Di truyền liên kết với giới tính

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
671
lượt xem
169
download

Di truyền liên kết với giới tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Khái niệm về di truyền liên kết với giới tính + Phả hệ bệnh ưa chảy máu của gia đình hoàng tộc Anh - Thí nghiệm của Morgan + Lai nghịch, lai thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Di truyền liên kết với giới tính

  1. C¬ chÕ Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh
  2. Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh I. Kh¸i niÖm vÒ di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh Bé nhiÔm s¾c thÓ cña ng−êi (nam) Bé nhiÔm s¾c thÓ cña ruåi giÊm
  3. Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh I. Kh¸i niÖm vÒ di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh Ph¶ hÖ bÖnh −a ch¶y m¸u cña gia ®×nh hoμng téc Anh
  4. Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh II. C¸c gen n»m trªn nhiÔm s¾c thÓ x 2.1 ThÝ nghiÖm cña Morgan a. Lai thuËn: M¾t ®á P: M¾t tr¾ng X F1: 100% m¾t ®á 1 m¾t tr¾ng : 3 m¾t ®á F2: (toμn ruåi )
  5. Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh 2.1 ThÝ nghiÖm cña Morgan b. Lai nghÞch: M¾t tr¾ng M¾t ®á P: X :1 m¾t tr¾ng F1: m¾t ®á 1 F2: m¾t ®á : 1 m¾t tr¾ng : 1 1 m¾t tr¾ng m¾t ®á : 1
  6. Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh 2.2 Gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm w w w a. Lai thuËn: P: X w w F1: w w w w w w w w w F2:
  7. Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh b. Lai nghÞch w w w P: X w w F1: w w w w w w w w w F2:
  8. Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh 2.3 C¬ chÕ di truyÒn bÖnh m¸u khã ®«ng
  9. Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh 2.4 KÕt luËn - Lai thuËn vμ lai nghÞch cho kÕt qu¶ Kh¸c nhau - Cã hiÖn t−îng di truyÒn chÐo («ng ngo¹i con g¸i ch¸u trai) III. C¸c gen n»m trªn nhiÔm s¾c thÓ Y 3.1 VÝ dô gen n»m trªn nhiÔm s¾c thÓ Y 3.2 KÕt luËn: Di truyÒn th¼ng iv. ý nghÜa cña hiÖn t−îng di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh
Đồng bộ tài khoản