intTypePromotion=1

Đề thi thử đại học môn Lý năm 2011 (đề 3)

Chia sẻ: Huu Quoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
215
lượt xem
128
download

Đề thi thử đại học môn Lý năm 2011 (đề 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn lý năm 2011 (đề 3)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Lý năm 2011 (đề 3)

  1. THI TH I H C S 12 B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TH IH C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) C©u 1 : Kh¼ng ®Þnh n o sau ®©y ®óng : π Khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp sím pha víi dßng ®iÖn trong 4 m¹ch th× : A. HiÖu sè gi÷a c¶m kh¸ng v dung kh¸ng b»ng ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch π B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë sím pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn 4 Tæng trë cña ®o¹n m¹ch b»ng hai lÇn th nh phÇn ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch C. TÇn sè dßng ®iÖn trong m¹ch nhá h¬n gi¸ trÞ cÇn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng D. M¹ch dao ®éng LC lÝ t−ëng tô cã ®iÖn dung C = 5 µ F .Khi cã dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong C©u 2 : m¹ch th× hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n tô ®iÖn l U0 = 12 V. T¹i thêi ®iÓm m hiÖu ®iÖn thÕ ë hai b¶n tô ®iÖn l u = 8V th× n¨ng l−îng tõ tr−êng l : 1,8.10−4 J B. 2, 6.10−4 J C. 4,5.10−4 J D. 2.10−4 J A. §é phãng ®¹i cña vËt kÝnh cña kÝnh hiÓn vi víi ®é d i quang häc σ = 12cm b»ng 30.NÕu tiªu C©u 3 : cù cña thÞ kÝnh l 2cm, kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt § = 30cm th× ®é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi ®ã l: 200 B. 900 C. 450 D. 350 A. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph−¬ng theo c¸c ph−¬ng tr×nh sau : x1 C©u 4 : = 4sin( π t + α ) cm v x2 = 4 3 cos(π t ) cm. Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp lín nhÊt π π rad rad D. α = π rad A. α = 0 rad α= C. α = − B. 2 2 Mét ng−êi cËn thÞ ph¶i ®eo kÝnh cËn sè 0,5 . NÕu xem tivi m kh«ng muèn ®eo kÝnh , ng−êi ®ã C©u 5 : ng−êi ®ã ph¶i ngåi c¸ch m n h×nh xa nhÊt l : 2m B. 1,5m C. 1m D. 0,5m A. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng C©u 6 : N¨ng l−îng liªn kÕt l n¨ng l−îng táa ra khi c¸c nucl«n liªn kÕt nhau t¹o th nh h¹t nh©n A. N¨ng l−îng liªn kÕt l n¨ng l−îng to n phÇn cña nguyªn tö tÝnh trung b×nh trªn sè nucl«n B. N¨ng l−îng liªn kÕt l to n bé n¨ng l−îng cña nguyªn tö gåm ®éng n¨ng v n¨ng l−îng nghØ C. N¨ng l−îng liªn kÕt l n¨ng l−îng liªn kÕt c¸c ªlectr«n v h¹t nh©n nguyªn tö D. VËt thËt qua g−¬ng n o lu«n cho ¶nh ¶o ? C©u 7 : G−¬ng ph¼ng B. G−¬ng cÇu lâm A. G−¬ng ph¼ng v g−¬ng cÇu låi D. G−¬ng cÇu låi C. Ph¸t biÓu n o vÒ m¾t cËn thÞ l ®óng : C©u 8 : M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh ph©n kú ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc A. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh ph©n kú ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn B. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc C. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn D. Chän c©u ®óng : C©u 9 : Quang phæ liªn tôc cña mét vËt phô thuéc v o b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng A. Quang phæ liªn tôc phô thuéc v o nhiÖt ®é cña vËt nãng s¸ng B. Quang phæ liªn tôc phô thuéc v o c¶ nhiÖt ®é v b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng C. Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc v o nhiÖt ®é v b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng D. Nguyªn tö Hi®r« bÞ kÝch thÝch v ªlectr«n ® chuyÓn tõ quü ®¹o K lªn quü ®¹o M. Sau ®ã C©u 10 : ngõng chiÕu x¹ nguyªn tö Hi®r« ® ph¸t x¹ Mét v¹ch d y Banme v hai v¹ch d y B. Hai v¹ch cña d y Laiman A. 1
  2. THI TH I H C S 12 Laiman Mét v¹ch d y Laiman v mét v¹ch d y D. Hai v¹ch d y Banme C. Banme Mét lß so rÊt nhÑ ®Çu trªn g¾n cè ®Þnh , ®Çu d−íi g¾n vËt nhá cã khèi l−îng m .Chän trôc Ox C©u 11 : th¼ng ®øng gèc O trïng víi vÞ trÝ c©n b»ng .VËt dao ®éng ®iÒu hßa trªn Ox theo ph−¬ng tr×nh x = 10sin(10t) cm. Khi vËt ë vÞ trÝ cao nhÊt th× lùc ® n håi cã ®é lín l : (lÊy g = 10m/s2) 1,8N B . 1N C. 10N D. 0 A. Chän c©u sai trong hiÖn t−îng khóc x¹ ¸nh s¸ng : C©u 12 : Tia s¸ng kh«ng bÞ ®æi ph−¬ng khi nã ®Õn vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«I tr−êng trong A. suèt Tia s¸ng ®i tõ m«i tr−êng chiÕt quang h¬n sang m«i tr−êng chiÕt quang kÐm th× gãc khóc x¹ r lu«n B. lín h¬n gãc tíi i §èi víi mét cÆp m«i tr−êng cho s½n th× tØ sè gi÷a sini ( i l gãc tíi) víi sinr ( r l gãc khóc x¹) l C. h»ng sè Khi gãc tíi t¨ng th× gãc khóc x¹ gi¶m D. Chän ph¸t biÓu ®óng trong dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c ®¬n C©u 13 : Lùc kÐo vÒ phô thuéc khèi l−îng cña vËt nÆng A. Gia tèc cña vËt phô thuéc v o khèi l−îng cña vËt nÆng B. Lùc kÐo vÒ phô thuéc chiÒu cña d i con l¾c C. TÇn sè gãc cña vËt phô thuéc v o khèi l−îng vËt D. KÕt luËn n o sau ®©y vÒ b¶n chÊt cña c¸c tia phãng x¹ kh«ng ®óng ? C©u 14 : Tia α , β , γ ®Òu cã chung b¶n chÊt l sãng B. Tia β l dßng h¹t mang ®iÖn A. ®iÖn tõ cã b−íc sãng kh¸c nhau Tia γ sãng ®iÖn tõ D. Tia α l dßng h¹t nh©n nguyªn tö C. Mét ®iÓm s¸ng thËt S cã ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh l S’ ë vÞ trÝ ®èi xøng víi S qua tiªu ®iÓm F cña C©u 15 : thÊu kÝnh .S v S’ n»m c¸h nhau 10cm trªn trôc chÝnh. Tiªu cù cña thÊu kÝnh l : f = 12, 07cm hoÆc f = −2, 07cm B. f = 2, 07cm hoÆc f = −12, 07cm A. f = −12, 07cm D. f = 2, 07cm C. H¹t Triti (T) v D¬teri (D) tham gia ph¶n øng nhiÖt h¹ch t¹o th nh h¹t α v n¬tr«n .Cho biÕt ®é C©u 16 : MeV hôt khèi cña c¸c h¹t : ∆mT = 0, 0087u ; ∆mD = 0, 0024u ; ∆mα = 0, 0305u , 1u = 931 2 .N¨ng c l−îng táa ra tõ mét ph¶n øng l : 38,7296 J B. 38,7296 MeV C. 18,0614 J D. 18,0614 MeV A. Mét g−êi nh×n v o mét g−¬ng cÇu lâm b¸n kÝnh R = 25cm , thÊy ¶nh cña m×nh cïng chiÒu v C©u 17 : lín gÊp ®«i .Kho¶ng c¸ch tõ ng−êi tíi g−¬ng l 40cm B. 100cm C. 6,25cm D. 50cm A. NhËn xÐt n o sau ®©y vÒ m¸y biÕn thÕ l kh«ng ®óng ? C©u 18 : M¸y biÕn thÕ cã t¸c dông biÕn ®æi c−êng ®é dßng ®iÖn A. M¸y biÕn thÕ cã thÓ gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ B. M¸y biÕn thÕ cã thÓ t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ C. M¸y biÕn thÕ cã thÓ thay ®æi tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu D. Trong thÝ ngiÖm I©ng vÒ hiÖn t−îng giao thoa víi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c biÕt λ = 0, 6 µ m , a = C©u 19 : 0,9mm, D = 1,8m . V©n s¸ng bËc 4 c¸ch v©n s¸ng bËc 2 mét kho¶ng l : 4,8mm B. 2,4cm C. 2,4mm D. 1,2mm A. Mét vËt nhá cã khèi l−îng m = 100g thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph−¬ng C©u 20 : π ®−îc biÓu diÔn theo hai ph−¬ng tr×nh sau : x1 = 3sin 20t cm v x2 = 2sin(20t − ) cm. N¨ng 3 l−îng cña vËt l : 0,040 J B. 0,032 J C. 0,016 J D. 0,038 J A. Trong ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp ®ang x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng t¨ng dÇn tÇn sè cña C©u 21 : dßng ®iÖn v gi÷ nguyªn c¸c th«ng sè cña m¹ch .KÕt luËn n o sau ®©y kh«ng ®óng : HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn ®iÖn trë gi¶m B. C−êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn gi¶m A. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn tô ®iÖn t¨ng D. HÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch gi¶m C. 2
  3. THI TH I H C S 12 C©u 22 : Mét ®iÓm s¸ng n»m trªn trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tô cho ¶nh thËt .Cho ®iÓm s¸ng ®ã dao ®éng ®iÒu hßa theo ph−¬ng vu«ng gãc víi trôc chÝnh th× ¶nh còng dao ®éng ®iÒu hßa .Chän ®¸p ¸n ®óng A. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa cïng pha víi ®iÓm s¸ng B. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa ng−îc pha víi ®iÓm s¸ng C. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc quan hÖ pha D. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa vu«ng pha víi ®iÓm s¸ng C©u 23 : Ph¸t biÓu n o ®óng : A. Tia hång ngo¹i cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn rÊt m¹nh B. Tia hång ngo¹i m¾t ng−êi kh«ng thÓ nh×n thÊy ®−îc C. Tia hång ngo¹i chØ ®−îc ph¸t ra tõ c¸c vËt bÞ nung nãng cã nhiÖt ®é trªn 5000C D. Tia hång ngo¹i cã thÓ kÝch thÝch cho mét sè chÊt ph¸t quang C©u 24 : Mét ®Ìn Nª«n ®Æt d−íi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông 220V ,tÇn sè 50Hz .BiÕt ®Ìn s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc kh«ng nhá h¬n 155V .Hái trong mét gi©y ®Ìn s¸ng lªn v t¾t ®i bao nhiªu lÇn ? A. 100 lÇn B. 150 lÇn C. 50 lÇn D. 200 lÇn C©u 25 : Trong ®o¹n xoay chiÒu gåm phÇn tö X nèi tiÕp víi phÇn tö Y . BiÕt X, Y l mét trong ba phÇn tö R, C v cuén d©y .§Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ u = U 6 sin100π t (V) th× U hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn X v Y l U = X ; U = U Y .H y cho biÕt X v Y l phÇn tö g× ? 2 A. C v R B. Kh«ng tån t¹i bé phÇn tö tháa m n C. Cuén d©y v C D. Cuén d©y v R C©u 26 : HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña èng R¬nghen l 15kV .Gi¶ sö ªlectr«n bËt ra tõ Catèt cã vËn tèc ban ®Çu b»ng kh«ng th× b−íc sãng ng¾n nhÊt cña tia X m èng cã thÓ ph¸t ra l : m ( e = 1, 6.10 −19 C ; h = 6, 625.10−34 Js; c = 3.108 ) s −10 −12 C. 82,8.10−12 m D. 82,8.10−10 m A. 75,5.10 m B. 75,5.10 m C©u 27 : Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nh− h×nh vÏ : L C R Cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng Z L = 80Ω .HÖ sè c«ng suÊt cña A M B ®o¹n MB b»ng hÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch AB v b»ng 0,6. §iÖn trë R cã gi¸ trÞ l : A. 100 Ω B . 30 Ω C. 40 Ω D. 50 Ω C©u 28 : ChiÕu mét tia s¸ng m u lôc ®Õn gÇn nh− vu«ng gãc víi mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 60 ,vËn tèc cña tia s¸ng m u lôc trong l¨ng kÝnh l 1,9.108 m/s.Gãc lÖch cña tia lã l : A. 0,0518 rad B. 0,06 rad C. 0,0426 rad D. 0,0567 rad C©u 29 : Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ L , R0 C R R0 = 50 3Ω , Z L = Z C = 50Ω B U AM v U MB lÖch pha 750 A M §iÖn trë R cã gi¸ trÞ l B . 50Ω C. 25Ω A. 25 3Ω D. 50 3Ω C©u 30 : Chän ph¸t biÓu sai vÒ dao ®éng ®iÒu hßa ? A. Tæng ®éng n¨ng v thÕ n¨ng kh«ng phô thuéc thêi gian B. §éng n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hßa cïng chu kú víi vËn tèc C. §éng n¨ng v thÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu ho víi cïng chu kú. D. ThÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hßa víi tÇn sè gÊp 2 lÇn tÇn sè cña li ®é C©u 31 : Mét ng−êi ®Æt m¾t trong kh«ng khÝ nh×n mét hßn sái trong mét bÓ n−íc theo ph−¬ng gÇn nh− 3
  4. THI TH I H C S 12 vu«ng gãc víi mÆt n−íc . M¾t c¸ch mÆt n−íc 50cm , hßn sái c¸ch mÆt n−íc 1m . Hái m¾t thÊy ¶nh cña hßn sái c¸ch m¾t bao nhiªu ? BiÕt chiÕt suÊt cña n−íc l 4/3 55 m 1,25m C. 1,5m D. Kh«ng tÝnh ®−îc A. B. 3 Mét kÝnh thiªn v¨n cã tiªu cù vËt kÝnh f1 = 120cm v tiªu cù thÞ kÝnh f 2 = 5cm .Kho¶ng c¸ch C©u 32 : gi÷a hai kÝnh khi ng−êi m¾t tèt quan s¸t mÆt tr¨ng ë tr¹ng th¸i m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt v ®é béi gi¸c khi ®ã l 120cm ; 25 B. 125cm ; 24 C. 115cm ; 20 D. 124cm ; 30 A. Mét kÝnh lóp cã ®é tô D = 20dp ,víi kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt §= 30cm kÝnh n y cã ®é béi C©u 33 : gi¸c khi ng¾m chõng ë v« cùc b»ng bao nhiªu ? 4 B. 6 C. 1,8 D. 2,25 A. Sãng truyÒn tõ O ®Õn M (trªn ph−¬ng truyÒn sãng )víi vËt tèc kh«ng ®æi v = 40 cm/s ph−¬ng C©u 34 : π tr×nh sãng t¹i O l u0 = 4 sin( t ) cm .BiÕt ë thêi ®iÓm t li ®é cña M l 3cm , vËy lóc t + 6 s li ®é 2 cña M l : A. -2cm B. 3cm C. 2cm D. -3cm C©u 35 : MeV H¹t 270Co cã khèi l−îng 55,940u .Cho mP = 1, 0073u , mn = 1, 0087u 1u = 931,5 2 . N¨ng 6 c l−îng liªn kÕt riªng cña h¹t 27 Co l : 60 A. 70,4MeV B. 48,9MeV C. 54,4MeV D. 70,55MeV C©u 36 : ¢m s¾c l mét ®Æc tÝnh sinh lÝ cña ©m trªn c¬ së cña ®Æc tÝnh vËt lÝ cña ©m l : A. TÇn sè v biªn ®é ©m B. TÇn sè v b−íc sãng C. Biªn ®é ©m v vËn tèc truyÒn ©m D. Biªn ®é ©m v c−êng ®é ©m C©u 37 : ChiÕu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b−íc sãng λ v o Catèt cña tÕ b o quang ®iÖn cã b−íc sãng giíi h¹n i λ0 . §−êng ®Æc tr−ng V«n- Ampe cña tÕ b o quang ®iÖn nh− h×nh vÏ th× O UAK λ < λ0 B. λ = λ0 C. λ > λ0 D. λ ≥ λ0 A. Ph¸t biÓu n o sau ®©y vÒ ¶nh qua g−¬ng cÇu l kh«ng ®óng ? C©u 38 : VËt thËt qua g−¬ng cÇu låi lu«n cho ¶nh ¶o ,cïng chiÒu v nhá h¬n vËt A. Qua g−¬ng cÇu låi kh«ng bao giê cã ¶nh thËt B. VËt thËt ë ngo i xa h¬n tiªu diÖn , qua g−¬ng cÇu lâm lu«n cho ¶nh thËt C. VËt thËt ë gÇn phÝa trong tiªu diÖn qua g−¬ng cÇu lâm cho ¶nh ¶o lín h¬n vËt D. §iÖn n¨ng ë mét tr¹m ph¸t ®iÖn ®−îc truyÒn ®i d−íi hiÖu ®iÖn thÕ 2 kV v c«ng suÊt 200 kW C©u 39 : .HiÖu sè chØ cña c¸c c«ng t¬ ®iÖn ë tr¹m ph¸t v ë n¬i tiªu thô sau mçi ng y ®ªm chªnh lÖch nhau thªm 480 kWh . HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh t¶i ®iÖn l : A. H = 80% B. H = 90% C. H = 85% D. H = 95% C©u 40 : M¹ch dao ®éng LC ®ang thùc hiÖn dao ®éng ®iÖn tõ tù do , ®iÖn tÝch cùc ®¹i trªn b¶n tô ®iÖn 4 Q0 = 10−7 C ; c−êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i trong m¹ch I 0 = 2 A .B−íc sãng cña sãng ®iÖn tõ π m m¹ch n y céng h−ëng l : A. 180m B. 30m C. 120m D. 90m C©u 41 : Hai nguån sãng kÕt hîp A v B dao ®éng ng−îc pha víi cïng tÇn sè l 40Hz , vËn tèc truyÒn sãng l 60 cm/s .Kho¶ng c¸ch gi÷a hai nguån l 7 cm .Sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu gi÷a A v B l : A. 10 B. 8 C. 9 D. 7 4
  5. THI TH I H C S 12 π π C©u 42 : Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi ph−¬ng tr×nh x = 10sin( t + )cm thêi gian ng¾n nhÊt tõ lóc 2 6 vËt b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn lóc vËt qua vÞ trÝ cã li ®é −5 3cm lÇn thø 3 theo chiÒu d−¬ng l : 11s B . 9s C. 7s D. 12s A. Chän c©u ®óng : C©u 43 : Tia X do c¸c vËt bÞ nung nãng ë nhiÖt ®é cao ph¸t ra A. Tia X cã thÓ ph¸t ra tõ c¸c ®Ìn ®iÖn B. Tia X l sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng nhá h¬n b−íc sãng cña tia tö ngo¹i C. Tia X cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ mäi vËt D. Stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha gåm 9 cuén d©y , cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha tÇn C©u 44 : sè 50 Hz v o ®éng c¬ . Roto cña ®éng c¬ cã thÓ quay víi tèc ®é n o ? 1500 vßng/phót B. 1000 vßng/phót C. 900 vßng/phót D. 3000 vßng/phót A. Cho ®o¹n m¹ch nh− h×nh vÏ : C©u 45 : U AB = 63 2 sin ωt (V ) RA = 0 , RV = ∞ . Cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng Z L = 200Ω , thay L MC A R ®æi C A cho ®Õn khi V1 chØ cùc ®¹i 105V . B Sè chØ cña Ampe kÕ l : V A. 0,48A B. 1,2A C. 0,42A D. 0,21A C©u 46 : Thùc chÊt cña phãng x¹ β + l : A. n → p + e − + υ B. n → p + e − p → n + e+ p → n + e+ + υ C. D. C©u 47 : C«ng thøc tÝnh ®é tô cña thÊu kÝnh máng l : n −1 1 1 D=( )( + ) D = ( n − 1)( R1 + R2 ) A. B. n R1 R2 1 1 1 1 D = (n − 1)( + ) D. D = (1 − n)( + ) C. R1 R2 R1 R2 Radon(Ra 222) l chÊt phãng x¹ víi chu kú b¸n r T = 3,8 ng y .§Ó ®é phãng x¹ cña mét C©u 48 : l−îng chÊt phãng x¹ Ra 222 gi¶m ®i 93,75% th× ph¶i mÊt : 152 ng y B. 1520 ng y C. 1,52 ng y D. 15,2 ng y A. ThÊu kÝnh n o sau ®©y l thÊu kÝnh héi tô ? C©u 49 : A. ( L3 ) B. ( L1 ) C. ( L2 ) D. ( L4 ) NhËn xÐt n o sau ®©y kh«ng ®óng C©u 50 : Dao ®éng t¾t dÇn c ng nhanh nÕu lùc c¶n m«i tr−êng c ng lín A. Dao ®éng duy tr× cã chu kú b»ng chu kú dao ®éng riªng cña con l¾c B. Dao ®éng c−ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña ngo¹i lùc c−ìng bøc C. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc v o tÇn sè cña lùc c−ìng bøc D. 5
  6. THI TH I H C S 12 phiÕu soi - ®¸p ¸n (D nh cho gi¸m kh¶o) M«n : VËt Lý 12 §Ò sè : 3 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2