intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 7

Chia sẻ: Nguyễn Kim Lượng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
285
lượt xem
130
download

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bể Sông Hồng nằm trong khoảng 105030- 110030 kinh độ Đông, 14030- 21000vĩ độ Bắc. Về điạ lý, bể Sông Hồng có một phần nhỏ diện tích nằm trên đất liền thuộc đồng bằng Sông Hồng, còn phần lớn diện tích thuộc vùng biển vịnh Bắc Bộ và biển miền Trung thuộc các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định. Đây là một bể có lớp phủ trầm tích Đệ Tam dày hơn 14 km, có dạng hình thoi kéo dài từ miền võng Hà Nội ra vịnh Bắc Bộ và biển miền Trung (Hình 7.1). Dọc rìa phía Tây bể trồi lộ các đá móng Paleozoi-Mesozoi. Phía Đông Bắc tiếp giáp bể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 7

 1. 7 Chöông Beå traàm tích Soâng Hoàng vaø taøi nguyeân daàu khí
 2. Chöông 7. Beå traàm tích Soâng Hoàng vaø taøi nguyeân daàu khí 1. Giôùi thieäu Beå Soâng Hoàng naèm trong khoaûng hieän ñöôïc moû khí Tieàn Haûi C (TH-C). Töø 105 30- 110 30 kinh ñoä Ñoâng, 14 30- khi coù chính saùch ñoåi môùi, nhaát laø khi coù 0 0 0 21000vó ñoä Baéc. Veà ñiaï lyù, beå Soâng Hoàng luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi, beå Soâng Hoàng ñöôïc coù moät phaàn nhoû dieän tích naèm treân ñaát lieàn taêng cöôøng ñaàu tö nghieân cöùu vaø TKTD caû thuoäc ñoàng baèng Soâng Hoàng, coøn phaàn lôùn treân ñaát lieàn vaø phaàn ngoaøi khôi vôùi 12 hôïp dieän tích thuoäc vuøng bieån vònh Baéc Boä vaø ñoàng phaân chia saûn phaåm (PSC) vaø cuøng bieån mieàn Trung thuoäc caùc tænh töø Quaûng ñieàu haønh (JOC). Ninh ñeán Bình Ñònh. Ñaây laø moät beå coù lôùp Treân phaàn laõnh thoå Vieät Nam cuûa beå phuû traàm tích Ñeä Tam daøy hôn 14 km, coù Soâng Hoàng ñaõ khaûo saùt toång coäng hôn daïng hình thoi keùo daøi töø mieàn voõng Haø 80.000 km tuyeán ñòa chaán 2D vaø 1200 km2 Noäi ra vònh Baéc Boä vaø bieån mieàn Trung ñòa chaán 3D, nhöng phaân boá khoâng ñeàu, (Hình 7.1). Doïc rìa phía Taây beå troài loä caùc taäp trung chuû yeáu ôû caùc loâ ñaát lieàn, ven cöûa ñaù moùng Paleozoi-Mesozoi. Phía Ñoâng Baéc Soâng Hoàng vaø bieån Mieàn Trung. Ñaõ khoan tieáp giaùp beå Taây Loâi Chaâu (Weizou Basin), treân 50 gieáng tìm kieám thaêm doø (treân ñaát phía Ñoâng loä moùng Paleozoi-Mesozoi ñaûo lieàn: 27 gieáng, ngoaøi khôi: 24 gieáng), coù Haûi Nam, Ñoâng Nam laø beå Ñoâng Nam Haûi moät phaùt hieän khí ôû ñaát lieàn ñaõ vaø ñang khai Nam vaø beå Hoaøng Sa, phía Nam giaùp beå thaùc. ÔÛ ngoaøi khôi tuy ñaõ phaùt hieän khí, traàm tích Phuù Khaùnh. nhöng chöa coù phaùt hieän thöông maïi quan Trong toång soá dieän tích caû beå khoaûng troïng ñeå coù theå thaåm löôïng vaø phaùt trieån 220.000 km2, beå Soâng Hoàng veà phía Vieät moû. Trong khi ñoù, phaàn dieän tích thuoäc laõnh Nam chieám khoaûng 126.000 km2, trong ñoù haûi Trung Quoác ñaõ coù nhieàu phaùt hieän daàu phaàn ñaát lieàn mieàn voõng Haø Noäi (MVHN) vaø khí, coù nhöõng phaùt hieän quan troïng ñaõ ñi vaø vuøng bieån noâng ven bôø chieám khoaûng vaøo phaùt trieån vaø khai thaùc. hôn 4.000 km , coøn laïi laø dieän tích ngoaøi Beå Soâng Hoàng roäng lôùn, coù caáu truùc ñòa 2 khôi vònh Baéc Boä vaø moät phaàn ôû bieån chaát phöùc taïp thay ñoåi töø ñaát lieàn ra bieån mieàn Trung Vieät Nam. Coâng taùc tìm kieám theo höôùng ñoâng baéc - taây nam vaø nam, bao thaêm doø (TKTD) daàu khí ôû beå Soâng Hoàng goàm caùc vuøng ñòa chaát khaùc nhau, ñoái töôïng ñaõ ñöôïc tieán haønh töø ñaàu thaäp kyû 60 cuûa TKTD cuõng vì theá maø khaùc nhau. Coù theå theá kyû tröôùc, nhöng chuû yeáu chæ ñöôïc thöïc phaân thaønh ba vuøng ñòa chaát (Hình 7.1). hieän treân ñaát lieàn vaø ñeán naêm 1975 ñaõ phaùt Vuøng Taây Baéc bao goàm mieàn voõng Haø • 181
 3. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam 1 BEÅ TAÂY LOÂI Vieät Nam CHAÂU Ñaûo Haûi Nam 2 Laøo 3 Hình 7.1. Vò trí vaø phaân vuøng caáu truùc ñòa chaát beå Soâng Hoàng (1) Vuøng Taây Baéc; (2) Vuøng Trung Taâm ; (3) Vuøng Phía Nam Noäi vaø moät soá loâ phía Taây Baéc cuûa vònh moùng nghieâng thoaûi daàn vaøo trung taâm Baéc Boä. Ñaëc ñieåm caáu truùc noåi baät cuûa (depocentre) vôùi ñoä daøy traàm tích hôn vuøng naøy laø caáu truùc uoán neáp phöùc taïp 14.000 m. Caùc caáu taïo noùi chung coù caáu keøm nghòch ñaûo kieán taïo trong Miocen. truùc kheùp kín keá thöøa treân moùng ôû phía Vuøng trung taâm töø loâ 107-108 ñeán loâ Taây, ñeán caùc caáu truùc seùt diapir noåi baät • 114-115 vôùi möïc nöôùc bieån dao ñoäng ôû giöõa trung taâm. töø 20-90 m. Vuøng naøy cuõng coù caáu truùc Vuøng phía Nam töø loâ 115 ñeán loâ 121, vôùi • ña daïng, phöùc taïp, nhaát laø taïi phuï beå möïc nöôùc thay ñoåi töø 30-800 meùt nöôùc, Hueá-Ñaø Naüng, nhöng nhìn chung coù coù caáu truùc khaùc haún so vôùi hai vuøng noùi 182
 4. Chöông 7. Beå traàm tích Soâng Hoàng vaø taøi nguyeân daàu khí treân vì coù moùng nhoâ cao treân ñòa luyõ Tri Xöông) ñaït tyû leä 1/50.000-1/25.000. Tuy Toân taïo theàm carbonat vaø aùm tieâu san vaäy, caùc phöông phaùp xöû lyù taøi lieäu tröôùc hoâ, beân caïnh phía Taây laø ñòa haøo Quaûng ñaây chuû yeáu laø thuû coâng neân ñoä chính xaùc Ngaõi vaø phía Ñoâng laø caùc baùn ñòa haøo khoâng cao. Caùc keát quaû minh giaûi chuû yeáu Lyù Sôn coù tuoåi Oligocen. mang tính khu vöïc. Chöa xaây döïng ñöôïc Trong haøng chuïc naêm qua, taøi lieäu cuûa caùc sô ñoà caáu truùc ôû tyû leä töông xöùng vôùi caùc nhaø thaàu daàu khí (maø phaàn lôùn chöa möùc ñoä taøi lieäu ñaõ coù. ñöôïc coâng boá) ñaõ giuùp ích raát nhieàu laøm Tieáp theo laø coâng taùc thaêm doø ñieän caáu saùng roõ caáu truùc ñòa chaát vaø heä thoáng daàu taïo ñöôïc thöïc hieän trong caùc naêm 1964- khí ôû beå Soâng Hoàng. Ngoaøi caùc taøi lieäu treân 1969 treân dieän tích 26.000 km2 vôùi tyû leä chuùng toâi ñaõ söû duïng raát nhieàu taøi lieäu cuûa 1/200.000. Coøn ôû vuøng Tieàn Haûi, Kieán Vieän Daàu khí (VPI), cuûa Coâng ty Ñaàu tö- Xöông ñaõ ñöôïc thöû nghieäm caùc phöông Phaùt trieån Daàu khí (PIDC), cuõng nhö caùc phaùp thaêm doø ñieän khaùc nhau nhö ño saâu vaên lieäu coâng boá cuûa caùc nhaø nghieân cöùu ñieän, ño saâu töø-telua, doøng telua vôùi tyû leä trong vaø ngoaøi nöôùc nhö ñaõ neâu ôû phaàn taøi 1/100.000 vaø 1/25.000. Haïn cheá chung cuûa lieäu tham khaûo. caùc nghieân cöùu naøy laø phaân boá chuû yeáu ôû phaàn trung taâm mieàn voõng vôùi maät ñoä khaûo 2. Lòch söû tìm kieám, thaêm doø vaø khai saùt mang tính khu vöïc. Ña soá taøi lieäu coù thaùc daàu khí chaát löôïng thaáp, keát quaû coù ñoä tin caäy keùm. Coâng taùc TKTD vaø khai thaùc daàu khí Maët khaùc do thieáu soá lieäu veà chieàu saâu cuûa beå traàm tích Soâng Hoàng ñöôïc thöïc hieän moùng keát tinh neân vieäc giaûi thích taøi lieäu tröôùc tieân ôû ñoàng baèng Soâng Hoàng. Lòch söû gaëp khoù khaên vaø sô ñoà döïng ñöôïc coù ñoä tin nghieân cöùu, keát quaû TKTD & KT coù theå caäy khoâng cao. chia laøm hai giai ñoaïn chính, tröôùc 1987 vaø Vôùi muïc ñích nghieân cöùu caáu truùc khu töø 1988 ñeán nay. vöïc vaø tìm kieám caùc caáu taïo coù trieån voïng a. Giai ñoaïn tröôùc 1987 daàu khí, ñoàng thôøi vôùi caùc phöông phaùp nghieân cöùu ñòa vaät lyù neâu treân ñaõ tieán haønh Giai ñoaïn naøy chæ taäp trung khaûo saùt chuû thaêm doø ñòa chaán khuùc xaï (1962-1973), yeáu ôû mieàn voõng Haø Noäi, laø nôi môû roäng veà phaûn xaï (1973-1975) vaø phaûn xaï ñieåm saâu phía Taây Baéc cuûa beå Soâng Hoàng vaøo ñaát chung (1975 ñeán nay) vôùi caùc tyû leä khaùc lieàn, laø vuøng ñöôïc nghieân cöùu ñòa chaát daàu nhau töø 1/200.000-1/25.000. Khoaûng treân khí ngay töø ñaàu nhöõng naêm 60 vôùi söï giuùp 9.000 km tuyeán ñòa chaán ñöôïc thu noå baèng ñôõ veà taøi chính vaø coâng ngheä cuûa Lieân Xoâ caùc traïm maùy ghi töông töï (analog) SMOV cuõ. Hai phöông phaùp thaêm doø ñaàu tieân laø cuõ cuûa Lieân Xoâ tröôùc ñaây hoaëc baèng caùc khaûo saùt töø haøng khoâng vaø troïng löïc (1961- traïm ghi soá (digital) SN338B cuûa Phaùp ñeå 1963) vôùi tyû leä 1/200.000. Sau ñoù, trong caùc nghieân cöùu caáu truùc saâu vôùi tyû leä 1/50.000- naêm 1964, 1967, 1970-1973, 1976 vaø 1980- 1/25.000. Noùi chung caùc khaûo saùt ñòa chaán 1982, 1983-1985 ñaõ tieán haønh nghieân cöùu phaûn xaï môùi taäp trung ôû khu vöïc trung taâm troïng löïc chi tieát hôn taïi moät soá vuøng (phaàn Ñoâng Nam daûi Khoaùi Chaâu-Tieàn Haûi, Kieán mieàn voõng Haø Noäi, treân caùc ñôn vò caáu truùc 183
 5. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam khai thaùc khí coù chieåu saâu töø khoaûng 600- nhö truõng Ñoâng Quan, truõng Phöôïng Ngaõi, 4.250m vôùi toång khoái löôïng khoaûng treân daûi naâng Tieàn Haûi, Kieán Xöông. Coøn caùc 100 nghìn meùt khoan. Trong soá 11 dieän tích vuøng rìa Ñoâng Baéc vaø Taây Nam haàu nhö goàm caáu taïo, baùn caáu taïo kheùp vaøo ñöùt gaõy khoâng coù hoaëc coù raát ít taøi lieäu ñòa chaán. , caáu taïo daïng muõi, ñôùi vaùt nhoïn ñòa taàng ñaõ Haïn cheá cuûa loaït taøi lieäu naøy laø ñoä saâu khoan tìm kieám chæ phaùt hieän ñöôïc moät moû nghieân cöùu khoâng lôùn do coâng ngheä thu noå khí nhoû TH-C vaøo naêm 1975. Naêm 1981 moû vaø xöû lyù chöa cao, neân chæ quan saùt ñöôïc naøy ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc duøng cho phaùt caùc maët phaûn xaï töø ñaùy Phuø Cöø trôû leân. ñieän vaø coâng nghieäp ñòa phöông tænh Thaùi Coøn ôû ngoaøi khôi, phía Baéc beå Soâng Bình. Do khoù khaên veà voán vaø coâng ngheä bò Hoàng tröôùc naêm 1975 haàu nhö khoâng coù haïn cheá töø naêm 1985 coâng taùc thaêm doø daàu caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu ñòa vaät lyù, nhöng khí taïm ngöøng, hoaït ñoäng ôû ñaây chæ duy trì ôû phía Nam cuûa beå coù hai maïng löôùi tuyeán khai thaùc khí ôû moû Tieàn Haûi C. ñòa chaán khu vöïc khaûo saùt naêm 1974: maïng WA74-PKB (5.328 km) khaûo saùt ven bieån b. Giai ñoaïn töø 1988 ñeán nay (2004) mieàn Trung vaø maïng WA74-SHV (3.373 Töø khi Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöôïc ban km) khaûo saùt töø Ñoâng loâ 121-117 môû roäng haønh coâng taùc tìm kieám thaêm doø daàu khí ôû sang phía Ñoâng caùc loâ 141-144 qua caùc ñaûo theàm luïc ñòa Vieät Nam böôùc vaøo giai ñoaïn Hoaøng Töû Anh, Hoaøng Töû Em thuoäc quaàn hoaït ñoäng môû roäng vaø soâi ñoäng treân toaøn ñaûo Hoaøng Sa. Nhöõng khaûo saùt khu vöïc coù theàm, trong ñoù coù beå Soâng Hoàng. tính heä thoáng chæ môùi ñöôïc baét ñaàu töø naêm Töø naêm 1988 ñeán nay ñaõ coù 12 hôïp 1981 vaø trieån khai töông ñoái maïnh trong ñoàng daàu khí ñöôïc kyù keát ñeå TKTD ôû beå caùc naêm 1983-1988. Trong giai ñoaïn naøy Soâng Hoàng, trong ñoù 9 hôïp ñoàng ñaõ keát thuùc ñaõ thu noå 19.024 km tuyeán, trong ñoù 11.875 do khoâng coù phaùt hieän thöông maïi (Total, km baèng taøu Iskatel, Poisk vaø Malögin Idemitsu, Shell, OMV, Sceptre, IPC, BP, vaø (Lieân Xoâ cuõ), soá coøn laïi do Toång Cuïc Daàu BHP), hieän coøn 3 nhaø thaàu ñang hoaït ñoäng Khí Vieät Nam töï toå chöùc thöïc hieän baèng taøu laø Petronas (PSC loâ 102-106), Vietgasprom Bình Minh. Nhìn chung chaát löôïng taøi lieäu (JOC loâ 112) vaø Maurel&Prom (MVHN). khoâng cao. Sau khi kyù hôïp ñoàng caùc nhaø thaàu ñaõ tích Veà coâng taùc khoan, töø naêm 1967-1968 cöïc trieån khai coâng taùc khaûo saùt ñòa chaán vaø ñaõ tieán haønh khoan 21 loã khoan noâng, veõ khoan thaêm doø. ÔÛ mieàn voõng Haø Noäi naêm baûn ñoà coù chieàu saâu töø 30-150m. Töø naêm 1994-1997, Coâng ty Anzoil ñaõ thöïc hieän 3 1962-1974 ñaõ tieán haønh khoan 25 gieáng ñôït thu noå ñòa chaán 2D vôùi khoái löôïng 2.214 khoan caáu taïo coù chieàu saâu töø 165-1.200m km tuyeán ñòa chaán 2D, trong ñoù coù 813 km vôùi toång khoái löôïng khoaûng treân 22.000 m tuyeán ôû vuøng nöôùc noâng ven bôø. Ñieàu ñaùng khoan. Keát quaû caùc gieáng khoan vaø taøi lieäu nhaán maïnh ôû ñaây laø, maëc daàu taøi lieäu môùi ñòa chaát thu ñöôïc ñaõ böôùc ñaàu cho thaáy böùc coù chaát löôïng toát hôn haún, nhöng phaàn döôùi tranh caáu truùc vaø trieån voïng daàu khí cuûa maët caét nôi coù ñoái töôïng chöùa khí Oligocen MVHN. Töø naêm 1970-1985 ôû MVHN ñaõ vaãn chöa ñöôïc roõ raøng. Keát quaû cuûa caùc ñôït khoan 42 gieáng khoan tìm kieám thaêm doø vaø khaûo saùt sau cuøng ñaõ chính xaùc hoaù ñöôïc 184
 6. Chöông 7. Beå traàm tích Soâng Hoàng vaø taøi nguyeân daàu khí Hình 7.2. Baûn ñoà caáu truùc mieàn voõng Haø Noäi (theo Anzoil, 1996 & PIDC, 2004) caáu truùc, phaùt hieän theâm ñöôïc caùc caáu taïo phaân ra 3 ñôùi trieån voïng gaén lieàn vôùi 3 loaïi môùi nhö B10, D14, K2 (Hình 7.2). baãy daàu khí caàn TKTD nhö : (1) Ñôùi caáu Treân côû sôû nghieân cöùu caùc vaán ñeà taïo voøm keøm ñöùt gaõy xoay xeùo Oligocen kieán taïo, ñòa taàng, traàm tích, moâi tröôøng (Oligocene Tilted Fault Blocks) chuû yeáu vaø phaân tích heä thoáng daàu khí, Anzoil ñaõ phaân boá ôû truõng Ñoâng Quan; (2) Ñôùi caùc 185
 7. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam caáu taïo choân vuøi (Burried Hills Trend) vôùi nöôùc ngoaøi ñaõ thu noå 51.054 km ñòa chaán ñaù carbonat hang hoác vaø nöùt neû phaân boá 2D vaø 450 km2 ñòa chaán 3D. Song song vôùi ôû rìa Ñoâng Baéc MVHN; (3) Ñôùi caáu taïo caùc hoaït ñoäng cuûa caùc nhaø thaàu nöôùc ngoaøi, nghòch ñaûo Miocen (Miocene Inverted Petrovietnam cuõng ñaõ trieån khai nhieàu hoaït zone) phaân boá ôû trung taâm vaø Ñoâng Nam ñoäng TKTD ôû beå Soâng Hoàng nhö thöïc hieän MVHN (tröôùc ñaây thöôøng ñöôïc goïi laø daûi khaûo saùt ñòa vaät lyù khoâng ñoäc quyeàn 3.173 naâng Khoaùi Chaâu/Tieàn Haûi/Kieán Xöông). km tuyeán khu vöïc vôùi Geco-Prakla (1993), Quan ñieåm thaêm doø cuûa Anzoil laø: tìm khí hoaøn thaønh caùc nghieân cöùu chung (Joint vaø condensat ôû ñôùi 1&3, tìm daàu ôû ñôùi thöù Study) vôùi Arco (1995), Mobil (1997-1998). 2, nhöng taäp trung öu tieân TKTD ôû ñôùi 1 Caùc naêm 1995, 1996, Coâng ty Thaêm doø- & 2. Caùc gieáng khoan ñaõ ñöôïc Anzoil tieán Khai thaùc (PVEP) ñaõ thu noå 4.960 km tuyeán haønh khoan töø 1996-1999 theo quan ñieåm vaø ñaõ phaùt hieän ra 5 caáu taïo coù lieân quan tôùi ñoù vaø ôû möùc ñoä naøo ñoù ñaõ thaønh coâng: 7 diapir seùt vaø aùm tieâu san hoâ coù trieån voïng trong soá 8 gieáng ñaõ coù daáu hieäu toát ñeán raát daàu khí ôû loâ 113. Töø naêm 1998-2003 Coâng toát, coù moät phaùt hieän khí (D14-1X) vaø moät ty Ñaàu tö Phaùt trieån Daàu khí (PIDC/PVSC) phaùt hieän daàu (B10-1X). ñaõ thu noå 2.923 km 2D vaø 831 km2 ñòa chaán Töø naêm 2002, Coâng ty daàu khí 3D taïi loâ 103 nhaèm chuaån bò caáu taïo cho Maurel&Prom (Phaùp) thay theá Anzoil chieán dòch khoan thaêm doø saép tôùi. Tính ñeán ñieàu haønh taïi MVHN, ñaõ khoan theâm hai nay, ôû ngoaøi khôi beå Soâng Hoàng ñaõ thu noå gieáng B26-1X vaø B10-2X nhaèm thaêm doø toång coäng khoaûng 86.000 km tuyeán ñòa chaán vaø thaåm löôïng ñoái töôïng carbonat nhöng 2D (ñaït maät ñoä nghieân cöùu 0,70 km/km2) vaø khoâng thaønh coâng. Cuõng trong naêm 2001- 1.281 km2 ñòa chaán 3D. 2002, PIDC ñaõ khoan tieáp 2 gieáng khoan: Coâng taùc khoan thaêm doø ôû ngoaøi khôi (1) gieáng khoan treân caáu taïo Phuø Cöø (PV- beå Soâng Hoàng chuû yeáu cuõng do caùc nhaø PC-1X) laø moät caáu taïo nghòch ñaûo ôû daûi thaàu daàu khí thöïc hieän. Töø naêm 1990 ñeán naâng Khoaùi Chaâu-Tieàn Haûi, ñaït chieàu saâu nay ñaõ khoan 25 gieáng, trong ñoù caùc nhaø 2000m, keát quaû khoâng nhö mong ñôïi; (2) thaàu khoan 24 gieáng vaø Toång coâng ty Daàu gieáng khoan treân caáu taïo Xuaân Tröôøng khí/PVSC (PIDC) khoan 1 gieáng, bình quaân (PV-XT-1X) ñaït chieàu saâu 1877m, gieáng 2.900 m/gieáng. Gieáng noâng nhaát laø gieáng khoan khoâng gaëp moùng nhö döï kieán nhöng 104-QV-1X treân caáu taïo Quaû Vaûi (loâ 104 gieáng coù bieåu hieän toát veà khí vaø condensat, cuûa OMV) ñaït 1.050 m, gieáng saâu nhaát laø maët caét cho thaáy taïi ñaây coù ñaù meï Oligocen 112-BT-1RX cuûa Shell treân caáu taïo Baïch toát vôùi toång haøm löôïng carbon höõu cô raát Tró ñaït 4.114 m. Bình quaân coù 2,1 gieáng cao, coù tieàm naêng sinh daàu. khoan treân moät loâ hôïp ñoàng. Maät ñoä khoan Coøn ôû ngoaøi khôi (loâ 101 ñeán 121) töø laø 1 gieáng/6.100 km2. Trong soá 25 gieáng naêm 1989 ñeán nay, coâng taùc khaûo saùt ñòa khoan ñöôïc thi coâng ôû beå Soâng Hoàng, ngoaïi vaät lyù ôû beå Soâng Hoàng chuû yeáu do caùc nhaø tröø moät gieáng hoûng (112-BT-1X) thì 65% thaàu nöôùc ngoaøi thöïc hieän theo cam keát cuûa soá caùc gieáng ñeàu coù bieåu hieän khí töø trung hôïp ñoàng daàu khí. Caùc nhaø thaàu daàu khí bình ñeán toát, coù 15 gieáng ñöôïc tieán haønh thöû 186
 8. Chöông 7. Beå traàm tích Soâng Hoàng vaø taøi nguyeân daàu khí keùo taùch (pull-apart) coù höôùng taây baéc - væa trong ñoù coù 6 gieáng ñöôïc coi laø coù phaùt hieän nhöng khoâng thöông maïi (103-TH- ñoâng nam, ñöôïc khoáng cheá ôû hai caùnh baèng 1X, 115-A-1X, 117-STB-1X, 118-CVX- caùc ñöùt gaõy thuaän tröôït baèng ngang (Hình 1X, 119-CH-1X, VGP112-BT-1X), tyû leä 7.3). Söï khôûi ñaàu hoaït ñoäng cuûa caùc ñöùt gaõy phaùt hieän laø 25%. Ñaùng keå nhaát laø gieáng naøy laø do va chaïm cuûa maûng AÁn Ñoä vaøo 103-TH-1X thuoäc loâ hôïp ñoàng cuûa Total, maûng AÂu-AÙ vaøo thôøi kyø Eocen-Oligocen ñaõ tieán haønh thöû 4 khoaûng, 3 khoaûng cho sôùm. Hoaït ñoäng tröôït baèng traùi vaø keùo taùch doøng vôùi toång löu löôïng 5,87 trieäu feet khoái chính laø yeáu toá ñòa ñoäng löïc chuû yeáu taïo beå khí ngaøy (165.000 m /ngaøy) vaø 123 thuøng Soâng Hoàng. Sau quaù trình nghòch ñaûo kieán 3 condensat/ngaøy (11,6m /ngaøy). 3 taïo trong Miocen giöõa-muoän, beå traàm tích Tình hình ñaàu tö vaø keát quaû hoaït ñoäng tieáp tuïc traûi qua quaù trính suït luùn nhieät cho tìm kieám thaêm doø neâu treân cho thaáy möùc ñeán ngaøy nay. ñoä taøi lieäu vaø hoaït ñoäng TKTD (ñòa chaán, Laø moät beå traàm tích coù lòch söû phaùt trieån khoan) khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc loâ. Vuøng ñòa chaát phöùc taïp töø Paleogen ñeán nay, beå Ñoâng loâ 106 vaø loâ 101 coøn chöa ñöôïc nghieân Soâng Hoàng vôùi nhieàu pha caêng giaõn-neùn cöùu, caùc loâ 107-110 chuû yeáu môùi coù taøi lieäu eùp, nghòch ñaûo kieán taïo, naâng leân-haï xuoáng, khaûo saùt ñòa chaán khu vöïc, coøn vuøng nöôùc baøo moøn-caét xeùn, uoán voõng do nhieät, keøm noâng döôùi 10m nöôùc vaø vuøng cöûa vònh, nôi söï thaêng giaùng möïc nöôùc bieån, vì theá, theo coù nhieàu caáu taïo trieån voïng nhöng vaãn chöa khoâng gian vaø thôøi gian, caáu truùc ñòa chaát ñöôïc khoan thaêm doø, vuøng Ñoâng loâ 118-119 vaø moâi tröôøng traàm ñoïng khoâng ñoàng nhaát do nöôùc saâu treân 800 m neân coøn chöa ñöôïc maø bieán ñoåi töø Baéc vaøo Nam, töø ñaát lieàn ra löu yù thích ñaùng. bieån, töø moùng tröôùc Ñeä Tam ñeán traàm tích Maëc duø dieän tích ngoaøi khôi beå Soâng hieän ñaïi. Cuõng vì theá, beå Soâng Hoàng bao Hoàng laø khu vöïc raát roäng lôùn, coøn nhieàu goàm nhieàu ñôn vò caáu truùc khaùc nhau, aån bí aån veà tieàm naêng daàu khí, song coâng chöùa tieàm naêng daàu khí khaùc nhau. Hình taùc TKTD noùi chung chæ ñöôïc ñaåy maïnh 7.4 cho thaáy coù 12 ñôn vò caáu truùc, laàn löôït töø nhöõng naêm 90, chöa coù nhöõng böôùc soâi töø phaàn Taây-Baéc xuoáng phaàn trung taâm ñoäng nhö theàm luïc ñòa phía Nam. Ñeå ñaåy ñeán cuoái phía Nam cuûa beå Soâng Hoàng. Tuy maïnh vaø naâng cao hieäu quaû thaêm doø ôû beå nhieân, caàn nhaán maïnh raèng, caùch phaân ñôùi Soâng Hoàng caàn thieát phaûi ñaàu tö nghieân caáu truùc naøy khoâng hoaøn toaøn nhaát quaùn cöùu chính xaùc caáu truùc ñòa chaát vaø heä thoáng theo moät quan ñieåm naøo ñoù, maø chuû yeáu daàu khí, ñoàng thôøi phaûi nghieân cöùu aùp duïng laø döïa vaøo hình thaùi caáu truùc hieän ñaïi coù caùc coâng ngheä môùi (ñòa chaán, khoan) phuø xeùt ñeán tieàm naêng trieån voïng daàu khí lieân hôïp vôùi ñieàu kieän ñòa chaát phöùc taïp cuûa beå quan. Soâng Hoàng. 3.1. Truõng Ñoâng Quan 3. Caùc yeáu toá caáu truùc vaø kieán taïo Ñaây laø phaàn truõng saâu trong ñaát lieàn thuoäc MVHN, ñöôïc giôùi haïn vôùi phaàn rìa Beå Soâng Hoàng laø moät beå traàm tích Ñeä Ñoâng Baéc bôûi heä ñöùt gaõy Soâng Loâ veà phía Tam ñöôïc hình thaønh töø moät ñòa haøo daïng 187
 9. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Hình 7.3. Hình thaùi caáu truùc Beå Soâng Hoàng (theo OMV, 2001) Ñoâng Baéc vaø vôùi ñôùi nghòch ñaûo kieán taïo dòch chuyeån traùi vaøo thôøi kyø ñoù ñaõ taïo neân bôûi ñöùt gaõy Vónh Ninh veà phía Taây, vaø coøn moät maët caét Oligocen coù nhieàu khoái-ñöùt gaõy keùo daøi ra vuøng bieån noâng thuoäc loâ 102. thuaän-xoay xeùo (normal-tilted fault block). Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa cuûa ñôùi naøy laø caùc Caùc khoái-ñöùt gaõy- xoay xeùo naøy laø nhöõng traàm tích Miocen daøy 3.000m, uoán voõng baãy daàu khí quan troïng, maø moät trong soá nhöng oån ñònh, ít hoaït ñoäng kieán taïo, vaø ñoù ñaõ ñöôïc phaùt hieän laø moû khí D14 (Hình naèm baát chænh hôïp leân traàm tích Eocen- 7.5). Oligocen, daøy hôn 4.000 m, ñaõ bò naâng leân, baøo moøn-caét xeùn cuoái thôøi kyø Oligocen. Hoaït ñoäng kieán taïo naâng leân, keøm vôùi vieäc 188
 10. Chöông 7. Beå traàm tích Soâng Hoàng vaø taøi nguyeân daàu khí Hình 7.4. Baûn ñoà caáu truùc moùng vaø caùc ñôùi caáu truùc chính beå Soâng Hoàng (Theo N.M. Huyeàn, 1998, hieäu chænh naêm 2004) 189
 11. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Hình 7.5. Moû khí Tieàn Haûi-C trong ñôùi nghòch ñaûo kieán taïo Miocen (A) vaø moû khí D14 ôû ñôùi truõng Ñoâng Quan vôùi khoái-ñöùt gaõy- xoay xeùo trong Oligocen (B) (theo Anzoil, 1996) 3.2. Ñôùi nghòch ñaûo Miocen Taây Baéc beå thoáng ñöùt gaõy Soâng Hoàng vaøo thôøi kyø cuoái Soâng Hoàng Miocen. Vì vaäy, maët caét traàm tích Miocen bò neùn eùp, naâng leân, bò baøo moøn caét xeùn Thöïc chaát ñôùi naøy tröôùc ñoù naèm trong maïnh, maát traàm tích töø vaøi traêm vaø coù theå moät ñòa haøo saâu, chieàu saâu moùng saâu treân 8 ñeán haøng nghìn meùt, thôøi gian thieáu vaéng km trong phaïm vi töø ñaát lieàn ra ñeán loâ 102, traàm tích töø moät ñeán vaøi trieäu naêm. Caøng 103, 107 nhöng sau ñoù bò nghòch ñaûo trong veà phía Taây - Nam cuûa MVHN, hieän töôïng thôøi kyø töø Miocen giöõa ñeán cuoái Miocen baøo moøn caét cuït caøng maïnh hôn, do ôû ñaây muoän, ôû vaøi nôi nghòch ñaûo kieán taïo coøn vöøa coù dòch chuyeån ngang vöøa coù hieän hoaït ñoäng trong caû ñaàu thôøi kyø Pliocen. töôïng quay theo chieàu kim ñoàng hoà. Tuy Ñôùi nghòch ñaûo naèm keïp giöõa ñöùt gaõy Soâng ñaây laø moät ñoái töôïng TKTD heát söùc quan Chaûy ôû Taây Nam vaø ñöùt gaõy Vónh Ninh troïng, nhöng do caáu taïo ñöôïc hình thaønh ôû Ñoâng Baéc, keùo daøi töø ñaát lieàn ra bieån. muoän hôn pha taïo daàu chính vaø laïi bò baøo Caùc caáu taïo ñaëc tröng cho nghòch ñaûo kieán moøn caét xeùn quaù maïnh neân khaû naêng tích taïo Miocen laø caáu taïo Tieàn Haûi (ñaát lieàn), tuï daàu khí bò haïn cheá. Vì theá ñaây coù theå Hoa Ñaøo, Caây Quaát, Hoaøng Long, Baïch xem laø ruûi ro thöù nhaát cuûa caùc baãy daàu khí Long... ôû caùc loâ 102, 103, 106, 107. Hoaït loaïi naøy. Ruûi ro thöù hai lieân quan ñeán chaát ñoäng nghòch ñaûo naøy giaûm daàn, taïo thaønh löôïng chöùa, vì tröôùc ñoù, traàm tích Miocen muõi nhoâ Ñoâng Sôn keùo daøi ñeán loâ 108, ñaõ naèm raát saâu trong ñòa haøo (coå) neân ñaát 109. Nguoàn goác cuûa nghòch ñaûo kieán taïo laø do dòch chuyeån tröôït baèng phaûi cuûa heä ñaù ñaõ töøng bò neùn eùp chaët bôûi aùp suaát tónh, 190
 12. Chöông 7. Beå traàm tích Soâng Hoàng vaø taøi nguyeân daàu khí Hình 7.6. Phaùt hieän khí vaø condensat trong caùt keát Miocen taïi gieáng khoan 103-TH-1X (theo PIDC, 2004) cho duø sau khi bò nghòch ñaûo maët caét ñöôïc cuoái Miocen ñaàu Pliocen, do aûnh höôûng naâng leân nhöng ñaát ñaù naøy vaãn giöõ ñoä roãng cuûa kieán taïo nghòch ñaûo ôû phaàn Taây Baéc nguyeân sinh thaáp coù töø tröôùc, roài laïi chòu vònh Baéc Boä nhö ñaõ noùi ôû treân neân traàm theâm caùc quaù trình bieán ñoåi thöù sinh neân tích Pliocen bò naâng leân chuùt ít taïo thaønh ñoä roãng laïi caøng keùm ñi. Phöông höôùng tìm ñôùi naâng Ñoâng Sôn keùo daøi töø loâ 108 ñeán kieám thaêm doø cho caùc caáu taïo loaïi naøy laø loâ 111. Do höôùng ñoå vaät lieäu töø Taây Baéc choïn caùc caáu taïo bình oån veà maët kieán taïo, xuoáng Ñoâng Nam vaø höôùng aù vó tuyeán töø ít bò baøo moøn vaø coù thôøi gian baøo moøn ngaén ñaát lieàn ra bieån, neân coù nhieàu thaân caùt daïng nhaát trong Miocen (Hình 7.6). noùn phoùng vaät vaø caùc taäp turbidit coù tuoåi 3.3. Truõng Trung Taâm beå Soâng Hoàng Miocen muoän - Pliocen sôùm. Caùc ñoái töôïng tìm kieám thaêm doø ôû Truõng Trung Taâm bao Truõng Trung Taâm laø phaàn traàm tích khaù goàm: caáu taïo kheùp kín coù bieân ñoä nhoû treân bình oån veà maët kieán taïo, moùng naèm saâu ñôùi naâng Ñoâng Sôn (khu vöïc 108, 109, 110, hôn 14 km, naèm ôû ngay chính giöõa vònh Baéc hình 7.7) vaø caùc caáu taïo kheùp kín boán chieàu Boä, chaïy theo höôùng taây baéc - ñoâng nam, phaùt trieån treân caùc diapir seùt (loâ 110, 111, trong phaïm vi raát roäng töø caùc loâ 108 ñeán 113, hình 7.8) nhö caùc phaùt hieän ôû Dong 115. Taïi taâm boàn truõng (depocentre), thaønh Fang vaø Ledong cuûa Trung Quoác vaø caùc phaàn haït mòn laø chuû yeáu, coù caùc diapir seùt quaït caùt daïng turbidit ôû phía Ñoâng caùc loâ phaùt trieån vaø treân ñoù caùc traàm tích Miocen 110, 111, 112 vaø 113, 115 (hình 7.9). treân- Pliocen bò naâng vôùi bieân ñoä nhoû. Vaøo 191
 13. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Gần nóc Pliocen Trong Pliocen DỊ THƯỜNG BIÊN ĐỘ ĐỊA CHẤN Đáy Pliocen Hình 7.7. Caùc caáu taïo kheùp kín coù bieân ñoä nhoû, nhöng coù dò thöôøng bieân ñoä ñòa chaán maïnh coù theå lieân quan ñeán khí (theo PIDC, 1998) Gaàn noùc Pliocen Trong Plicen Ñaùy Pliocen Diapir seùt a b Hình 7.8. Moâ hình caáu taïo kheùp kín boán chieàu phaùt trieån treân caùc diapir seùt loâ 113 (a) vaø maët caét ñòa chaán thöïc teá (b) 3.4. Theàm Haï Long (Ha Long Shelf) (K.8, K.14, K.81, B10-1X) vaø ñaù phieán seùt- sericit, caùt keát daïng quarzit (B10-1X, B26- Theàm Haï Long (coù taùc giaû goïi laø Ñôùi 1X, ) Paleozoi muoän. Moùng cuûa phaàn rìa Ñoâng Baéc ñöùt gaõy Soâng Loâ) ôû phía Ñoâng noåi daàn leân cao vaø loä ra nhieàu nôi nhö Ñoà Baéc ñöùt gaõy Soâng Loâ phaùt trieån töø ñaát lieàn Sôn, Kieán An, Vònh Haï Long (hình 7.10) ra bieån ñeán caùc loâ 101 vaø Baéc loâ 106. Taïi vôùi caùc thaønh taïo carbonat vaø luïc nguyeân ñaây coù lôùp phuû traàm tích Kainozoi moûng Paleozoi muoän (Devon-Carbon-Permi). vaø moùng Paleozoi naâng cao daàn roài loä treân Giôùi haïn rìa Ñoâng Baéc cuûa moùng Paleozoi maët ôû ñaát lieàn taïi rìa Ñoâng Baéc MVHN. laø ñöùt gaõy ñöôøng 18 (Phaû Laïi - Ñoâng Moät soá gieáng khoan noâng trong ñôùi naøy ñaõ phaùt hieän ñöôïc caùc ñaù moùng carbonat Trieàu), ñoù cuõng laø ranh giôùi cuûa caáu truùc 192
 14. Chöông 7. Beå traàm tích Soâng Hoàng vaø taøi nguyeân daàu khí Hình 7.9. Laùt caét khu vöïc qua taâm boàn truõng vaø caùc quaït caùt/turbidit - loâ 111 (theo OMV, 2001) Hình 7.10. Caùc ñaûo ñaù voâi Vònh Haï Long vaø caùc ñôùi nöùt neû trong ñaù voâi Paleozoi muoän neàn sau-Caledoni vaø truõng Mesozoi. Lôùp Vieät Nam, coù theå thaáy ñaây laø mieàn moùng phuû traàm tích Kainozoi khoâng quaù 2000m ñôn nghieâng maø phoå bieán hôn caû laø ñaù voâi trong moät soá ñòa haøo raát heïp vaø moûng daàn Carbon - Permi (heä taàng Baéc Sôn), ñaù voâi veà phía Baéc, Taây Baéc. Treân baûn ñoà ñòa chaát vaø phieán silic Devon giöõa - treân (heä taàng Loã 193
 15. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam qua caùc loâ 103, 104 xuoáng Baéc loâ 111. Rìa Sôn) hoaëc caùt keát ñaù phieán maøu ñoû vaø cuoäi keát Devon döôùi (heä taàng Ñoà Sôn). Doïc theo Taây-Nam MVHN laø phaàn nhoâ cao cuûa heä thoáng ñöùt gaõy Soâng Loâ, caïnh rìa theàm moùng keát tinh Proterozoi thuoäc ñôùi caét tröôït Haï Long laø moät ñòa haøo nhoû heïp, trong ñoù Soâng Hoàng vaø caáu truùc Mesozoi Ninh Bình coù caùc khoái moùng nhoâ cao nhö Yeân Töû - - Soâng Ñaø (Meso-Tethys Soâng Ñaø). Moùng Chí Linh (laø ñoái töôïng TKTD), toàn taïi caùc Tröôùc-Kainozoi khoâng chæ laø caùc phöùc heä khoái ñaù voâi tuoåi Carbon-Permi ñöôïc choân bieán chaát keát tinh Proterozoi vaø phoå bieán vuøi döôùi traàm tích Oligocen - Miocen, coù hôn coøn laø caùc thaønh taïo carbonat, carbonat- nöùt neû, coù khaê naêng chöùa daàu khí (gioáng seùt vaø luïc nguyeân Mesozoi. Caùc thaønh taïo nhö Anzoil ñaõ phaùt hieän ôû B10, hình 7.11). gneis Proterozoi vaø carbonat Mesozoi chieám Caùc ñoái töôïng tìm kieám daàu khí laø ñòa hình vò trí nhoâ cao cuûa maët moùng, coøn caùc traàm vuøi laáp carbonat, chieám moät dieän tích nhoû tích luïc nguyeân vaø seùt-voâi Mesozoi thöôøng trong caùc ñòa haøo nhoû heïp (hình 7.12) keùo naèm trong loõm saâu maø treân ñoù caùc traàm tích daøi töø ñaát lieàn ra goùc Ñoâng-Nam loâ 106 vaø Kainozoi coù theå daøy tôùi 2.000m. Veà phía goùc Ñoâng-Baéc loâ 102. Phaàn lôùn dieän tích Nam, nhìn chung theàm ñôn nghieâng Thanh- loâ 101 thuoäc theàm Haï Long laø moät ñôn Ngheä coù xu theá nghieâng ñoå doác ra bieån, nghieâng chöa ñöôïc nghieân cöùu. goàm nhieàu loaïi ñaù traàm tích tuoåi khaùc nhau 3.5. Ñôùi nghòch ñaûo Baïch Long Vó töø Paleozoi (Ordovic muoän - Silur, Carbon- Permi) ñeán Mesozoi (Trias, Creta) vaø caùc Moät ñòa haøo nhoû heïp töø giöõa loâ 107 theo thaønh taïo xaâm nhaäp granit-biotit, granit hai höôùng ñoâng baéc - taây nam ñeán goùc Ñoâng mica coù tuoåi Paleozoi. Trong phaïm vi theàm - Nam cuûa loâ 106 vaø ven theo rìa phía coù moät vaøi caáu taïo daïng vuøi laáp (nhö Quaû Taây-Baéc cuûa ñaûo Baïch Long Vó, chòu aûnh Vaûi, Quaû Taùo, Quaû Leâ loâ 104, hình 7.15) höôûng cuûa hoaït ñoäng kieán taïo nghòch ñaûo vôùi lôùp phuû traàm tích moûng (500-1.000 vaøo thôøi kyø Oligocen muoän - Miocen sôùm m) coù tuoåi töø Miocen ñeán hieän ñaïi. Döôùi (Hình 7.13, 7.14). Cheá ñoä kieán taïo naøy chæ chaân theàm coå naøy coù moät vaøi baãy ñòa taàng xaûy ra ôû vuøng giao nhau cuûa hai heä thoáng daïng keà aùp leân moùng (quaû Chuoái loâ 104, ñöùt gaõy khaùc höôùng taây baéc - ñoâng nam vôùi Teâ Giaùc loâ 111, hình 7.16) nhöng vôùi tieàm taây nam - ñoâng baéc. Caùc caáu taïo chæ ñöôïc naêng khoâng lôùn do ñaù chöùa coù ñoä roãng nhoû. phaùt trieån trong traàm tích Oligocen-Miocen Ñoái töôïng ñaùng quan taâm hôn laø caùc baãy döôùi naèm trong caùc ñòa haøo heïp vôùi nguoàn ñòa taàng caùt keát coù tuoåi Oligocen-Miocen sinh nhoû. Ñòa haøo naøy laø phaàn ñuoâi cuûa beå sôùm. Taây Loâi Chaâu noái vôùi beå Soâng Hoàng, maø ôû beå Taây Loâi Chaâu Trung Quoác ñaõ phaùt hieän 3.7. Theàm Ñaø Naüng (Da Nang Shelf) daàu trong traàm tích vuïn Eocen. Theàm Ñaø Naüng laø phaàn theàm nghieâng töø 3.6. Theàm ñôn nghieâng Thanh - Ngheä goùc phía Nam loâ 111 chaïy doïc theo ñöôøng (Thanh-Nghe Monocline) bôø veà phía Nam tôùi theàm Phan Rang phía Taây beå Phuù Khaùnh. Moùng tröôùc Ñeä Tam Theàm ñôn nghieâng Thanh Ngheä chaïy doïc theo ñöôøng bôø töø rìa Taây-Nam MVHN cuûa theàm ñöôïc ñaëc tröng bôûi traàm tích phaân 194
 16. Chöông 7. Beå traàm tích Soâng Hoàng vaø taøi nguyeân daàu khí Hình 7.11. Caáu taïo B10 nôi phaùt hieän daàu trong moùng Carbonat Permi nöùt neû (Anzoil, 1996) Móng Carbonat Mz Trầm tích Eocen? Tuyến 2590 Hình 7.12. Ñòa hình vuøi laáp carbonat taïi caáu taïo Yeân Töû, loâ 106 - moät ñoái töôïng chöùa daàu môùi (PIDC, 2004) 195
 17. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam ĐB TN Địa hào nghịch đảo cuối Oligocen - Miocen sớm Hướng ảo Bạch Long Vĩ Thềm Thanh Nghệ _ Hình 7.13. Tuyeán GPGTR 83-07, laùt caét khu vöïc qua trung taâm, töø theàm Thanh-Ngheä (loâ 103) qua ñaûo Baïch Long Vó (loâ 107) Hình 7.14. Laùt caét qua caáu taïo PA trong ñôùi nghòch ñaûo Oligocen Baïch Long Vó 196
 18. Chöông 7. Beå traàm tích Soâng Hoàng vaø taøi nguyeân daàu khí Hình 7.15. Caáu taïo quaû Vaûi (loâ 104) treân theàm ñôn nghieâng Thanh - Ngheä (theo OMV, 1999) Hình 7.16. Caáu taïo Teâ Giaùc (loâ 111) naèm keà aùp leân moùng cuûa theàm Thanh - Ngheä (theo Sceptre, 1992) 197
 19. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Hình 7.17. Caáu taïo Anh Vuõ vaø Hoaøng Anh (loâ 112) treân theàm ñôn nghieâng Ñaø Naüng tích trong Miocen sôùm. Moät ñoâi nôi, trong lôùp coù tuoåi Paleozoi ñeán Meozoi. Nhieàu caùc ñòa haøo heïp, coù hoaït ñoäng nghòch ñaûo nôi, theàm ñöôïc phuû baèng lôùp carbonat theàm kieán taïo cuoái Oligocen-Miocen sôùm nhö coù tuoåi Miocen giöõa -muoän, nhö taïi caáu ôû caáu taïo Voi loâ 111 (hình 7.18), caáu taïo taïo Anh Vuõ, hay Hoaøng Anh, loâ 112 (Hình Kim Töôùc loâ 114 (hình 7.19). Treân caùc ñôùi 7.17). Nhìn chung raát ít caùc caáu taïo coù trieån naâng laø caùc caáu taïo phaùt trieån keá thöøa treân voïng daàu khí trong phaïm vi phaùt trieån cuûa moùng ñaù voâi tuoåi Devon giöõa-muoän coù khaû theàm do lôùp phuû traàm tích Kainozoi moûng. naêng chöùa daàu khí nhö ôû caùc caáu taïo Haûi 3.8. Phuï beå Hueá- Ñaø Naüng Yeán, Baïch Tró (Hình 7.20). Ngoaøi ra trong Phuï beå Hueá - Ñaø Naüng chòu söï chi phoái phuï beå Hueá-Ñaø Naüng coøn coù nhieàu caáu taïo cuûa caùc heä thoáng ñöùt gaõy Soâng Caû - Raøo Naäy kheùp kín boán chieàu trong traàm tích Miocen - Hueá trong phaïm vi caùc loâ 112 vaø 114. Vaøo (caáu taïo Ñaïi Baøng, loâ 112 (hình 7.21) vaø cuoái Oligocen caùc ñöùt gaõy ôû ñaây laø caùc ñöùt moät vaøi caáu taïo aùm tieâu carbonat nhoû. gaõy tröôït baèng traùi, ñaõ taïo neân caùc caëp ñòa 3.9. Ñôùi naâng Tri Toân haøo-ñóa luõy daïng baäc thang (en-echallon). Ñôùi naâng Tri Toân laø ñôùi nhoâ cao cuûa Trong phuï beå naøy quan troïng nhaát laø ñòa haøo moùng ôû phía Nam beå Soâng Hoàng, maø treân Anh Vuõ - Ñaø Naüng vaø ñôùi naâng Haûi Yeán - ñoù coù lôùp phuû laø traàm tích vuïn Oligocen, ñaù Baïch Tró - Thaàn Noâng. Phaàn lôùn caùc khoái voâi neàn (platform carbonate) vaø khoái xaây moùng ôû ñaây ñöôïc naâng leân tröôùc Oligocen carbonat - aùm tieâu san hoâ (carbonate build- sôùm vaø tieáp tuïc ñöôïc phaùt trieån ñoàng traàm 198
 20. Chöông 7. Beå traàm tích Soâng Hoàng vaø taøi nguyeân daàu khí Hình 7.18. Caáu taïo Voi (loâ 111), phuï beå Hueá-Ñaø Naüng Hình 7.19. Caáu taïo Kim Töôùc (loâ 114), nghòch ñaûo trong Miocen sôùm, phuï beå Hueá - Ñaø Naüng (theo Shell,1990) 199

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản