intTypePromotion=1

Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng phần mềm tại công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015

Chia sẻ: Thùy Linh Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
188
lượt xem
61
download

Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng phần mềm tại công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng phần mềm tại công ty cổ phần kinh đô đến năm 2015', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng phần mềm tại công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015

 1. ---------- LUẬN VĂN Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng phần mềm tại công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015
 2. -1- PH N M U 1. TÍNH C P THI T C A TÀI: Môi trư ng kinh doanh hi n i v i áp l c c nh tranh ngày m t gia tăng bu c doanh nghi p ph i hoàn thi n công tác qu n lý s d ng hi u qu các ngu n l c trong quá trình s n xu t kinh doanh nh m t o l i th c nh tranh. Ngày nay, v i s phát tri n c a công ngh thông tin, doanh nghi p ã có công c h tr th c s h u hi u cho vi c qu n lý doanh nghi p là h th ng ph n m m nh ngu n l c doanh nghi p (Enterprise Resource Planning - ERP). ho ch Vi c áp d ng h th ng ph n m m này ngày càng tr nên ph bi n và thi t y u v i doanh nghi p. Nh n th c ư c i u này, Công Ty C Ph n Kinh ô ã m nh d n u t ư áp d ng ph n m m ho ch nh ngu n l c doanh nghi p nâng cao hi u qu qu n lý t r t s m. Th c t vi c áp d ng h th ng ph n m m ã góp ph n nâng cao hi u qu cho công tác qu n lý nhưng c th ph n m m ã mang l i hi u qu th nào và làm sao phát huy h t hi u qu c a ph n m m là v n c bi t quan tâm. Bên c nh ó, ây cũng là v n mà công ty mà các công ty có nhu c u ng d ng ph n m m ho ch nh ngu n l c doanh nghi p và ng s n xu t kinh doanh tương ho t ng v i Công Ty C Ph n Kinh ô r t quan tâm. Vì v y, tài “M t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu n tr ngu n l c doanh n năm 2015” ư c nghi p b ng ph n m m t i Công Ty C Ph n Kinh ô l a ch n v i mong mu n h th ng hóa các l i ích mà ph n m m mang l i ng th i ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n vi c ng d ng ph n m m góp ph n nâng cao hi u qu qu n lý cho Công Ty C Ph n Kinh ô.
 3. -2- 2. M C TIÊU NGHIÊN C U: - Phân tích, h th ng hóa cơ s lý lu n, n i dung và th c tr ng ng d ng ph n m m ho ch nh ngu n l c doanh nghi p t i Công Ty C Ph n Kinh ô. - xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n vi c ng d ng h th ng ph n m m ho c h nh ngu n l c doanh nghi p góp ph n nâng cao hi u qu qu n lý cho Công Ty C Ph n Kinh ô. 3. I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u: nghiên c u vi c ng d ng ph n m m - qu n t r ngu n l c trong doanh nghi p nói chung. - Ph m vi nghiên c u: nghiên c u th c tr ng ph n m m ho ch nh ngu n l c doanh nghi p ã ư c áp d ng t i Công Ty C Ph n Kinh ô th i gian qua. n năm 2015. - Th i gian nghiên c u: 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Lu n văn s d ng các phương pháp nghiên c u sau: - Phương pháp c tài li u, phương pháp i chi u so sánh, phương pháp quy n p. - Th c hi n quan sát th c t t i Công Ty C Ph n Kinh ô. - Phương pháp h th ng và phương pháp t ng h p nghiên c u tình hình th c t c a doanh nghi p. - Phương pháp phân tích, suy lu n k t h p khái quát hóa nh m ưa ra các nh n nh, gi i pháp. 5. K T C U C A LU N VĂN: M u
 4. -3- Chương 1: Cơ s lý lu n v công tác qu n tr ngu n l c doanh nghi p b ng ph n m m. Chương 2: Phân tích th c tr ng qu n tr ngu n l c doanh nghi p b ng ph n m m t i Công Ty C Ph n Kinh ô th i gian qua. Chương 3: M t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu n tr ngu n l c doanh n năm 2015. nghi p b ng ph n m m t i Công Ty C Ph n Kinh ô K t lu n
 5. -4- CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V CÔNG TÁC QU N TR NGU N L C DOANH NGHI P B NG PH N M M 1.1 KHÁI NI M V QU N TR NGU N L C DOANH NGHI P B NG PH N M M 1.1.1 nh nghĩa v qu n tr ngu n l c doanh nghi p b ng ph n m m ho ch nh ngu n l c doanh nghi p Công tác qu n tr ngu n l c doanh nghi p b ng ph n m m ho ch nh ngu n l c doanh nghi p (Enterprise Resource Planning – sau ây xin g i t t là ERP) là vi c ng d ng ph n m m trên máy tính h tr cho doanh nghi p trong vi c qu n lý các ngu n l c như qu n lý tài chính, qu n lý v t tư, qu n lý s n xu t, qu n lý cung ng và phân ph i s n ph m, qu n lý khách hàng, qu n lý nhân s ; h tr các công c d báo và l p k ho ch, báo cáo, … nh m nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh và qu n lý cho doanh nghi p. 1.1.2 Ngu n l c doanh nghi p Ngu n l c doanh nghi p ư c chia thành 3 lo i như sau: Nhân l c: các y u t v qu n lý và phát tri n con ngư i V t l c: Tài s n, máy móc, thi t b , nhà xư ng,... u tư,... Tài l c: Ti n b c, công n ph i thu, ph i tr , v dòng ti n, v Ba ngu n l c trên n u không qu n lý t t, không s d ng hi u qu s d n n lãng phí và m t mát l n cho doanh nghi p, ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p b r i r c, ch m ch m, s ph i h p giao ti p gi a các cá nhân,
 6. -5- các phòng ban, ơn v kém và thông tin i u hành không k p th i, tin c y không cao. 1.1.3 L ch s phát tri n c a qu n tr ngu n l c doanh nghi p b ng ph n mm Vào nh ng năm 1950, các nhà qu n lý ã s m nh n th y máy tính có th h tr trong vi c ng d ng ư c nhi u ho t ng qu n lý quan tr ng như: - H th ng qu n lý s n xu t v a úng lúc (JIT) - Kh i lư ng t hàng kinh t (EOQ ) - Lư ng t n kho an toàn (Safety Stock) - nh m c nguyên v t li u (Bill of Materials-BOMP) - Qu n lý l nh s n xu t (Work Orders) ng trên c n x lý d li u, tính toán nhanh và chính xác. Do ó Nh ng ho t t gi a nh ng năm 1960 ã l n lư t xu t hi n nhi u h th ng qu n lý d a trên máy tính, làm o l n các k thu t qu n lý truy n th ng.
 7. -6- Hình 1.1: S hình thành và phát tri n c a các h th ng h tr qu n tr ngu n l c doanh nghi p D n d n công ngh thông tin ã tr thành công c ch o giúp doanh nghi p t o s chuy n bi n tri t trong cách làm vi c, ti t ki m chi phí, nâng cao ch t lư ng s n ph m cũng như c i thi n áng k quan h v i khách hàng. Quá trình phát tri n c a các h th ng ph n m m h tr cho qu n lý như sau: 1.1.3.1 H th ng Ho ch nh nhu c u nguyên v t li u (Material Requirements Planning - MRP)
 8. -7- i t gi a nh ng năm 1960 v i m c tiêu nâng cao hi u qu trong vi c Ra qu n lý nguyên v t li u mà c th là tìm ra m t phương th c x lý ơn t hàng nguyên v t li u m t cách t t hơn: MRP ưa ra các xu t t i ưu hoá vi c mua hàng b ng cách tính toán l i th i i m có th nh n nguyên v t li u (t nhà cung c p) và th i i m th c s c n s hàng ó cho s n xu t. lư ng hàng c n s n xu t trong m t giai MRP d a trên nhu c u s on (tu n/tháng/quý/năm,…) : nh s lư ng và t t c các nguyên v t li u thành ph n - Xác s n xu t ra lo i hàng ó. - Xác nh các y u t v th i gian. Th i i m c n các nguyên v t li u và các thành ph n trong các công o n c a quá trình s n xu t. lư ng MRP xem xét s nguyên li u tn kho (th c t, s lư ng ang trên ư ng v ), căn c vào lư ng t n kho t i thi u, sau ó xác nh s lư ng th t s c n mua thêm trong th i gian giao hàng (mà nhà cung c p h a h n) nh m áp ng m t cách t i ưu cho s n xu t. MRP ti p t c phát tri n và n giai o n Closed-Loop MRP thì h th ng ơn thu n là ho ch không ch nh v nguyên v t li u, mà còn có m t lo t các ch c năng nhi m v khác. H th ng cung c p các công c nh m ch ra ưu tiên và kh năng cung ng v nguyên v t li u, ng th i h tr vi c l p k ho ch nguyên v t li u cũng như vi c th c hi n k ho ch ó. 1.1.3.2 H th ng Ho ch nh ngu n l c s n xu t (Manufacturing Resource Planning - MRPII) Ho ch nh ngu n l c cho s n xu t là k t qu ti p theo v s m r ng c a ây là m t phương th c ho ch giai o n Closed-Loop MRP. nh ngu n l c giúp các công ty, nhà máy s n xu t có hi u qu . giai o n này h th ng ã
 9. -8- nh t i t ng ơn v , l p k ho ch v tài chính và có th mô ch ra vi c ho ch ph ng kh năng cung ng. H th ng có r t nhi u ch c năng và ư c liên k t v i nhau ch t ch : - L p k ho ch bán hàng - K ho ch s n xu t, k ho ch t ng th nh kh năng cung ng và h - Ho ch nh nhu c u nguyên v t li u, ho ch tr th c hi n kh năng cung ng nguyên v t li u. u ra c a h th ng ư c tích h p th hi n qua các báo cáo như là: - K ho ch kinh doanh - K ho ch mua hàng - Chi phí v n chuy n. - D báo kho hàng, giá tr t n kho. 1.1.3.3 H th ng Ho ch nh ngu n l c doanh nghi p (Enterprise Resource Planning - ERP) n nh ng năm 1990, cùng v i s phát tri n c a công ngh ph n c ng và m ng máy tính, doanh nghi p d a trên c u trúc máy ch - máy tr m (client- server), các h th ng MRP như ng ch cho m t ph n m m m i là ERP. ERP không ch gi i h n trong qu n lý s n xu t mà bao trùm lên toàn b các ho t ng ch c năng chính c a doanh nghi p như k toán, qu n tr nhân l c, kho v n, qu n tr h th ng cung ng, và qu n tr h th ng bán hàng. Th p k 1990 là th i kỳ hoàng kim c a các h th ng ERP, thu hút hàng lo t các hãng ph n m m và nhi u tên tu i ã tr thành huy n tho i trong làng công ngh thông tin th gi i như hãng SAP c a c, Computer Associate, People Soft, JD Edward và Oracle c a M . Các công ty a qu c gia thi nhau tri n khai ERP cho t ng chi nhánh và n i li n các chi nhánh c a h trên toàn
 10. -9- c u. ERP ã tr nên h u hi u n m c m t thùng Coca-Cola ư c xu t ra kh i nhà máy t i Ng c H i, Hà N i (m t trong hàng ngàn nhà máy óng chai Coca-Cola), thì vi c bán thùng coca ó ngay l p t c ã ư c c p nh t vào h th ng máy ch t i i b n doanh c a Coca Cola t i Atlanta, M . Vi c tri n khai này nâng cao hi u qu v m i m t, t năng su t lao n qu n lý chi ng phí và ch t lư ng d ch v khách hàng... 1.1.3.4 H th ng Qu n tr ngu n l c doanh nghi p (Enterprise Resource Management - ERM) Sau th i hoàng kim c a ERP, khi t t c các công ty a qu c gia và i as các công ty khác (t i các nư c phát tri n) u ã tri n khai ERP, u th k 21 này th gi i b t u nói nhi u n bư c phát tri n ti p theo c a ERP là ERM. ERM tuy g n v i ERP v cách vi t nhưng là khái ni m r ng hơn, nó không ph i là m t bư c phát tri n v ch c năng ho c k thu t như MRP phát tri n lên ERP. i v i ERM c n chú ý n “Resource - Ngu n l c” và “Management - Qu n tr ”. ERM th c ch t là m t b công c qu n lý doanh nghi p, mà phân m m ch là m t b ph n, các công c khác có th hoàn toàn mang tính qu n lý như hu n luy n, quy trình nghi p v , qu n tr ,…. Các y u t phi máy tính c a ERM là i m ti n hoá r t quan tr ng
 11. - 10 - Hình 1.2: C u trúc c a h th ng ERM ERM chính là s tích h p các phân h ph n m m ch c năng và nghi p v s n xu t kinh doanh Ph n “nghi p v s n xu t kinh doanh” bao g m qu n lý nhân s , k toán (k toán ph i thu, k toán ph i tr , k toán thanh toán, s cái), qu n lý s n xu t, qu n lý phân ph i, marketing và bán hàng,… Ph n “tích h p” c a h th ng ERP chính là kh năng k t n i các lu ng nghi p ư c hi u như là s th ng nh t, t p trung v l i v i nhau. S tích h p có th d li u và chia s thông tin. ERP tích h p liên k t các qui trình nghi p v . Vài doanh nghi p ã tích h p thành công h th ng ERP cho vi c qu n lý toàn di n. Qui trình tích h p và ng b các nghi p v c a m t công ty trong m t h th ng ư c hi u như là ERM.
 12. - 11 - Hình 1.3: Mô hình h th ng ERM Ngày nay ERP cũng ư c hi u như là ERM, nghĩa là khi nói n ERP ngư i ta liên tư ng ngay n vi c ph n m m và các quy trình ho t ng t o thành m t h th ng ki m soát toàn di n ho t ng doanh nghi p.
 13. - 12 - 1.2 N I DUNG TH C HI N QU N TR NGU N L C DOANH NGHI P B NG PH N M M Nhìn chung, vi c ng d ng ERP h tr cho công tác qu n tr bao g m vi c th c hi n các n i dung sau trên ph n m m ERP: 1.2.1 Qu n tr mua hàng nh kỳ, theo dõi vi c th c Qu n tr k ho ch mua (l p k ho ch mua theo hi n k ho ch,..). Qu n tr cơ s d li u nhà cung c p (các thông tin t ng quát, m t hàng, giá c , chính sách,…): h tr cho vi c ra quy t nh khi l a ch n nhà cung c p cho k ho ch mua hàng. Ghi nh n, theo dõi và ki m soát toàn b các ho t ng c a quy trình mua: l a ch n nhà cung c p, l p ơn t hàng, theo dõi quá trình nh n hàng theo ơn hàng (các khâu ti p nh n, chuy n ki m nh, nh p kho); x lý vi c tr hàng n u phát sinh. Qu n tr các chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng: v n chuy n, b c d , thu nh p kh u,… K t chuy n t ng s li u sang các ph n hành qu n tr kho hàng và qu n tr công n ph i tr . m b o vi c cung ng v t tư úng ti n Theo dõi tình hình t n kho nh m . Th c hi n các th ng kê, truy v n c n thi t. 1.2.2 Qu n tr kho hàng Qu n tr các d li u cơ s có liên quan n h th ng kho: các thông tin v i tư ng lưu kho t ch c h th ng kho; các thông tin có liên quan n
 14. - 13 - (mã s , qui cách, tiêu chu n k thu t, các thông tin ki m soát: gi i h n t n kho cho phép,…). Ti p nh n d li u t các ph n hành qu n tr mua hàng, qu n tr bán hàng; ng ghi nh n các phát sinh tăng, gi m hàng t n kho t các nghi p v t này. X lý các phát sinh v tăng gi m v t tư trong kho theo t ng lo i nghi p v : nh p kho, xu t kho, i u ch nh, i u chuy n (như xu t s n xu t, i u chuy n kho, xu t chi phí,…; nh p bán thành ph m, thành ph m,…; các i u ch nh s lư ng, giá tr ,…). Xác nghi p v nh giá tr xu t kho theo nhi u phương pháp tính khác nhau. Ki m soát tình hình hàng t n kho, qu n tr các h ng m c hàng t n kho cho phép, làm cơ s cho vi c i u ti t và qu n lý hàng hóa v t tư m t cách h p lý, hi u qu theo k ho ch. T ng k t chuy n s li u sang b ph n k toán kho x lý. Th c hi n các th ng kê, truy v n c n thi t. 1.2.3 Qu n tr bán hàng Qu n tr k ho ch i u ph i hàng: t ng h p k ho ch th trư ng, l p các ch tiêu k ho ch có liên quan ( i u ph i v n chuy n t i ưu, kho bãi,…); theo dõi tình hình th c hi n k ho ch. Ghi nh n, theo dõi và ki m soát toàn b các ho t ng c a quy trình i u n nhà phân ph i: ti p nh n ơn hàng x lý; ki m tra kh ph i hàng năng cung ng, tình hình công n , theo dõi h p ng,…; l p phi u ngh xu t hàng, xu t hàng, in hóa ơn,… ng v n chuy n theo t ng hóa ơn: l p h p Qu n tr các h p ng, theo dõi th c hi n h p ng, thanh toán cho h p ng.
 15. - 14 - Qu n tr v m t s lư ng quá trình xu t hàng theo hóa ơn. Ki m soát các chi phí phát sinh (các kho n chi t kh u chính sách, chi t kh u chương trình, chi phí khuy n mãi, chi phí v n chuy n,…). X lý vi c tr hàng. ng s li u sang các ph n hành qu n tr kho hàng và qu n K t chuy n t tr n ph i thu. Th c hi n các truy v n, th ng kê c n thi t. 1.2.4 Marketing Qu n tr các chính sách bán hàng mang tính th i i m (thông qua các chương trình khuy n mãi); các ho t ng marketing (qu ng cáo, tài tr ,…); các ho t ng c ng ng. Theo dõi, c p nh t các phát sinh trong su t th i gian th c hi n chương trình. i v i t ng chương trình. Th c hi n các ghi nh n, phân b chi phí K t chuy n t ng s li u sang các ph n hành có liên quan c a h th ng. n các chương Th c hi n các th ng kê và phân lo i, phân tích liên quan trình. 1.2.5 Qu n tr v n b ng ti n ng các s li u liên quan t ph n hành qu n tr công n ph i Ghi nh n t thu và ph i tr : các nghi p v thu ti n n , chi thanh toán. X lý các phát sinh v thu, chi ti n theo t ng lo i nghi p v (không liên quan n công n ): thu t m ng, thu ký qu ,…; chi chi phí, chi t m ng,…; các nghi p v rút, chuy n ti n,… K t chuy n s li u sang ph n hành k toán t ng h p dư i d ng các nh kho n k toán.
 16. - 15 - H th ng s sách k toán có liên quan: S qu , s ti n g i, s chi ti t các tài kho n ti n,… 1.2.6 Qu n tr ngo i t Qu n tr các d li u có liên quan n ngo i t c a doanh nghi p: danh m c ngo i t , t giá quy i,… nh k ỳ i v i các s dư Th c hi n các nghi p v x lý chênh l ch t giá i v i các s dư v công n b ng ngo i t . ngo i t ; K t chuy n s li u sang ph n hành k toán t ng h p dư i d ng các nh kho n k toán. H th ng s sách và th ng kê có liên quan. 1.2.7 Qu n tr tài s n c nh Qu n tr danh m c các tài s n thi t b t i doanh nghi p: các thông tin v quy cách, thông s k thu t,…; các thông tin v nguyên giá, th i gian kh u hao, t l kh u hao, giá tr còn l i,… Th c hi n các nghi p v k toán v tăng gi m tài s n c nh: mua (ti p nh n t ph n hành mua), thanh lý, ánh giá l i,… nh kỳ, k t chuy n s li u sang ph n hành k Th c hi n tính kh u hao toán t ng h p dư i d ng các nh kho n k toán. H th ng s sách và th ng kê có liên quan. 1.2.8 Qu n tr công n ph i thu Ti p nh n d li u t các ho t ng bán hàng và t ng ghi nh n các phát sinh tăng, gi m công n ph i thu t các nghi p v này. X lý các phát sinh v tăng, gi m n ph i thu khác. X lý nghi p v thu ti n n .
 17. - 16 - Qu n lý công n chi ti t theo t ng hóa ơn, theo dõi tu i n , h n m c n . Trên cơ s ó, có th cho ra ánh giá tình hình th c hi n nghĩa v v thanh toán i v i t ng khách hàng. L p k ho ch ki m soát vi c thu ti n n . K t chuy n s li u cho ph n hành k toán v n b ng ti n và k toán t ng h p. H th ng s sách k toán và báo cáo có liên quan. 1.2.9 Qu n tr công n ph i tr Ti p nh n d li u t các ho t ng mua hàng và t ng ghi nh n các phát sinh tăng, gi m công n ph i tr t các nghi p v này. X lý các phát sinh v tăng, gi m n ph i tr khác. X lý nghi p v thanh toán cho ngư i bán. Qu n lý công n chi ti t theo t ng hóa ơn, theo t ng h p ng; theo dõi tu i n , h n m c n . L p k ho ch thanh toán cho nhà cung c p. K t chuy n s li u cho ph n hành k toán v n b ng ti n và k toán t ng h p. H th ng s sách k toán và báo cáo có liên quan. 1.2.10 K toán t ng h p Qu n tr h th ng tài kho n k toán: m thêm tài kho n, th c hi n các ch nh s a cho phép,… Ghi nh n các phát sinh kinh t hàng ngày c a doanh nghi p dư i d ng các nh kho n k toán. H u h t vi c ghi nh n ư c th c hi n t ng d a vào phát sinh các ph n hành khác.
 18. - 17 - Cho phép th c hi n các nghi p v i u ch nh, phân b k t chuy n,… dư i d ng các nh kho n k toán. Ki m soát toàn di n tình hình tài s n, ngu n v n doanh thu, chi phí c a doanh nghi p (b ng cân i s phát sinh, s cái, các báo cáo doanh thu, i k toán, lưu chuy n ti n t ; các phân chi phí; k t qu kinh doanh; cân tích tài chính,…). 1.3 HI U QU NG D NG C A CÔNG TÁC QU N TR NGU N L C DOANH NGHI P B NG PH N M M Vi c ng d ng ERP vào qu n lý các ngu n l c doanh nghi p ã ư c các t p oàn, các công ty a qu c gia trên th gi i th c hi n t lâu, i u này c bi t quan tr ng khi quy mô doanh nghi p ngày càng l n. T i Vi t Nam, s c ép c nh tranh sau khi gia nh p WTO là r t l n và bu c các doanh nghi p ph i t “ i u ch nh mình” trong ó nâng cao hi u qu n lý b ng vi c ng d ng ERP là bi n pháp h t s c c n thi t. Hi u qu to l n mà ERP mang l i trong vi c nâng cao hi u qu qu n lý như sau: 1.3.1 Chu n hóa, c i ti n quy trình nghi p v ơn thu n ghi nh n các giao d ch, nghi p v phát sinh mà ERP không ch nó tham gia m t cách sâu r ng vào ho t ng công ty thông qua vi c h i v i t ng bư c trong tr th c hi n tác nghi p c a nhân viên, phòng ban các quy trình nghi p v (quy trình mua hàng, quy trình s n xu t, quy trình bán hàng, quy trình thanh toán,…). Ví d : Trong quy trình mua hàng, v i công o n l a ch n nhà cung c p, ERP s h tr cung c p các thông tin v giá, th i gian giao hàng, i u kho n thanh toán…c a các nhà cung c p i v i nh ng m t hàng c n mua.
 19. - 18 - ây là nh ng thông tin h t s c c n thi t cho vi c l a ch n nhà cung c p t t nh t (giá r , th i gian giao hàng và i u kho n thanh toán phù h p). Bên c nh vi c cung c p thông tin h tr th c hi n các bư c trong quy trình, ERP còn h tr ki m soát vi c th c hi n quy trình, m b o các bư c công vi c ư c th c hi n theo trình t nh t nh. Ví d : Quy trình mua hàng như sau: Yêu c u mua hàng L a ch n nhà cung c p t hàng Ki m nh ch t lư ng hàng hóa Nh p kho Hình 1.4: Quy trình mua hàng u b ng vi c các phòng ban có nhu c u l p Yêu Quy trình mua hàng b t c u mua hàng g i n phòng cung ng. Trên cơ s ó phòng cung ng ti n hành L a ch n nhà cung c p và t hàng. Nhà cung c p giao hàng, phòng ki m soát ch t lư ng ti n hành Ki m nh ch t lư ng hàng hóa. ư c Nh p kho. Hàng hóa sau ó s Các bư c l p Yêu c u mua hàng, L a ch n nhà cung c p, t hàng, Ki m nh ch t lư ng hàng hóa, Nh p kho u ư c th c hi n trên ERP và ph i theo úng trình t . H th ng s không cho phép th c hi n nh p kho khi
 20. - 19 - chưa th c hi n các bư c trư c ó ho c nhân viên không th th c hi n t hàng n u chưa có Yêu c u mua hàng t các phòng ban và thao tác L a ch n nhà cung c p trên h th ng. Qua phân tích trên, ta nh n th y ERP có quan h m t thi t v i quy trình ho t ng c a doanh nghi p, quy trình ho t ng và quy trình th c hi n ng nh t. Do ó, tri n khai ng d ng ERP là m t cơ h i trên ERP ph i cho doanh nghi p rà soát l i toàn di n quy trình, h n ch các khuy t i m ang t n t i trong quy trình ho t ng. Bên c nh ó, khi ng d ng ERP, ư c th a hư ng các quy trình chu n c a ph n m m. N u doanh nghi p s ng d ng các h th ng ã ư c tri n khai thành công cho nhi u doanh ư c th a hư ng các quy trình ho t nghi p trên th gi i, công ty s ng tiên ti n, ây s là cơ h i l n cho doanh nghi p nâng t m qu n lý. 1.3.2 Ki m soát quy trình ho t ng s n xu t kinh doanh Hi n nay, m t trong nh ng v n gây “ au u” cho nhà qu n lý là vi c nhân viên không tuân th các quy trình, quy ch ho t ng c a doanh ng ã ư c ban hành c th nghi p. M c dù các quy trình, quy ch ho t b ng văn b n nhưng làm sao nhân viên tuân th tuy t i luôn là v n mà các nhà qu n lý quan tâm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2