøc sau: Cho vay theo dù ¸n §©y lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông dùa trªn c¬ së dù ¸n sau khi ®· xem xÐt kh¼ng ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®ã. Do vËy, c«ng viÖc cña NH kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ cho vay mµ cßn thÈm ®Þnh l¹i c¸c vÊn ®Ò: Chi phÝ s¶n xuÊt , gi¸ thµnh thÞ tr­êng tiªu thô, quy tr×nh c«ng nghÖ. Bëi v× viÖc cÊp quyÕt ®Þnh mét kho¶n tÝn dông sÏ dµng buéc NH víi ng­êi vay mét kho¶ng thêi gian qu¸ dµi 3 ®Õn 5 n¨m hoÆc 7 n¨m tuú theo tõng dù ¸n cho nªn cÇn ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch nghiªm tóc vµ xem xÐt kü c¸c rñi ro x¶y ra. H×nh thøc cho vay theo dù ¸n gåm: TÝn dông hîp vèn (Cho vay ®ång tµi trî): Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 4
 6. Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cña c¸c NHTM trong lÜnh vùc tÝn dông, kh«ng Ýt c¸c tr­êng hîp møc cho vay hoÆc møc rñi ro mµ b¶n th©n mét NH kh«ng thÓ ®¶m ®­¬ng næi, do ®ã dÉn ®Õn sù liªn kÕt phèi hîp gi÷a c¸c NH cïng tham gia tµi trî cho mét dù ¸n. Cho vay ®ång tµi trî lµ qu¸ tr×nh cho vay cña mét nhãm tæ chøc tÝn dông cho mét dù ¸n do mét tæ chøc tÝn dông lµm ®Çu mèi, phèi hîp víi c¸c bªn tµi trî ®Ó thùc hiÖn, nh»m n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN vµ tæ chøc tÝn dông. Quan hÖ tÝn dông d­íi h×nh thøc ®ång tµi trî gåm hai bªn tham gia: Bªn ®ång tµi trî vµ bªn nhËn tµi trî - Bªn ®ång tµi trî: Tèi thiÓu ph¶i cã tõ hai NH thµnh viªn trë lªn, mçi NH thµnh viªn lµ mét tæ chøc tÝn dông hoÆc nhiÒu khi còng cã thÓ lµ mét chi nh¸nh cña mét tæ chøc tÝn dông ®­îc uû quyÒn. C¸c NH thµnh viªn sÏ bµn b¹c cïng nhau chän ra mét tæ chøc tÝn dông lµm ®Çu mèi. Nh×n chung, mäi quan hÖ vÒ tÝn dông gi÷a bªn ®ång tµi trî vµ bªn nhËn tµi trî ®Òu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua tæ chøc tÝn dông lµm ®Çu mèi. - Bªn nhËn tµi trî: Th­êng lµ mét ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n cã nhu cÇu vay vèn ®Çu t­ cho dù ¸n. TÝn dông trùc tiÕp §©y lµ h×nh thøc tÝn dông trung- dµi h¹n phæ biÕn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. NHTM tiÕn hµnh mäi ho¹t ®éng vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi tõng dù ¸n ®Çu t­ cña kh¸ch hµng mµ hä ®· lùa chän ®Ó tµi trî. Thùc tÕ cho thÊy viÖc lùa chän dù ¸n tèt lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt cña h×nh thøc tÝn dông nµy. TÝn dông tuÇn hoµn TÝn dông tuÇn hoµn ®­îc coi lµ tÝn dông trung- dµi h¹n khi thêi h¹n cña hîp ®ång ®­îc kÐo dµi tõ mét ®Õn vµi n¨m vµ ng­êi vay rót tiÒn ra khi cÇn vµ ®­îc tr¶ nî khi cã nguån, trong thêi gian hîp ®ång cã hiÖu lùc. Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 5
 7. Trong c¸c DN cæ phÇn khi cã nhu cÇu vÒ vèn trung- dµi h¹n, DN cã thÓ ra t¨ng viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu, nh­ng còng cã thÓ vay NH d­íi h×nh thøc tÝn dông tuÇn hoµn, sau ®ã sö dông phÇn lîi nhuËn tÝnh tr¶ cho cæ ®«ng ®Ó tr¶ nî, ®ång thêi t¨ng vèn gãp cña cæ ®«ng lªn. Thùc chÊt ®©y lµ mét h×nh thøc c¶i biÕn c¬ cÊu tµi chÝnh cña DN, chuyÓn nî vay NH thµnh vèn trung- dµi h¹n. DN vay vèn còng cã thÓ yªu cÇu NH chuyÓn tÝn dông tuÇn hoµn thµnh tÝn dông trung- dµi h¹n vµ thËm chÝ cã thÓ ra h¹n kÐo dµi nhiÒu n¨m víi ®iÒu kiÖn cã tµi kho¶n ®¶m b¶o cho kho¶n vay mét c¸ch ch¾c ch¾n. ViÖc chuyÓn ®æi nµy th­êng ®­îc diÔn ra vµo cuèi giai ®o¹n cña hîp ®ång vµ ®iÒu ®ã cßn phô thuéc vµo møc ®é thùc hiÖn hîp ®ång vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vay vèn. TÝn dông thuª mua- dÞch vô thuª mua TÝn dông cho thuª lµ mét kiÓu cho thuª tµi s¶n ®Ó sö dông chuyªn m«n theo hîp ®ång. NÕu trong hîp ®ång cã kÌm theo lêi høa cña ng­êi thuª sÏ b¸n l¹i tµi s¶n nµy, chËm nhÊt lµ khi hîp ®ång cho thuª theo gi¸ tho¶ thuËn tr­íc th× ®ã lµ thuª tµi chÝnh. NÕu trong hîp ®ång kh«ng kÌm theo lêi høa th× ®ã gäi lµ thuª ho¹t ®éng hay thuª ®¬n gi¶n. Tµi s¶n cho thuª bao gåm ®éng s¶n vµ bÊt ®éng s¶n nh­ nhµ cöa m¸y mãc, thiÕt bÞ v¨n phßng. §èi víi NH- ng­êi cho thuª: §a d¹ng ho¸ viÖc sö dông vèn, më réng d¹ng kh¸ch hµng, t¨ng thªm s¶n phÈm NH, gi¶m møc ®é rñi ro so víi cÊp tÝn dông hoÆc b¶o l·nh. V× trong thêi gian cho thuª, NH vÉn chØ cã quyÒn së h÷u ph¸p lý ®èi víi thiÕt bÞ thuª nªn NH cã kh¶ n¨ng nhanh chãng chiÕm l¹i thiÕt bÞ nÕu ng­êi ®i thuª kh«ng tu©n thñ theo hîp ®ång thuª. TÝn dông thuª mua b¶o ®¶m sö dông ®óng ®¾n sè vèn tµi trî, tû lÖ sö dông vèn cao. Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 6
 8. §èi víi ng­êi ®i thuª: Ng­êi ®i thuª kh«ng ph¶i bá ngay mét sè tiÒn ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ nh­ng vÉn cã thiÕt bÞ sö dông, cã thÓ tiÕp nhËn ®­îc c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®ång thêi h¹n chÕ ®­îc sù lçi thêi nhanh chãng cña thiÕt bÞ. M« h×nh tÝn dông dÞch vô thuª, mua cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì c¸c DN kh«ng ®ñ vèn nh­ng vÉn cã thÓ thuª ®­îc m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, thóc ®Èy viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. 1.1.2.4. NghiÖp vô ®Çu t­ chøng kho¸n §©y còng lµ nghiÖp vô sinh lêi cña NHTM, trong nghiÖp vô nµy, NH ®Çu t­ vµo hai lo¹i chøng kho¸n lµ chøng kho¸n Nhµ n­íc vµ chøng kho¸n C«ng ty. 1. 1. 3. Vai trß cña tÝn dông trung- dµi h¹n 1.1.3.1. §èi víi c¸c DN: C¸c DN th­êng gÆp ph¶i mét c¨n bÖnh lµ thiÕu vèn ®Æc biÖt lµ thiÕu vèn trung- dµi h¹n ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. NÒn kinh tÕ kh«ng ngõng vËn ®éng, hµng ho¸ s¶n xuÊt ngµy cµng nhiÒu vµ nhu cÇu con ng­êi kh«ng ngõng n©ng cao. Mét DN muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i biÕt n¾m b¾t nhu cÇu vµ tho¶ m·n nhu cÇu ®ã. Nh­ vËy, DN ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi, m¹nh d¹n ®Çu t­ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, më réng s¶n xuÊt hay ®Ó x©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi. Tuy nhiªn, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, cÇn huy ®éng mét khèi l­îng vèn nhÊt ®Þnh, hoÆc DN cã thÓ tù tÝch lòy qua lîi nhuËn ®Ó l¹i nh­ng thêi gian tÝch luü cã thÓ qu¸ l©u, lµm mÊt thêi c¬ kinh doanh. H¬n n÷a, khi chËm ®æi míi cã nghÜa lµ lîi nhuËn kh«ng cßn. DN cã thÓ huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n hoÆc vay vèn NH. §èi víi NH, viÖc vay vèn trung- dµi h¹n tõ NH ®«i khi ®em l¹i nhiÒu thuËn lîi h¬n so víi viÖc huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. VÒ mÆt kú h¹n, DN cã thÓ vay vèn NH theo kú h¹n phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh. VÒ thñ tôc thêi gian th× nhanh chãng vµ Ýt phøc t¹p, h¬n n÷a kh«ng ph¶i c«ng ty nµo còng ®­îc quyÒn b¸n tr¸i phiÕu, cæ phiÕu cña m×nh trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, nhÊt lµ c«ng ty míi thµnh Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 7
 9. lËp hay qu¸ nhá, ch­a cã tiÕng t¨m. Ngoµi ra víi c¸c kho¶n vay trung- dµi h¹n t¹i NH, võa gióp NH thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh ®em l¹i lîi tøc cho DN mµ kh«ng gia t¨ng sù kiÓm so¸t cña ng­êi bªn ngoµi ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña DN nh­ trong tr­êng hîp ph¸t hµnh cæ phiÕu. MÆc dï, cã nhiÒu thuËn lîi nh­ vËy nh­ng l·i suÊt trung- dµi h¹n cña NH lµ chi phÝ kh¸ cao ®èi víi DN. Nã buéc c¸c DN ph¶i nghÜ ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t­, doanh thu ®¹t ®­îc kh«ng chØ ®ñ ®Ó tr¶ vèn vµ l·i cho NH mµ ph¶i ®em l¹i lîi tøc cho m×nh. Do vËy, l·i suÊt tÝn dông trung- dµi h¹n cña NH lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy DN khai th¸c triÖt ®Ó ®ång vèn ®Ó kinh doanh cã l·i vµ th¾ng lîi trong c¹nh tranh. Nh­ vËy, vay vèn trung- dµi h¹n tõ NH lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó c¸c DN cã vèn cho thùc hiÖn dù ¸n cña m×nh. 1.1.3.1. §èi víi nÒn kinh tÕ Ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®iÒu hoµ l­îng cung cÇu vÒ vèn trong nÒn kinh tÕ. Ho¹t ®éng tÝn dông lµm nhiÖm vô chuyÓn vèn tõ n¬i thõa vèn ®Õn n¬i thiÕu vèn, tõ nh÷ng nhµ tiÕt kiÖm sang nhµ ®Çu t­, phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ. Do tËp trung ®­îc vèn vµ ®iÒu hoµ cung cÇu vèn trong nÒn kinh tÕ, tÝn dông trung- dµi h¹n gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ, thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp- n«ng nghiÖp- dÞch vô. C¸c kho¶n cho vay cung cÊp cho c¸c ngµnh ®­îc thùc hiÖn theo c¶ chiÒu s©u vµ chiÒu réng, ®Çu t­ cã träng ®iÓm, h×nh thµnh c¸c ngµnh s¶n xuÊt mòi nhän, x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc, tËp trung phôc vô s¶n xuÊt. N¾m trong tay nguån vèn lín, l©u dµi ®· thóc ®Èy tiÕn ®é ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh, c¸c dù ¸n, t¹o ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ bÒn v÷ng, l©u dµi gãp phÇn thóc ®Èy tèc ®é chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®· ®Þnh h­íng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸. Bªn c¹nh ®ã, c¸c kho¶n cho vay trung- dµi h¹n cã vai trß t¹o nguån vèn ®Ó thùc hiÖn x©y dùng míi, hiÖn ®¹i ho¸ tõng b­íc nÒn s¶n xuÊt Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 8
 10. trong n­íc, thóc ®Èy s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng, mÉu m·, ®a d¹ng vÒ tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm ®Ó tiªu thô trong n­íc vµ xuÊt khÈu. Hµng ho¸ cã tÝnh chÊt c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ sÏ thóc ®Èy xuÊt khÈu, t¨ng thu ngo¹i tÖ cho quèc gia, c¶i thiÖn c¸n c©n th­¬ng m¹i vµ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. TÝn dông trung- dµi h¹n cã vai trß trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«. NHNN lu«n qu¶n lý tÝn dông trung- dµi h¹n b»ng c¸c quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch cña m×nh. NHNN ®ãng vai trß lµ ng­êi cho vay cuèi cïng trong nÒn kinh tÕ, æn ®Þnh l­u th«ng tiÒn tÖ. Th«ng qua tÝn dông trung- dµi h¹n, ChÝnh Phñ còng cã thÓ qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ cho thÊy, c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín ®Òu ®­îc cÊp vèn th«ng qua hÖ thèng c¸c NHTM, hiÖu qu¶ ®­îc xÐt ®Õn kü h¬n vµ ChÝnh Phñ còng qu¶n lý dÔ dµng h¬n c¸c ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ nµy. Ngoµi ra, ChÝnh Phñ cßn cã thÓ h­íng tÝn dông trung- dµi h¹n vµo c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän, phôc vô qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó c¸c ngµnh nµy ®i ®Çu, t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ®Êt n­íc. Ho¹t ®éng tÝn dông trung- dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c quan gia lu«n g¾n liÒn víi thÞ tr­êng thÕ giíi. TÝn dông trung- dµi h¹n ®· trë thµnh nhÞp cÇu nèi liÒn quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia víi nhau b»ng c¸c ho¹t ®éng tÝn dông quèc tÕ nh­: C¸c h×nh thøc tÝn dông gi÷a c¸c ChÝnh Phñ, gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n, c¸c h×nh thøc tµi trî, cho vay kh«ng hoµn l¹i cña ChÝnh Phñ c¸c n­íc. 1.1.3.2. §èi víi ho¹t ®éng NH Ho¹t ®éng cña NH trong c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ ho¹t ®éng trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nµy ®ßi hái mçi NH ph¶i thùc sù quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chÝnh m×nh. V× vËy, ho¹t ®éng tÝn dông ®­îc xem lµ sù cÇn thiÕt ®Ó mang tÝnh c¹nh tranh cña NH. Trong nh÷ng n¨m Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 9
 11. gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vËn ®éng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më víi nhu cÇu më réng quy m«, trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, tiÕn tíi ®æi míi toµn bé nÒn kinh tÕ ®· cho thÊy nhu cÇu vèn trung- dµi h¹n lµ cÊp thiÕt vµ quan träng. Nguån vèn nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DN ®æi míi kü thuËt, trang bÞ c«ng nghÖ míi, ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt míi ®Ó t¹o ra hµng ho¸ míi. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó NH më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß, vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. H¬n n÷a, tÝn dông trung- dµi h¹n cßn lµ c¸ch thøc kh¶ thi ®Ó gi¶i quyÕt nguån vèn huy ®éng cßn d­ thõa t¹i mçi NH, ®ång thêi còng lµ c¸ch NH gäi vèn tõ nÒn kinh tÕ ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho c¸c DN. V× vËy, tÝn dông trung- dµi h¹n cÇn ph¶i ®­îc t¨ng c­êng ®Ó c¸c NH cã thÓ tham gia nç lùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp- ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc th«ng qua nghiÖp vô nµy. Ngoµi ra tÝn dông trung- dµi h¹n cßn lµ mét nghiÖp vô mang l¹i lîi Ých chñ yÕu cho NH. Bëi lÏ tÝn dông trung- dµi h¹n lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông cã quy m« lín, l·i suÊt cao, thêi gian dµi nªn l·i thu sÏ lín vµ æn ®Þnh. ChuyÓn tõ nghiÖp vô cho vay ng¾n h¹n sang cho vay trung- dµi h¹n lµ sù biÕn chuyÓn cã tÝnh chiÕn l­îc cña NH, ®ång thêi n©ng cao tÝnh c¹nh tranh trong lÜnh vùc NH. Khi NH kh«ng ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng cho vay, ®a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng, thêi h¹n vay tiÒn th× NH kh«ng thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù chÌn Ðp ®«ng ®¶o cña NH kh¸c. Quan hÖ tÝn dông trung- dµi h¹n còng cã thÓ dÉn tíi c¸c ho¹t ®éng b¶o l·nh do NH thùc hiÖn. NH cã thÓ thùc hiÖn b¶o l·nh vay c¸c NH kh¸c, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh dù thÇu vµ c¸c h×nh thøc b¶o l·nh kh¸c cho kh¸ch hµng. C¸c h×nh thøc b¶o l·nh nµy ®em l¹i thªm lîi nhuËn cho NH. ChÝnh v× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n ®ang lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ c¸c NH ®Òu quan t©m nh»m ®em l¹i lîi nhuËn cho NH còng nh­ phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 10
 12. hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1.2. 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n TÝn dông trung dµi h¹n ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÐ n­íc ta, ®Æc biÖt trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Nh­ ®· nãi ë phÇn trªn, tÝn dông trung dµi h¹n kh«ng chØ t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ mµ cßn t¸c ®éng tíi c¸c DN mµ h¬n c¶ lµ tíi NH. Th«ng qua viÖc xem xÐt hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng cho vay trung- dµi h¹n sÏ gióp cho NH cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i ho¹t ®éng cho vay cña m×nh ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p th«ng qua nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i thiÕu sãt vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng cho vay. XÐt trªn quan ®iÓm cña NH th× ho¹t ®éng tÝn dông trung- dµi h¹n ®­îc xem lµ cã hiÖu qu¶ khi nã ®¶m b¶o ®­îc ba yÕu tè: Kh¶ n¨ng sinh lîi cho NH Kh¶ n¨ng thu håi c¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n Kh¶ n¨ng thanh kho¶nh tõ phÝa nguån. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c NH khi tiÕn hµnh cho vay trung- dµi h¹n th× kho¶n cho vay ®ã ph¶i ®em l¹i thu nhËp cho NH, ®¶m b¶o trang tr¶i ®­îc chi phÝ tr¶ cho l·i suÊt huy ®éng hoÆc ®i vay, chi phÝ NH vµ rñi ro cña NH. Song kh«ng ph¶i c¸c NH cø cho vay nhiÒu, mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn lµ cã hiÖu qu¶ cao bëi v× nÕu cho vay ra mµ kh«ng thu håi ®­îc vèn cho vay hoÆc cho vay kh«ng c©n xøng víi nguån huy ®éng ®­îc th× sím hay muén NH còng dÔ r¬i vµo t×nh tr¹ng thua lç, ®æ bÓ. ChÝnh v× vËy, yÕu tè hiÖu qu¶ trong kinh doanh lµ yÕu tè quan träng vµ cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña NH. 1.1.4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n. 1.1.4.1. Quy m« cho vay trung- dµi h¹n: Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 11
 13. Quy m« cho vay trung- dµi h¹n ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: Doanh sè cho vay: Lµ chØ tiªu c¬ b¶n khi ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸i qu¸t vµ cã hÖ thèng ®èi víi nh÷ng kho¶n vay t¹i mét thêi ®iÓm. Khi x¸c ®Þnh doanh sè cho vay, ch­a cã sù ®¸nh gi¸ cô thÓ vÒ chÊt l­îng vµ phÇn rßng cña nh÷ng kho¶n vay trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nh­ng ®©y lµ chØ tiªu cho biÕt kh¶ n¨ng lu©n chuyÓn sö dông vèn cña mét NH. Quy m« ®Çu t­ vµ cÊp vèn tÝn dông cña NH ®ã víi nÒn kinh tÕ quèc d©n trong mét thêi kú. D­ nî tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ: Tæng d­ nî néi tÖ vµ ngo¹i tÖ thÓ hiÖn ®­îc mèi quan hÖ tÝn dông gi÷a NH víi kh¸ch hµng, ®ång thêi lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh phÇn vèn ®Çu t­ hiÖn ®ang cßn l¹i t¹i mét thêi ®iÓm cña NH mµ NH ®· cho vay nh­ng ch­a thu vÒ. §ång thêi chØ tiªu nµy còng ph¶n ¸nh Mèi quan hÖ víi doanh sè cho vay (d­ nî ®Çu kú + doanh sè cho vay – doanh sè thu nî = d­ nî cuèi kú), víi kh¶ n¨ng ®¸p øng nguån vèn cña c¸c NHTM ®èi víi nhu cÇu sö dông vèn trong nÒn kinh tÕ. 1.1.4.2. HiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n, ng­êi ta cã thÓ dïng nhiÒu chØ tiªu kh¸c nhau. C¸c chØ tiªu nµy lµ c¸c chØ tiªu chung cho toµn bé c¸c kho¶n tÝn dông trung- dµi h¹n t¹i NH, tøc lµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n cña mét NH.  XÐt trªn quan ®iÓm NH: ChØ tiªu d­ nî: D­ nî trung- dµi h¹n Tæng d­ nî tÝn dông ChØ tiªu nµy cho thÊy biÕn ®éng tû träng d­ nî trung- dµi h¹n trong tæng d­ nî tÝn dông cña mét NH qua c¸c thêi kú kh¸c nhau. Cã thÓ nghiªn cøu biÕn ®éng quy m«, khèi l­îng tÝn dông trung- dµi h¹n. NÕu chØ xem xÐt tö sè, tû lÖ nµy cµng cao chøng tá møc ®é ph¸t triÓn ngµy Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 12
 14. cµng cã uy tÝn. V× tÝn dông trung- dµi h¹n cã rÊt nhiÒu rñi ro tiÒm Èn, thÕ mµ d­ nî l¹i lín chøng tá mèi quan hÖ kh¸ch hµng- NH lµ hoµn toµn tin cËy. ChØ tiªu nµy còng cã thÓ dïng so s¸nh gi÷a c¸c NH kh¸c nhau ®Ó thÊy ®­îc thÕ m¹nh cña NH nµy so víi thÕ m¹nh cña NH kh¸c trong ho¹t ®éng tÝn dông trung- dµi h¹n. Tuy nhiªn, cã thÓ coi ®©y nh­ mét chØ tiªu ®Þnh l­îng ®Ó cã thÓ thÊy râ b¶n chÊt cña tÝn dông trung- dµi h¹n cña mét NH. ChØ tiªu sö dông vèn: Huy ®éng vèn x 100% Sö dông vèn Doanh sè cho vay trung- dµi h¹n HoÆc: Nguån vèn trung- dµi h¹n NH cã thÓ sö dông nguån vèn trung- dµi h¹n vµ mét phÇn nguån vèn ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung- dµi h¹n. Cã thÓ hiÓu ®©y lµ chØ tiªu hÖ qu¶ ph¸n ¸nh hiÖu qu¶ tÝn dông. ChØ tiªu sö dông vèn cho phÐp ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng tÝn dông cña mét NH. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá NH ®· sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng ®­îc. ChØ tiªu nî qu¸ h¹n: Nî qu¸ h¹n trung- dµi h¹n Tæng nî qu¸ h¹n NH sÏ chuyÓn c¸c kho¶n vay kh«ng tr¶ ®­îc nî khi ®Õn h¹n thµnh c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n. Nî qu¸ h¹n cã thÓ do c¸c nguyªn nh©n chñ quan cña phÝa DN, do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan hoÆc do x¸c ®Þnh kh«ng hîp lý thêi h¹n vay, ph­¬ng thøc hoµn tr¶ hay mét sè yÕu tè kh¸c cña Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 13
 15. hîp ®ång. Nî qu¸ h¹n lµ ®iÒu kh«ng mong muèn cña NH. Nã lµm gi¶m hiÖu qu¶ tÝn dông cña NH vµ c¸c NH lu«n cè g¾ng lµm gi¶m tû lÖ nµy. Nî qu¸ h¹n tÝn dông trung dµi h¹n x 100% HoÆc Tæng d­ nî tÝn dông trung- dµi h¹n ChØ tiªu nµy cho thÊy trong 100% d­ nî tÝn dông trung- dµi h¹n th× cã bao nhiªu % lµ nî qu¸ h¹n. ThÓ hiÖn tû lÖ nî kh«ng thanh to¸n ®óng h¹n trªn tæng d­ nî. C¸c NH cã chØ sè nµy thÊp chøng tá hiÖu qu¶ tÝn dông cao. ë c¸c n­íc cã nÒn tµi chÝnh ph¸t triÓn, ng­êi ta quy ®Þnh c¸c NH cã tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d­ nî < 5% th× ®­îc coi lµ cã chÊt l­îng tÝn dông tèt, ng­îc l¹i nÕu v­ît qu¸ 5% th× cã dÊu hiÖu xÊu, ho¹t ®éng cña NH ®ã kh«ng an toµn, nguy c¬ rñi ro cao. ChØ tiªu nî khã ®ßi : Nî khã ®ßi trung- dµi h¹n Tæng d­ nî trung- dµi h¹n Râ rµng tû lÖ nµy cµng cao, th× tÝn dông cã hiÖu qu¶ cµng thÊp. Nî khã ®ßi cã nguy c¬ lµm gi¶m lîi nhuËn cña NH vµ nÕu cã qu¸ nhiÒu nî khã ®ßi sÏ cã thÓ lµm cho NH ph¸ s¶n. C¸c NH ®ang cè g¾ng gi¶m ®Õn møc tèi ®a c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®Ó lµm t¨ng hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n. ChØ tiªu lîi nhuËn: Lîi nhuËn tõ tÝn dông trung- dµi h¹n Tæng d­ nî tÝn dông trung- dµi h¹n Lîi nhuËn lµ chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c kho¶n tÝn dông trung- dµi h¹n bëi xÐt cho cïng môc ®Ých cña NHTM lµ lîi nhuËn, hay Ýt nhÊt còng thu ®ñ ®Ó bï ®¾p chi phÝ bá ra. Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 14
 16. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña tÝn dông trung- dµi h¹n, nã nªu lªn sè l·i thu ®­îc tõ 1 ®ång d­ nî trung- dµi h¹n. Nªn trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng vµ rñi ro nh­ nhau th× chØ tiªu nµy cµng lín cµng cã lîi cho NH. §Æc biÖt víi nh÷ng NH ch­a ph¸t triÓn c¸c dÞch vô NH th× thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông lµ chñ yÕu. Cã nghÜa lµ hiÖu qu¶ tÝn dông tèt ph¶i bao gåm c¶ c¸i mµ kho¶n tÝn dông ®ã mang l¹i cho NH. Hay ta xÐt ®Õn chØ tiªu: Lîi nhuËn tÝn dông trung- dµi h¹n Tæng lîi nhuËn ChØ tiªu nµy cho phÐp thÊy râ h¬n vÞ trÝ cña tÝn dông trung- dµi h¹n trong ho¹t ®éng cña NH. Thu tõ kho¶n tÝn dông cã hiÖu qu¶ cao sÏ ®ãng gãp lín vµo thu nhËp NH. NÕu kho¶n tÝn dông cã hiÖu qu¶ kh«ng tèt th× thu kh«ng ®­îc nî gèc vµ l·i mµ cßn lµm t¨ng chi phÝ cña NH, nªn sÏ kÐo theo lîi nhuËn gi¶m t­¬ng øng. Tuy nhiªn, ®èi víi mét sè dù ¸n trung- dµi h¹n theo kÕ ho¹ch Nhµ n­íc th× chØ tiªu nµy ®«i khi tá ra kh«ng ®Çy ®ñ ®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tÝn dông. V× môc tiªu kinh tÕ- x· héi hay chiÕn l­îc ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp non trÎ, th× ®«i khi môc tiªu lîi nhuËn kh«ng ph¶i lµ hµng ®Çu. Lóc nµy lîi nhuËn kh«ng ph¶n ¸nh thùc chÊt cña kho¶n tÝn dông. V× vËy, khi dïng c¸c chØ tiªu nµy ®Ó ph©n tÝch chóng ta ph¶i xem xÐt tæng hîp c¸c môc tiªu cña dù ¸n vay vèn trung- dµi h¹n.  XÐt trªn quan ®iÓm kh¸ch hµng Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 15
 17. Kh¸ch hµng lµ ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý, sö dông vèn trung- dµi h¹n, ®èi víi kh¸ch hµng th× chÊt l­îng tÝn dông biÓu hiÖn ë mét sè chØ tiªu nh­ sau: - Doanh thu t¨ng tõ dù ¸n Lîi nhuËn t¨ng tõ dù ¸n Lao ®éng t¨ng tõ dù ¸n Cã thÓ nãi, mét kho¶n tÝn dông tèt ®èi víi NH còng chÝnh lµ kho¶n tÝn dông tèt ®èi víi DN. Tõ nguån vèn vay NH mµ DN thay ®æi c¬ chÕ míi, më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, lµm t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn cña DN. Nh­ vËy, môc tiªu cña DN kh«ng chØ lµ cho vay thu mµ cßn th«ng qua nguån vèn trung- dµi h¹n ®Ó kÝch thÝch ho¹t ®éng cña DN, t¹o c¬ së cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. DN lµm ¨n co¸ hiÖu qu¶, cã l·i l¹i tiÕp tôc ®Çu t­ vµo dù ¸n míi, l¹i xuÊt hiÖn nhu cÇu tÝn dông míi. Cã thÓ thÊy sù b­íc song hµnh trªn lé tr×nh kinh tÕ gi÷a NH vµ DN d­íi sù t¸c ®éng qua l¹i cã hiÖu qu¶; chØ tiªu t¨ng lao ®éng tõ dù ¸n ®¸ng quan t©m nhÊt lµ trong hoµn c¶nh nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay, tû lÖ thÊt nghiÖp t¨ng gÇn 7% th× mét dù ¸n ®Çu t­ sÏ gi¶i quyÕt vÒ khã kh¨n, vÒ c«ng viÖc lµm cho DN vµ cho x· héi, ®ã còng lµ mét kho¶n tÝn dông cã hiÖu qu¶. Nh­ vËy, khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n, ta kh«ng thÓ c¨n cø vµo mét chØ tiªu cô thÓ mµ ph¶i xem xÐt mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu ë trªn ®Ó ph©n tÝch c¶ hai mÆt ®Þnh l­îng vµ ®Þnh tÝnh, c¶ vÒ lîi nhuËn thuÇn tuý vµ lîi Ých x· héi, c¶ trªn quan ®iÓm cña kh¸ch hµng vµ quan ®iÓm cña NH. Cã nh­ vËy viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông míi thùc sù kh¸ch quan, chÝnh x¸c ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng ®Ó tõ ®ã ph©n tÝch nguyªn nh©n, t×m ra gi¶i ph¸p, th¸o gì khã kh¨n mét c¸ch hiÖu qu¶. 1. 2. 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ tÝn dông trung dµi h¹n cña NHTM Ho¹t ®éng tÝn dông trung- dµi h¹n cña c¸c NHTM ®­îc thùc hiÖn d­íi h×nh thøc sau: Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 16
 18. Cho vay theo dù ¸n (Cho vay trùc tiÕp): Lµ h×nh thøc cho vay trùc tiÕp b»ng ®ång vèn cña NH ®èi víi c¸c dù ¸n. Cho vay gi¸n tiÕp: Lµ h×nh thøc cho vay th«ng qua ho¹t ®éng cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ c¸c ®éng s¶n kh¸c phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tæ chøc tÝn dông mua theo yªu cÇu cña bªn mua. MÆt kh¸c, ®©y lµ mét ho¹t ®éng tÝn dông cßn rÊt míi ®èi víi DN ®i thuª. Do vËy, d­ nî tÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n ®­îc thùc hiÖn d­íi d¹ng vay theo dù ¸n lµ phæ biÕn. §©y lµ m¶ng tÝn dông lín mµ c¸c NHTM hiÖn nay ®ang cung cÊp cho c¸c DN. V× vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ vèn trung- dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ lµ mét yªu cÇu ®ang ®­îc quan t©m s©u s¾c cu¶ c¸c nhµ l·nh ®¹o nhµ n­íc kÓ c¶ nhµ qu¶n lý NH ®Òu cã quan ®iÓm chung: NÒn kinh tÕ muèn t¨ng tr­ëng th× c¸c NHTM t×m c¸ch thay ®æi c¬ cÊu tÝn dông, gia t¨ng tû träng tÝn dông trung- dµi h¹n. Nh­ vËy, ®Ó ®¹t ®­îc mét tû träng d­ nî trung- dµi h¹n bao nhiªu lµ hîp lý. §iÒu ®ã phô thuéc m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi NH, trªn c¬ së ®ã c¸c NHTM x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc tÝn dông riªng ®Ó ®­a ra quy ®Þnh møc ®é nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n. C¸c nh©n tè tõ phÝa NH  ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­: Khi ®Õn vay vèn trung- dµi h¹n, NH th­êng ph¶i mang ®Õn mét dù ¸n ®Çu t­. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ gióp NH xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn c¸c mÆt cña dù ¸n ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµ ®ång thêi quyÕt ®Þnh cho vay. Còng tõ viÖc thÈm ®Þnh NH cã thÓ t­ vÊn, gióp ®ì cho chñ ®Çu t­ söa ®æi nh÷ng ®iÓm kh«ng hîp lý trong dù ¸n ®Ó cã thÓ thùc hiÖn dù ¸n hiªô qu¶ h¬n vµ NH cã thÓ cho vay ®­îc. ThÈm ®Þnh lµ mét c«ng viÖc ®ßi hái nhiÒu thêi gian vµ kü thuËt tÝnh to¸n riªng. NÕu viÖc thÈm ®Þnh kh«ng ®­îc tiÕn hµnh chÆt chÏ th× kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro ®èi víi NH sÏ rÊt lín vµ kho¶n cho vay ch¾c ch¾n sÏ cã hiÖu qu¶ kh«ng cao. Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 17
 19. §Ó t×m ®­îc nhiÒu dù ¸n cã hiÖu qu¶ cao, c¸c NH ph¶i cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ dù ¸n vµ c¸c lÜnh vùc cã liªn quan. Khi ®· cã dù ¸n, NH còng ph¶i cã ®Çy ®ñ th«ng tin ®Ó thÈm ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n v× DN khi mang dù ¸n ®Õn NH chØ muèn ®­îc NH chÊp nhËn vµ hä còng cã mét sè lý do kh¸c nhau ®Ó lËp mét dù ¸n thiÕu chÝnh x¸c. Khi cho vay, NH còng lu«n cÇn th«ng tin vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n, vÒ thÞ tr­êng vµ c¸c th«ng tin kh¸c ®Ó cã thÓ ph¶n øng kÞp thêi tr­íc nh÷ng ®ét biÕn cã thÓ x¶y ra. Nh­ vËy, th«ng tin tÝn dông lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng. Th«ng tin cµng kÞp thêi, chÝnh x¸c th× c¸c rñi ro cµng ®­îc h¹n chÕ vµ ngµy cµng cã kh¶ n¨ng n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông.  Kh¶ n¨ng chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé tÝn dông: TÝn dông trung- dµi h¹n lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô phøc t¹p nhÊt trong c¸c kh©u nghiÖp vô cña NH, nã ®ßi hái ng­êi c¸n bé tÝn dông ph¶i n¾m ®­îc ®Æc thï cña mçi ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh, am hiÓu vÒ ph¸p luËt, n¾m b¾t ®­îc th«ng tin thÞ tr­êng vµ ®iÒu quan träng ph¶i biÕt thÈm ®Þnh dù ¸n, cã nh­ vËy th× míi cã thÓ lµm tèt ®­îc nghiÖp vô nµy. V× lÏ ®ã mµ NH gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n bëi mçi ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu cã chØ tiªu ®Þnh møc kinh tÕ vµ nh÷ng yÕu tè t¹o nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm kh¸c nhau. Mµ thùc tÕ tr×nh ®é NH nãi riªng vµ c¸n bé tÝn dông nãi chung vÉn cßn thiÕu bÊt cËp, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn cao cña c«ng viÖc. Do vËy, dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cÊp tÝn dông kÐm hiÖu qu¶, mÆc dï c¸c NH ®· cã nh÷ng nh©n viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm trong cho vay ng¾n h¹n. TÝn dông trung- dµi h¹n ®­îc t×m kiÕm, thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cho vay ®Òu cã vai trß quan träng cña c¸n bé tÝn dông. Dùa vµo mèi quan hÖ vµ c¸c th«ng tin cã ®­îc, c¸n bé tÝn dôngt×m ®Õn dù ¸n, ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vay cña chñ ®Çu t­. §Ó cã thÓ cho vay, c¸n bé tÝn dông cã thÓ tiÕp thÈm ®Þnh dù ¸n hoÆc cã thÓ nhê phßng thÈm ®Þnh hç trî. Dï cã phßng thÈm ®Þnh nh­ng vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông cã thÓ trùc tiÕp thÈm ®Þnh lµ rÊt quan träng. C¸n bé tÝn dông lµ ng­êi theo Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 18
 20. s¸t dù ¸n, ph¸t hiÖn kÞp thêi th«ng tin vµ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh cña kho¶n vay. HiÖn nay, ngoµi tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm, ng­êi ta th­êng hay ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò ®¹o ®øc cña c¸n bé tÝn dông. Cho vay lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p liªn quan ®Õn tµi chÝnh vµ kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ kh«ng dao ®éng tr­íc nh÷ng c¸m dç. Khi ®· cã nh÷ng sai ph¹m cña c¸n bé tÝn dông th× hËu qu¶ th­êng rÊt lín ®èi víi NH vµ ®èi víi nÒn kinh tÕ.  ChÝnh s¸ch tÝn dông cña NH: §èi víi mçi NH vµ trong tõng thêi kú th­êng cã nh÷ng chÝnh s¸ch kh¸c nhau. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña NH ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sè l­îng c¸c kho¶n cho vay, quy m« cña tõng kho¶n vay, c¸c kho¶n ®¶m b¶o vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña NH kh«ng nh÷ng phô thuéc kh¸ nhiÒu vµo chÝnh s¸ch cña ChÝnh Phñ vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý. ChÝnh s¸ch tÝn dông t¹o ra sù qu¶n h­íng dÉn cÇn thiÕt cho c¸c nh©n viªn tÝn dông vµ râ rµng cã ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn hiÖu qu¶ tÝn dông.  ChÝnh s¸ch l·i suÊt: NHTM lµ ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian thùc hiÖn ®i vay ®Ó cho vay víi l·i suÊt cao h¬n. Nguån vèn ho¹t ®éng cña c¸c NHTM chñ yÕu b»ng vèn huy ®éng, khi huy ®éng vµo ph¶i tr¶ l·i suÊt cho ng­êi göi tiÒn, vµ khi cho vay hä sÏ thu ®­îc l·i suÊt cho vay. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× l·i suÊt lu«n biÕn ®éng, phô thuéc vµo cung- cÇu trªn thÞ tr­êng. Do ®ã, ph¶i cã mét chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp lµm c¬ së cho NH n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n tøc lµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: B¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn, ngoµi tiÒn l·i cßn cã c¸c lîi Ých kh¸c nh­ sù an toµn, thanh to¸n lîi nhuËn. L·i suÊt cho vay ph¶i bï ®¾p ®­îc chi phÝ vÒ huy ®éng vèn chi phÝ vÒ nghiÖp kinh doanh cña NH cã dù phßng bï ®¾p rñi ro vµ b¶o ®¶m møc thu nhËp rßng hîp lý cho NH. L·i suÊt ph¶i d­îc thay ®æi theo cung- cÇu thÞ tr­êng nh­ng sù biÕn ®éng cña nã lu«n trong giíi h¹n. Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản