intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học môn Vật lý 2009 - Đề số 1

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
107
lượt xem
39
download

Đề thi thử đại học môn Vật lý 2009 - Đề số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn vật lý 2009 - đề số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Vật lý 2009 - Đề số 1

  1. V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 01) Câu01:Đo n m ch đi n xoay chi u g m đi n tr thu n R, cu n dây thu n c m (c m thu n) L và t đi n C m c n i ti p. Kí hi u uR, uL, uC tương ng là hi u đi n th t c th i hai đ u các ph n t R, L và C. Quan h v pha c a các hi u đi n th này là A. uR s m pha π/2 so v i uL B. uL s m pha π/2 so v i uC C. uR tr pha π/2 so v i uC D. uC tr pha π so v i uL Câu02:Dòng đi n xoay chi u trong đo n m ch ch có đi n tr thu n A. luôn l ch pha π/2 so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch. B. cùng t n s và cùng pha v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch. C. có giá tr hi u d ng t l thu n v i đi n tr c a m ch. D. cùng t n s v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch và có pha ban đ u luôn b ng 0. Câu03:Đo n m ch đi n xoay chi u AB ch ch a m t trong các ph n t : đi n tr thu n, cu n dây ho c t đi n. Khi đ t hi u đi n th u = U0cos(ωt - π/6) lên hai đ u A và B thì dòng đi n trong m ch có bi u th c i = I0cos(ωt + π/3). ω ω Đo n m ch AB ch a A. đi n tr thu n B. cu n dây có đi n tr thu n C. cu n dây thu n c m (c m thu n) D. t đi n Câu04:T t c các hành tinh đ u quay quanh M t Tr i theo cùng m t chi u đư c gi i thích như sau : Trong quá trình hình thành h M t Tr i có: A. s b o toàn v n t c (Đ nh lu t 1 Newton) B. S b o toàn đ ng lư ng C. S b o toàn momen đ ng lư ng D. S b o toàn năng lư ng Câu05 :Sóng đi n t là quá trình lan truy n c a đi n t trư ng bi n thiên, trong không gian. Khi nói v quan h gi a đi n trư ng và t trư ng c a đi n t trư ng trên thì k t lu n nào sau đây là đúng? A. Véctơ cư ng đ đi n trư ng và c m ng t cùng phương và cùng đ l n. B. T i m i đi m c a không gian, đi n trư ng và t trư ng luôn luôn dao đ ng ngư c pha. C. T i m i đi m c a không gian, đi n trư ng và t trư ng luôn luôn dao đ ng l ch pha nhau π/2. D. Đi n trư ng và t trư ng bi n thiên theo th i gian v i cùng chu kì. Câu06:Đ t vào hai đ u đo n m ch RLC không phân nhánh m t hi u đi n th xoay chi u u = U0sinωt. Kí hi u UR, UL, UC tương ng là hi u đi n th hi u d ng hai đ u đi n tr thu n R, cu n dây thu n c m (c m thu n) L và t đi n C. N u UR = 0,5UL = UC thì dòng đi n qua đo n m ch A.tr pha π/2 so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch. B. tr pha π/4 so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch. C.s m pha π/2 so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch. D.s m pha π/4 so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch. Câu07 :H t nhân U235 có A. 235 prôtôn và 92 nơtrôn (nơtron) B. 235 nuclôn, trong đó có 92 nơtrôn (nơtron) C. 92 nơtrôn (nơtron) và 235 prôtôn D. 235 nuclôn, trong đó có 92 prôtôn Câu08 :H t nhân càng b n v ng khi có A. năng lư ng liên k t càng l n B. s nuclôn càng nh C. s nuclôn càng l n D. năng lư ng liên k t riêng càng l n Câu09 :S phóng x và ph n ng nhi t h ch gi ng nhau nh ng đi m nào sau đây? A. T ng kh i lư ng c a các h t sau ph n ng l n hơn t ng kh i lư ng c a các h t trư c ph n ng B. Đ u là các ph n ng h t nhân x y ra m t cách t phát không chiu tác đ ng bên ngoài. C. T ng đ h t kh i c a các h t sau ph n ng l n hơn t ng đ h t kh i c a các h t trư c ph n ng D. Đ các ph n ng đó x y ra thì đ u ph i c n nhi t đ r t cao Câu10 :Khi đưa m t con l c lò xo lên cao theo phương th ng đ ng thì t n s dao đ ng đi u hoà c a nó s A. tăng vì chu kỳ dao đ ng đi u hoà c a nó gi m. B. gi m vì gia t c tr ng trư ng gi m theo đ cao. C. tăng vì t n s dao đ ng đi u hoà c a nó t l ngh ch v i gia t c tr ng trư ng. D. không đ i vì chu kỳ dao đ ng đi u hoà c a nó không ph thu c vào gia t c tr ng trư ng. Câu11:Hai đ ng h qu l c b t đ u ho t đ ng vào cùng m t th i đi m. Đ ng h ch y đúng có chu kì T, đ ng h ch y sai có chu kì T’ thì: A. T’ > T B. T’ < T C. Khi đ ng h ch y đúng ch 24 (h), đ ng h ch y sai ch 24.T’/T (h). D. Khi đ ng h ch y đúng ch 24 (h), đ ng h ch y sai ch 24.T/T’ (h). Câu12:Ch n phương án SAI. A. Ngu n nh c âm là ngu n phát ra âm có tính tu n hoàn gây c m giác d ch u cho ngư i nghe 1 Đ ra d a trên c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n TR NH THÀNH
  2. V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 01) B. Có hai lo i ngu n nh c âm chính có nguyên t c phát âm khác nhau, m t lo i là các dây đàn, lo i khác là các c t khí c a sáo và kèn. C. M i lo i đàn đ u có m t b u đàn có hình d ng nh t đ nh, đóng vai trò c a h p c ng hư ng. D. Khi ngư i ta th i kèn thì c t không khí trong thân kèn ch dao đ ng v i m t t n s âm cơ b n hình sin. Câu13:Khi sóng âm truy n t môi trư ng không khí vào môi trư ng nư c thì A. t n s c a nó không thay đ i B. chu kì c a nó tăng C. bư c sóng c a nó không thay đ i D. bư c sóng c a nó gi m Câu14:M ch ch n sóng c a m t máy thu g m m t t đi n có đi n dung 100/π2 (pF) và cu n c m có đ t c m 1 π (µH). M ch dao đ ng trên có th b t đư c sóng đi n t thu c d i sóng vô tuy n nào? µ A. Dài và c c dài B. Trung C. Ng n D. C c ng n Câu15:Ch n câu SAI. Theo thuy t Big Bang A. Vũ tr đang giãn n , t c đ lùi xa c a m t thiên hà t l v i kho ng cách d gi a thiên hà đó và chúng ta. B. B c x n n c a vũ tr , phát ra t m i phía trong không trung, tương ng v i b c x nhi t c a v t 5K. C. Sau th i đi m Plăng vũ tr giãn n r t nhanh, nhi t đ gi m d n. D. Vũ tr hi n nay có tu i kho ng 14 t năm. Câu16:Ch n phương án SAI. A. Các nhóm thiên hà t p h p thành Siêu nhóm thiên hà hay Đ i thiên hà. B. Siêu nhóm thiên hà đ a phương có tâm n m nhóm Trinh N . C. Nhóm thiên hà đ a phương chúng ta là Nhóm l n nh t trong Siêu nhóm thiên hà đ a phương. D. Nhóm thiên hà đ a phương chúng ta n m trong Siêu nhóm thiên hà đ a phương. Câu17:Ch n phương án SAI khi nói v các thiên th ch. A. Thiên th ch là nh ng kh i đá chuy n đ ng quanh M t Tr i v i t c đ t i hàng ch c km/s theo các qu đ o r t gi ng nhau. B. Khi m t thiên th ch bay g n m t hành tinh nào đó thì nó s b hút và có th x y ra s va ch m c a thiên th ch v i hành tinh. C. Ban đêm ta có th nhìn th y nh ng v t sáng kéo dài vút trên n n tr i đó là sao băng. D. Sao băng chính là các thiên th ch bay vào khí quy n Trái Đ t, b ma sát m nh, nóng sáng và b c cháy. Câu18: m t đi u ki n thích h p m t đám khí loãng sau khi h p th ánh sáng đơn s c A thì nó b c x ra ánh sáng đơn s c B. K t lu n nào sau đây là SAI: A. Bư c sóng c a ánh sáng đơn s c B có th b ng bư c sóng c a ánh sáng đơn s c A. B. Năng lư ng phôtôn c a ánh sáng đơn s c B có th khác năng lư ng phôtôn c a ánh sáng đơn s c A. C. T n s c a ánh sáng đơn s c B b ng t n s c a ánh sáng đơn s c A. D. Phương lan truy n c a ánh sáng đơn s c B có th khác phương lan truy n c a ánh sáng đơn s c A Câu19 :M t d i sóng đi n t trong chân không có t n s t 4,0.1014 Hz đ n 7,5.1014 Hz. Bi t v n t c ánh sáng trong chân không 3.108 m/s. D i sóng trên thu c vùng nào trong thang sóng đi n t ? A. Vùng tia t ngo i B. Vùng tia h ng ngo i C. Vùng ánh sáng nhìn th y D. Vùng tia Rơnghen Cau20cac Tia h ng ngo i và tia Rơnghen đ u có b n ch t là sóng đi n t , có bư c sóng dài ng n khác nhau nên A. chúng đ u đư c s d ng trong y t đ ch p X-quang (ch p đi n). B. chúng b l ch khác nhau trong đi n trư ng đ u. C. chúng b l ch khác nhau trong t trư ng đ u. D. có kh năng đâm xuyên khác nhau. Cau21 :Trong các phát bi u sau đây, phát bi u nào là sai? A. M t Tr i b c x năng lư ng m nh nh t là vùng ánh sáng nhìn th y. B. Ánh sáng tr ng là t ng h p (h n h p) c a nhi u ánh sáng đơn s c có màu bi n thiên liên t c t đ t i tím. C. Ánh sáng đơn s c là ánh sáng không b tán s c khi đi qua lăng kính. D. Hi n tư ng chùm sáng tr ng, khi đi qua m t lăng kính, b tách ra thành nhi u chùm sáng có màu s c khác nhau là hi n tư ng tán s c ánh sáng. Câu22 :Trong thí nghi m t bào quang đi n, khi có dòng quang đi n n u thi t l p hi u đi n th đ cho dòng quang đi n tri t tiêu hoàn toàn thì: A. chùm phôtôn chi u vào cat t không b h p th B. electron quang đi n sau khi b t ra kh i catôt ngay l p t c b hút tr v . C. các electron không th b t ra kh i b m t cat t. D. ch nh ng electron quang đi n b t ra kh i b m t cat t theo phương pháp tuy n thì m i không b hút tr v cat t. Câu23 :Ch n phương án đúng. Ph n ng h t nhân nhân t o A. không th t o ra các nguyên t phóng x B. không th t o ra đ ng v tham gia ph n ng phân h ch C. r t khó th c hi n n u bia là Pb206 D. không th là ph n ng h t nhân to năng lư ng 2 Đ ra d a trên c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n TR NH THÀNH
  3. V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 01) Câu24:Đơn v nào không ph i là đơn v c a đ ng lư ng? A. MeV/s B. kgm/s C. MeV/c D. (kg.MeV)1/2 Câu25:M t m ch dao đ ng LC có đi n tr thu n không đáng k . Dao đ ng đi n t riêng (t do) c a m ch LC có chu kì 200 µs. Năng lư ng đi n trư ng trong m ch bi n đ i đi u hoà v i chu kì là A. 400 µs B. 500 µs C. 100 µs D. 200 µs Câu26:M t con l c lò xo có chu kỳ dao đ ng 1 s đư c treo trong tr n m t toa tàu chuy n đ ng đ u trên đư ng ray, chi u dài m i thanh ray là 15 m, gi a hai thanh ray có m t khe h . Tàu đi v i v n t c bao nhiêu thi con l c lò xo dao đ ng m nh nh t? A. 20m/s B. 36 km/h D. 54 km/h C. 60 km/h Câu27:Ch n phương án SAI khi nói v h M t Tr i. A. M t tr i trung tâm H và là thiên th duy nh t c a vũ tr nóng sáng. B. Tám hành tinh l n quay xung quanh M t Tr i. C. Đa s các hành tinh l n còn có các v tinh chuy n đ ng quanh nó. D. Trong H còn có các ti u hành tinh, các sao ch i, thiên th ch. Câu28:Công su t hao phí d c đư ng dây t i có hi u đi n th 500 kV, khi truy n đi m t công su t đi n 12000 kW theo m t đư ng dây có đi n tr 10 Ω là bao nhiêu ? A. 1736 kW B. 576 kW C. 5760 W D. 57600 W Câu29:M t h t chuy n đ ng v i t c đ 0,8 t c đ ánh sáng trong h quy chi u phòng thí nghi m và b phân rã sau khi đi đư c 3m. Th i gian s ng c a h t trong h quy chi u phòng thí nghi m và h quy chi u g n v i h t l n lư t là: A. 12,3 ns và 8,52 ns B. 2,2 ns và 1,25 ns C. 12,5 ns và 7,5 ns D. 14,2 ns và 8,52 ns Câu30:T i m t nơi, chu kì dao đ ng đi u hoà c a m t con l c đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chi u dài c a con l c thêm 21 cm thì chu kì dao đ ng đi u hoà c a nó là 2,2 s. Chi u dài ban đ u c a con l c này là A. 100 cm B. 101 cm C. 98 cm D. 99 cm Câu31:M t con l c lò xo mà qu c u nh có kh i lư ng 500 g dao đ ng đi u hoà v i cơ năng 10 (mJ). Khi qu c u có v n t c 0,1 m/s thì gia t c c a nó là -√3 m/s2. Đ c ng c a lò xo là: √ A. 30 N/m B. 40 N/m C. 50 N/m D. 60 N/m Câu32:Coi t c đ ánh sáng trong chân không 3.108 (m/s). Đ đ ng năng c a h t b ng m t n a năng lư ng ngh c a nó thì v n t c c a h t ph i b ng bao nhiêu? A. 2,54.108m/s B. 2,23.108m/s C. 2,22.108m/s D. 2,985.108m/s -11 Câu33:M t ng Rơnghen phát ra b c x có bư c sóng ng n nh t là 6,21.10 m. Bi t đ l n đi n tích êlectrôn (êlectron), v n t c ánh sáng trong chân không và h ng s Plăng l n lư t là 1,6.10-19 C; 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. B qua đ ng năng ban đ u c a êlectrôn. Hi u đi n th gi a an t và cat t c a ng là A. 2 kV B. 2,15 kV C. 20 kV D. 21,15 kV Câu34 : Cho con l¾c ®¬n cã chiÒu d i l=l1+l2 th× chu kú dao ®éng bÐ l 1 gi©y. Con l¾c ®¬n cã chiÒu d i l l1 th× chu kú dao ®éng bÐ l 0,8 gi©y. Con l¾c cã chiÒu d i l' =l1-l2 th× dao ®éng bÐ víi chu kú l : A). 0,6 gi©y B). 0,2 7 gi©y. C). 0,4 gi©y D). 0,5 gi©y Câu35:M t đo n m ch đi n g m t đi n có đi n dung 10-4/π F m c n i ti p v i đi n tr 125 Ω, m c đo n m ch vào π m ng đi n xoay chi u có t n s f. T n s f ph i b ng bao nhiêu đ dòng đi n l ch pha π/4 so v i hi u đi n th hai đ u m ch. A. f = 50√3 Hz √ B. f = 40 Hz C. f = 50Hz D. f = 60Hz Câu36:M t con l c đơn dao đ ng đi u hòa v i phương trình li đ dài: s = 2cos7t (cm) (t đo b ng giây), t i nơi có gia t c tr ng trư ng 9,8 (m/s2). T s gi a l c căng dây và tr ng l c tác d ng lên qu c u v trí cân b ng là A. 1,05 B. 0,95 C. 1,08 D. 1,01 Câu37 :Đ t hi u đi n th u = 125√2cos100πt (V) lên hai đ u m t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 30 , cu n √ dây thu n c m (c m thu n) có đ t c m L = 0,4/π H và ampe k nhi t m c n i ti p. Bi t ampe k có đi n tr π không đáng k . S ch c a ampe k là A. 3,5 A B. 2,0 A C. 2,5 A D. 1,8 A Câu38 :Đ t hi u đi n th u = U0cosωt v i U0, ω không đ i vào hai đ u đo n m ch RLC không phân nhánh. Hi u đi n th hi u d ng hai đ u đi n tr thu n là 80 V, hai đ u cu n dây thu n c m (c m thu n) là 120 V và hai đ u t đi n là 60 V. Hi u đi n th hi u d ng hai đ u đo n m ch này b ng A. 260 V B. 220 V C. 100 V D. 140 V Câu39:Gi i h n quang đi n c a m t kim lo i làm cat t c a t bào quang đi n là 0,50 µm. Bi t v n t c ánh sáng trong chân không và h ng s Plăng l n lư t là 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Chi u vào cat t c a t bào quang đi n này b c x có bư c sóng 0,35 µm, thì đ ng năng ban đ u c c đ i c a êlectrôn quang đi n là A. 1,70.10-19 J B. 17,00. 10-19 J C. 0,70. 10-19 J D. 70,00. 10-19 J 3 Đ ra d a trên c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n TR NH THÀNH
  4. V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 01) Câu40:Hai ngu n k t h p trên m t nư c cách nhau 40 cm. Trên đư ng n i hai ngu n, ngư i ta quan sát đư c 7 đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i (không k 2 ngu n). Bi t v n t c truy n sóng trên m t nư c là 60 cm/s. T n s dao đ ng c a ngu n là: A. 9 Hz B. 7,5 Hz C. 10,5 Hz D. 6 Hz Câu41 : Mét m¹ch dao ®éng LC ®−îc dïng thu sãng ®iÖn tõ. B−íc sãng thu ®îc l 40m. §Ó thu ®−îc sãng cã b−íc sãng l 10 m th× cÇn m¾c v o tô C tô C' cã gi¸ trÞ bao nhiªu v m¾c nh− thÕ n o? A). C'= C/15 v m¾c nèi tiÕp B). C'= 16C v m¾c song song C). C'= C/16 v m¾c nèi tiÕp D). C'= 15 C v m¾c song song Câu42:Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, hai khe h p cách nhau m t kho ng 0,5 mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe đ n màn quan sát là 1,5 m. Hai khe đư c chi u b ng b c x có bư c sóng 0,6 µm. Trên màn thu đư c hình nh giao thoa. T i đi m M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính gi a) m t kho ng 5,4 mm có A. vân sáng b c (th ) 6 B. vân sáng b c (th ) 3 C. vân sáng b c (th ) 2 D. vân t i th 3 Câu43 :Trong quang ph v ch c a hiđrô (quang ph c a hiđrô), bư c sóng c a v ch th nh t trong dãy Laiman ng v i s chuy n c a êlectrôn (êlectron) t qu đ o L v qu đ o K là 0,1217 µm, v ch th nh t c a dãy Banme ng v i s chuy n M v L là 0,6563 µm. Bư c sóng c a v ch quang ph th hai trong dãy Laiman ng v i s chuy n M v K b ng A. 0,3890 µm B. 0,1027 µm C. 0,5346 µm D. 0,7780 µm Câu44:Trên m t nư c n m ngang, t i hai đi m A, B cách nhau 8,2 cm, ngư i ta đ t hai ngu n song cơ k t h p, dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng có t n s 15 Hz và luôn dao đ ng đ ng pha. Bi t v n t c truy n sóng trên m t nư c là 30 cm/s, coi biên đ sóng không đ i khi truy n đi. S đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i trên đo n AB là: A. 8 B. 11 C. 5 D. 9 Câu45 :M t m ch dao đ ng LC có đi n tr thu n không đáng k , t đi n có đi n dung 0,05 µF. Dao đ ng đi n t riêng (t do) c a m ch LC v i hi u đi n th c c đ i hai đ u t đi n b ng 6 V. Khi hi u đi n th hai đ u t đi n là 4 V thì năng lư ng t trư ng trong m ch b ng A. 0,5 µJ B. 0,1 µJ C. 0,4 µJ D. 0,9 µJ Câu46 :Chi u l n lư t các b c x có t n s f, 2f, 3f vào cat t c a t bào quang đi n thì v n t c ban đ u c c đ i c a electron quang đi n l n lư t là v, 2v, kv. Xác đ nh giá tr k. A. 3 B.4 C.√5 √ D. √7 Câu47 :Cho ph n ng h t nhân: T + D → α + n. Bi t năng lư ng liên k t riêng c a h t nhân T là εT = 2,823 (MeV), năng lư ng liên k t riêng c a α là εα = 7,0756 (MeV) và đ h t kh i c a D là 0,0024u. L y 1uc2 = 931 (MeV). H i ph n ng to bao nhiêu năng lư ng? A. 17,4 (MeV) B. 17,5 (MeV C. 17,6 (MeV) D. 17,7 (MeV Câu48:Chi u m t chùm tia sáng tr ng, song song, h p vào m t bên c a m t lăng kính thu tinh có góc chi t quang 5,730, theo phương vuông góc v i m t ph ng phân giác P c a góc chi t quang. Sau lăng kính đ t m t màn nh song song v i m t ph ng P và cách P là 1,5 m. Tính chi u dài c a quang ph t tia đ đ n tia tím. Cho bi t chi t su t c a lăng kính đ i v i tia đ là 1,50 và đ i v i tia tím là 1,54. A. 8 mm B. 5 mm C. 6 mm D. 4 mm Câu49: ChiÕu lÇn lît hai bøc x¹ λ1 v λ2 = λ1 /2 v o mét kim lo¹i l m Katèt cña tÕ b o quang ®iÖn thÊy hiÖu ®iÖn thÕ h¶m lÇn lît l 3 V v 8 V. λ1 cã gi¸ trÞ l :A). 0,52 µ m B). 0,32 µ m C). 0,41 µ m D). O,25 µ m Câu50Kh i lư ng c a h t electrôn chuy n đ ng l n g p hai l n kh i lư ng c a nó khi đ ng yên. Tìm đ ng năng c a h t. Bi t kh i lư ng c a electron 9,1.10-31 (kg) và t c đ ánh sáng trong chân không 3.108 (m/s). A. 8,2.10-14 J B. 8,7.10-14 J C. 8,2.10-16 J D. 8,7.10-16 J 4 Đ ra d a trên c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n TR NH THÀNH
  5. V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 01) DAP AN: 1D 2B 3D 4C 5D 6B 7D 8D 9C 10D 11D 12D 13A 14D 15B 16C 17A 18C 19C 20D 21A 22B 23C 24A 25C 26D 27A 28C 29C 30A 31C 32B 33C 34B 35B 36D 37C 38C 39A 40D 41A 42B 43B 44D 45A 46D 47C 48C 49D 50A 5 Đ ra d a trên c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n TR NH THÀNH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản