intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học môn Hóa học khối A 2009 - THPT Chuyên Hưng Yên (Mã đề 091)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
112
lượt xem
98
download

Đề thi thử đại học môn Hóa học khối A 2009 - THPT Chuyên Hưng Yên (Mã đề 091)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa học khối a 2009 - thpt chuyên hưng yên (mã đề 091)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Hóa học khối A 2009 - THPT Chuyên Hưng Yên (Mã đề 091)

  1. Trư ng THPT Chuyên Hưng Yên Đ THI TH ĐH & CĐ THÁNG 4 NĂM 2009 Môn: HÓA H C- KH I A Th i gian làm bài: 90 phút ( Không k th i gian giao đ ) M· ®Ò thi: 091 (Đ thi có 4 trang ) I.PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đ n câu 40) 1. Cho sơ đ : A1 A2 A3 CH4 C2H2 A4 A5 CH4 A6 A4 C2H6O Bi t A1, A4 đ u có kh năng ph n ng đư c v i AgNO3 /NH3. A2, A5, A6 l n lư t là : A. C4H4; CH3COONa; CH3COOC2H3. B. CH3COOH; C3H8; C2H4. C. CH3COONH4; CH3COONa; CH3CHO. D. C4H6; CH3COONa; CH3COOC2H3.* 2.§Ó b¶o qu¶n dung dÞch Fe2(SO4)3, tr¸nh hiÖn t−îng thuû ph©n, ng−êi ta th−êng nhá v o dung dÞch v i giät: a. dd NH3 b. dd NaOH c. dd H2SO4 * d. dd BaCl2 3. Cho các h p ch t h u cơ sau: Glucozơ, Saccarozơ, Fructozơ, Tinh b t, Glyxerol. Có bao nhiêu ch t KHÔNG tham gia ph n ng tráng b c? A. 1 ch t B. 2 ch t C. 3 ch t* D. 4 ch t 4. Đi n phân 100ml dung d ch CuSO4 0,2M v i cư ng đ I=9,65A. Tính kh i lư ng Cu bám bên catot sau kho¶ng th i gian đi n phân t1 =200s và t2 =500s (gi¶ thiÕt hi u su t ®iÖn ph©n là 100%) A.0,32g ; 0,64g B.0,64g ; 1,28g* C.0,64g ; 1,6g D.0,32g ; 1,28g 5. Cho dung d ch ch a a mol NaHCO3 vào dung d ch ch a b mol Ba(OH)2. Sau khi ph n ng xong l c b k t t a, dung d ch nư c l c thu đư c ch a ch t gì n u b < a < 2b A.NaHCO3, Ba(HCO3)2 B. NaHCO3, Na2CO3 C. NaOH, Ba(OH)2 D.NaOH, Na2CO3* 6. Th y phân h p ch t C3H5Cl3 b ng dung d ch NaOH, k t qu thu đư c bao nhiêu h p ch t h u cơ đơn ch c. A. 1.* B. 2 C.3 D. 4 7. Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol no, m ch h X c n v a đ 5,6 lít oxi (đktc). X cùng v i axit HOOCC6H4COOH là 2 monome đư c dùng đ đi u ch polime, làm nguyên li u s n xu t tơ: A. Nilon-6,6 B. Capron C. Lapsan* D. Enang. 8. Nguyªn tè H chñ yÕu cã hai ®ång vÞ 1H v 2H . Nguyªn tè O cã 3 ®ång vÞ 16O , 17O , 18O Sè ph©n tö H2O t¹o ra tõ c¸c lo¹i ®ång vÞ trªn cña 2 nguyªn tè l : A. 3 B. 6 C. 9* D. 12 9. H n h p khí X g m hidrocacbon A và H2 dư có d X / H 2 = 4,8 . Cho X qua Ni nung nóng đ n ph n ng hoàn toàn đư c h n h p Y có d Y / H 2 = 8 . Công th c A là : A. C3H4* B. C2H2 C. C2H4 D. C4H6. 10. Hoà tan 20,8 gam h n h p b t g m FeS, FeS2, S b ng dung d ch HNO3 đ c nóng dư thu đư c 53,76 lít NO2 (s n ph m kh duy nh t, đkC. và dung d ch A. Cho dung d ch A tác d ng v i dung d ch NaOH dư, l c l y toàn b k t t a nung trong không khí đ n kh i lư ng không đ i thì kh i lư ng ch t r n thu đư c là: A. 16 gam* B. 9 gam C. 8,2 gam D. 10,7 gam 11. Đun etylen glicol v i h n h p g m ba axit (axit axetic, axit fomic và axit propionic)có H2SO4 đ c làm xúc tác. Có th thu đư c t i đa bao nhiêu este đa ch c ? A. 8. B. 6.* C. 4. D. 10. 12. Cho 11,2 gam hh Cu v kim lo¹i M t¸c dông víi dd HCl d− thu ®−îc 3,136 lit ( ®ktc ). Còng l−îng hh n y cho t¸c dông hÕt víi dd HNO3 lo ng thu ®−îc 3,92 lit ( ®ktc ) khÝ NO ( s¶n phÈm khö duy nhÊt ) . Kim lo¹i M l : A. Mg B. Fe C. Mg hoÆc Fe * D. Mg hoÆc Zn. 13.Có các ch t sau: 1. magie oxit 2. cacbon 3. kali hiđroxit 4. axit flohiđric 5. axit clohiđric Silic đioxit ph n ng v i t t c các ch t trong nhóm nào sau đây? A. 1, 2, 3, 4* B. 1, 2, 3, 4, 5 C. 1, 2, 3, 5 D. 1,3, 4, 5 14. Thu phân các h p ch t sau trong môi trư ng ki m: 1. CH3 – CHCl2 2. CH3 – COO – CH = CH-CH3 3. CH3 – COOCH2 – CH = CH2 4. CH3 – CH2 – CCl3 5. (CH3 – COO)2CH2. Nh ng ch t sau khi th y phân trong môi trư ng ki m cho s n ph m có ph n ng tráng b c là: A. 1, 2, 4, 5. B. 1, 3, 5 C. 1, 2, 5* D. 1, 2, 4 15. Cho c¸c chÊt : ancol etylic ; glixerol ; axit focmic ; axit acrylic; phenol ; an®ehit axetic; axeton. §Æt a l sè chÊt cã p− víi Na ; b l sè chÊt cã p− víi NaOH ; c l sè chÊt cã p− víi dd Br2 ; d l sè chÊt cã p− víi AgNO3 / NH3 ; e l sè chÊt cã p− víi Cu(OH)2 trong ®iÒu kiÖn th−êng ; Gi¸ trÞ cña a,b,c,d,e lÇn l−ît l : A. 5, 3, 3, 2, 3 B. 5, 3, 4, 2, 3* C. 5, 3, 3, 2, 1 D. 5, 3, 4, 2, 2 Trang 1/4 - Mã đ thi 091
  2. 16.Cho các dung d ch: dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd Na2CO3, dd Ba(OH)2, dd NaNO3, dd NH4NO3, dd Cu(NO3)2, dd KHSO4, dd NaCl. Dãy g m các dung d ch làm quỳ tím đ i sang màu đ là: A. dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 , dd Na2CO3. B. dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 , dd NaCl C. dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 , Ba(OH)2 D.dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 ,dd Cu(NO3)2, dd KHSO4. * 17. Xem các ch t: (I): CH3COONa; (II): ClCH2COONa; (III): CH3CH2COONa; (IV): NaCl. So sánh s th y phân c a các dung d ch cùng n ng đ mol/l c a các mu i trên. A. (I) < (II) < (III) < (IV) B. (IV) < (III) < (II) < (I) C. (IV) < (II) < (I) < (III) * D. (IV) < (II) < (III) < (I) 18. Cho 20,7 gam h n h p CaCO3 và K2CO3 ph n ng h t v i dung d ch HCl dư, thu đư c khí Y. S c toàn b khí Y t t vào dung d ch ch ch a 0,18 mol Ba(OH)2, thu đư c m gam k t t a. H i m có giá tr trong kho ng nào: A. 35,46 ≥ m > 29,55* B. 30,14 ≥ m > 29,55 C. 35,46 ≥ m ≥ 30,14 D.40,78 ≥ m > 29,55 19. Cho ch t vô cơ X tác d ng v i m t lư ng v a đ dung d ch KOH, đun nóng, thu đư c khí X1 và dung d ch X2. Khí X1 tác d ng v i m t lư ng v a đ CuO nung nóng, thu đư c khí X3, H2O, Cu. Cô c n dung d ch X2 đư c ch t r n khan X4 (không ch a clo). Nung X4 th y sinh ra khí X5 ( M=32đvC). Nhi t phân X thu đư c khí X6 (M= 44đvC) và nư c. Các ch t X1, X3, X4, X5, X6 l n lư t là: A. NH3 ; NO ; KNO3 ; O2 ; CO2 B. NH3 ; N2 ; KNO3 ; O2 ; N2O* C. NH3 ; N2 ; KNO3 ; O2 ; CO2 D. NH3 ; NO ; K2CO3 ; CO2 ; O2. 20. Trong các công th c nghi m (công th c nguyên): (CH2O)n; (CHO2)n; (CH3Cl)n; (CHBr2)n; (C2H6O)n; (CHO)n; (CH5N)n thì công th c nào mà CTPT ch có th là CTĐGN? A. (CH3Cl)n; (C2H6O)n B. (CH2O)n; (CH3Cl)n; (C2H6O)n C. (CH3Cl)n; (CHO)n; (CHBr2)n D. (C2H6O)n; ; (CH3Cl)n; (CH5N)n * 21. A là ch t h u cơ có thành ph n nguyên t là C, H, O và Cl. Kh i lư ng mol phân t c a A là 122,5 gam. T l s mol c a C, H, O, Cl l n lư t là 4 : 7 : 2 : 1. Đem th y phân A trong dung d ch xút thì thu đư c hai ch t có th cho đư c ph n ng tráng gương. A là: A. HCOOCH2CH(Cl)CHO B. HCOOCH=CH2CH2Cl C. HOC-CH2CH(Cl)OOCH D. HCOO-CH(Cl)CH2CH3* 22. Hoà tan hoàn toàn FeS2 vào c c ch a dung d ch HNO3 loãng đư c dung d ch X và khí NO thoát ra. Thêm b t Cu dư và axit sunfuric vào dung d ch X, đư c dung d ch Y có màu xanh, nhưng không có khí thoát ra. Các ch t tan có trong dung d ch Y là: A. Cu(NO3)2 ; Fe(NO3)3 ; H2SO4. B. Cu(NO3)2 ; Fe(NO3)2 ; H2SO4. C. CuSO4 ; Fe2(SO4)3 ; H2SO4. D. CuSO4 ; FeSO4 ; H2SO4.* 23. A là m t este có công th c phân t C16H14O4. M t mol A tác d ng đư c v i b n mol NaOH. Mu i natri thu đư c sau ph n ng xà phòng hóa n u đem đ t cháy ch thu đư c CO2 và xôđa. A có c u t o đ i x ng. A là: A. Este c a axit sucxinic (HOOCCH2CH2COOH) v i phenol B. Este c a axit malonic (HOOCCH2COOH) v i m t phenol thư ng và m t Cresol (Metylphenol) C. Este c a axit oxalic v i hai cresol (CH3C6H4OOC-COOC6H4CH3)* D.C A., B, C. 24. Có hai ng nghi m, m t ng đ ng dung d ch Na2SO4, m t ng đ ng dung d ch Na2CO3. Ch dùng 1 hóa ch t trong s các hóa ch t sau: dung d ch HCl, dung d ch BaCl2, dung d ch NaHSO4, dung d ch NaHSO3, dung d ch AlCl3 thì s hóa ch t có th phân bi t hai dung d ch trên là A. 5 B. 2 C. 4 D. 3* 25. Cho 0,04 mol b t Fe vào m t bình ch a dung d ch cã 0,08 mol HNO3 th y thoát ra khí NO. Khi ph n ng hoàn toàn cô c n bình ph n ng thì kh i lư ng ch t r n thu đư c b ng: A. 5,96 gam * B. 3,60 gam C. 4,84 gam D. 7,2 gam 26. Thu phân h p ch t H2N CH2 CO NH CH CO NH CH CO NH CH2 COOH CH2 COOH CH2 C6H5 thu đư c các aminoaxit A. H2N-CH2-COOH; H2N-CH(CH2-COOH)-CO-NH2 và H2N-CH(CH2-C6H5)-COOH B. H2N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH và C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH.* C. H2N-CH2-COOH; H2N-CH2-CH(NH2)-COOH và C6H5-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH; HOOC-CH(NH2)-COOH và C6H5-CH(NH2)-COOH. 27. Ph n ng este hóa gi a axit axetic v i ancol etylic t o etyl axetat và nư c có h ng s cân b ng liên h đ n n ng đ mol/l c a các ch t trong ph n ng lúc đ t tr ng thái cân b ng là Kc = 4. N u 1 lít dung d ch ph n ng lúc đ u có ch a a mol CH3COOH và a mol CH3CH2OH, thì khi ph n ng đ t tr ng thái cân b ng, s thu đư c bao nhiêu mol s n ph m trong 1 lít dung d ch? A.2a/3 mol CH3COOCH2CH3; 2a/3 mol H2O* B. a/3 mol CH3COOCH2CH3; a/3 mol H2O C.2a/3 mol CH3COOCH3; 2a/3 mol H2O D.0,25a mol CH3COOCH2CH3; 0,25a mol H2O 28. Nguyªn tè R l phi kim thuéc nhãm A trong b¶ng tuÇn ho n. TØ lÖ gi÷a phÇn tr¨m nguyªn tè R trong oxit cao nhÊt v phÇn tr¨m R trong hîp chÊt khÝ víi hi®ro b»ng 0,5955. Cho 4,05g mét kim lo¹i M ch−a râ ho¸ trÞ t¸c dông hÕt víi ®¬n chÊt R th× thu ®−îc 40,05g muèi. C«ng thøc cña muèi cã thÓ l : A. CaCl2 B. Al2S3 C. MgBr2 D. AlBr3* 29. Mét b×nh kÝn dung tÝch 1,0 lit chøa 1,5 mol H2 v 1,0 mol N2 (cã chÊt xóc t¸c v ë nhiÖt ®é thÝch hîp). ë tr¹ng th¸i c©n b»ng cã 0,2 mol NH3 ®−îc t¹o th nh. Muèn hiÖu suÊt ®¹t 25 % cÇn ph¶i thªm v o b×nh bao nhiªu mol N2? A. 0,83* B. 1,71 C.2,25 D. K t qu khác 30. Hoà tan hoàn toàn 9,94 gam h n h p Al, Fe, Cu trong dung d ch HNO3 loãng dư, th y thoát ra 3,584 lít khí NO ( đktc ; là s n ph m kh duy nh t). T ng kh i lư ng mu i t o thành là: A. 29,7g. B. 37,3g C. 39,7g* D.27,3g Trang 2/4 - Mã đ thi 091
  3. 31.H n h p A g m 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro. Nung nóng h n h p A m t th i gian, có m t ch t xúc tác Ni, thu đư c h n h p hơi B g m h n h p các ancol, các anđehit và hiđro. T kh i hơi c a B so v i He b ng 95/12. Hi u su t anđehit metacrylic đã tham gia ph n ng c ng hiđro là: A. 100% B. 80% * C. 70% D. 65% 32. Có dung d ch X g m (KI và m t ít h tinh b t). Cho l n lư t t ng ch t sau: O3, Cl2, H2O2, FeCl3, AgNO3 tác d ng v i dung d ch X. S ch t làm dung d ch X chuy n sang màu xanh là A. 4 ch t* B. 6 ch t C. 5 ch t D. 3 ch t 33. A là m t ch t h u cơ m ch không nhánh ch a m t lo i nhóm ch c mà mu i natri c a nó khi đem nung v i vôi tôi xút thì thu đư c khí metan. B là m t ancol m ch h mà khi cho a mol B tác d ng h t v i Na thì thu đư c a/2 mol H2. a mol B làm m t màu v a đ dung d ch có hòa tan a mol Br2. Đ t a mol B thu đư c 3a mol CO2. A tác d ng B thì thu đư c m t h p ch t h u cơ đa ch c X. X là ch t nào? A. CH3COOCH2CH2CH2OOCCH3 B. CH3CH2CH2OOCCH2COOCH2CH2CH3 C. CH3COOCH2CHCHOOCCH3 D. CH2CHCH2OOCCH2COOCH2CHCH2 * 34. X phßng ho¸ 100g chÊt bÐo cã chØ sè axit b»ng 7 cÇn a gam dd NaOH 25%, thu ®−îc 9,43g glyxeryl v b gam muèi natri. Gi¸ trÞ cña a v b l : A. 49,2g v 103,37g B. 49,2g v 103,145g C. 51,2g v 103,145g * D. 51,2g v 103,37g 35. Hai nguyên t A và B đ ng k ti p nhau trong cùng m t chu kì c a b ng tu n hoàn, có t ng s đơn v đi n tích h t nhân là 23, s đơn v đi n tích h t nhân c a B l n hơn A . K t lu n nào sau đây v A và B là không đúng? A. Tính kim lo i c a A m nh hơn B. B. C u hình electron c a A không có electron đ c thân nào * C. A, B thu c chu kì 3 trong b ng tu n hoàn D. C u hình electron c a B không có electron đ c thân 36. Mô t hi n tư ng nào dư i đây là không chính xác? A. Đun nóng dung d ch lòng tr ng tr ng th y hi n tư ng đông t l i, tách ra kh i dung d ch. B. Tr n l n lòng tr ng tr ng, dung d ch NaOH và m t ít CuSO4 th y xu t hi n màu đ đ c trưng.* C. Nh vài gi t axit nitric đ c vào dung d ch lòng tr ng tr ng th y k t t a màu vàng. D. Đ t cháy m t m u lòng tr ng tr ng th y xu t hi n mùi khét như mùi tóc cháy. 37. Cho ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O BiÕt khi c©n b»ng tØ lÖ sè mol gi÷a N2O v N2 l 3 : 2, h y x¸c ®Þnh tØ lÖ mol nAl : n N O : n N trong sè c¸c kÕt qu¶ sau: 2 2 A. 44:6:9 B. 46:9:6 C. 46:6:9 D. 44:9:6* 38.S đ ng phân c u t o c a C4H11N và C3H7Cl l n lu t là : A. 8 và 3 B. 7 và 2 C. 8 và 2* D.7 và 3 39. Hoaø tan 23,6 gam hoãn hôïp goàm 2 axit cacboxylic vaøo nöôùc thu đư c dd A Chia A thaønh 2 phaàn baèng nhau. Cho phaàn thöù nhaát phaûn öùng vôùi dd AgNO3 / NH3 d− thu ñöôïc 21,6 gam baïc kim loaïi. Phaàn thöù 2 ñöôïc trung hoaø hoaøn toaøn bôûi 200 ml dung dòch NaOH 1M. Vaâïy coâng thöùc cuûa 2 axit trong hoãn hôïp laø: A. Axit focmic và axit axetic B. Axit focmic v à axit propionic C. Axit focmic và axit oxalic D. Axit focmic và axit acrylic* 40. Th c hi n ph n ng nhi t nhôm m gam h n h p A g m Al, Fe2O3 đư c h n h p B ( H = 100%). Chia B thành 2 ph n b ng nhau. Hoà tan ph n 1 trong H2SO4 loãng dư, thu đư c 1,12 lít khí (đktc). Hoà tan ph n 2 trong dung d ch NaOH dư thì kh i lư ng ch t không tan là 4,4 gam. Giá tr c a m b ng: A. 6,95g. B. 13,9g.* C. 8,42g. D. 15,64g. II.PH N RIÊNG( 10 câu) Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n ( Ph n A ho c ph n B) A.Theo chương trình Chu n (T câu 41 đ n câu 50) 41. Xét các ch t: (I): Amoniac; (II): Anilin; (III): Metylamin; (IV): ðimetylamin; (V): ðiphenylamin; (VI): Nư c ð m nh tính bazơ các ch t tăng d n như sau: A. (VI) < (I) < (III) < (IV) < (II) < (V) B. (V) < (II) < (VI) < (I) < (III) < (IV) C. (VI) < (V) < (II) < (I) < (III)
  4. 47.Trong nư c ng m thư ng t n t i d ng ion trong s t (II) hiđrocacbonat và s t (II) sunfat. Hàm lư ng s t trong nư c cao làm cho nư c có mùi tanh, đ lâu có màu vàng gây nh hư ng x u đ n s c kh e c a con ngư i nên c n ph i lo i b . Ta có th dùng các phương pháp nào sau đây đ lo i b s t ra kh i nư c sinh ho t ? A. S c clo vào b nư c m i hút t gi ng khoan lên v i li u lư ng thích h p.(2) B. Dùng giàn phun mưa ho c b tràn đ cho nư c m i hút t gi ng khoan lên đư c ti p xúc nhi u v i không khí r i l ng,l c.(1) * C. S c không khí giàu oxi vào nư c m i hút t gi ng khoan lên.(3) D. (1),(2),(3) đúng 48. (X) là h p ch t h u cơ có công th c phân t C5H11O2N. Đun X v i dd NaOH thu đư c m t h n h p ch t có công th c phân t o C2H4O2NNa và ch t h u cơ (Y), cho hơi (Y) qua CuO/t thu đư c ch t h u cơ (Z) có kh năng cho ph n ng tráng gương. Công th c c u t o c a (X) là: A. CH3(CH2)4NO2 B. NH2 - CH2 - COO - CH(CH3)2 C. NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3 * D. H2N - CH2 - CH2 - COOC2H5 49. Cho m t lu ng khí CO đi qua ng s đ ng 0,04 mol h n h p X g m FeO và Fe2O3 đ t nóng. K t thúc thí nghi m, thu đư c h n h p Y g m 4 ch t, n ng 4,784 gam. Khí đi ra kh i ng s đư c h p th vào dung d ch Ca(OH)2 dư thì thu đư c 4,6 gam k t t a. Ph n trăm kh i lư ng c a FeO trong X là: A. 10,40% B. 13,04%* C. 89,60% D. 86,96% 50. Ch t X (C8H14O4) tho mãn sơ đ các ph n ng sau: a) C8H14O4 + 2NaOH → X1 + X2 + H2O. b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 c) nX3 + nX4 → Nilon-6,6 + nH2O d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O Công th c c u t o c a X (C8H14O4 ) là A. HCOO(CH2)6 OOCH B. CH3OOC(CH2)4COOCH3 C. CH3OOC(CH2)5COOH D. CH3CH2OOC(CH2)4COOH* B.Theo chương trình Nâng cao(T câu 51 đ n câu 60). 51. Dãy mu i nitrat vào dư i đây khi b nhiÖt ph©n cho s n ph m là oxit kim lo i ,NO2 và O2 A. NaNO3 , KNO3 , LiNO3 B. Al(NO3)3 , Zn(NO3)2 , Ni(NO3)2* C. Ca(NO3)2 , Pb(NO3)2 , Fe(NO3)2 D. Hg(NO3)2 , AgNO3, Mn(NO3)2 52. Đem oxi hóa 2,76 gam ancol etylic b ng CuO đun nóng, thu đư c dung d ch A có ch a anđehit, axit, ancol và nư c. M t n a lư ng dung d ch A cho tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong amoniac, thu đư c 3,024 gam b c kim lo i. M t n a dung d ch A còn l i trung hòa v a đ 10 ml dung d ch NaOH 1M. Ph n trăm kh i lư ng ancol etylic đã b CuO oxi hóa là: A. 80% * B. 90% C. 95% D. M t k t qu khác 53. Đi n phân 100 ml dung d ch CuSO4 0,2 M và AgNO3 0,1 M.v i cư ng dòng đi n I=3,86 A.Tính th i gian đi n phân đ đư c m t kh i lư ng kim lo i bám bên catot là 1,72g. A.250s B.1000s C.500s D.750s* 54. §un nãng mét dd cã chøa 0,1 mol Ca2+ ; 0,5 mol Na+ ; 0,1 mol Mg2+ ; 0,3 mol Cl- ; 0,6 mol HCO3- thÊy xuÊt hiÖn m gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m l : A. 10 B. 8,4 C. 18,4 * D. 55,2 55. A là m t α-amino axit. Cho bi t 1 mol A ph n ng v a đ v i 1 mol HCl, hàm lư ng Clo có trong mu i thu đư c là 19,346%. A là ch t nào trong các ch t sau: A. CH3CH(NH2)COOH B. CH3(NH2)CH2COOH C. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH * D. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH 56 Cho sô ñoà sau: (X) C2H2 CH3CHO (Y) Coâng thöùc ñuùng cuûa (X) , (Y) laø: A. (X) laø CH3_ CH2Cl vaø (Y) laø CH2= CH2 B.(X) laø CH2= CH2 vaø (Y) laø C2H5OH C.(X) laø CH3COOH vaø (Y) laø CH3COOCH2 _ CH3 D.(X) laø CH2=CHCl vaø (Y) laø CH3_CHCl2* 57. Đ tráng m t chi c gương soi, ngư i ta ph i đun nóng dung d ch ch a 18g glucozơ v i lư ng v a đ dung d ch b c nitrat trong ammoniac. Kh i lư ng b c sinh ra bám vào m t kính c a gương là bao nhiêu gam? A. 16,2g B. 21,6g* C. 32,4g D.43,2g 58. Tr s h ng s phân ly ion Ka c a các ch t: Phenol; p-Cresol; p-Nitrophenol; 2,4,6-Trolitrophenol (Axit picric); Glixerol là: 7.10-15; 6,7.10-11; 1,28.10-10; 7.10-8; 4,2.10-1. Hãy ch n ch t có tr s Ka thích h p tăng d n đã cho trên: A. Phenol < p-Cresol < p-Nitrophenol < Axit picric < Glixerol B. Glixerol < p-Cresol < Phenol < p-Nitrophenol < Axit picric* C. p- Nitrophenol < Axit picric < Phenol < Glixerol < p-Cresol D. Glixerol < p-Nitrophenol < Phenol < p-Cresol < Axit picric 59. Ngư i ta đ t cháy pyrit s t (FeS2) đ s n xu t khí sunfurơ (SO2) o 2FeS2 + 11/2 O2 (t ) → Fe2O3 + 4SO2 Bi n pháp k thu t nào sau đây không đư c s d ng đ tăng t c đ ph n ng? A. Th i không khí nén vào lò đ t FeS2. B. Tăng n ng đ khí sunfurơ. * o C. Tăng nhi t đ ph n ng lên kho ng 800 C. D. Đ p nh FeS2 v i kích thư c kho ng 0,1 mm. 60. Lư ng Cl2 và NaOH tương ng đư c s d ng đ oxi hóa hoàn hoàn 0,01 mol Cr 2O3 thành Na2CrO4 là: A. 0,015 mol và 0,08 mol B. 0,030 mol và 0,16 mol C. 0,03 mol và 0,10 mol * D. 0,030 mol và 0,14 mol Trang 4/4 - Mã đ thi 091
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản