intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TỈNH QUẢNG NGĂI VÀ CÁC TỈNH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Chia sẻ: Nguyen Thi Thu Sang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

240
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Du lịch biển Quảng Ngãi và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn vừa qua là bước tăng trưởng nhanh, khẳng định vai tṛ quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế xă hội của vùng. Tuy vậy, việc khai thác tài nguyên biển phục vụ du lịch vẫn cṇ nhiều yếu kém, hạn chế dẫn tới hiệu quả du lịch chưa cao, ẩn chứa nhiều nguy cơ sớm suy thoái tài nguyên. Qua phân tích những chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2005-2010, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TỈNH QUẢNG NGĂI VÀ CÁC TỈNH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 1.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GN ̉ KHOA KINH TẾ MÔN: Phương pháp nghiên cứu khoa học Lớp:K062KT1 Thành viên nhóm: 1. Nguyễn Thị Thu Sang 211161039 2. Vơ Thị Thúy Vy 211080574 3. Trần Thị Ngọc Duyên 211070048 Giảng viên: Trần Thanh Phong Đề tài nghiên cứu: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TỈNH QUẢNG NGĂI VÀ CÁC TỈNH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
 2. Du lịch biển đảo ở Quảng Ngăi và các tỉnh duyên hải Nam Trung b ộ giai đo ạn v ừa qua có bước tăng trưởng nhanh, khẳng định vai tṛ quan trọng thúc đẩy chuyển dịch c ơ c ấu và phát triển kinh tế xă hội của vùng. Tuy vậy, việc khai thác tài nguyên bi ển ph ục v ụ du l ịch v ẫn cn ̣ nhiều yếu kém, hạn chế dẫn tới hiệu quả du lịch chưa cao, ẩn ch ứa nhi ều nguy c ơ s ớm suy thoái tài nguyên. Qua phân tích những chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2005-2010, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để nhận định những v ấn đ ề đ ặt ra c ần gi ải quyết. 8 giải pháp rút ra từ những bài học thực tiễn nhằm chỉ ra hướng phát tri ển b ền vững cho du lịch biển đảo Quảng Ngăi và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ. 1. Khái quát tiềm năng du lịch biển, đảo vùng duyên hải Nam Trung bộ Duyên hải Nam Trung bộ bao gồm 8 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngăi, B́nh Định, Phú Yên, Khánh Ha, Ninh Thuận và Bnh Thuận được xác định là vùng du lịch với ̣ ́ đặc trưng cơ bản về du lịch biển, đảo trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020 và tầm nhn đến năm 2030. Đây là vùng có tiềm năng to lớn về du lịch biểntiềm năng về tài ́ nguyên du lịch biển vượt trội của vùng này. Các băi biển n ơi đây có n ước biển trong, xanh, sạch và ấm quanh năm; băi biển dài, cát trắng, mịn và đẹp như Non N ước, C ửa Đại, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Đại Lănh, Vân Phong, Nha Trang, Ninh Chữ, Cà Ná, Mũi Né... V ới khí hậu nhiệt đới, ôn ha, nhiệt độ ấm áp quanh năm, băi biển thoải, nền chắc và n ước trong. ̣ Những băi biển đẹp trở thành địa chỉ lư tưởng cho loại hnh du lịch ́ ở đây, v́ vậy có giá trị đặc biệt đối với du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao biển. Các đảo ven bờ có diện tích đủ lớn và điều kiện có thể phát triển du lịch như bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), Cù Lao chàm (Quảng Nam), Lư Sơn (Quảng Ngăi), Hn Tre, Hn Tằm (Khánh Ha), Phú ̣ ̣ ̣ Quư (Bnh Thuận)... Gía trị cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học và sự nguyên s ơ tách bi ệt ́ của các đảo tạo sự hấp dẫn đặc biệt đối với du lịch. Mỗi hn đảo đều có thể trở thành thiên ̣ đường nghỉ dưỡng đối với khách du lịch. Ngoài tiềm năng tự nhiên, các giá trị nhân văn gắn với văn hóa miền biển, văn hóa Sa Huỳnh với bề dày lịch sử và truyền thống lâu đời tạo lên phong cách, lối sống riêng của vùng này cũng tạo sức hấp dẫn diệu kỳ thu hút khách du lịch. 2. Thực trạng phát triển du lịch biển, đảo ở Quảng Ngăi và các tỉnh duyên hải Nam bộ Trung Những năm qua, du lịch biển, đảo ở Quảng Ngăi và các t ỉnh vùng duyên h ải Nam Trung b ộ cũng đă biết nắm lấy lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn và đang khai thác ngày càng có hiệu quả, thu hút luồng khách quốc tế và n ội địa đ ến du l ịch g ắn v ới bi ển. S ức h ấp dẫn của các sản phẩm du lịch biển luôn đi liền với các trung tâm văn hóa lớn của vùng nh ư Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn. Các đảo Lư Sơn, Cù Lao Chàm, S ơn Trà, Hn Tre, Hn Tằm, Phú Quư… đang thu hút đầu tư du lịch trở thành nh ững viên ng ọc, nh ững ̣ ̣ ngôi sao tỏa sáng hấp dẫn khách du lịch. Tuy nhiên thành tựu phát triển du lịch biển đảo những năm qua thể thiện qua những chỉ tiêu cơ bản về lượng khách, thu nhập, cơ sở lưu trú, dịch vụ... cho thấy du lịch bi ển đ ảo duyên h ải Nam Trung bộ mới khởi đầu phát triển. a) Về lượng khách quốc tế và nội địa: Khách đến Quảng Ngăi và các tỉnh duyên hải Nam
 3. Trung bộ tăng liên tục trong những năm qua. Năm 2010 toàn vùng đón ti ếp và ph ục v ụ 2,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng bnh quân 11,2% năm; 8,4 triệu lượt khách du l ịch n ội ́ địa, tăng trưởng bnh quân 18,3% năm. Với t ốc độ tăng trưởng v ề l ượng khách trên 2 con s ố ́ cho thấy sức hấp dẫn du lịch mạnh mẽ của vùng và hoạt động du lịch đang trong giai đo ạn tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên quy mô khách so với cả n ước (16,1% khách qu ốc t ế và 11,5% khách nội địa) cho thấy du lịch biển, đảo vùng duyên hải Nam Trung b ộ v ẫn cn khi ếm t ốn và ̣ trong giai đoạn đầu tăng trưởng. Đặc biệt, phân tích sâu hơn một bước cho thấy, độ dài lưu trú trung bnh (LTTB) tại mỗi tỉnh ́ đối với khách quốc tế là 1,6 ngày, đối với khách n ội địa là 1,8 ngày và chung cho cả vùng t ừ 4- 4,5 ngày (khách quốc tế) và 3-3,2 ngày (khách nội địa) nh ư v ậy cn th ấp. Đi ều này cho th ấy ̣ hoạt động du lịch cn đơn sơ chưa đa dạng thu hút khách lưu lại dài ngày; h ệ th ống d ịch v ụ du ̣ lịch dịch vụ chưa triển. và đi kèm phát Đối với Quảng Ngăi, năm 2010 đón 23.000 lượt khách quốc tế, tăng trung bnh 15,1%/năm (giai ́ đoạn 2005-2010) và 307.000 lượt khách nội địa tăng trung bnh 14,2%/năm (giai đo ạn 2005- ́ 2010); ngày lưu trú trung bnh 1,2 ngày (khách qu ốc t ế) và 1,4 ngày (khách n ội đ ịa). Nh ững ch ỉ ́ số trên đều thấp hơn so với mặt bằng chung của vùng cho th ấy du l ịch Qu ảng Ngăi cn ti ềm ̣ tàng, chưa phát triển và đang hứa hẹn những triển vọng phát triển trở thành điểm đ ến m ới c ủa vùng. b) Về doanh thu du lịch: năm 2010 doanh thu du lịch toàn vùng đạt trên 6,8 ngàn tỷ đồng trong đó tập trung chủ yếu ở 3 cổng thu hút khách đường không và đường bộ (Đà Nẵng-Quảng Nam, Khánh ha, Bnh Thuận). Quảng Ngăi cũng như các tỉnh khác do vị trí xen giữa các đi ểm ̣ ́ đến lớn nên lượng khách đến cn ít, doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ. Tuy vậy, tốc độ tăng doanh ̣ thu trung bnh 24,9%/năm trong cả giai đoạn 2005-2010 (cá biệt có tỉnh như Bnh Thuận tỷ lệ ́ ́ tới 62%/năm, Quảng Nam 31,1%/năm) cho thấy sức vươn lên mạnh mẽ và tăng trưởng nhanh của ngành kinh tế du lịch biển của vùng. c) Về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch: thể hiện qua cơ sở lưu trú du lịch cho thấy số lượng cơ sở và buồng lưu trú tăng nhanh trong thời gian qua 10,1% và 13,8%/năm tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng về khách du lịch. So với quy mô cả nước, tỷ trọng số buồng ngủ cao hơn tỷ trọng cơ sở lưu trú cho thấy quy mô của mỗi cơ sở lưu trú lơn hơn m ặt bằng chung của cả nước, đặc biệt tỷ trọng các cơ sở cao cấp (4 và 5 sao) cao h ơn h ẳn m ặt b ằng chung. Điều này khẳng định vùng duyên hải Nam Trung bộ có cơ sở vật chất có khả năng đón và phục vụ khách du lịch cao cấp. Đối với Quảng Ngăi thu nhập du lịch năm 2010 đạt 200 tỷ đồng, 65 cơ sở lưu trú du lịch với 2000 buồng, trong đó chủ yếu là cơ sở thấp cấp chưa được xếp hạng (chỉ có duy nhất 1 khách sạn 4 sao, 4 khách sạn 3 sao và chưa có khách sạn 5 sao). Những con s ố trên cho th ấy Du l ịch Quảng Ngăi mới bước đầu phát triển, cn khiêm tốn so với mặt bằng chung của vùng. ̣ 3. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) đối với du lịch biển đảo vùng duyên hải Nam Trung Bộ a) Điểm mạnh + Phải khẳng định có định hướng đúng và sự quan tâm của Nhà n ước và chính quyền địa phương xác định phát triển du lịch biển đảo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế xă hội.
 4. + Có thế mạnh về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn gắn với biển + Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đ ược tăng cường; các di sản văn hóa, giá trị truyền thống được tôn trọng. + Kết quả phát triển du lịch mang lại thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng, t ạo việc làm và nâng cao đời sống xă hội. + So với mặt bằng chung của cả nước, quy mô hoạt động du lịch không ngừng tăng trưởng, mở rộng. + Chất lượng dịch vụ du lịch được nâng cao và từng bước góp phần cải thiện diện mạo và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực và quốc tế. b) Điểm yếu + Hạn chế lớn nhất có thể thấy rơ hiệu quả kinh tế du lịch cn khiêm tốn, thể hiện ở thu ̣ nhập du lịch cn thấp, độ dài lưu trú ngắn, sản phẩm du lịch chưa phong phú đa dạng. ̣ + Việc quản lư quy hoạch, khai thác tài nguyên du lịch biển chưa thực sự hiệu quả và b ền vững. + Điểm yếu bao trùm là điều kiện cơ sở hạ tầng yếu kém và nhận thức du lịch ở hầu hết các địa phương chưa sâu sắc. + Trnh độ chuyên nghiệp trong quản lư và kỹ năng nghề nghiệp của nhân lực du lịch hạn ́ chế và thiếu đồng bộ dẫn tới chất lượng dịch vụ chưa đạt chuẩn. + Nguồn lực đầu tư về tài chính, công nghệ từ trong nước cn hạn chế và phụ thuộc nhiều ̣ vào đầu tư từ bên ngoài. + Việc bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh du lịch cn nhiều bất cập dẫn tới ̣ nguy cơ sản phẩm du lịch bị suy thoái nhanh. c) Cơ hội + Chiến lược phát triển du lịch đến 2020 và tầm nhn đến 2030 sẽ được triển khai trong đó đặt ́ trọng tâm ưu tiên phát triển du lịch biển đảo. Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến 2020 đă được xây dựng trnh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi triển ́ khai sẽ tạo ra chuỗi các sản phẩm du lịch gắn với biển, đặc biệt là nghỉ dưỡng biển, giải trí và thể thao biển sẽ làm nổi bật hnh ảnh du lịch Việt Nam. Hiệu quả hoạt động du lịch sẽ ́ được nâng lên rơ rệt nhờ hệ thống sản phẩm. + Vùng duyên hải Nam Trung bộ trong đó có Quảng Ngăi tiếp tục là địa chỉ lư t ưởng cho du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao và giải trí gắn với sinh thái biển và văn hóa miền biển. d) Thách thức + Thách thức lớn nhất đối với du lịch biển đảo Việt Nam là sự lồng ghép phong vị địa phương trong từng chi tiết sản phẩm du lịch với yêu cầu tính hiện đại, tiện nghi và chuyên nghiệp cao trong khi chất lượng cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực ở những vùng biển chưa đáp ứng được. + Cạnh tranh ngày càng mạnh về giá và chất lượng dịch vụ đang thách thức đối v ới qu ản lư và ứng dụng công nghệ đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. + Mực nước biển dâng và những tác động bất lợi, khó lường của biến đổi khí hậu sẽ thách thức lớn đối với các vùng du lịch biển cn kém năng lực thích ứng. ̣ 4. Một số giải pháp phát triển bền vững du lịch biển đảo Quảng Ngăi và các tỉnh duyên
 5. hải Nam Trung bộ - Thứ nhất, phải thấm nhuần quan điểm phát triển bền vững với tầm nhn dài hạn. Kiên quyết ́ bác bỏ quan điểm ngắn hạn trong khai thác tài nguyên biển phục vụ phát triển du lịch. Như vậy vừa khai tác hợp lư, vừa phải quan tâm tới bảo tồn và phát huy giá trị. - Thứ hai, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch thông qua tiếp thu kinh nghiệm về cách tiếp cận chu kỳ sống của sản phẩm đối với du lịch biển, bắt đầu bằng sản phẩm, khu du lịch cao cấp với các chính sách phân biệt. - Thứ ba, Giải pháp về tăng cường đào tạo, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về du lịch, nâng cao nhận thức du lịch cho mọi đối tượng là cần thiết phải thực hiện cả trước m ắt và lâu dài. Đầu tư vào các cơ sở đào tạo du lịch trong vùng và tăng cường đào tạo tại chỗ là những biện pháp kèm theo. - Thứ tư, bài học về huy động nguồn lực theo mô hnh tham gia của các thành phần kinh t ế, xă ́ hội, đặc biệt đề cao vai tṛ của cộng đồng địa phương trong việc nâng cao giá trị của s ản ph ẩm du lịch. - Thứ năm, Tài nguyên du lịch biển phải gắn kết nhuần nhuyễn với phong cách d ịch v ụ và văn hóa, lối sống địa phương. V́ vậy trong thiết kế sản phẩm, quy ho ạch các khu du l ịch... phải tính đến yếu tố văn hóa bản địa để tạo tính đặc thù của sản phẩm. - Thứ sáu, sự mênh mông, bao la của biển cả nhưng không phải là vô tận. Với sự nhạy cảm của môi trường du lịch th́ việc bảo vệ môi trường sinh thái gắn với sinh kế của cộng đồng và mối liên quan với các ngành kinh tế khác đi hỏi việc quy hoạch, thẩm định các dự án phát triển ̣ luôn phải tính đến tác động tới hoạt động du lịch. - Thứ bảy, Việc sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng vừa góp phần giảm chi phí vừa đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững và thỏa măn nhu cầu của khách. Phát tri ển du l ịch “xanh” gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa. - Thứ tám, tăng cường năng lực và có sự chuẩn bị thích ứng với những tác đ ộng của biến đ ổi khí hậu về mực nước biển dâng, những dị thường về thời tiết và tác động của thiên tai như lũ thần quyét, sóng
 6. MỤC LỤC 1.Khái quát tiềm năng du lịch biển, đảo vùn g duyên hải Nam Trung Bộ...................................................................................... 2 2.Thực trạng phát triển du lịch biển,đảo ổ Quảng Ngăi và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ............................................................2 3.Đánh giá điểm mạnh điểm yếu,cơ hội và thách thức(SWOT) đối với du lịch biển đảo duyên hải Nam Trung Bộ...........................3 4.Một số giải pháp phát triển bền vững du lịch biển đảo Quảng Ngăi và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.................................4 Lời bài hátLời bài hát Ngôi Nhà Hoa Hồng  | Đăng bởi Sam Mộc  Nữ: Em mơ ngày xưa đôi ta Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát Vuốt tay nhẹ dịu dàng lên tóc em thật êm, Nói với em đây là dòng suối mơ...
 7. Em kg quên ngày xưa đôi ta Bước chung đường hai hàng cây xanh lá Cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng, Rồi anh ôm em, vòng tay ngất ngây... Và tim em êm ái mỗi khi nhìn thấy anh, Em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên Đêm ngày em ước ao với muôn ánh sao ngàn Mong tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau... Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với nhau Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi Nhưng vì sao đôi khi em thấy cay khóe môi mềm... Nam: Bao năm về lại nơi đây, Vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy Vẫn trong lành như tình yêu của em và anh Vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương.. Anh không quên vườn hoa năm xưa, Có 1 người luôn cười khi anh đến Có 1 người luôn kề bên mỗi khi anh buồn, Và yêu anh, một tình yêu thủy chung.. Làm sao anh quên hết những kỉ niệm đã qua, Bóng dáng em hiền thướt tha giữa muôn sắc hồng hoa, Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa Câu tình yêu năm xưa anh in sâu thật sâu.. Ngàn trùng mây xa cách có ai còn nhớ nhau?
 8. Chẳng biết em còn nhơ anh như anh nhớ ngày đêm, Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần, Mong là em không quên anh với câu hứa hôm nào.. Nữ: Vì sao anh đi mãi chẳng quay về với em? Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui! Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi, Nhưng vì sao bên anh, con tim em bật khóc?? Nam: Đừng buồn anh em hỡi, nước mắt đừng mãi rơi, Anh đã quay về với em như anh hứa ngày xưa, Sau này anh với em sẽ không phải xa rời, Vì tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời... Ngôi Sao Băng Đóng góp: Thu Huynh Nam:Như như những ánh sao băng anh đến rồi đi Cho em mãi đi tìm một giấc mộng đẹp nu:Ôi giấc mơ tuyệt vời thần tiên Và chợt về trong ký ức tôi nam:Xin cho những phút yêu thương còn mãi trong đời Và những lúc tuyệt vời còn mãi bên người nu:Và ta sẽ vui đùa cùng nhau Hát lên câu chuyện tình Tình sẽ có lúc vui và những lúc yếu mềm Để chiếc hôn kia lặng lẽ ta trao về nhau, em hỡi Tình sẽ có lúc ngất ngây và con tim bồi hồi đắm say Để tình yêu sẽ mãi không rời xa  Nợ Duyên Đóng góp: hiphop_world Nam:Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm (thiệt hông) Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyến xao (xạo) Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen chung bước chuyện trò Này nhà bé ở đâu? cho anh xin tiếng ngay chung đường... nu:Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng (tiện đường thôi)
 9. Biết chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi (hổng tránh) Mà nhà em thiệt là khó em quen anh em sẽ bị đòn (thiệt hả) Hẹn anh mai lớn lên đi em sẽ trao anh trái tim này nam:Thật là chẳng biết làm biết làm sao anh yêu em yêu thật lòng mà Ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quên lối về nhà nu:Thật lòng yêu sớm vậy sao? Ai thèm tin ai thèm nghe anh nói nam:Thật là chẳng biết làm sao khi ta quen đã bao ngày rồi Mà ngại chi hỡi người ơi sao không cùng nhau sánh bước chung đường nu:Nhà thì cũng đến rồi thôi Xin chào anh mai gặp nhau anh nhé Rap: Con nhà ai sao mà khéo xinh, con bà Hai sao mà khéo đẹp Để lòng ai nhớ nhung, cho lòng ai bồi hồi xao xuyến. Trong giấc mơ ôm ấp bóng hình,đêm lại về ôm mối tương tư Lòng ngậm ngùi tình vương vấn Xin yêu em yêu mãi muôn đời Thật là chẳng biết làm sao khi ta quen đã bao ngày rồi Mà ngại chi hỡi người ơi sao không cùng nhau sánh bước chung đường Tình này xin gửi về anh,ta yêu nhau đi yêu trọn đời anh nhé Tình này xin gửi về em,ta yêu nhau trọn kiếp không phai..  Ngôi Sao Pha Lê Đóng góp: HoangTuLOVECongChua Nu:Em tặng anh một trái tim có khắc tên hai đứa mình nam:Anh tặng em lọ thủy tinh có những vì sao pha lê nu:Sao tình yêu hai chúng ta nam:giống những ngày tháng đã qua chung:Thật hạnh phúc, thật vui tươi và trìu mến. nu:Em tặng anh bờ cát êm, có viết tên hai chúng mình nam:Anh tặng em mặt biển đêm có nhũng vì sao lung linh nu:Sao ngày xưa khi mới quen, nam:cũng những vì sao ấm êm. chung:Dìu anh đến, dìu em đến gần bên. Từ đây đôi ta sẽ mãi bên nhau giống những pha lê nhiệm màu Và trong tim mãi khắc sâu hình bóng Từ đây trong tim chỉ có nụ cười với ánh mắt pha lê rạng ngời Rồi hai ta đi hết con đường tình yêu. *** *** Em tặng anh một trái tim có khắc tên hai đứa mình Anh tặng em lọ thủy tinh có những vì sao pha lê Sao tình yêu hai chúng ta giống những ngày tháng đã qua Thật hạnh phúc, thật vui tươi và trìu mến. Em tặng anh bờ cát êm, có viết tên hai chúng mình Anh tặng em mặt biển đêm có nhũng vì sao lung linh
 10. Sao ngày xưa khi mới quen, cũng những vì sao ấm êm. Dìu anh đến, dìu em đến gần bên. Từ đây đôi ta sẽ mãi bên nhau giống những pha lê nhiệm màu Và trong tim mãi khắc sâu hình bóng Từ đây trong tim chỉ có nụ cười với ánh mắt pha lê rạng ngời Rồi hai ta đi hết con đường tình yêu. *** *** Từ đây đôi ta sẽ mãi bên nhau giống những pha lê nhiệm màu Và trong tim mãi khắc sâu hình bóng Từ đây trong tim chỉ có nụ cười với ánh mắt pha lê rạng ngời Rồi hai ta đi hết con đường tình yêu.  Chim Trắng Mồ Côi Đóng góp: Nhac Phap Nu:Tình Anh như con nước sông dài Con nước về cho cây trái trổ bông nam:Tình Em như lúa xanh trên đồng Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông nu:Chiều quê hai đưa hay vui đùa Em cánh cò, Anh chim sáo mồ côi nam:Phù sa vun đắp chia đôi bờ Anh bên bồi Em bên lở mong chờ nu:(Thương nghe câu mái đẩy Nhớ điệu lý tình tang) Ngân nga khúc chờ nhau Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau nam:Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu Chim sáo bay xa mãi không về Em vẫn chờ Anh nơi đây bên lở Rồi nhớ thương Anh câu hát mong chờ nu:(Thương chim quyên nức nở nam:Thương con cá rô trên đồng) nu:Nghe chim trắng mồ côi Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong nam:Ơ… ơ lý chàng ơi nu:(Ơ lý nàng ơi) nam:Ơ lý chàng ơi em thương mà em đợi Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ nu:Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi Mà bấy lâu Anh chưa ghé về thăm namƠi chim sáo mồ côi nu:(Chim trắng mình ên) nam:Chim sáo mồ côi thương Anh mà Em đợi Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng nu:Ngồi nhớ Anh, Em ngó ngó lên trời
 11. Chim sáo không về, cánh cò mô côi Em nhớ Anh nhiều sao phụ tình Em  Đau Xót Lý Con Cua Đóng góp: Tui là tui Nam:Tình buồn câu hát lý con cua  Nắng mưa đời gian khó  Ai thấu chăng cho lòng  Bò ngang vui chén men nồng Tôi xót xa lòng đứng lặng bờ sông  nu:Ơi mấy dặm hò khoan khoan em tiễn chàng sang sông  Ơi mấy dặm đường tình vợ chồng mình canh cá nuôi nhau  nam:Ơi mấy dặm hò khoan khoan mình anh mưa nắng dãi dầu  Bao khó nhọc đời gian lao em ở nhà bình an  nu:Có những buổi chiều mưa ngâu anh lặn lội đồng sâu  Ai biết được lòng người là tình đời bạc bẽo nông sâu  nam:Cay đắng nào dành cho nhau người ơi sao nỡ qua cầu  Khi gió lạnh mùa đông sang anh thay vỏ nằm đau  nam:Tình buồn lắm người ơi  Đôi tay trắng che từng vết thương lòng  Rồi chiều chiều nhớ mong  Ra sông vắng trông chờ nàng cua  nu:Tình đầy còn nhớ mong  Sao nghe gió đông lạnh về đêm  Đường nào về bến sông  Bên em có đôi càng thiệt to  nam:Tôi hát lý con cua Sao em nỡ bỏ chồng mà phụ anh  nu:Đau xót lý con cua Tôi hát mãi đưa người tình xa  nam:Tôi hát lý con cua Ai qua cầu bỏ bạn mình ên  nu:Đau xót lý con cua  Con cua đực suốt đời tình chung  Cô Bé Mùa Đông Đóng góp: Bio Chibi Nu:.........Từng cơn gió, khẽ vô tình. Chiếc lá lìa cành, buông xuống lòng đường nam:Ngồi nhặt những chiếc lá tôi nhớ về, Cô bé đáng yêu của tôi.
 12. nu:Mùa đông đến em vẫn cười. Em ước mình là , bông tuyết ngoài trời Để được bay mãi lên thiên đường, Một thiên đường tuyết rơi. nam:Tuyết chẳng có đâu em ơi, Chỉ có tôi bên cạnh em thôi. nam:Mùa đông đến dẫu khiến em sẽ lạnh, Đừng lo vì còn tôi đây... nam:Bước cùng với nhau, Dưới cơn mưa phùn vẫn lâu Tôi nhìn em, em đỏ mặt. Em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi Trong ngần mắt em, Thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi . Một mùa đông em đứng đó, nu:Một mùa đông êm đềm…… LOVE PARADISE Kelly Chen You' re always on my mind, all day just all the times You everything to me, brightess star to let me see You touch me in my dream, we kiss in every scene I pray thruogh be with you, through rain and shiny day I love you, till I die Deep as see, wide as sky The beauty of our love paint rainbows everywhere we go i Need you all my life You're my hope, you're my pride In your arms i find my heaven In your eyes my sea and sky May life be our love paradise A Little Love Greatness as you Smallest as me You show me what is deep as sea A little love,little kiss A litlle hug, little gift All of little something.these are our memories You make me cry, make me smile make me feel that love is true You always stand by my side I don't want to say goodbye
 13. You make me cry, make me smile make me feel the joy of love Oh kissing you Thank you for all the love you always give to me oh i love you (repeat#) Yes I do ,I always do Make me cry, make me smile make me feel that love is true You always stand by my side I don't want to say goodbye (repeat#) To be with you, oh i love you Em Yêu Anh (I Love You) Đóng góp: hoangvy1111 Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng :''Anh đã đi rất xa" Ngôi sao kia như đang một mình Như chính em đang ở đây Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay Bước chung một đường , có anh bên cạnh em Thời gian trôi , còn lại tôi Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi Nụ cười anh , với cánh tay ôm đôi vai gầy Được gần anh , được yêu anh với em là một giấc mơ Đừng xa em , đừng quên em anh nhé ! Đk : Lại gần đây giây phút ấm áp hãy để em được ôm anh chỉ một lần Em sẽ đi , đi rất xa Và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt nhạt nhòa yêu anh yêu trọn đời Anh có nghe chăng ? Lời em nói bên cạnh : I LOVE YOU ĐK2: Lại gần đây giây phút ấm áp hãy để em được ôm anh chỉ một lần Em sẽ đi , đi rất xa Và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mi nhạt nhòa yêu anh yêu trọn đời Anh có nghe chăng ? Lời em nói bên cạnh Lại gần đây , hãy để em được ôm anh dù chỉ một lần  Em Yêu Anh Đóng góp: Nguyễn Lưu Trường Một người đi, chắc sẽ không quay trở lại
 14. Một người mang, nỗi đau suốt bao đêm dài Không còn anh, cùng em ở đây Ôm chặt em và tay nắm tay Vai em gầy, đêm khuya lạnh lòng càng nhớ anh Phải làm sao, có thể quên bao kỉ niệm Ngày bình yên có anh ở bên êm đềm Em làm sao làm sao để quên Đêm đầy sao mình trao chiếc hôn Những nỗi buồn, những hạnh phúc trong em vẫn còn Dòng đời nay riêng em chơi vơi, phải vượt qua bao đêm đơn côi, giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi Bởi vì em yêu anh người ơi Bởi còn đây bao nhiêu buồn vui Chỉ bên anh em mới có thể tươi cười Dù là anh hôm nay xa xôi chỉ còn có em yêu anh thôi Dù quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi Vẫn chờ anh yêu anh người ơi Dẫu là thêm bao nhiêu thời gian Em chờ mãi, em yêu Anh  Quên Cách Yêu Đóng góp: kirimaruxxx Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối? Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì, mà vết thương trong em vẫn đâu đấy thôi Để quên anh em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui Nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấy Mà em quên trái tim em vẫn còn cần lắm yêu thương, nhưng vì anh từ lâu tình yêu với em thật bình thường ĐK:  Từ lúc anh đi vội vàng em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm? Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay, để cho em chơi vơi giữa đời.  Quá đắng cay! Từ đó em không còn cười, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vui Học cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồi Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người.  Ca phe dang va mua Đóng góp: ruababy209 Ngồi lặng thinh. Quán vắng tanh. E một mình. Chẳng còn a nhưng vẫn yêu cà phê đắng. Cành hoa trắng  mỏng manh rụng trên phím cây dương cầm như chính e buồn héo hắt những chiều mưa. Bài nhạc xưa e đã nghe bao nhiêu lần là cô đơn nổi nhớ a nhiều bấy nhiêu. Cà phê đắng ở trên môi mà e 
 15. đắng ở trong lòng. Không hiểu sao e chẳng khóc mà nhạt nhòa. Bỗng vỡ òa vì những xót xa khi nhận ra mính rất nhớ. Ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ  thêm. Trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức. Đã lâu rồi mà cứ hy vọng anh biết không e  chắc sẽ thôi chờ mong. Bài nhạc xưa e đã nghe bao nhiêu lần là cô đơn nổi nhớ anh nhiều bấy nhiêu. Cà phê đắng ở trên môi mà  em đắng ở trong lòng không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa. Bỗng vỡ òa vì những xót xa khi nhận ra mính rất nhớ. Ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ  thêm. Trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức. Đã lâu rồi mà cứ hy vọng anh biết không e  chắc sẽ ... Bỗng vỡ òa vì những xót xa khi nhận ra mình rất nhớ ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm  nay lại nhớ thêm. Trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức. Đã lâu rồi mà cứ hy vọng anh  biết không e chắc sẽ ..thôi... chờ... mong. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2