intTypePromotion=1

Đề tài "Một số giải pháp góp phần mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng sài gòn thương tín - chi nhánh Nguyễn Văn Cừ"

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

1
377
lượt xem
267
download

Đề tài "Một số giải pháp góp phần mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng sài gòn thương tín - chi nhánh Nguyễn Văn Cừ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động tín dụng có tác động mạnh mẽ đến các hoạt động khác của ngành ngân hàng như góp phần vào việc thực thi chính sách tiền tệ, ổn định nền tài chính quốc gia, kiềm chế lạm phát, ổn định và giữ vững giá trị đồng tiền, hỗ trợ các mặt nghiệp vụ như điều hòa lưu thông tiền tệ thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài "Một số giải pháp góp phần mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng sài gòn thương tín - chi nhánh Nguyễn Văn Cừ"

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “M t s gi i pháp góp ph n m r ng ho t ng tín d ng t i ngân hàng sài gòn thương tín - chi nhánh Nguy n Văn C ”
 2. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP SVTH : Phuøng Thuøy Linh 1
 3. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN SVTH : Phuøng Thuøy Linh 2
 4. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn MUÏC LUÏC NOÄI DUNG Trang LÔØI MÔÛ ÑAÀU. Lyù do choïn ñeà taøi. Noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. NOÄI DUNG Chöông 1: Lyù Luaän Chung Veà Tín Duïng . 1.1.Söï caàn thieát khaùch quan cuûa vieäc hình thaønh quan heä tín duïng trong neàn kinh teá. 1.2.Baûn chaát, chöùc naêng vaø vai troø cuûa tín duïng tronh neàn kinh teá . 1.2.1 Baûn chaát cuûa tín duïng. 1.2.2 Chöùc naêng cuûa tín duïng. 1.2.3 Vai troø cuûa tín duïng. 1.3 Laõi suaát tín duïng. 1.4 Caùc hình thöùc tín duïng. 1.4.1 Tín duïng thöông maïi. 1.4.2 Tín duïng ngaân haøng. 1.4.3 Tín duïng Nhaø nöôùc. 1.4.4 Tín duïng quoác teá. 1.5 Caùc nguyeân taéc tín duïng. 1.6 Ruûi ro tín duïng SVTH : Phuøng Thuøy Linh 3
 5. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn 1.7 Taàm quan troïng cuûa vieäc môû roäng tín duïng. 1.8 Ñaûm baûo tín duïng. Chöông 2: Tình Hình Hoaït Ñoäng Tín Duïng Taïi Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø 2.1. Giôùi Thieäu Veà Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø 2.1.1. Quaù trình ra ñôøi . 2.1.2. Quaù trình thaønh laäp vaø phaùt trieån . 2.1.3. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï . 2.1.4. Moâ hình toå chöùc boä maùy. 2.1.5. Tình hình tín duïng trung vaø daøi haïn cuûa Ngaân haøng trong thôøi gian qua . 2.2. Hoaït Ñoäng Tín Duïng Taïi Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø. 2.1.Caùc quy ñònh chung veà caáp phaùt tín duïng taïi Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø. 2.2.1.1. Ñoái töôïng vay voán . 2.2.1.2. Ñoái töôïng cho vay. 2.2.1.3. Ñieàu kieän cho vay. 2.2.1.4. Möùc cho vay. 2.2.1.5. Laõi suaát cho vay . 2.2.1.6. Traû nôï goác vaø laõi . 2.2.1.7. Hoà sô vay voán . 2.2.2 Quy trình nghieäp vuï cho vay . SVTH : Phuøng Thuøy Linh 4
 6. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn 2.2.3 Caùc nghieäp vuï tín duïng taïi Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø 2.3. Tình Hình Nguoàn Voán Vaø Vieäc Söû Duïng Voán Taïi Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø. 2.3.1. Tình hình nguoàn voán . 2.3.2. Vieäc söû duïng voán taïi Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø 2.3.3. Ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng taïi ngaân haøng . 2.3.4. Caùc thaønh quaû ñaït ñöôïc vaø nhöõng toàn taïi trong thôøi gian qua. Chöông 3: Moät Soá Giaûi Phaùp Xaây Döïng Chính Saùch Tín Duïng Thích Hôïp Taïi Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø 3.1. Nhaän Xeùt. 3.1.1. Öu ñieåm 3.1.2. Nhöôïc ñieåm 3.2. Caùc giaûi phaùp 3.2.1. Caùc giaûi phaùp vó moâ 3.2.1.1. Thuùc ñaåy taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá 3.2.1.2. Caùc chính saùch trong lónh vöïc tieàn teä . 3.2.1.3 Nhöõng yù kieán thuoäc veà quaûn lí vó moâ cuûa Nhaø nöôùc nhaèm goùp phaàn môû roäng hoaït ñoâïng tín duïng ngaân haøng taïi Vieät Nam . 3.2.2. Caùc giaûi phaùp vi moâ. 3.2.2.1. Môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng . 3.2.2.2. Ña daïng hoùa hoaït ñoäng tín duïng taïi Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø. SVTH : Phuøng Thuøy Linh 5
 7. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn 3.2.2.3. Caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng nghieäp vuï tín duïng . 3.2.2.4. Xaây döïng moät ñoäi nguõ caùn boä chaát löôïng cao. 3.2.2.5. Giaûi phaùp veà huy ñoäng voán . 3.2.2.6. Coâng taùc Marketing ngaân haøng . 3.2.2.7. Chuû ñoäng tìm ñeán khaùch haøng. KEÁT LUAÄN TAØI LIEÄU THAM KHAÛO LỜI MỞ ĐẦU SVTH : Phuøng Thuøy Linh 6
 8. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn Hoaït ñoäng tín duïng coù taùc duïng maïnh meõ ñeán caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa ngaønh Ngaân haøng nhö goùp phaàn vaøo vieäc thöïc thi chính saùch tieàn teä, oån ñònh neàn taøi chính quoác gia, kieàm cheá laïm phaùt, oån ñònh vaø giöõ vöõng giaù trò cuûa ñoàng tieàn, hoã trôï caùc maët nghieäp vuï nhö ñieàu hoøa löu thoâng tieàn teä thöïc hieän caùc dịïch vuï Ngaân haøng, khoâng ngöøng thu huùt voán tieàn göûi cuûa caùc Doanh nghieäp vaø tieàn nhaøn roãi trong nhaân daân nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá ñaõ ñaët ra. Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng vaø söï caàn thieát cuûa Tín Duïng vì noù laø moät tieàn ñeà thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån taïo moät neàn moùng vöõng chaéc cho söï nghieäp phaùt trieån ñaát nöôùc, cuõng nhö caûi thieän vaø naâng cao ñieàu kieän soáng cuûa nhaân daân. Vôùi taàm quan troïng ñoù, toâi quyeát ñònh choïn ñeà taøi: “Một số giải phaùp goùp phaàn môû roäng hoaït ñoäng Tín duïng taïi Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø” nhaèm goùp phaàn khaéc phuïc nhöõng khoù khaên hieän taïi vaø naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuõng nhö taêng hieäu quaû trong hoaït ñoäng tín duïng cuûa Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø. Kết cấu của ñeà taøi ñöôïc chia laøm 3 chöông: Chöông 1 : Lyù luaän chung veà tín duïng. Chöông 2 : Tình hình hoaït ñoäng Tín duïng taïi Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø. Chöông 3 : Moät soá giaûi phaùp xaây döïng chính saùch Tùín duïng thích hôïp taïi Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Tìm hieåu tình hình toå chöùc hoaït ñoäng tín duïng cuûa Ngaân haøng. Nghieân cöùu ñi saâu tìm hieåu nhöõng nghieäp vuï tín duïng maø Ngaân haøng vaän duïng. Ñaëc bieät qua tìm hieåu nghieân cöùu seõ ñeà ra nhöõng giaûi phaùp tín duïng thích hôïp trong vieäc hoaøn thieän hôn hoaït ñoäng tín duïng. SVTH : Phuøng Thuøy Linh 7
 9. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Phaïm vi nghieân cöùu: vieäc nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän trong phaïm vi hoaït ñoäng cuûa Ngaân Haøng Saøi Goøn Thöông Tín – Chi Nhaùnh nguyeãn Vaên Cöø. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Phöông phaùp nghieân cöùu chung ñöôïc aùp duïng trong quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi chuû yeáu döïa vaøo caùc soá lieäu thu thaäp töø caùc Phoøng Ban cuûa Ngaân haøng ñoàng thôøi keát hôïp vôùi quaù trình quan saùt thöïc teá. CHƯƠNG 1 SVTH : Phuøng Thuøy Linh 8
 10. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn LYÙ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG 1.1.Söï caàn thieát khaùch quan cuûa vieäc hình thaønh quan heä tín duïng trong neàn kinh tế Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa loaøi ngöôøi gaén lieàn vôùi söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa caùc hình thöùc phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi, maø keát quaû cuûa quaù trình naøy seõ hình thaønh neân caùc hình thöùc sôû höõu veà tö lieäu saûn xuaát. Thaät vaäy, ôû cheá ñoä coâng xaõ nguyeân thuûy thì phaân coâng lao ñoäng chöa hình thaønh, con ngöôøi soáng döïa vaøo saên, baét, haùi, löôïm vôùi hình thöùc sôû höõu chung neân quan heä tín duïng chöa xuaát hieän. Nhöng vôùi xaõ hoäi chieám höõu noâ leä gaén lieàn vôùi cuoäc Caùch maïng khoa hoïc kyõ thuaät laàn I ôû lónh vöïc Noâng nghieäp thì cheá ñoä sôû höõu tö nhaân veà tö lieäu saûn xuaát hình thaønh, vaø ñaây laø cô sôû ra ñôøi söï phaân coâng hoùa trong xaõ hoäi, cuûa caûi vaø tieàn teä coù xu höôùng taäp trung vaøo moät nhoùm ngöôøi trong khi ñoù moät nhoùm ngöôøi khaùc coù thu nhaäp thaáp hoaëc thu nhaäp khoâng ñuû ñaùp öùng cho nhu caàu toái thieåu cuûa cuoäc soáng, ñaëc bieät nhöõng bieán coá ruûi ro thöôøng xaûy ra. Trong ñieàu kieän nhö vaäy, ñoøi hoûi söï ra ñôøi tín duïng ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn noäi taïi cuûa xaõ hoäi, thöïc hieän vieäc ñieàu hoøa nhu caàu taïm thôøi cuûa cuoäc soáng. Ñi cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc hình thaùi xaõ hoäi vaø caùc hình thöùc phaân coâng xaõ hoäi môùi, ngaøy nay tín duïng khoâng chæ ñôn thuaàn laø ñieàu hoøa taïm thôøi cuûa cuoäc soáng maø coøn ñöôïc xem laø moät trong nhöõng coâng cuï quan troïng nhaát kích thích kinh teá phaùt trieån. Thaäm chí, ôû caùc nöôùc coù thò tröôøng taøi chính – tieàn teä, thò tröôøng chöùng khoaùn phaùt trieån thì Ngaân haøng vaãn ñoùng vai troø quan troïng nhaát trong vieäc taøi trôï cho neàn kinh teá. SVTH : Phuøng Thuøy Linh 9
 11. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn Do ñoù, vieäc môû roäng hoaït ñoäng tín duïng luoân laø nhieäm vuï quan troïng trong moïi xaõ hoäi, moïi thôøi ñaïi nôi maø neàn kinh teá haøng hoùa toàn taïi vaø phaùt trieån. 1.2.Baûn chaát, chöùc naêng vaø vai troø cuûa tín duïng trong neàn kinh teá 1.2.1 Baûn chaát cuûa tín duïng Tín duïng laø moät phaïm truø cuûa kinh teá haøng hoùa ñaõ toàn taïi qua nhieàu hình thaùi kinh teá xaõ hoäi vaø phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá haøng hoùa. Luùc môùùi ra ñôøi, caùc quan heä tín duïng ñeàu laø tín duïng baèng hieän vaät, hieän kim toàn taïi döôùi daïng laø tín duïng naëng laõi. Cô sôû cuûa quan heä tín duïng naøy chính laø söï phaùt trieån böôùc ñaàu cuûa caùc quan heä haøng hoùa trong ñieàu kieän cuûa neàn saûn xuaát haøng hoùa keùm phaùt trieån. Chæ ñeán khi, phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa ra ñôøi caùc quan heä tín duïng môùi coù ñieàu kieän ñeå phaùt trieån. Nhöõng quan heä tín duïng ban ñaàu ñöôïc thay theá baèng caùc loaïi hình tín duïng khaùc mang tính öu vieät hôn. Tín duïng laø moät heä thoáng kinh teá phaùt sinh giöõa ngöôøi ñi vay vaø ngöôøi cho vay, nhôø quan heä aáy maø voán tieàn teä ñöôïc vaän ñoäng töø chuû theå naøy sang chuû theå khaùc ñeå söû duïng cho caùc nhu caàu khaùc nhau trong neàn kinh teá xaõ hoäi. Maëc duø, tín duïng coù moät quaù trình toàn taïi vaø phaùt trieån laâu daøi qua nhieàu hình thaùi kinh teá xaõ hoäi, vôùi nhieàu hình thöùc khaùc song ñeàu coù caùc tính chaát quan troïng sau: - Tín duïng tröôùc heát laø söï chuyeån giao quyeàn söû duïng moät soá tieàn hoaëc taøi saûn töø chuû theå naøy sang chuû theå khaùc, chöù khoâng laøm thay ñoåi quyeàn sôû höõu cuûa chuùng. - Tín duïng bao giôø cuõng coù thôøi haïn vaø ñöôïc hoaøn traû. - Giaù trò cuûa tín duïng khoâng nhöõng ñöôïc baûo toàn maø coøn ñöôïc naâng cao nhôø lôïi töùc tín duïng. 1.2.2 Chöùc naêng cuûa tín duïng SVTH : Phuøng Thuøy Linh 10
 12. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn a/ Chöùc naêng taäp trung vaø phaân phoái laïi voán tieàn teä: Ñaây laø chöùc naêng chuû yeáu vaø laø quan troïng baäc nhaát trong caùc chöùc naêng cuûa tín duïng. Nhôø chöùc naêng naøy cuûa tín duïng maø caùc nguoàn voán tieàn teä trong xaõ hoäi ñöôïc ñieàu hoaø töø nôi “thöøa” ñeán nôi “thieáu” ñeå söû duïng nhaèm phaùt trieån neàn kinh teá. Hai maët taäp trung vaø phaân phoái laïi voán tieàn teä laø hai quaù trình thoáng nhaát vaø laø hai quaù trình hôïp thaønh chöùc naêng coát loõi cuûa tín duïng. Ôû hai maët taäp trung vaø phaân phoái laïi voán ñieàu ñöôïc thöïc hieän thoâng qua gaân haøng vaø caùc toå chöùc tín duïng theo nguyeân taéc hoaøn traû vì vaäy tín duïng coù öu theá roõ reät, noù kích thích maët taäp trung voán, vaø thuùc ñaåy vieäc söû duïng voán moät caùch coù hieäu quaû. Nhôø söï hoaït ñoäng cuûa heä thoáng tín duïng maø vieäc taäp trung tieàn nhaøn roãi cuûa daân chuùng ñöôïc thöïc hieän toát hôn, taäp trung voán baèng tieàn cuûa caùc doanh nghieäp, caùc toå chöùc ñoaøn theå, xaõ hoäi, v.v… Coøn ôû maët phaân phoái laïi voán tieàn teä laø quaù trình cô baûn, quan troïng cuûa chöùc naêng naøy, ñaây laø söï chuyeån hoùa ñeå söû duïng caùc nguoàn voán ñaõ taäp trung ñöôïc ñeå ñaùp öùng nhu caàu saûn xuaát löu thoâng haøng hoùa, dòch vuï cuõng nhö nhu caàu tieâu duøng trong toaøn xaõ hoäi. Nhôø chöùc naêng taäp trung vaø phaân phoái laïi voán tieàn teä cuûa tín duïng maø phaàn lôùn nguoàn tieàn trong xaõ hoäi töø choã laø “tieàn nhaøn roãi” moät caùch töông ñoái ñaõ ñöôïc huy ñoäng vaø söû duïng cho caùc nhu caàu cuûa saûn xuaát vaø ñôøi soáng, laøm cho hieäu quaû cuûa vaán ñeà söû duïng voán trong toaøn xaõ hoäi taêng cao, goùp phaàn laøm taêng nhòp ñoä taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá trong toaøn xaõ hoäi. b/ Chöùc naêng tieát kieäm tieàn maët vaø chi phí löu thoâng cho xaõ hoäi: Do hoaït ñoäng tín duïng cuûa ngaân haøng hay caùc toå chöùc taøi chính ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc khôi nguoàn voán ñeán nhöõng ngöôøi vay tieàn coù caùc cô hoäi ñaàu tö sinh lôïi, taïo ñieàu kieän cho söï ra ñôøi cuûa caùc coâng cuï löu thoâng tín duïng nhö thöông phieáu, kyø phieáu, caùc loaïi seùc, caùc phöông tieän thanh toaùn hieän ñaïi nhö theû tín duïng, theû thanh toaùn … cho pheùp SVTH : Phuøng Thuøy Linh 11
 13. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn thay theá moät soá löôïng lôùn tieàn maët löu haønh nhôø ñoù laøm giaûm bôùt caùc chi phí coù lieân quan nhö in tieàn, ñuùc tieàn, vaän chuyeån tieàn vaø baûo quaûn tieàn v.v… Vôùi söï hoaït ñoäng cuûa tín duïng, ñaëc bieät laø tín duïng ngaân haøng ñaõ môû ra moät khaû naêng lôùn trong vieäc môû taøi khoaûn vaø giao dòch thanh toaùn thoâng qua Ngaân haøng döôùi hình thöùc chuyeån khoaûn vaø thanh toaùn buø tröø cho nhau. Hieän nay, vôùi söï hoaït ñoäng cuûa tín duïng ngaân haøng vaø heä thoáng giao dòch hieän ñaïi ngaøy caøng phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa tín duïng thì caùc nguoàn voán nhaøn roãi ñöôïc huy ñoäng moät caùch coù hieäu quaû hôn. Chöùc naêng tieát kieäm tieàn maët vaø chi phí löu thoâng cuûa tín duïng coù taùc duïng laøm taêng toác ñoä chu chuyeån voán trong phaïm vi toaøn xaõ hoäi, taïo ñieàu kieän cho neàn kinh teá xaõ hoäi phaùt trieån. c/ Chöùc naêng phaûn aùnh vaø kieåm soaùt hoaït ñoäng kinh teá: Tín duïng phaûn aùnh caùc quan heä kinh teá hình thaønh treân cô sôû raát nhieàu quan heä kinh teá khaùc nhau. Baûn thaân quan heä tín duïng cuõng bao goàm nhieàu moái quan heä nhö quan heä veà huy ñoäng voán vaø vay voán, quan heä veà cho vay vaø ñaàu tö tín duïng. Do ñoù, tín duïng bao haøm khaû naêng kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng kinh teá cuûa doanh nghieäp, phaûn aùnh moät caùch toång hôïp möùc ñoä phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Voán cuûa caùc tín duïng duøng cho vay laø voán huy ñoäng töø caùc theå nhaân vaø phaùp nhaân trong xaõ hoäi. Do vaäy, ñeå ñaûm baûo nguoàn voán tín duïng luaân chuyeån nhanh vaø khoâng ngöøng taêng leân, caùc khoaûn voán vay vaø cho vay phaûi ñöôïc hoaøn traû ñuùng haïn. Ñeå ñaït ñöôïc yeâu caàu ñoù, tín duïng kieåm soaùt caùc ñôn vò vay voán laø yeâu caàu caàn thieát khaùch quan. Tieán trình kieåm tra laø moät vieäc laøm thöôøng xuyeân, lieân tuïc, ñan xen trong caû moät quaù trình töø khi laøm thuû tuïc thaåm ñònh döï aùn, xeùt duyeät cho vay vaø thôøi gian vay cuõng nhö quaù trình söû duïng voán vay cuûa ñôn vò vôùi muïc ñích ngaên chaën caùc hieän töôïng tieâu cöïc laõng phí, vi phaïm luaät phaùp v.v…trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp, caùc toå chöùc kinh teá. SVTH : Phuøng Thuøy Linh 12
 14. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn 1.2.3 Vai troø cuûa tín duïng Trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc coâng ty, xí nghieäp thì caàn phaûi duy trì söï hoaït ñoäng khoâng bò giaùn ñoaïn. Do ñoù, caùc yeâu caàu veà nguoàn voán laø moät trong nhöõng moái quan taâm haøng ñaàu. Chính vì theá, tín duïng vôùi tö caùch laø moät trong nhöõng coâng cuï ñeå taäp trung voán vaø taän duïng taát caû caùc nguoàn voán khaùc trong xaõ hoäi nhaèm cung öùng voán cho caùc coâng ty, xí nghieäp, toå chöùc kinh teá phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. Tín duïng ra ñôøi ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy saûn xuaát löu thoâng haøng hoùa. Bôûi vì, tín duïng laø nguoàn cung öùng voán cho caùc doanh nghieäp toå chöùc kinh teá vaø laø moät trong nhöõng coâng cuï ñeå taäp trung voán moät caùch höõu hieäu trong neàn kinh teá. Ngoaøi ra, tín duïng khoâng nhöõng laø coâng cuï thuùc ñaåy tích tuï voán cho caùc xí nghieäp, caùc toå chöùc kinh teá. Maët khaùc, heä thoáng giao dòch ngaøy caøng phaùt trieån cho neân ñaây laø moät nhaân toá laøm giaûm laïm phaùt, laøm tieàn ñeà quan troïng ñeå thuùc ñaåy saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa. Tín duïng coù vai troø quan troïng ñeå môû roäng vaø phaùt trieån caùc moái quan heä kinh teá ñoái ngoaïi, môû roäng giao löu quoác teá nhaèm giuùp ñôõ vaø giaûi quyeát veà voán cuûa moãi nöôùc goùp phaàn laøm cho quoác gia coù ñuû ñieàu kieän ñeå phaùt trieån kinh teá. 1.3 Laõi suaát tín duïng 1.3.1 Khaùi nieäm-Baûn chaát vaø nguoàn goác cuûa lôïi töùc tín duïng Söï vaän ñoäng toång quaùt cuûa tín duïng laø T-T', trong ñoù T' = T + T. Vôùi moät khoaûn tieàn ñöa ra cho vay sau moät thôøi gian seõ quay veà vôùi ngöôøi sôû höõu noù keøm theo moät giaù trò taêng theâm ñoù laø lôïi töùc. Noùi caùch khaùc, lôïi töùc tín duïng laø khoaûn cheânh leäch giöõa soá voán thu veà vaø soá voán ñaõ cho vay. Lôïi töùc tín duïng ñöôïc xem laø giaù caû cuûa voán vay, ñaây laø khoaûn maø ngöôøi ñi vay phaûi traû cho ngöôøi vay sau moät thôøi gian söû duïng voán vay. SVTH : Phuøng Thuøy Linh 13
 15. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn Neáu ngöôøi ñi vay sau khi nhaän ñöôïc khoaûn tín duïng ñem veà caát kín trong tuû nghóa laø ñaët noù trong traïng thaùi ñöùng im thì chaúng coù khaû naêng ñem laïi thu nhaäp, chæ khi khoaûn tín duïng ñöôïc söû duïng vaøo caùc muïc ñích ñaàu tö vaøo saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa dòch vuï, ñaàu tö chöùng khoaùn keå caû cho moät ñoái töôïng khaùc vay laïi vôùi laõi suaát cao hôn. Noùi caùch khaùc, phaûi ñöa voán tín duïng vaøo chu chuyeån vaø baèng khaû naêng kinh doanh ñeå laøm cho ñoàng tieàn ñöôïc sinh soâi. Sau thôøi gian söû duïng tieàn vay, ngöôøi ñi vay thu ñöôïc moät khoaûn lôïi nhuaän nhaát ñònh vaø daønh moät phaàn ñeå traû lôïi töùc tín duïng, phaàn coøn giöõ laïi laø lôïi nhuaän. Nhö vaäy, ngöôøi ñi vay vaø ngöôøi cho vay cuøng chia nhau lôïi nhuaän sinh ra töø vieäc söû duïng voán tín duïng. Ñaây chính laø söï dung hoøa lôïi ích cuûa hai chuû theå ngöôøi coù cuûa - keû coù coâng trong quan heä tín duïng. Nhö vaäy, nguoàn goác cuûa lôïi töùc tín duïng chính laø moät phaàn cuûa lôïi nhuaän ñöôïc taïo ra trong quaù trình söû duïng voán tín duïng cuûa ngöôøi ñi vay. 1.3.2 Cô sôû hình thaønh laõi suaát: Lôïi töùc tín duïng coù ñoä lôùn vaø ñöôïc bieåu hieän thoâng qua tæ suaát lôïi töùc hay laõi suaát tín duïng. Laõi suaát laø tæ leä giöõa toång soá lôïi töùc thu ñöôïc so vôùi toång soá voán ñaõ cho vay trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Laõi suaát tín duïng laø moät phaïm truø kinh teá toång hôïp coù lieân quan ñeán nhieàu maët trong ñôøi soáng kinh teá. Vì vaäy, söï hình thaønh khung laõi suaát tín duïng chòu taùc ñoäng bôûi nhieàu nhaân toá sau ñaây: - Quan heä cung caàu veà voán tín duïng trong töøng thôøi kyø nhaát ñònh. Nguoàn cung voán tín duïng phuï thuoäc vaøo löôïng voán tieàn teä nhaøn roãi trong daân cö, quy moâ cuûa caùc doanh nghieäp trong neàn kinh teá, tình hình caân ñoái ngaân saùch. Nguoàn caàu voán tín duïng phuï thuoäc vaøo muïc tieâu môû roäng saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp, tình hình boäi chi ngaân saùch, tình hình SVTH : Phuøng Thuøy Linh 14
 16. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn thu nhaäp cuûa daân cö. Neáu cung voán tín duïng lôùn hôn caàu voán tín duïng, laõi suaát tín duïng seõ giaûm. Neáu cung voán tín duïng nhoû hôn caàu voán tín duïng, laõi suaát tín duïng seõ taêng. - Tæ leä laïm phaùt trong neàn kinh teá, söï hình thaønh laõi suaát khoâng theå boû qua moái quan heä cuûa noù vôùi tình hình löu thoâng tieàn teä, cuï theå laø tæ leä laïm phaùt trong neàn kinh teá. Ñaây laø moái quan heä ñaõ ñöôïc kieåm chöùng qua thöïc tieãn caùc nöôùc theo höôùng : laõi suaát tín duïng seõ taêng cao trong caùc thôøi kyø coù toác ñoä laïm phaùt taêng. - Hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Neáu xeùt treân goùc ñoä voán tín duïng phuïc vuï cho nhu caàu voán cuûa caùc doanh nghieäp thì veà maët lyù thuyeát, laõi suaát tín duïng seõ naèm trong khoaûng giôùi haïn sau: Tyû leä laïm phaùt < laõi suaát tieàn göûi < laõi suaát cho vay ≤ tæ suaát lôïi nhuaän bình quaân Ngoaøi caùc yeáu toá taùc ñoäng treân, laõi suaát tín duïng coøn tuøy thuoäc vaøo chính saùch ñoäng vieân vaø phaân phoái cuûa nhaø nöôùc nhaèm phuïc vuï cho muïc tieâu phaùt trieån kinh teá trong töøng giai ñoaïn nhaát ñònh. Veà xu höôùng vaän ñoäng thì laõi suaát tín duïng coù khuynh höôùng giaûm daàn. Ñieàu naøy xuaát phaùt töø choã söï phaùt trieån ngaøy caøng hoaøn chænh cuûa heä thoáng tín duïng treân cô sôû ña daïng caùc hình thöùc tín duïng ñaëc bieät laø söï lôùn maïnh cuûa heä thoáng ngaân haøng ñaõ môû roäng phaïm vi thu huùt voán nhaøn roãi trong xaõ hoäi taïo khaû naêng cho nguoàn cung veà tín duïng taêng cao. Maët khaùc, trong nhöõng thaäp nieân gaàn ñaây, caùc nöôùc ñaõ bieát vaän duïng ña daïng caùc coâng cuï ñieàu tieát vó moâ ñeå coù theå kìm giöõ tæ leä laïm phaùt phuø hôïp vôùi yeâu caàu taêng tröôûng neàn kinh teá, do ñoù laõi suaát tín duïng cuõng coù chieàu höôùng giaûm. 1.3.3 Caùc loaïi laõi suaát tín duïng: Neáu ñöùng treân giaùc ñoä huy ñoäng voán, laõi suaát tín duïng coù caùc loaïi sau: - Laõi suaát tieàn gôûi coù kyø haïn. SVTH : Phuøng Thuøy Linh 15
 17. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn - Laõi suaát tieàn gôûi khoâng kyø haïn. - Laõi suaát tieàn gôûi töø caùc ñôn vò, toå chöùc kinh teá. - Laõi suaát tieàn gôûi tieát kieäm töø caùc taàng lôùp daân cö. - Laõi suaát cuûa caùc loaïi chöùng töø coù giaù nhö kyø phieáu, traùi phieáu, tín phieáu. Neáu ñöùng treân giaùc ñoä söû duïng voán, laõi suaát tín duïng goàm caùc loaïi: - Laõi suaát cho vay baèng tieàn. Loaïi naøy neáu phaân ra theo kyø haïn seõ bao goàm: laõi suaát cho vay ngaén haïn, trung haïn vaø daøi haïn. - Laõi suaát cho vay caàm coá. - Laõi suaát chieát khaáu caùc chöùng töø coù giaù. Neáu ñöùng treân giaùc ñoä ñieàu tieát voán giöõa caùc toå chöùc tín duïng treân thò tröôøng tieàn teä, laõi suaát tín duïng coù caùc loaïi chuû yeáu sau : - Laõi suaát taùi chieát khaáu: laø laõi suaát do ngaân haøng thöông maïi khi ngaân haøng trung öông vôùi tö caùch laø ngöôøi cung caáp tín duïng cho caùc ngaân haøng thöông maïi vay qua nghieäp vuï taùi chieát khaáu caùc thöông phieáu, hoaëc caùc chöùng töø coù giaù khaùc. - Laõi suaát lieân ngaân haøng: laø loaïi laõi suaát cho vay laãn nhau giöõa caùc ngaân haøng ñöôïc hình thaønh treân thò tröôøng lieân ngaân haøng. 1.4 Caùc hình thöùc tín duïng 1.4.1 Tín duïng thöông maïi a/ Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm cuûa tín duïng thöông maïi: SVTH : Phuøng Thuøy Linh 16
 18. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn Söï ra ñôøi cuûa tín duïng thöông maïi baét nguoàn töø tính taát yeáu khaùch quan cuûa quaù trình taùi saûn xuaát. Do quaù trình luaân chuyeån voán vaø chu kyø saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc xí nghieäp, toå chöùc kinh teá khoâng coù söï phuø hôïp, giöõa caùc doanh nghieäp coù söï taùch bieät nhaát ñònh. Tröôùc vaán ñeà naøy thì caùc xí nghieäp, toå chöùc kinh teá tieán haønh mua baùn chòu haøng hoùa cho nhau. Ñaây chính laø tín duïng thöông maïi. Vaäy tín duïng thöông maïi laø moái quan heä tín duïng giöõa caùc doanh nghieäp, toå chöùc kinh teá vôùi nhau ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc mua baùn chòu haøng hoùa. Do ñoù, tín duïng thöông maïi ra ñôøi sôùm hôn caùc hình thöùc tín duïng khaùc vaø giöõ vai troø laø cô sôû ñeå caùc hình thöùc tín duïng khaùc ra ñôøi. Hay noùi caùch khaùc, tín duïng thöông maïi laø giöõa nhöõng ngöôøi saûn xuaát kinh doanh, söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa loaïi hình tín duïng naøy döïa treân cô sôû laø söï tín nhieäm cho neân ñaây khoâng phaûi laø loaïi hình tín duïng chuyeân nghieäp. Vì tín duïng thöông maïi thöïc hieän qua moái quan heä mua baùn chòu haøng hoùa cho neân ñoái töôïng cuûa tín duïng thöông maïi laø haøng hoùa chöù khoâng phaûi laø tieàn teä. Ngoaøi ra, söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa tín duïng thöông maïi bao giôø cuõng phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån neàn saûn xuaát haøng hoùa vaø trao ñoåi haøng hoùa. b/ Coâng cuï cuûa tín duïng thöông maïi. Trong quan heä tín duïng thöông maïi, ñoâi beân mua baùn chòu seõ kyù keát vôùi nhau giaáy nhaän nôï goïi laø kyø phieáu thöông maïi hay coøn goïi laø thöông phieáu. Thöông phieáu chính laø coâng cuï hoaït ñoäng cuûa tín duïng thöông maïi. Thöông phieáu bao goàm ba tính chaát quan troïng ñoù laø tính tröøu töôïng, tính baát khaû khaùng vaø tính löu thoâng. Tröôùc heát, thöông phieáu mang tính tröøu töôïng bôûi vì thöông phieáu khoâng phaûn aùnh ñöôïc noäi dung cuûa quan heä tín duïng thöông maïi vaø luaät phaùp cuõng cho pheùp raèng giaù trò phaùp lyù cuûa tín duïng khoâng phuï thuoäc vaøo xuaát xöù cuûa noù. Coøn veà tính baát khaû khaùng SVTH : Phuøng Thuøy Linh 17
 19. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn hay coøn goïi laø tính baét buoäc, ñaây laø tính chaát raát quan troïng cuûa thöông phieáu vì tính chaát naøy ñaõ laøm cho thöông phieáu treân thò tröôøng coù uy tín. Tính chaát cuoái cuøng cuûa thöông phieáu ñoù laø tính löu thoâng, do thöông phieáu ñöôïc söû duïng nhö laø moät thöông phieáu thanh toaùn trong neàn kinh teá. c/ Taùc duïng cuûa tín duïng thöông maïi. Tín duïng thöông maïi ra ñôøi ñaõ taïo ñieàu kieän thuùc ñaåy quaù trình löu thoâng haøng hoùa nhôø ñoù saûn phaåm haøng hoùa ñöôïc vaän ñoäng töø nôi saûn xuaát ñeán nôi tieâu thuï giuùp cho quaù trình taùi saûn xuaát dieãn ra lieân tuïc nhaèm goùp phaàn giaûi quyeát caùc nhu caàu veà voán cho neàn saûn xuaát kinh doanh khoâng nhöõng ñöôïc duy trì moät caùch thöôøng xuyeân maø coøn coù ñieàu kieän khoâng ngöøng môû roäng. Ngoaøi ra, tín duïng thöông maïi coøn coù taùc duïng laøm giaûm löôïng tieàn maët ñöôïc löu haønh, nhôø môû roäng vieäc löu thoâng thöông phieáu. Do ñoù, tín duïng thöông maïi ñaõ goùp phaàn oån ñònh löu thoâng tieàn teä. 1.4.2 Tín duïng ngaân haøng a/ Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm cuûa tín duïng ngaân haøng: Tín duïng ngaân haøng laø quan heä tín duïng giöõa caùc ngaân haøng vôùi caùc xí nghieäp toå chöùc kinh teá vaø caù nhaân ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc ngaân haøng ñöùng ra huy ñoäng voán baèng tieàn vaø cho caùc doanh nghieäp khaùc vay töùc laø caáp tín duïng cho caùc ñoái töôïng treân. Tín duïng ngaân haøng laø hình thöùc tín duïng chuyeân nghieäp, hoaït ñoäng cuûa noù heát söùc ña daïng vaø phong phuù vaø laø hình thöùc tín duïng chuû yeáu, chieám moät vò trí raát quan troïng trong neàn kinh teá. Ñaëc ñieåm noåi baäc cuûa tín duïng ngaân haøng laø voán tieàn teä coù nghóa laø Ngaân haøng huy ñoäng voán vaø cho vay baèng tieàn neân caùc chuû theå cuûa noù ñöôïc xaùc ñònh moät caùch roõ raøng. Tín duïng ngaân haøng vöøa laø tín duïng mang tính chaát saûn xuaát kinh doanh gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp vöøa laø tín duïng tieâu duøng. Vì vaäy, quaù SVTH : Phuøng Thuøy Linh 18
 20. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn trình vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa tín duïng ngaân haøng khoâng hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi quaù trình phaùt trieån cuûa saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa. b/ Coâng cuï cuûa tín duïng ngaân haøng. Trong tín duïng ngaân haøng, caùc coâng cuï ñöôïc söû duïng raát ña daïng vaø phong phuù. Ñeå taäp trung caùc nguoàn voán tieàn teä trong xaõ hoäi, ngaân haøng söû duïng caùc coâng cuï nhö kyø phieáu ngaân haøng, chöùng chæ tieàn göûi,… Coøn trong quaù trình Ngaân haøng cho caùc doanh nghieäp khaùc vay voán ñeå saûn xuaát kinh doanh thì Ngaân haøng söû duïng coâng cuï chuû yeáu ñoù laø kheá öôùc cho vay hay coøn goïi laø hôïp ñoàng tín duïng, vôùi hôïp ñoàng tín duïng thì cho pheùp ngaân haøng thu hoài ñaày ñuû soá voán goác vaø tieàn laõi theo thôøi haïn ñaõ xaùc ñònh. Phaân loaïi cho vay cuûa tín duïng ngaân haøng: Neáu caên cöù vaøo thôøi haïn cho vay thì coù 3 loaïi cho vay: Cho vay ngaén haïn: loaïi cho vay naøy coù thôøi haïn ñeán 12 thaùng (01 naêm) vaø ñöôïc söû duïng ñeå buø ñaép söï thieáu huït voán löu ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp vaø caùc nhu caàu chi tieâu ngaén haïn cuûa caù nhaân. Cho vay trung haïn: loaïi cho vay naøy coù thôøi haïn treân 12 thaùng ñeán 60 thaùng (05) naêm. Tín duïng trung haïn chuû yeáu ñöôïc söû duïng ñeå ñaàu tö mua saém taøi saûn coá ñònh, caûi tieán hoaëc ñoåi môùi thieát bò coâng ngheä, môû roäng saûn xuaát kinh doanh, xaây döïng caùc döï aùn môùi coù qui moâ nhoû vaø thu hoài voán nhanh. Cho vay trung haïn coøn laø nguoàn hình thaønh voán löu ñoäng thöôøng xuyeân cuûa caùc doanh nghieäp ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp môùi thaønh laäp. Cho vay daøi haïn: laø loaïi cho vay coù thôøi haïn treân 05 naêm vaø coù thôøi haïn toái ña coù theå leân ñeán töø 20 ñeán 30 naêm. Tín duïng daøi haïn ñeå ñaùp öùng nhu caàu daøi haïn nhö xaây döïng nhaø ôû, caùc thieát bò phöông tieän vaän taûi coù qui moâ lôùn, xaây döïng caùc xí nghieäp, cô sôû saûn xuaát kinh doanh môùi. Neáu caên cöù vaøo tính luaân chuyeån voán thì ñöôïc chia ra laøm 2 loaïi: SVTH : Phuøng Thuøy Linh 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2