intTypePromotion=1

Đề thi HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT An Giang

Chia sẻ: Hoàng Văn Thành | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
65
lượt xem
1
download

Đề thi HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT An Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kì thi HK 1 là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh. Dưới đây là Đề thi HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 của Sở GD&ĐT An Giang giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT An Giang

  1. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I AN GIANG Môn : TOÁN LỚP 12 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Năm học 2017­2018 (Đề thi gồm 04 trang) Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề  Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD/ Phòng. . . .  . . . .. . . . . . . . . . Câu 1. Trong các hàm số sau đây hàm số nào có hoành độ điểm cực đại bé hơn hoành độ điểm cực  tiểu? A. . B. .  C. . D.  Câu 2. Cho hàm số  có đạo hàm trên khoảng . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau  A.  Nếu  với mọi  thuộc  thì hàm số đồng biến trên . B. Nếu  với mọi  thuộc  thì hàm số đồng biến trên . C. Nếu  với mọi  thuộc  thì hàm số đồng biến trên . D. Nếu  với mọi  thuộc  thì hàm số đồng biến trên . Câu 3. Tính đạo hàm của hàm số  với . A. . B. .    C. .    D.  Câu 4.  Đồ thị ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây: A.  . B. . C. . D. . Câu 5. Tìm điều kiện của  để . A. . B. . C. . D. . Câu 6. Tìm nghiệm của phương trình  A. . B.  C.  D.  Câu 7. Mặt cầu bán kính  nội tiếp trong một hình lập phương. Hãy tính thể tích  của hình lập  phương đó. A. . B.  C. . D. .  Câu 8. Rút gọn biểu thức  A.  . B. . C. . D. . Câu 9. Để vẽ biểu diễn một hình chóp tứ giác đều trên giấy cần tối thiểu bao nhiêu nét khuất? A. Hai nét khuất. B. Ba nét khuất. C. Một nét khuất. D. Không cần nét khuất. Câu 10. . Biết  . Tính  A.  . B. . C. . D. . Câu 11. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số . A. Tiệm cận đứng ; tiệm cận ngang .   B. Tiệm cận đứng ; tiệm cận ngang . C. Tiệm cận đứng ; tiệm cận ngang .       D. Tiệm cận đứng ; tiệm cận ngang . Câu 12.  Một cái nón lá có đường kính của vành nón là 50 cm. chiều cao bằng 25 cm. Hỏi hình nón  có diện tích xung quanh bằng bao nhiêu? A. 625. B. . C. . D. . Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán 12 mã đề 001 trang 1
  2. Câu 13.  Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là  SAI ?  A.  đạt cực tiểu tại . B.  đạt cực đại tại . C.  có giá trị cực tiểu là . D.  có giá trị cực đại là . Câu 14. Hình chóp tam giác có  từng đôi một vuông góc nhau.  Biết độ dài ba cạnh  lần lượt là  . Tính thể tích của khối chóp . A.  . B. . C. . D. . Câu 15. Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị  nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . A.  . B. . C. . D. . Câu 16. Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số với  là các số thực. Mệnh đề nào sau  đây đúng? A. . B. . C. . D. . Câu 17. Cho hàm số  có đạo hàm đến cấp hai trên khoảng  chứa . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau. A.  Nếu  thì  là điểm cực tiểu. B. Nếu  thì  là điểm cực tiểu. C. Nếu  thì  là điểm cực đại. D. Nếu  thì  là điểm cực đại. Câu 18. Rút gọn biểu thức . A. . B. . C. . D. . Câu 19. Hình lập phương có thể tích bằng 3. Tính tổng diện tích  các mặt của hình lập phương đó. A. . B. . C.  D. . Câu 20. Tìm tập xác định của hàm số  A.  B. . C. . D. . Câu 21. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, cạnh bên  vuông góc với đáy. Biết . Tính thể tích  khối chóp . A. . B. . C. . D. . Câu 22. Tìm một biểu thức sau khi rút gọn ta được kết quả bằng . A.  B. . C. . D. . Câu 23. Một hình chóp ngũ giác đều có bao nhiêu mặt và bao nhiêu cạnh? A. 5 mặt và 8 cạnh. B. 6 mặt và 8 cạnh. C. 5 mặt và 10 cạnh. D. 6 mặt và 10  cạnh. Câu 24. Tính giá trị của biểu thức . A. . B. . C. . D. . Câu 25.  Cho một khối trụ  có đường kính của đáy bằng với chiều cao và có thể  tích bằng. Tính  chiều cao của khối trụ. A. . B. . C. . D. . Câu 26. Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 8, diện tích đáy bằng diện tích mặt cầu có bán  kính bằng 2. Tính thể tích  của khối trụ đó. Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán 12 mã đề 001 trang 2
  3. A. . B. . C. . D. . Câu 27. Hàm số  liên tục trên khoảng , biết đồ thị của hàm số  trên như hình vẽ bên. Tìm  số cực trị của hàm số   trên . A. 1. B. 2. C.  3. D. 4. Câu 28. Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số . A. . B. . C.  D. . Câu 29. Cho phương trình . Bằng cách đặt  ta thu được phương trình nào sau đây? A. . B.  C. .     D. . Câu 30. Một người gửi tiền tiết kiệm với lãi suất 7,5% một năm và lãi suất hằng năm được nhập  vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được cả vốn lẫn lãi gấp đôi số tiền ban đầu? A. 9 năm. B. 10 năm. C. 7 năm. D. 8 năm. Câu 31. Khối hộp chữ nhật  có độ dài lần lượt là . Tính thể tích của khối chóp . A.  B. . C. . D. . Câu 32. Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Kết luận  nào sau đây là đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng . C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và nghịch biến trên . D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng . Câu 33. Cho ba số dương . Tìm mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau đây. A.  . B.  C. . D. . Câu 34. Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước và đi qua một điểm cho trước không nằm trên  mặt phẳng chứa đường tròn đó là A. 1 B. 0. C. 2. D. vô số. Câu 35. Tìm nghiệm của phương trình  A.  B.  C.                 D.  Câu 36. Cho hình hộp . Gọi  là giao điểm của  và ,  lần lượt là trung điểm của . Tỉ số thể tích của  khối chóp  và khối hộp . A.  B. . C. . D. . Câu 37. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên . A.  . B. . C. . D. . Câu 38. Cho hình nón có đáy là đường tròn có đường kính  chiều cao 15. Mặt phẳng vuông  6 P 15 góc với trục cắt hình nón theo giao tuyến là một đường tròn như  hình vẽ. Tính thể  tích của   9 khối nón có chiều cao bằng 6.  A.  . B. . O 10 C. . D. . Câu 39. Biết đồ thị  của hàm số  luôn cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biệt . Tìm giá trị của tham số  để độ dài đoạn  ngắn  nhất. A. . B. . C. . D. . Câu 40. Cho phương trình . Biết phương trình có hai nghiệm là . Tính tích . A. . B. . C. . D.  Câu 41. Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình   có sáu nghiệm phân biệt.  Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán 12 mã đề 001 trang 3
  4. A. . B. . C. . D. . Câu 42. Cho hai số thực  bất kỳ thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của . A.   B.  C.  D.  Câu 43. Số nghiệm của phương trình là  A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 44. Rút gọn biểu thức .     A. .        B. .     C.         D. . Câu 45. Phương trình  có hai nghiệm là  Hãy tính . A. . B. . C. . D. . Câu 46. Cho hàm số  có đạo hàm trên  và . Biết rằng , khẳng định nào sau đây có thể xảy ra? A. . B. . C. . D. . Câu 47. Cho hàm số . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau. A. Hàm số chỉ có một cực đại. B. Hàm số không có cực trị. C. Hàm số có một cực đại và một cực tiểu. D. Hàm số chỉ có một cực tiểu. Câu 48. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là  A. đường thẳng .       B. trục tung.       C. đường thẳng . D. đường thẳng . Câu 49. Cho hàm số  xác định trên và có đạo hàm  . Mệnh đề nào sau đây SAI? A. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị. B. Trên khoảng hàm số đồng biến. C. Đồ thị hàm số có một điểm cực tiểu. D. Trên khoảng  hàm số nghịch biến. Câu 50. Cắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên  mặt phẳng ta được một nửa hình tròn có diện tích bằng 1. Hỏi hình nón đó có bán kính của đường  tròn đáy bằng bao nhiêu? A. . B.  . C. . D. .                        ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hết ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ề1 B A C B D D C D D D B B C A D C A A C B C C D D B C B D D B D B C A B C A A B B C A C D B C C B A B Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán 12 mã đề 001 trang 4
  5. Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán 12 mã đề 001 trang 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2