intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học môn Vật lý 12 CB-NC 08-09 THPT Anh Sơn 3 (Mã đề 134)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
104
lượt xem
24
download

Đề thi thử đại học môn Vật lý 12 CB-NC 08-09 THPT Anh Sơn 3 (Mã đề 134)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn vật lý 12 cb-nc 08-09 thpt anh sơn 3 (mã đề 134)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Vật lý 12 CB-NC 08-09 THPT Anh Sơn 3 (Mã đề 134)

  1. Biên so n: Hoàng Anh Tài tr−êng thpt ANH S¥N §Ò THI thö ®¹i häc sè 2 n¨m häc 08 -09 3 MÔN V T LÍ 12 CB-NC (§Ò thi cã 06 trang) Th i gian làm bài:90 phút; (50 câu tr c nghi m) Mã đ thi 134 H , tên thí sinh:.......................................................................... S báo danh:............................................................................... I. PH N DÙNG CHUNG CHO T T C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đ n câu 40) Câu 1: M t ch cái đư c vi t b ng màu đ khi nhì qua m t t m kính màu xanh thì th y chũ có màu gì A. Tr ng. B. Đ . C. Đen. D. Xanh. Câu 2: M t lò xo có đ c ng k. N u treo v t m1 lò xo dao đ ng v i chu kì T1, N u treo v t m2 lò xo dao đ ng v i chu kì T2, N u treo v t m3 = m1 + m2 lò xo dao đ ng v i chu kì T3, N u treo v t m4 = m1 + m2 lò xo dao đ ng v i chu kì T4. K t lu n nào sau đây là đúng? TT T −T 1 A. T1 = 3 4 , T2 = 3 4 B. T1 = T3T4 , T2 = T3 + T4 T3T4 2 T32 - T42 1 T32 + T42 2 C. T1 = T32 +T42 , T2 = D. T1 = , T2 = 2 T -T 3 2 4 2 T - T42 3 2 Câu 3: M t máy thu thanh đang thu sóng ng n. Đ chuy n sang thu sóng trung bình, có th th c hi n gi i pháp nào sau đây trong m ch dao đ ng anten A. Gi nguyên L và gi m B. Gi m C và gi m L. C. C. Gi nguyên C và gi m L. D. Tăng L và tăng C. Câu 4: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng c a Y-âng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm đư c chi u b ng ánh sáng đơn s c có bư c sóng 0,6 µ m , màn quan sát cách khe 2m. Sau đó đ t toàn b thí nghi m vào trong nư c có chi t su t 4/3, kho ng vân quan sát trên màn là bao nhiêu A. 0,3mm. B. 0,3m. C. 0,4mm. D. 0,4m. Câu 5: Dung kháng c a m t t đi n và c m kháng c a dây thu n c m đ i v i dòng đi n không đ i l n lư t b ng A. B ng không, vô cùng l n. B. Vô cùng l n, vô cùng l n. C. Vô cùng l n, b ng không. D. B ng không, b ng không. Câu 6: Th i gian s ng c a m t h t nhân không b n trong h qui chi u đ ng yên đ i v i Trái Đ t s tăng lên bao nhiêu n u h t chuy n đ ng v i v n t c 0,63c A. 5,7. B. 3,4. C. 6,9. D. 7,1. Câu 7: Khi th y sao ch i xu t hi n trên b u tr i thì đuôi c a nó quay v hư ng nào A. Hư ng m t tr i m c. B. Hư ng m t tr i l n. C. Hư ng B c. D. Hư ng ra xa m t tr i. Câu 8: M t con l c lò xo có v t n ng kh i lư ng m = 100g và lò xo có đ c ng k = 10N/m dao đ ng v i biên đ 2cm. Trong m i chu kì dao đ ng, th i gian mà v t n ng cách v trí cân b ng l n hơn 1cm là bao nhiêu A. 0,314s. B. 0,209s. C. 0,242s. D. 0,417s. Câu 9: M t đèn nêon đ t dư i hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng 220V và t n s 50Hz. Bi t đèn sáng khi hi u đi n th gi a hai c c không nh hơn 155V. Trong m t giây đèn sáng lên và t t đi bao nhiêu l n A. 50 l n. B. 100 l n. C. 150 l n. D. 200 l n. 1 10−3 Câu 10: M t cu n dây có đ t c m là H m c n i ti p v i t đi n C1 = F r i m c vào m t 4π 3π đi n áp xoay chi u t n s 50Hz. Khi thay đ i t C1 b ng m t t C2 thì th y cư ng đ dòng đi n qua m ch không thay đ i. Đi n dung c a t C2 b ng Trang 1/8 - Mã đ thi 134
  2. Biên so n: Hoàng Anh Tài 10−3 10−4 10−3 2.10−3 A. F B. F C. F D. F 4π 2π 2π 3π Câu 11: Trong m ch đi n xoay chi u RLC c ng hư ng thì k t lu n nào sau đây là sai: A. Cư ng đ hi u d ng trong m ch c c đ i. B. Đi n áp hai đ u m ch cùng pha v i đi n áp hai đ u đi n tr R. C. Đi n áp hi u d ng hai đ u m ch l n hơn đi n áp hi u d ng hai đ u đi n tr R. D. Đi n áp hi u d ng hai đ u cu n c m b ng đi n áp hi u d ng hai đ u t . Câu 12: Trong máy phát đi n A. Ph n c m là ph n t o ra dòng đi n. B. Ph n c m t o ra t trư ng. C. Ph n ng đư c g i là b góp. D. Ph n ng t o ra t trư ng. Câu 13: Trên đư ng ph có m c cư ng đ âm là L1 = 70 dB, trong phòng đo đư c m c cư ng đ âm là L2 = 40dB. T s I1/I2 b ng A. 300. B. 10000. C. 3000. D. 1000. Câu 14: Đ ng năng c a êlectron b t ra kh i m t kim lo i trong hi u ng quang đi n không ph thu c vào 1. T n s c a ánh sáng chi u vào kim lo i. 2. Cư ng đ ánh sáng chi u vào. 3. Di n tích kim lo i đư c chi u sáng. Nh ng k t lu n nào đúng? A. Không k t lu n nào đúng. B. 1 và 2. C. 3 và 1. D. 2 và 3. Câu 15: N u vào th i đi m ban đ u, v t dao đ ng đi u hòa đi qua v trí cân b ng thì vào th i đi m T/12, t s gi a đ ng năng và th năng c a dao đ ng là A. 1. B. 3. C. 2. D. 1/3. Câu 16: Cu n sơ c p c a m t máy bi n áp đư c n i v i điên áp xoay chi u, cu n th c p đư c n i v i đi n tr t i. Dòng đi n trong các cu n sơ c p và th c p s thay đ i như th nào n u m cho khung s t t c a máy h ra A. Dòng sơ c p tăng, dòng th c p tăng. B. Dòng sơ c p gi m, dòng th c p tăng. C. Dòng sơ c p gi m, dòng th c p gi m. D. Dòng sơ c p tăng, dòng th c p gi m. Câu 17: M t thiên th ch xa vô c c, đ i v i m t tr i có v n t c b ng không. Nó đi v phía m t tr i, khi cách m t tr i 1 đvtv thì v n t c c a nó b ng bao nhiêu? A. 72km/s. B. 42km/s. C. 30km/s. D. 30km//s. Câu 18: M t sóng truy n d c theo tr c ox có phương trình u = 0,5cos(10 x − 100π t ) (m). Trong đó th i gian t đo b ng giây. V n t c truy n c a sóng này là A. 100 m/s. B. 628 m/s. C. 314 m/s. D. 157 m/s. Câu 19: Trong thí nghi m Iâng giao thoa ánh sáng: Ngu n sáng phát ra hai b c x có bư c sóng l n lư t là λ1 = 0,5µ m và λ2 = 0, 75µ m . Xét t i M là vân sáng b c 6 c a vân sáng ng v i bư c sóng λ1 và t i N là vân sáng b c 6 ng v i bư c sóng λ2 (M, N cùng phía đ i v i tâm O). Trên MN ta đ m đư c A. 5 vân sáng. B. 3 vân sáng. C. 7 vân sáng. D. 9 vân sáng. Câu 20: Sóng th nh t có bư c sóng b ng 3,4 l n bư c sóng c a sóng th hai, còn chu kì c a sóng th hai nh b ng m t n a chu kì c a sóng th nh t. Khi đó v n t c truy n c a sóng th nh t so v i sóng th hai l n hay nh thua bao nhiêu l n A. L n hơn 3,4 l n. B. Nh hơn 1,7 l n. C. L n hơn 1,7 l n. D. Nh hơn 3,4 l n. Câu 21: Cho các sóng sau đây 1. Ánh sáng h ng ngo i. 2. Sóng siêu âm. 3. Tia rơn ghen. 4. Sóng c ng n dùng cho truy n hình. Hãy s p x p theo th t t n s tăng d n A. 2 → 4 → 1 → 3. B. 1 → 2 → 3 → 4. C. 2 → 1 → 4 → 3. D. 4 → 1 → 2 → 3. Trang 2/8 - Mã đ thi 134
  3. Biên so n: Hoàng Anh Tài Câu 22: M t chi c rađiô làm vi c t n s 0,75.108Hz. Bư c sóng mà anten rađiô nh n đư c là bao nhiêu? Bi t v n t c truy n sóng đi n t là 300 000 km/s A. 2,25 m. B. 4 m. C. 2,25.10-3 m. D. 4.10-3 m. Câu 23: Trong các đơn v sau đây, đơn v nào là đơn v c a cư ng đ dòng đi n Ω.s Ω.Wb Wb A. Ω.Wb.s . B. . C. . D. . Wb s Ω.s Câu 24: Hai dao đ ng đi u hoà cùng phương đư c bi u di n b ng hai đ th như hình v x (cm) x (cm) 2 2 1 1 O 12 12 t(s) t(s) -2 -2 Phương trình dao đ ng t ng h p c a hai dao đ ng này là: π A. x = 4cos(12π t + π ) (cm). B. x = 6cos(12π t − ) (cm). 2 π π C. x = 2sin(12π t + ) (cm). D. x = 2cos(12π t − ) (cm). 2 2 Câu 25: V t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = Acos(ωt + ϕ ) . Đ th bi u di n s ph thu c c a v n t c dao đ ng v vào li đ x có d ng nào A. Đư ng tròn. B. Đư ng th ng. C. Elip D. Parabol. Câu 26: M t con l c đơn có chi u dài l, v t n ng có kh i lư ng m đang n m yên v trí cân b ng th ng d ng. M t viên đ n kh i lư ng m bay ngang v i v n t c vo t i va ch m v i v t n ng c a con l c. K t lu n nào sau đây là đúng? A. N u va ch m là đàn h i xuyên tâm thì l c căng c a dây treo ngay sau va ch m là V To = m( g − o ) 2 gl B. N u va ch m là không đàn h i xuyên tâm thì l c căng c a dây treo ngay sau va ch m là V To = m( g + o ) 4 gl C. N u va ch m là đàn h i xuyên tâm thì l c căng c a dây treo ngay sau va ch m là V To = m( g + o ) 2 gl D. N u va ch m là không đàn h i xuyên tâm thì l c căng c a dây treo ngay sau va ch m là V To = m( g − o ) 4 gl Câu 27: Công thoát c a êlectron ra kh i b m t catôt c a m t t bào quang đi n là 2eV. Năng lư ng c a photon chi u t i là 6eV. Hi u đi n th hãm c n đ t vào t bào quang đi n là bao nhiêu đ có th làm tri t tiêu dòng quang đi n A. 4V. B. 8V. C. 3V. D. 2V. Câu 28: Nguyên t hiđrô b kích thích, electron c a nguyên t đã chuy n t qu đ o K lên qu đ o M. Sau khi ng ng kích thích, nguyên t hiđrô đã phát x th c p, ph phát x này g m: A. Hai v ch c a dãy Lai-man. B. M t v ch c a dãy Lai-man và m t v ch c a dãy Ban-me. C. Hai v ch c a dãy Ban-me. D. M t v ch c a dãy Ban-me và hai v ch c a dãy Lai-man. Trang 3/8 - Mã đ thi 134
  4. Biên so n: Hoàng Anh Tài Câu 29: Khi chi u m t chùm sáng tr ng song song trư c khi vào catôt c a m t t bào quang đi n, ngư i ta đ t l n lư t các t m kính l c s c đ l y ra các thành ph n đơn s c khác nhau và nh n th y khi dùng kính màu lam, hi n tư ng quang đi n b t đ u x y ra. N u c t kính l c s c thì cư ng đ dòng quang đi n thay đ i như th nào so v i khi dùng kính m t màu nào đó? A. Tăng lên. B. Gi m xu ng. C. Không thay đ i. D. Tăng ho c gi m tuỳ theo màu dùng trư c đó. Câu 30: V ch quang ph có t n s nh nh t trong dãy Ban-me là t n s f1 , V ch có t n s nh nh t f2 f2 trong dãy Lai-man là t n s . V ch quang ph trong dãy Lai-man sat v i v ch có t n s s có t n s bao nhiêu f1 f 2 f1 + f 2 A. f1 + f 2 B. f1 f 2 C. f1 + f 2 D. f1 − f 2 Câu 31: M t t m ván b c qua m t con mương có t n s dao đ ng riêng là 0,5Hz. M t ngư i đi qua t m ván v i bao nhiêu bư c trong 12s thì t m ván b rung m nh nh t A. 4 bư c. B. 8 bư c. C. 6 bư c. D. 2 bư c. Câu 32: : Hai ngu n sóng S1 và S2 như hình v t o ra hi n tư ng giao thoa trên m t nư c T i đi m M quan sát th y c c đ i giao thoa. T i đi m N quan sát th y A. Có biên đ trung gian gi a c c đ i và c c ti u. B. C c đ i giao thoa. C. Chưa th xác đ nh. D. C c ti u giao thoa. Câu 33: Cho m t ngu n sáng tr ng đi qua m t bình khí hiđrônung nóng nhi t đ th p hơn nhi t đ c a ngu n phát ra ánh sáng tr ng r i cho qua máy quang ph thì trên màn nh c a máy quang ph s quan sát đư c A. 4 v ch màu. B. 4 v ch đen. C. 12 v ch màu. D. 12 v ch đen. Câu 34: Giá tr hi u đi n th hi u d ng trong m ng đi n dân d ng: A. Thay đ i t 0 đ n 220V. B. Thay đ i t -220V đ n 220V. C. B ng 220 2 V. D. B ng 220V. Câu 35: M t m ch đi n xoay chi u RLC có đi n tr thu n R = 110 Ω đư c m c vào đi n áp π u = 220 2cos(100π t + ) (V). Khi h s công su t c a m ch l n nh t thì m ch s tiêu th công su t 2 b ng A. 115W. B. 220W. C. 880W. D. 440W. 56 Câu 36: Khèi lîng cña h¹t nh©n 26 Fe l 55,92070 u khèi lîng cña pr«t«n l mp=1,00727u, cña n¬tr«n l mn = 1,00866u n¨ng lîng liªn kÕt riªng cña h¹t nh©n n y l : (cho u = 931,5 Mev/c2 ) A. 8,78 MeV/nucl«n. B. 8,75 MeV/nucl«n. C. 8,81 MeV/nucl«n. D. 7,88 MeV/nucl«n. Câu 37: T đi n c a m t m ch dao đ ng là m t t đi n ph ng. Khi kho ng cách gi a các b n t tăng lên g p đôi thì t n s dao đ ng trong m ch A. Tăng g p đôi. B. Tăng 2 l n. C. Gi m 2 l n. D. Gi m 2 l n. Câu 38: M ch dao đ ng LC có đi n tích c c đ i trên t là 9 nC. Hãy xác đ nh đi n tích trên t vào th i đi m mà năng lư ng đi n trư ng b ng 1/3 năng lư ng t trư ng c a m ch A. 2 nC. B. 3 nC. C. 4,5 nC. D. 2,25 nC. 23 Câu 39: Bi t s Avôgađrô NA = 6,02.10 h t/mol và kh i lư ng c a h t nhân b ng s kh i c a nó. S prôtôn (prôton) có trong 0,27 gam 27 Al là 13 22 A. 7,826.10 . B. 9,826.1022. C. 8,826.1022. D. 6,826.1022. 24 Câu 40 : 11 Na là ch t phóng x β + . sau th i gian 15h đ phóng x c a nó gi m 2 l n, v y sau đó 30h n a thì đ phóng x s gi m bao nhiêu % so v i đ phóng x ban đ u Trang 4/8 - Mã đ thi 134
  5. Biên so n: Hoàng Anh Tài A. 12,5%. B. 33,3%. C. 66,67%. D. 87,5%. II. PH N DÀNH RIÊNG ( 10 câu ) Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c ph n B) A. Theo chương trình Chu n (10 câu, t câu 41 đ n câu 50) Câu 41: Đ phóng x β − c a m t tư ng g b ng 0,8 l n đ phóng x c a m t khúc g cùng kh i lư ng và v a m i ch t. Bi t chu kì phóng x c a 14C b ng 5600 năm. Tu i c a tư ng g là A. 1200 năm. B. 2500 năm. C. 2000 năm. D. Đáp s khác. Câu 42: Đ t vào hai đ u m ch đi n xoay chi u RLC n i ti p có R thay đ i đư c m t đi n áp xoay chi u luôn n đ nh và có bi u th c u = U0cos ω t (V). M ch tiêu th m t công su t P và có h s công su t cos ϕ . Thay đ i R và gi nguyên C và L đ công su t trong m ch đ t c c đ i khi đó: U2 U2 2 A. P = , cos ϕ = 1. B. P = , cos ϕ = . 2 Z L − ZC 2R 2 U2 2 U2 C. P = , cos ϕ = . D. P = , cos ϕ = 1. ZL − ZC 2 R Câu 43: M t đư ng dây có đi n tr 4 d n m t dòng đi n xoay chi u m t pha t nơi s n xu t đ n nơi tiêu dùng. Hi u đi n th hi u d ng ngu n đi n lúc phát ra là U = 5000V, công su t đi n là 500kW. H s công su t c a m ch đi n là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu ph n trăm công su t b m t mát trên đư ng dây do t a nhi t? A. 10% B. 12,5% C. 16,4% D. 20% Câu 44: Hai ngu n dao đ ng k t h p S1, S2 gây ra hi n tư ng giao thoa sóng trên m t thoáng ch t l ng. N u tăng t n s dao đ ng c a hai ngu n S1 và S2 lên 2 l n thì kho ng cách gi a hai đi m liên ti p trên S1S2 có biên đ dao đ ng c c ti u s thay đ i như th nào? A. Tăng lên 2 l n. B. Không thay đ i. C. Gi m đi 2 l n. D. Tăng lên 4 l n. Câu 45: Trong dao đ ng đi u hòa, v n t c t c th i bi n đ i π A. s m pha so v i li đ . B. ngư c pha v i li đ . 4 π C. cùng pha v i li đ . D. l ch pha so v i li đ . 2 Câu 46: Trong các d ng c tiêu th đi n như qu t, t l nh, đ ng cơ, ngư i ta nâng cao h s công su t nh m A. tăng công su t to nhi t. B. gi m cư ng đ dòng đi n. C. tăng cư ng đ dòng đi n. D. gi m công su t tiêu th . Câu 47: M t ch t đi m dao đ ng đi u hoà v i biên đ 3 A. đ l n c a v n t c c c đ i. B. M t n a v n t c c c đ i. 2 A 3 C. B ng không. D. Khi v t có li đ thì v n t c c a nó b ng 2 A. Đ l n c a v n t c c c đ i. Câu 48: D i đ ng th i hai ng n đèn, 1 là bóng Neon có công su t c c l n, đèn 2 là đèn phát sáng màu tím v i cư ng đ sáng c c y u. Khi đó cư ng đ dòng quang đi n (n u có) là i1 ( đèn Neon) và i2. Nh n xét gì v các giá tr đó A. i1 > i2. B. i1 = i2. C. i1< i2. D. i1 = 0, i2 ≠ 0. Câu 49: Phát bi u nào sau đây không đúng khi nói v sóng đi n t A. Sóng đi n t là sóng ngang. B. Sóng đi n t mang năng lư ng. C. Sóng đi n t có th ph n x , nhi u x , khúc x . Trang 5/8 - Mã đ thi 134
  6. Biên so n: Hoàng Anh Tài D. Sóng đi n t có thành ph n đi n và thành ph n t bi n đ i vuông pha v i nhau. Câu 50: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng Iâng: Kho ng cách S1S2 là 1,2mm, Kho ng cách t S1S2 đ n màn là 2,4m, ngư i ta dùng ánh sáng tr ng bư c sóng bi n đ i t 0,4 µ m đ n 0,75 µ m . T i M cách vân trung tâm 2,5mm có m y b c x cho vân t i A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 B. Theo chương trình Nâng cao ( 10 câu, t 51 đ n 60) Câu 51: Nguyên t Hiđrô đư c kích thích đ êlectron chuy n lên qu đ o M. Khi nguyên t phát x có th t o ra nh ng v ch quang ph nào sau đây A. 2 v ch trong dãy Ban–me B. 1 v ch trong dãy Lai-man ho c m t v ch trong dãy Ban-me và 1 v ch trong dãy Lai-man C. 2 v ch trong dãy Lai-man D. 1v ch trong dãy Lai-man, 1v ch trong dãy Ban-me và m t v ch trong dãy pa-sen 2.104 Câu 52: M t m ch đi n xoay g m m t t đi n: C = F m c n i ti p v i m t bi n tr và m c π vào m t đi n áp xoay chi u 50Hz. Xác đ nh giá tr c a bi n tr đ công su t tiêu th trên m ch c c đ i A. 50 B. 100 2 C. 50 2 D. 100 Câu 53: Mét b¸nh ® cã m«men qu¸n tÝnh 2,5 kg.m cã ®éng n¨ng quay 9,9.107 J, momen ®éng lîng 2 cña b¸nh ® ®èi víi trôc quay cã gi¸ trÞ kho¶ng A. 1112,5 kgm2/s B. 24750 kgm2/s C. 9,9.107 kgm2/s D. 22249 kgm2/s Câu 54: Đ d ch chuy n v phía đ c a v ch quang ph λ c a m t quaza là 0,16 λ. V n t c r i xa c a quaza này là A. 48000km/s. B. 12000km/s. C. 24000km/s. D. 36000km/s. Câu 55: M t con l c v t lí có kh i lư ng m, mômen quán tính đ i v i tr c quay n m ngang là I và kho ng cách t tr ng tâm đ n tr c quay là d s dao đ ng trong m t ph ng th ng đ ng v i t n s 1 I 1 mgd mgd I A. . B. . C. 2π . D. 2π . 2π mgd 2π I I mgd Câu 56: M t qu c u kh i lư ng 10 kg và bán kính 0,2m quay xung quanh m t tr c đi qua tâm c a nó v i góc quay bi n thiên theo th i gian v i quy lu t ϕ = 2 + 3t + 4t2 ( ϕ đo b ng rad, t đo b ng s). Mômen l c tác d ng lên qu c u là A. 3,6 Nm B. 2,4 Nm C. 1,28 Nm D. 6,4 Nm Câu 57: M t vành tròn và m t đĩa tròncùng kh i lư ng và lăn không trư t cùng v n t c. Đ ng năng c a vành là 40J thì đ ng năng c a đĩa là A. 30J B. 20J C. 25J D. 40J Câu 58: M t qu c u đ c và m t kh i tr đ c cùng kh i lư ng, cùng bán kính và quay quanh tr c đ i x ng c a chúng v i t c đ góc như nhau thì v t nào có đ ng năng l n hơn A. Kh i tr B. Qu c u C. Như nhau D. Tuỳ thu c vào kh i lư ng riêng c a v t Câu 59: M t con dơi bay vuông góc v i m t b c tư ng và phát ra m t sóng siêu âm có t n s f = 45kHz. Con dơi nghe đư c hai âm thanh có t n s f1 và f2 là bao nhiêu? Bi t v n t c truy n âm trong không khí là V = 340m/s và v n t c c a dơi là u = 6m/s A. 46,6.104 Hz và 43,7104 Hz B. 43,7.104 Hz và 46,6.104 Hz 3 3 C. 46,6.10 Hz và 43,710 Hz D. 43,7.103 Hz và 46,6.103 Hz Câu 60: Cho ph¶n øng h¹t nh©n : 1 D + 3T → 2 1 4 2 2 He + n + 17, 5MeV . BiÕt ®é hut khèi cña 1 D l ∆mD = 0, 00194u , cña 3T l ∆mT = 0, 00856u v 1u=931,5 MeV. N¨ng lîng liªn kÕt cña h¹t nh©n 1 4 2 He l : A. 27,3 MeV B. 7,25 MeV. C. 6,82 MeV D. 27,1 MeV Trang 6/8 - Mã đ thi 134
  7. Biên so n: Hoàng Anh Tài cauhoi dapan 1 C 2 D 3 D 4 A 5 C 6 D 7 D 8 D 9 B 10 C 11 C 12 B 13 D 14 D 15 B 16 D 17 B 18 C 19 A 20 C 21 A 22 B 23 D 24 C 25 C 26 C 27 A 28 D 29 A 30 A 31 C 32 B 33 B 34 D 35 D 36 A 37 B 38 C 39 A 40 D 41 D 42 B 43 B 44 C 45 D 46 B 47 B 48 D 49 D 50 A 51 B 52 A 53 D 54 A 55 B 56 C Trang 7/8 - Mã đ thi 134
  8. Biên so n: Hoàng Anh Tài 57 A 58 A 59 C 60 A ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 8/8 - Mã đ thi 134
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản