ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ_ĐỀ SỐ 24

Chia sẻ: Phan Cảnh Trình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
182
lượt xem
103
download

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ_ĐỀ SỐ 24

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn vật lý_đề số 24', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ_ĐỀ SỐ 24

  1. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 24 C©u 1. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ A. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ cïng pha so víi li ®é. B. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ ng-îc pha so víi li ®é. C. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ sím pha /2 so víi li ®é. D. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ trÔ pha /2 so víi li ®é. C©u 2. §å thÞ li ®é cña mét vËt cho ë h×nh vÏ bªn, ph-¬ng tr×nh nµo díi ®©y lµ ph-¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt x 2  2  A A. x = Acos( t ) B. x = Asin( t ) T 2 T 2 0 t 2 2 C. x = Acos t D. x = Asin t T T C©u 3. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Cø sau mét kho¶ng thêi gian mét chu kú th× vËt l¹i trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. B. Cø sau mét kho¶ng thêi gian mét chu kú th× vËn tèc cña vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. C. Cø sau mét kho¶ng thêi gian mét chu kú th× ®éng n¨ng cña vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. D. Cø sau mét kho¶ng thêi gian mét chu kú th× biªn ®é vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. C©u 4. Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph-¬ng tr×nh:  x  3 cos(t  )cm , pha dao ®éng cña chÊt ®iÓm t¹i thêi ®iÓm t = 1s lµ 2 A. 0(cm). B. 1,5(s). C. 1,5 (rad). D. 0,5(Hz). C©u 5. Chän c©u tr¶ lêi ®óng: Khi t¨ng chiÒu dµi cña con l¾c ®¬n lªn 4 lÇn th× tÇn sè dao ®éng nhá cña con l¾c sÏ: A. t¨ng lªn 2 lÇn. B. gi¶m ®i 2 lÇn. C. t¨ng lªn 4 lÇn. D. gi¶m ®i 4 lÇn. C©u 6. Ph¸t biÓu nµo d-íi ®©y kh«ng ®óng A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian B. Dao ®éng c-ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña ngo¹i lùc C. Dao ®éng duy tr× cã tÇn sè phô thuéc vµo n¨ng l-îng cung cÊp cho hÖ dao ®éng D. Céng h-ëng cã biªn ®é phô thuéc vµo lùc c¶n cña m«i tr-êng C©u 7. Treo mét vËt nÆng vµo mét lß xo, lß xo d·n 10cm, lÊy g = 10m/s2. KÝch thÝch cho vËt dao ®éng víi biªn ®é nhá th× chu kú dao ®éng cña vËt lµ A. 0,63s B. 0,87s C. 1,28s D. 2,12s C©u 8. Mét chÊt ®iÓm tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph-¬ng cã ph-¬ng tr×nh lÇn l-ît lµ x1 = 5sin(10t + /6) vµ x2 = 5cos(10t). Ph-¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp cña vËt lµ
  2. A. x = 10sin(10t - /6) B. x = 10sin(10t + /3) C. x = 5 3 sin(10t - /6) D. x = 5 3 sin(10t + /3) C©u 9. Hai lß xo L1 vµ L2 cã cïng ®é dµi. Khi treo vËt m vµo lß xo L1 th× chu kú dao ®éng cña vËt lµ T1 = 0,3s, khi treo vËt vµo lß xo L2 th× chu kú dao ®éng cña vËt lµ 0,4s. Nèi hai lß xo víi nhau ë c¶ hai ®Çu ®Ó ®-îc mét lß xo cïng ®é dµi råi treo vËt vµo hÖ hai lß xo th× chu kú dao ®éng cña vËt lµ A. 0,12s B. 0,24s C. 0,36s D. 0,48s C©u 10. Treo mét vËt nhá cã khèi l-îng m = 1kg vµo mét lß xo nhÑ cã ®é cøng k = 400N/m. Gäi 0x lµ trôc täa ®é cã ph-¬ng th¼ng ®øng, gèc täa ®é 0 t¹i vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt, chiÒu d-¬ng híng lªn. VËt ®-îc kÝch thÝch dao ®éng tù do víi biªn ®é 5cm. §éng n¨ng E®1 vµ E®2 cña vËt khi nã qua vÞ trÝ cã täa ®é x1 = 3cm vµ x2 = - 3cm lµ A. E®1 = 0,18J vµ E®2 = - 0,18J B. E®1 = 0,18J vµ E®2 = 0,18J C. E®1 = 0,32J vµ E®2 = 0,32J D. E®1 = 0,64J vµ E®2 = 0,64J C©u 11. Con l¾c ®¬n dao ®éng nhá víi chu kú 1s t¹i n¬i cã gia tèc träng trêng 9,8m/s2, chiÒu dµi cña d©y treo con l¾c lµ: A. l = 24,8cm. B. l = 99,2cm. C. l = 1,56m. D. l = 2,45m. C©u 12. Mét con l¾c ®¬n gåm mét qu¶ cÇu nhá b»ng kim lo¹i cã khèi l-îng 10g, ®iÖn tÝch q = 2.10-7C treo vµo sîi d©y m¶nh c¸ch ®iÖn kh«ng d·n cã khèi l-îng kh«ng ®¸ng kÓ (Gia tèc träng tr-êng g = 10m/s2). Khi kh«ng cã ®iÖn tr-êng chu kú dao ®éng nhá cña con l¾c lµ 2s. §Æt con l¾c vµo trong ®iÖn tr-- êng ®Òu E = 104V/m cã ph-¬ng th¼ng ®øng h-íng xuèng. Chu kú dao ®éng nhá cña con l¾c trong ®iÖn tr-êng lµ A. 0,99s B. 1,01s C. 1,83s D. 1,98s C©u 13. Trong hiÖn t-îng giao thoa sãng trªn mÆt n-íc, kho¶ng c¸ch gi÷a hai cùc ®¹i liªn tiÕp n»m trªn ®-êng nèi hai nguån sãng b»ng bao nhiªu? A. B»ng hai lÇn b-íc sãng. B. B»ng mét b-íc sãng.C. B»ng mét nöa b-íc sãng. D. B»ng mét phÇn t- b-íc sãng C©u 14. Khi biªn ®é sãng t¹i mét ®iÓm t¨ng lªn gÊp ®«i, tÇn sè sãng kh«ng ®æi th× A. n¨ng l-îng sãng t¹i ®iÓm ®ã kh«ng thay ®æi. B. n¨ng l-îng sãng t¹i ®iÓm ®ã t¨ng lªn 2 lÇn. C. n¨ng l-îng sãng t¹i ®iÓm ®ã t¨ng lªn 4 lÇn. D. n¨ng l-îng sãng t¹i ®iÓm ®ã t¨ng lªn 8 lÇn. C©u 15. Mét sîi d©y ®µn dµi 1,2m ®-îc gi÷ cè ®Þnh ë hai ®Çu. Khi kÝch thÝch cho d©y ®µn dao ®éng g©y ra mét sãng dõng lan truyÒn trªn d©y cã b-íc sãng dµi nhÊt lµ A. 0,3m B. 0,6m C. 1,2m D. 2,4m
  3. C©u 16. Mét d©y AB dµi 2,40m c¨ng th¼ng n»m ngang, ®Çu B cè ®Þnh, ®Çu A g¾n vµo mét b¶n rung víi tÇn sè 100Hz. Khi b¶n rung ho¹t ®éng trªn d©y cã sãng dõng víi 6 bã sãng, víi A xem nh- mét nót. B-íc sãng vµ vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lÇn l-ît lµ A.  = 0,30m; v = 30m/s B.  = 0,30m; v = 60m/s C.  = 0,60m; v = 60m/s D.  = 0,80m; v = 80m/s C©u 17. Trªn mÆt chÊt láng yªn lÆng ng-êi ta g©y ra mét dao ®éng ®iÒu hßa t¹i O víi tÇn sè 60Hz. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt chÊt láng 2,4m/s. §iÓm M c¸ch O mét kho¶ng 30cm cã ph-¬ng tr×nh dao ®éng lµ uM = 2cos(t -15)cm, §iÓm N c¸ch 0 120cm n»m trªn cïng mét ph-¬ng truyÒn tõ 0 ®Õn M cã ph-¬ng tr×nh dao ®éng lµ A. uN = cos(60t + 45)cm B. uN = 2 cos(60t - 45)cm C. uN = 2cos(120t + 60)cm D. uN = 2cos(120t - 60)cm C©u 18. Mét sîi d©y thÐp nhá h×nh ch÷ U cã hai ®Çu S1, S2 c¸ch nhau 8cm ®−îc g¾n vμo ®Çu cña mét cÇn rung dao ®éng ®iÒu hßa theo ph¬ng th¼ng ®øng víi tÇn sè 100Hz, cho hai ®Çu S1, S2 ch¹m nhÑ vµo mÆt n-- íc, khi ®ã trªn mÆt n−íc quan s¸t ®-îc mét hÖ v©n giao thoa. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt níc lµ 3,2m/s. Sè gîn låi quan s¸t ®îc trong kho¶ng S1S2 lµ: A. 4 gîn B. 5 gîn C. 6 gîn D. 7 gîn C©u 19. §Æt vµo hai ®Çu mét ®iÖn trë thuÇn mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ cùc ®¹i U0 c«ng suÊt tiªu thô trªn R lµ P. Khi ®Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë ®ã mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi cã gi¸ trÞ U0 th× c«ng suÊt tiªu thô trªn R lµ A. P B. 2P C. 2P D. 4P 10 C©u 20. Mét ®o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp cã R kh«ng ®æi, C = F . §Æt vµo hai ®Çu m¹ch mét hiÖu ®iÖn  thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông kh«ng ®æi tÇn sè 50Hz. §Ó c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch ®¹t cùc ®¹i th× ®é tù c¶m L cña m¹ch lµ 10 5 1 A. H B. H C. H D. 50 H    C©u 21. HiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mét ®o¹n m¹ch RLC cã gi¸ trÞ hiÖu dông U = 100V kh«ng ®æi. Khi c-êng ®é hiÖu dông trong m¹ch lµ 1A th× c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch lµ 50W. Gi÷ cè ®Þnh U vµ R, ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè kh¸c cña m¹ch. C«ng suÊt tiªu thô cùc ®¹i trªn ®o¹n m¹ch lµ. A. 200W B. 100W C. 100 2 W D. 400W C©u 22. BiÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mét cuén d©y vµ cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y lµ   u  100 2 sin(100t  )V vµ i  2sin(100t  ) A . §iÖn trë R vµ ®é tù c¶m cña cuén d©y lµ 6 6
  4. A. R = 50Ω; L = 50 3H B. R = 25Ω; L = 0,087 H C. R = 50 2 ; L = 50 6 H D. R = 25 2 ; L = 0,195H C©u 23. Mét ®o¹n m¹ch nèi tiÕp gåm mét cuén d©y vµ mét tô ®iÖn. Dïng mét v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín ®o hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu cuén d©y, hai ®Çu tô ®iÖn, hai ®Çu c¶ m¹ch th× thÊy v«n kÕ chØ cïng mét gi¸ trÞ. HÖ sè c«ng suÊt cos  cña m¹ch lµ 1 1 2 3 A. B. C. D. 4 2 2 2 C©u 24. Khi quay ®Òu mét khung d©y xung quanh mét trôc ®Æt trong mét tõ trêng ®Òu cã vect¬ c¶m øng  tõ B vu«ng gãc víi trôc quay cña khung, tõ th«ng xuyªn qua khung d©y cã biÓu thøc   = 2.10-2cos(720t + )Wb. BiÓu thøc cña suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong khung lµ 6   A. e = 14,4sin(720t - )V B. e = -14,4sin(720t + )V 3 3   C. e = 144sin(720t - )V D. e = 14,4sin(720t + )V 6 6 C©u 25. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua ®iÖn trë R. Gäi i, I vµ I0 lÇn lît lµ cêng ®é tøc thêi, cêng ®é hiÖu dông vµ cêng ®é cùc ®¹i cña dßng ®iÖn. NhiÖt lîng to¶ ra ë ®iÖn trë R trong thêi gian t lµ A. Q = Ri2t B. Q = RI02t C. Q = RI2t D. Q = R2It C©u 26. M¾c mét ®Ìn nªon vµo nguån ®iÖn xoay chiÒu cã hiÖu ®iÖn thÕ lµ u = 220 2 sin(100t)V. §Ìn 3 chØ ph¸t s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo ®Ìn tho¶ m·n hÖ thøc U®  220 V. Kho¶ng thêi gian ®Ìn 2 s¸ng trong 1 chu kú lµ 2 1 1 1 A.  t = s B.  t = s C.  t = s D.  t = s 300 300 150 200 1 C©u 27. Mét m¹ch ®iÖn gåm R,L,C m¾c nèi tiÕp. Cuén c¶m cã ®é tù c¶m L = (H), tô ®iÖn cã ®iÖn dung  2.10 4 C= (F). Chu kú cña dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch lµ 0,02s. Cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch   lÖch pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch th× ®iÖn trë R cã gi¸ trÞ lµ 6 100 50 A.  B. 100 3  C. 50 3  D.  3 3
  5. 2 C©u 28. Mét ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp gåm cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L = H. Tô ®iÖn cã  10 4 ®iÖn dung C = F, ®iÖn trë R thay ®æi ®îc. §Æt vµo hai ®Çu m¹ch ®iÖn mét hiÖu ®iÖn thÕ u =  200sin100t (V). §iÒu chØnh R sao cho c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch ®¹t cùc ®¹i. Gi¸ trÞ cña R vµ c«ng suÊt m¹ch khi ®ã lµ 400 A. R = 100, P = 200W B. R = 200, P = W 3 C. R = 100, P = 100W D. R = 200, P = 100W C©u 29. Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha, c«ng suÊt 500kW ®îc truyÒn b»ng ®-êng d©y dÉn cã ®iÖn trë tæng céng lµ 4. HiÖu ®iÖn thÕ ë nguån ®iÖn lóc ph¸t ra U = 5000V. HÖ sè c«ng suÊt cña ®êng d©y t¶i lµ cos = 0,8. Cã bao nhiªu phÇn tr¨m c«ng suÊt bÞ mÊt m¸t trªn ®êng d©y t¶i ®iÖn do to¶ nhiÖt? A. 10% B. 20% C. 25% D. 12,5% C©u 30. Khung dao ®éng ë lèi vµo m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung C thay ®æi ®-îc tõ 20pF ®Õn 400pF vµ cuén d©y cã ®é tù c¶m L = 8H. LÊy 2 = 10. M¸y cã thÓ thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè trong kho¶ng nµo sau ®©y? A. 88kHz  f  100kHz B. 88kHz  f  2,8MHz C. 100kHz  f  12,5MHz D. 2,8MHz  f  12,5MHz C©u 31. Cho mét thÊu kÝnh hai mÆt låi lµm b»ng thñy tinh, b¸n kÝnh R1 = R2 = 25cm. ChiÕt suÊt cña thÊu kÝnh ®èi víi ¸nh s¸ng ®á vµ ¸nh s¸ng tÝm lÇn lît lµ n® = 1,5; nt = 1,54, kho¶ng c¸ch gi÷a tiªu ®iÓm ®èi víi ¸nh s¸ng ®á vµ tiªu ®iÓm ®èi víi ¸nh s¸ng tÝm lµ A. 1,85cm B. 1,58cm C. 1,67cm D. 1,48cm C©u 32. Trong mét thÝ nghiÖm giao thoa I©ng, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe I©ng lµ 1,5mm, kho¶ng c¸ch tõ hai khe ®Õn mµn ¶nh lµ 2m. Sö dông ®ång thêi hai bøc x¹ ®¬n s¾c cã bíc sãng 1 = 0,48m vµ 2 = 0,64m. Kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hai v©n s¸ng cïng mµu víi v©n trung t©m lµ A. 0,96mm B. 1,28mm C. 2,32mm D. 2,56mm C©u 33. Ph¸t biÓu nµo díi ®©y kh«ng ®óng A. Nh÷ng vËt bÞ nung nãng ®Õn nhiÖt ®é trªn 30000C ph¸t ra tia tö ngo¹i rÊt m¹nh B. Tia tö ngo¹i cã t¸c dông ®©m xuyªn m¹nh qua thñy tinh C. Tia tö ngo¹i lµ bøc x¹ ®iÖn tõ cã bíc sãng dµi h¬n bíc sãng cña tia R¬nghen D. Tia tö ngo¹i cã t¸c dông nhiÖt C©u 34. Trong thÝ nghiÖm víi tÕ bµo quang ®iÖn, nÕu ¸nh s¸ng kÝch thÝch cã bíc sãng nhá h¬n giíi h¹n quang ®iÖn th× cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ A. tØ lÖ nghÞch víi cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch.
  6. B. kh«ng phô thuéc vµo cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. C. tØ lÖ thuËn víi cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. D. t¨ng tØ lÖ thuËn víi b×nh ph¬ng cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. C©u 35. Trong hiÖn tîng giao thoa ¸nh s¸ng ®¬n s¾c víi hai khe I©ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe s¸ng lµ a, kho¶ng c¸ch tõ hai khe ®Õn mµn lµ D, x lµ täa ®é cña mét ®iÓm s¸ng trªn mµn so víi v©n s¸ng trung t©m. HiÖu ®êng ®i tõ hai khe s¸ng ®ã ®Õn ®iÓm s¸ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc nµo? a.x a.x a.x a.D A. d = B. d = 2 C. d = D. d = D D 2D x C©u 36. Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ a =1,5mm, mµn E ®Æt song song vµ c¸ch mÆt ph¼ng hai khe mét kho¶ng D = 2m, sö dông ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã bíc sãng  = 0,48m. Trªn mµn E quan s¸t ®-îc c¸c v©n giao thoa trªn mét kho¶ng réng L = 2,5cm. Sè v©n s¸ng quan s¸t ®îc lµ A. 39 v©n B. 40 v©n C. 41 v©n D. 42 v©n C©u 37. ChiÕu lÇn l-ît hai bøc x¹ 1 = 0,555m vµ  2 = 0,377m vµo catèt cña mét tÕ bµo quang ®iÖn th× thÊy x¶y ra hiÖn t-îng quang ®iÖn vµ dßng quang ®iÖn triÖt tiªu khi hiÖu ®iÖn thÕ h·m cã ®é lín gÊp 4 lÇn nhau. HiÖu ®iÖn thÕ h·m ®èi víi bøc x¹  2 lµ A. - 1,340V B. - 0,352V C. - 3,520V D. - 1,410V C©u 38. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a Anèt vµ Catèt cña mét èng R¬nghen lµ 15kV. Coi r»ng electron bËt ra tõ Cat«t cã vËn tèc ban ®Çu b»ng kh«ng th× bíc sãng ng¾n nhÊt cña tia R¬nghen mµ èng cã thÓ ph¸t ra lµ A. 3,50.10-9m B. 7,13.10-9m C. 2,87.10-10m D. 8,28.10-11m 13,6 C©u 39. C¸c møc n¨ng l-îng trong nguyªn tö Hy®r« ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc E   eV (n = n2 1,2,3....). Nguyªn tö Hy®r« ®ang ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n sÏ hÊp thô ph«t«n cã n¨ng l-îng b»ng A. 6,00eV B. 8,27eV C. 12,75eV D. 13,12eV. C©u 40. Chän c©u ph¸t biÓu kh«ng ®óng Sù ph©n tÝch chïm ¸nh s¸ng tr¾ng ®i qua l¨ng kÝnh thµnh c¸c tia s¸ng mµu lµ do A. VËn tèc cña c¸c tia mµu trong l¨ng lÝnh kh¸c nhau B. N¨ng l-îng cña c¸c tia mµu kh¸c nhau C. TÇn sè sãng cña c¸c tia mµu kh¸c nhau D. B-íc sãng cña c¸c tia mµu kh¸c nhau C©u 41. Mét b¸nh xe ®ang quay víi vËn tèc gãc 36 rad/s th× bÞ h·m l¹i víi mét gia tèc kh«ng ®æi cã ®é lín 3 rad/s2 . Gãc mµ b¸nh xe quay ®îc kÓ tõ lóc h·m ®Õn lóc dõng lµ A. 96 rad B. 108 rad C. 180 rad D. 216 rad
  7. C©u 42. Chän c©u ph¸t biÓu kh«ng ®óng? A. M«men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n ®èi víi mét trôc quay lín th× søc × cña vËt trong chuyÓn ®éng quay quanh trôc ®ã lín B. M«men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n phô thuéc vµo vÞ trÝ trôc quay vµ sù ph©n bè khèi lîng ®èi víi trôc quay C. M«men lùc kh¸c kh«ng t¸c dông vµo vËt r¾n lµm thay ®æi tèc ®é quay cña vËt D. M«men lùc d¬ng t¸c dông vµo vËt r¾n lµm cho vËt quay nhanh dÇn C©u 43. T¸c dông mét ngÉu lùc kh«ng ®æi vµo mét rßng räc ®îc treo cè ®Þnh (MÆt ph¼ng ngÉu lùc vu«ng gãc víi trôc quay) th× ®¹i lîng nµo cña rßng räc thay ®æi? A. gia tèc gãc B. vËn tèc gãc C. m«men qu¸n tÝnh D. khèi lîng C©u 44. Mét vËn ®éng viªn tr-ît b¨ng ®ang thùc hiÖn ®éng t¸c quay t¹i chç trªn mét ch©n, khi ng-êi Êy dang hai tay ra th× A. tèc ®é quay t¨ng lªn do m«men qu¸n tÝnh t¨ng vµ m«men ®éng l-îng t¨ng B. tèc ®é quay gi¶m ®i do m«men qu¸n tÝnh t¨ng vµ m«men ®éng l-îng kh«ng ®æi C. tèc ®é quay t¨ng lªn do m«men qu¸n tÝnh gi¶m vµ m«men ®éng l-îng gi¶m D. tèc ®é quay gi¶m ®i do m«men qu¸n tÝnh gi¶m vµ m«men ®éng l-îng kh«ng ®æi C©u 45. Mét ®Üa ®Æc cã thÓ quay xung quanh trôc ®èi xøng ®i qua t©m vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®Üa. §Üa chÞu t¸c dông cña mét m«men lùc kh«ng ®æi M = 6Nm. Sau 15s kÓ tõ lóc ®Üa b¾t ®Çu quay vËn tèc gãc cña ®Üa lµ 24 rad/s. M«men qu¸n tÝnh cña ®Üa lµ A. 0,25 kgm2 B. 3,75 kgm2 C. 7,50 kgm2 D. 9,60 kgm2 C©u 46. Mét thanh ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu, träng l-îng P = 100N, dµi L = 2,4m. Thanh ®îc ®ì n»m ngang trªn 2 ®iÓm tùa A,B. A n»m ë ®Çu bªn tr¸i, B c¸ch ®Çu bªn tr¸i 1,6m. ¸p lùc cña thanh lªn ®iÓm tùa A lµ A. 25N B. 40N C. 50N D. 75N C©u 47. Mét thanh OA ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu cã träng l-îng 60N, thanh cã thÓ quay tù do xung quanh mét trôc n»m ngang ®i qua O g¾n vµo têng th¼ng ®øng. Buéc vµo ®Çu A cña thanh mét sîi d©y, ®Çu kia cña d©y g¾n cè ®Þnh vµo t-êng. C¶ thanh vµ d©y ®Òu hîp víi t-êng gãc α = 600. Lùc c¨ng cña sîi d©y lµ A. 10 3 N B. 30N C. 25 3 N D. 45N C©u 48. Mét vËt r¾n cã khèi l-îng 2kg cã thÓ quay xung quanh mét trôc n»m ngang díi t¸c dông cña träng lùc. VËt dao ®éng nhá víi chu kú T = 1s. Kho¶ng c¸ch tõ khèi t©m cña vËt ®Õn trôc quay lµ d = 10cm, cho g = 10m/s2. M«men qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi trôc quay lµ A. 0,05kgm2 B. 0,25kgm2 C. 0,50kgm2 D. 1,25kgm2 C©u 49. Mét chiÕc «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 72km/h vÒ phÝa ngêi quan s¸t. TiÕng cßi xe cã tÇn sè 1000Hz, vËn tèc ©m trong kh«ng khÝ lµ 330m/s th× ng-êi quan s¸t nghe ®-îc ©m cã tÇn sè bao nhiªu?
  8. A. f = 924,86Hz. B. f = 970,59Hz. C. f = 1030,30Hz. D. f = 1064,50Hz. C©u 50. Dung dÞch Fluorªxªin hÊp thô ¸nh s¸ng cã bíc sãng 0,49m vµ ph¸t ra ¸nh s¸ng cã b-íc sãng 0,52m. ngêi ta gäi hiÖu suÊt cña sù ph¸t quang lµ tØ sè gi÷a n¨ng lîng ¸nh s¸ng ph¸t quang vµ n¨ng lîng ¸nh s¸ng hÊp thô. BiÕt hiÖu suÊt cña sù ph¸t quang cña dung dÞch Fluorªxªin lµ 75%. Sè phÇn tr¨m cña ph«t«n bÞ hÊp thô ®· dÉn ®Õn sù ph¸t quang cña dung dÞch lµ A. 82,7% B. 79,6% C. 75,0% D. 66,8%
Đồng bộ tài khoản