Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2015-2016

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
193
lượt xem
15
download

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm ngay "Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2015-2016" để chinh phục vòng 11 của cuộc thi violympic dành cho lớp 7 nhé! Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 11 NĂM 2015-2016 Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm Câu 1.1: Với n là số nguyên dương ta có (-1)2n + 1 = .............. Câu 1.2: Số x thỏa mãn 3x + 1 = 9x là: x = .............. Câu 1.3: Tìm x biết: (4/5).2x + 6 = 256/625 Trả lời: x = ............... Câu 1.4: Cho hàm số: Khi đó f(2) = ............ Câu 1.5: Số x thỏa mãn (-2,6).x + 4,3.x - 6,3 = -4,6 là x = ............... Câu 1.6: Giá trị lớn nhất của biểu thức: B = 6x + 3 - I6x -4I là: ............... Câu 1.7: Giá trị lớn nhất của biểu thức là: ................ Câu 1.8: Cho hàm số y = f(x) = x2 + 3. Giá trị của hàm số tại x = -2 là f(-2) = ........... Hãy điền dấu >, <, = vào chỗ (.....) Câu 1.9: Với n là số chẵn thì 2n ......... (-2)n Câu 1.10: Với n là số lẻ thì 2n ........... (-2)n Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 2.1: So sánh (-2/7)2014 và 0 ta được: (-2/7)2014 ......... 0 Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:  A. =  B. >  C. <  D. Không so sánh được Câu 2.2: Tính: 2.34 = ...............  A. 64  B. 38  C. 6.33  D. 36 Câu 2.3: Nếu ΔABC và ΔMNP có AB = MN, AC = NP, BC = MP thì ta viết:  A. ΔABC = ΔNPM  B. ΔABC = ΔMNP  C. ΔABC = ΔNMP  D. ΔABC = ΔMPN Câu 2.4: Cho x là một số khác 0. Khi đó (x2)5 : (x5)2 = .............  A. x  B. x5  C. x7  D. 1 Câu 2.5: Với x ≠ 0, giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x/IxI là Amin = ...........  A. 0  B. -1  C. Không xác định  D. 1 Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ Câu 3.1: Tìm x biết (2x - 1)3 = 29 Trả lời: x = ........... Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản. Câu 3.2: Tính: (3/7)21 : (9/49)10 = ........... Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản. Câu 3.3: Tính: 3 - (-1/6)0 + (1/2)2 : 2 = ............ Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản. Câu 3.4: Tìm x biết: 5/x = -1/7 Trả lời: x = .............. Câu 3.5: Tập hợp các giá trị nguyên của x thỏa mãn I3x - 4I = Ix + 2I là: {...........} Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Câu 3.6: Tìm số tự nhiên có ba chữ số abc biết a : b : c = 1 : 3 : 2 và số đó chia hết cho 18. Trả lời: Số cần tìm là: ............ Câu 3.7: Tìm ba số dương a, b, c biết: ab = c, bc = 4a; ac = 9b. Trả lời: a = .......; b = ..........; c = ........ Nhập các giá trị theo thứ tự vào ô đáp án và dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các số. Câu 3.8: Cho góc xAy, phân giác Az. Trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 5cm. Qua B kẻ đường song song với Ay, cắt Az tại C. Tính BC. Trả lời: BC = .......... cm. Câu 3.9: Tập hợp các giá trị của x để biểu thức đạt giá trị nguyên là S = {..........} Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Câu 3.10: Cho hai đại lượng I và II tỉ lệ nghịch với nhau và cùng có giá trị dương. Nếu giá trị của đại lượng I tăng 20% thì giá trị tương ứng của đại lượng II giảm đi ............%. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.

Đồng bộ tài khoản