intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Địa chất Và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 1

Chia sẻ: Nguyễn Kim Lượng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
324
lượt xem
148
download

Địa chất Và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á có lịch sử trên bốn nghìn năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều cuộc đấu tranh chống thiên tai và giặc ngoại xâm. Từ tháng 5 năm 1975 Việt Nam thống nhất từ Bắc chí Nam, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh vừa phát triển đất nước, đứng vào hàng ngũ các nước đang phát triển trên thế giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa chất Và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 1

 1. 1 Chöông Vieät Nam, moät soá neùt chuû yeáu
 2. Chöông 1. Vieät Nam, moät soá neùt chuû yeáu Vieät Nam laø moät quoác gia ôû Ñoâng Nam AÙ coù lòch söû treân boán nghìn naêm xaây döïng vaø phaùt trieån, traûi qua nhieàu cuoäc ñaáu tranh choáng thieân tai vaø giaëc ngoaïi xaâm. Töø thaùng 5 naêm 1975 Vieät Nam thoáng nhaát töø Baéc chí Nam, vöøa haøn gaén veát thöông chieán tranh vöøa phaùt trieån ñaát nöôùc, ñöùng vaøo haøng nguõ caùc nöôùc ñang phaùt trieån treân theá giôùi. 1. Ñòa lyù Vieät Nam Vieät Nam naèm ôû phía Ñoâng cuûa baùn ñaûo Vieät Nam laø ñoài nuùi. Mieàn nuùi hieåm trôû Ñoâng Döông, coù bieân giôùi giaùp vôùi Trung nhaát laø Taây Baéc töø thöôïng nguoàn soâng Maõ Quoác ôû phía Baéc, vôùi Laøo vaø Campuchia ôû ñeán thung luõng soâng Hoàng. Phaêng Xi Paêng phía Taây, coù bieân giôùi vuøng theàm luïc ñòa vaø laø ñænh cao nhaát ôû Ñoâng Döông (3.148m). vuøng ñaëc quyeàn kinh teá treân bieån vôùi Trung Mieàn nuùi ñoài Vieät Baéc naèm ôû höõu ngaïn Quoác, Campuchia, Thaùi Lan, Malaysia, soâng Chaûy chaïy veà ñeán thung luõng soâng Indonesia vaø Philippin. Hoàng, coù caùc ñænh Taây Coân Lónh (2431m), Vieät Nam naèm trong phaïm vi töø 8030’ Kieàu Lieâu Ti (2402m). Mieàn nuùi ñoài Ñoâng vó ñoä Baéc ñeán 23 02’ vó ñoä Baéc, keùo daøi töø Baéc traûi roäng töø thung luõng soâng Loâ – soâng 0 Luõng Cuù (huyeän Ñoàng Vaên tænh Haø Giang) Gaâm ñeán taän bôø bieån Quaûng Ninh coù hình ñeán xoùm Muõi (huyeän Naêm Caên tænh Caø daïng caùc caùnh cung loài ra phía bieån (caùnh Mau). Ñaát nöôùc coù chieàu daøi khoaûng 4 laàn cung soâng Gaâm, caùnh cung Ngaân Sôn, Yeân chieàu roäng. Nôi roäng nhaát chöøng 500 km Laïc, Baéc Sôn vaø caùnh cung Ñoâng Trieàu). (Moùng Caùi, Quaûng Ninh - Ñieän Bieân); nôi Daõy Tröôøng Sôn chaïy töø Nam cao heïp nhaát khoaûng 50 km (töø bieân giôùi Vieät – nguyeân Xieâng Khoaûng (Laøo) cho ñeán cöïc Laøo ñeán Ñoàng Hôùi, Quaûng Bình) (Hình 1.1 Nam Trung Boä coù caùc ñænh Pu Lai Leng vaø 1.2). Dieän tích treân ñaát lieàn laø 329.229 (2.711m) vaø Raøo Coû (2.335m) vaø caùc ñænh km2. Ngoïc Linh, Ngoïc Niay, Ngoïc Pan, Ngoïc ÔÛ phía ngoaøi laõnh thoå ñaát lieàn, Vieät Nam Kring; moät khoái cao nguyeân ôû cöïc Nam coù theàm luïc ñòa, raát nhieàu caùc quaàn ñaûo vaø goàm caùc cao nguyeân Laâm Vieân, Baûo Loäc, caùc ñaûo bao boïc nhö caùc ñaûo cuûa vònh Baéc Di Linh vaø Mnoâng. Boä, caùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa, Tröôøng Sa ôû Ñoàng baèng chaâu thoå soâng Hoàng laø saûn Bieån Ñoâng cuõng nhö caùc ñaûo Phuù Quoác, phaåm boài tuï cuûa heä thoáng soâng Hoàng soâng Thoå Chu… ôû vònh Thaùi Lan. Thaùi Bình. Dieän tích cuûa toaøn chaâu thoå tính Khoaûng hai phaàn ba dieän tích laõnh thoå töø ñöôøng bình ñoä 25m trôû xuoáng laø khoaûng 3
 3. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Hình 1.1. Vieät Nam trong Ñoâng Nam AÙ 15.000 km2, hieän nay vaãn tieáp tuïc ñöôïc boài Ñòa hình theàm luïc ñòa khaùc nhau ôû phaàn theâm ra phía bieån ôû khu vöïc bôø bieån Ninh Baéc, Trung vaø Nam cuûa bieån Ñoâng. Ñòa Bình khoaûng 100 m/naêm. hình ñaùy bieån töø Moùng Caùi ñeán Haûi Phoøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù dieän tích raát phöùc taïp do coù haøng nghìn ñaûo lôùn, nhoû treân 40 nghìn km laø saûn phaåm boài tuï cuûa thuoäc hai vònh Baùi Töû Long vaø Haï Long. 2 soâng Meâkoâng. ÔÛ PhnomPenh (Campuchia) Ñòa hình ñaùy bieån vònh Baéc Boä hôi nghieâng soâng Meâkoâng taùch ra thaønh hai nhaùnh goïi veà phía Ñoâng Nam, ñoä saâu ôû trung taâm vònh laø soâng Tieàn vaø soâng Haäu; hai nhaùnh naøy khoaûng 70-80 m; ôû cöûa Vònh 90-100 m, ôû khi ra ñeán gaàn bieån laïi chia thaønh 9 nhaùnh rìa theàm luïc ñòa khoaûng 200m. Töø Nam ñoå ra 9 cöûa (Cöûu Long - 9 con roàng). Haûi Phoøng ñeán Ngheä An, ñòa hình theàm luïc Caùc ñoàng baèng ven bieån mieàn Trung ñòa töông ñoái ñôn giaûn, thoaûi daàn töø bôø ra ñöôïc phaân boá töø Thanh Hoùa ñeán Phan Thieát; khôi. laø saûn phaåm boài tuï cuûa caùc con soâng chaûy Töø nam Ngheä Tónh ñeán Ñaø Naüng xuaát töø söôøn Ñoâng Tröôøng Sôn xuoáng bieån. hieän caùc daõy ñeâ caùt ngaàm chaïy song song Vieät Nam ñöôïc bao boïc bôûi Bieån Ñoâng, vôùi ñöôøng bôø, coøn ôû phía ngoaøi khôi caùc coù hai vònh lôùn laø Vònh Baéc Boä vaø Vònh daïng ñòa hình aâm döông xen keõ phöùc taïp Thaùi Lan. Dieän tích cuûa Bieån Ñoâng khoaûng (Hình 1.2). 3,5 trieäu km . Theàm luïc ñòa mieàn Trung raát doác, ñöôøng 2 4
 4. Chöông 1. Vieät Nam, moät soá neùt chuû yeáu Hình 1.2. Baûn ñoà Vieät Nam (Theo Atlat ñòa lyù Vieät Nam, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 2004) ñaúng saâu 100 m chaïy raát gaàn bôø. Töø bôø ñeán 150 ñeán 170 vó Baéc treân cao nguyeân ngaàm bò ñoä saâu 40-80 m ñòa hình bò chia caét maïnh. chia caét coù dieän tích lôùn hôn 100.000 km2. Töø ñoä saâu 40-80 m ñeán 150 m coù beà maët Quaàn ñaûo bao goàm hôn moät traêm ñaûo noåi, goà gheà, sau ñoù saâu ñeán 800-1.000 m ôû rìa ñaù, baõi noâng, baõi ngaàm vôùi hôn 60 nôi ñaõ theàm luïc ñòa. ñöôïc ñaët teân, ñöôïc chia thaønh 3 cuïm lôùn laø Theàm luïc ñòa phía Nam coù ñòa hình Löôõi Lieàm, Vónh An vaø Macclesfield. töông ñoái phaúng, xen keõ ñòa hình aâm coù ñaùy Quaàn ñaûo Tröôøng Sa naèm trong khoaûng roäng. 50 ñeán 120 vó Baéc treân cao nguyeân ngaàm bò Quaàn ñaûo Hoaøng Sa naèm trong khoaûng chia caét coù dieän tích lôùn hôn 300.000 km2. 5
 5. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Quaàn ñaûo bao goàm haøng traêm ñaûo noåi, ñaù, Töû, Thò Töù, Loaïi Ta, Nam Yeát, Sinh Toàn, baõi noâng, baõi ngaàm vôùi hôn 130 nôi ñaõ ñöôïc Bình Nguyeân, Tröôøng Sa vaø Thaùm Hieåm ñaët teân, ñöôïc chia thaønh 8 cuïm lôùn laø Song (theo Bieån Ñoâng, taäp III, Ñòa chaát-Ñòa vaät Hình 1.3. Baûn ñoà khí haäu Vieät Nam (Theo Atlat ñòa lyù Vieät Nam, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 2004) 6
 6. Chöông 1. Vieät Nam, moät soá neùt chuû yeáu lyù bieån. 2003. NXB Ñaïi hoïc Quoác gia Haø soâng Thu Boàn, soâng Ba (hay Ñaø Raèng) vaø Noäi). soâng Ñoàng Nai. Vieät Nam naèm goïn trong voøng ñai noäi Röøng ôû Vieät Nam chæ coøn laïi khoaûng chí tuyeán chòu aûnh höôûng cuûa khí haäu nhieät 66 nghìn km2 trong ñoù coù 7 nghìn km2 röøng ñôùi gioù muøa neân quanh naêm coù nhieät ñoä cao baûo veä. Trong soá caùc loaïi röøng coù röøng baùn vaø ñoä aåm lôùn (Hình 1.3). thöôøng xanh (37 nghìn km2 so vôùi 136 nghìn Phaàn Baéc cuûa laõnh thoå Vieät Nam (tính km2 röøng nguyeân thuyû), röøng thöôøng xanh ñeán vó tuyeán 180 Baéc) chòu aûnh höôûng cuûa khoâ ñòa hình thaáp (10 nghìn km2), röøng khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa coù muøa ñoâng thöôøng xanh ôû nuùi (8 nghìn km2), röøng ruïng laïnh. Maëc duø chæ coù 3 thaùng nhieät ñoä trung laù (3 nghìn km2), röøng khoâ hoï Daàu (2 nghìn bình döôùi 200C nhöng cuõng coù khoâng ít ngaøy km2), röøng nuùi ñaù voâi (2 nghìn km2), röøng reùt ñeán 50C. Muøa heø laø muøa möa keùo daøi töø laù kim (gaàn 2 nghìn km2), röøng ngaäp maën thaùng 4 ñeán thaùng 10, laø muøa coù thaùng coù (treân 1 nghìn km2)… nhieät ñoä cao nhaát trong naêm (trung bình 31- Vieät Nam laø moät ñaát nöôùc coù 54 daân toäc 32 C, cöïc ñaïi vöôït 40 C) vaø cuõng thöôøng vôùi 54 neàn vaên hoaù ñaëc saéc, trong ñoù daân 0 0 coù baõo. toäc Kinh (Vieät) chieám 84% toång soá daân. Phaàn Nam cuûa laõnh thoå Vieät Nam ñaëc Caùc daân toäc khaùc coù soá löôïng töø 1 trieäu ñeán tröng cho khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa ñieån vaøi nghìn hay vaøi traêm ngöôøi. Ngoân ngöõ: hình. Nhieät ñoä trung bình haøng naêm ôû ñoàng tieáng Vieät (chính thöùc) vaø caùc ngoân ngöõ baèng khoaûng 26-270C, söï cheânh leäch nhau saéc toäc. Toân giaùo: Phaät giaùo khoaûng 67% giöõa thaùng noùng nhaát vaø laïnh nhaát chæ daân soá, Coâng giaùo 8%, tín ngöôõng baûn ñòa khoaûng 3-40C. Hai muøa möa vaø khoâ phaân (Cao Ñaøi, Hoaø Haûo..) Tin laønh, Hoài giaùo. bieät roõ reät hôn ôû mieàn Baéc. Muøa möa töø Daân soá Vieät Nam ñaõ vöôït qua con soá 82 thaùng 4-5 ñeán thaùng 10-11. Löôïng möa rôi trieäu ngöôøi (2004). Möùc taêng tröôûng daân soá chieám ñeán 90% löôïng möa trong naêm. Coù khoaûng 1,4-1,8%/naêm. Thaùp tuoåi daân soá laø ít baõo. thaùp tuoåi treû, ñaëc tröng cho caùc nöôùc ñang Mieàn Trung vaø Nam Trung Boä coù khí phaùt trieån. Maät ñoä daân cö trung bình trong haäu chuyeån tieáp giöõa hai mieàn khí haäu caû nöôùc laø 250 ngöôøi treân 1 km2. Nhöng noùi treân. Vaøo muøa haï trong khi caû nöôùc coù cuõng coù caùc tænh 2 maät ñoä daân thaáp hôn 50 löôïng möa raát lôùn thì caû daûi ven bieån keùo ngöôøi treân 1 km2 (Lai Chaâu, Kon Tum..) vaø daøi töø Nam Ñeøo Ngang ñeán Phan Thieát laïi töø 1.000-2.000 ngöôøi treân 1 km2 (Thaùi Bình, coù thôøi tieát hanh khoâ noùng nhaát trong naêm. Thanh Hoùa...) [theo 6]. Nhöng vaøo caùc thaùng muøa möa laïi thöôøng Taøi nguyeân khoaùng saûn ôû Vieät Nam ña coù möa baõo lôùn, luõ luït. daïng vaø phong phuù. Treân baûn ñoà khoaùng Vieät Nam coù 2.360 soâng suoái coù chieàu saûn Vieät Nam ñaõ ñaêng kyù ñöôïc hôn 5.000 daøi töø 10 km trôû leân, nhöng chæ coù 8% laø caùc moû vaø ñieåm quaëng vôùi khoaûng 60 chuûng soâng lôùn, ñoù laø caùc heä thoáng soâng Hoàng, loaïi khoaùng saûn. Quaëng saét vôùi toång tröõ soâng Cöûu Long, soâng Thaùi Bình, soâng Kyø löôïng taøi nguyeân döï baùo 1,2 tyû taán; 22,82 Cuøng- Baèng Giang, soâng Maõ, soâng Caû, trieäu taán oxyt croâm; 22 trieäu taán titan; 3,6 7
 7. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam tyû taán than; 6 tyû taán bauxit; 0,1 trieäu taán Veà laäp phaùp coù Quoác hoäi laø cô quan coù thieác-wonfram; 1,2 trieäu taán ñoàng; 0,152 quyeàn löïc cao nhaát. trieäu taán nikel; 2,92 trieäu taán chì, haøng traêm Veà tö phaùp coù Vieän Kieåm saùt Nhaân daân taán vaøng; 2,1 tyû taán apatit, 17 trieäu taán ñaát Toái cao vaø Toaø aùn Nhaân daân Toái cao. hieám; nhieàu tyû taán caùc khoaùng saûn vaät lieäu 3. Söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi xaây döïng, vaät lieäu goám, söù thuyû tinh; coù nhieàu vuøng quaëng ñaù quyù... [theo 5]. Tieàm 3.1. Caáu truùc haï taàng naêng taøi nguyeân than anthracit vaø than môõ Toång chieàu daøi ñöôøng boä trong caû nöôùc laø 10 tyû taán vôùi tröõ löôïng ñaùnh gía laø 2,1 khoaûng 106.048 km, trong ñoù coù 11.353 tyû taán; tieàm naêng than naâu laø 250 tyû taán. km ñöôøng quoác loä, 14.499 km ñöôøng caáp Rieâng veà taøi nguyeân daàu khí ñöôïc trình baøy tænh, 24.624 km ñöôøng caáp huyeän, 3.211 trong chöông 3 quyeån saùch naøy. km ñöôøng ñoâ thò, 5.451 km ñöôøng chuyeân Tieàm naêng nöôùc döôùi ñaát cuûa Vieät Nam duøng. Caùc con ñöôøng naøy phaûi ñi qua 5.802 raát lôùn, toång tröõ löôïng ñoäng töï nhieân toaøn caàu vaø nhieàu beán phaø. laõnh thoå chöa keå phaàn haûi ñaûo laø 1.513.445 Toång chieàu daøi ñöôøng saét ôû Vieät Nam m3/sec. Coøn toång tröõ löôïng khai thaùc nöôùc laø 3.259,5 km. döôùi ñaát treân cô sôû keát quaû tìm kieám thaêm Heä thoáng ñöôøng soâng daøi khoaûng 90-10 doø ôû 136 vuøng treân toaøn quoác vôùi tröõ löôïng nghìn km, keå caû caùc keânh raïch, heä thoáng ñaõ ñöôïc pheâ duyeät caáp A+B laø 1.946.869 naøy phaùt trieån maïnh ôû ñoàng baèng soâng m3/ngaøy, caáp C1 laø 2.780.637 m3/ngaøy, caáp Hoàng vaø soâng Cöûu Long. C2 laø 17.505.395 m3/ngaøy [theo 9]. Vieät Nam coù ñöôøng bôø bieån hình chöõ S Taøi lieäu khaûo saùt cuûa 87 soâng vaø ñoaïn daøi treân 3.200 km naèm ngang treân caùc tuyeán soâng treân laõnh thoå Vieät Nam coù tieàm naêng haøng haûi quoác teá Taây Thaùi Bình Döông neân lyù thuyeát cuûa thuyû ñieän Vieät Nam khoaûng coù tieàm naêng phaùt trieån vaän taûi ñöôøng bieån 308 tyû kwh/naêm vôùi toång coâng suaát khoaûng xaây döïng caùc caûng bieån vaø caùc caên cöù dòch 70 nghìn MW. Tieàm naêng kyõ thuaät cuûa thuyû vuï daàu khí. ñieän Vieät Nam ñöôïc xaùc ñònh döïa treân soá Haøng khoâng Vieät Nam ñang môû roäng lieäu cuûa 363 vò trí thuyû ñieän vöøa vaø lôùn khoâng gian bay. Caû nöôùc coù 3 saân bay quoác (coâng suaát treân 10 MW) treân 31 soâng vaø teá vaø 12 saân bay noäi ñòa. ñoaïn soâng laø 72 tyû kwh/naêm vôùi coâng suaát Böu chính vieãn thoâng Vieät Nam ñang 17.566 MW [theo 4] ñöôïc phaùt trieån vôùi toác ñoä nhanh vaø söû duïng 2. Chính quyeàn caùc coâng ngheä tieân tieán. Maïng löôùi ñieän thoaïi di ñoäng phuû treân caû nöôùc. Döï kieán Vieät Nam teân goïi ñaày ñuû laø Coäng hoaø trong thôøi gian tôùi Vieät Nam seõ coù veä tinh Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam. Chính theå vieãn thoâng rieâng cuûa mình. laø Nhaø nöôùc Xaõ hoäi Chuû nghóa. Thuû ñoâ laø Hieän nay toång coâng suaát cuûa ngaønh ñieän Haø Noäi. Coù 64 tænh vaø thaønh phoá. Veà haønh khoaûng 8.806 MW; thuyû ñieän chieám khoaûng phaùp ñöùng ñaàu Nhaø nöôùc laø Chuû tòch, ñöùng ñaàu Chính phuû laø Thuû töôùng. 50% toång coâng suaát. Löôùi ñieän quoác gia ñaõ 8
 8. Chöông 1. Vieät Nam, moät soá neùt chuû yeáu 4. Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi ñöa ñeán 506/517 huyeän trong caû nöôùc. Naêm giai ñoaïn 2001-2010 2003 saûn löôïng ñieän laø hôn 41 tyû kwh, döï kieán ñeán naêm 2005 laø 53 tyû kwh, 2010 laø 93 Ñaïi hoäi IX Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam tyû kwh [theo 1, 2, 6]. (4-2001) ñaõ quyeát ñònh Chieán löôïc phaùt 3.2. Caùc ngaønh kinh teá-xaõ hoäi chuû yeáu trieån kinh teá-xaõ hoäi giai ñoaïn 2001-2010 nhö sau: Toác ñoä taêng tröôûng Toång saûn phaåm “Ñöa nöôùc ta ra khoûi tình traïng keùm trong nöôùc (GDP) bình quaân trong 5 naêm phaùt trieån; naâng cao roõ reät ñôøi soáng vaät (2001-2005) laø 7,5%. Tyû troïng noâng laâm chaát, vaên hoaù, tinh thaàn cuûa nhaân daân; taïo ngö nghieäp trong GDP (naêm 2005 laø 19%) neàn taûng ñeå ñeán naêm 2020 nöôùc ta cô baûn giaûm nhöng vaãn taêng khaù veà trò soá tuyeät trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp theo höôùng ñoái. Xuaát khaåu gaïo khoaûng 4,0 trieäu taán, hieän ñaïi hoaù. Nguoàn löïc con ngöôøi, naêng ñöùng thöù hai theá giôùi. löïc khoa hoïc vaø coâng ngheä, keát caáu haï taàng; Coâng nghieäp vaø xaây döïng taêng 14,5- tieàm löïc kinh teá, quoác phoøng, an ninh ñöôïc 15% chieám tyû troïng 42% trong GDP. Caùc taêng cöôøng; theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh ngaønh dòch vuï chieám tyû troïng 39% trong höôùng xaõ hoäi chuû nghóa ñöôïc hình thaønh veà GDP. cô baûn; vò theá cuûa nöôùc ta treân tröôøng quoác Naêm 2004 caû nöôùc coù 2,2 trieäu treû em teá ñöôïc naâng cao.” theo hoïc maãu giaùo, 17,5 trieäu hoïc sinh phoå Muïc tieâu cuï theå cuûa Chieán löôïc laø: thoâng, gaàn 1 trieäu sinh vieân theo hoïc ôû 187 • Ñöa GDP naêm 2010 leân ít nhaát gaáp ñoâi tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng. Caùc cô sôû y teá naêm 2000.. cuûa nhaø nöôùc vaø tö nhaân phaùt trieån maïnh. • Tích luyõ noäi boä neàn kinh teá ñaït treân 30% Ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (tính tôùi 20- GDP. Nhòp ñoä taêng xuaát khaåu gaáp treân 12-2002, chæ tính caùc döï aùn coøn hieäu löïc) laø 2 laàn nhòp ñoä taêng GDP. 3.669 döï aùn (trong ñoù coâng nghieäp daàu khí • Tyû troïng trong GDP cuûa noâng nghieäp 29 döï aùn). Toång voán ñaêng kyù ñaàu tö laø 39 16-17%, coâng nghieäp 40-41%, dòch vuï tyû USD (trong ñoù daàu khí laø 3,2 tyû USD), 42-43%. Gia taêng giaù trò noâng nghieäp ñaõ thöïc hieän 20,7 tyû USD (trong ñoù daàu khí (keå caû thuyû saûn, laâm nghieäp) bình quaân 3,5 tyû USD). haøng naêm 4-4,5%, coâng nghieäp khoaûng 10-10,5%. Baûo ñaûm cung caáp ñuû vaø an Thu ngaân saùch Nhaø nöôùc taêng 11,3%, toaøn naêng löôïng (ñieän, daàu khí, than)… boäi chi vaãn ñöôïc kieàm cheá khoâng quaù 5% Phaùt trieån maïnh keát caáu haï taàng vaø dòch GDP. Trong 5 naêm (2001-2005) ñaõ taïo ñöôïc vuï. 7 trieäu vieäc laøm, giaûm tyû leä thaát nghieäp • Naâng leân ñaùng keå chæ soá phaùt trieån con (5,8% ôû thaønh thò). Toång ñaàu tö phaùt trieån ngöôøi (HDI) cuûa nöôùc ta. Toác ñoä taêng baèng 35,6% GDP laø moät tyû leä cao so vôùi daân soá ñeán naêm 2010 coøn khoaûng 1,1%. caùc nöôùc trong khu vöïc [theo 3, 7]. Giaûi quyeát vieäc laøm ôû caû thaønh thò vaø noâng thoân. Hoaøn thaønh phoå caäp trung hoïc trong caû nöôùc. Taêng tuoåi thoï trung bình leân 71 [theo 8]. 9
 9. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Taøi lieäu tham khaûo 1. Baùo Nhaân Daân soá 17632 thöù tö ngaøy 30. Cuïc Ñòa chaát Vieät Nam xuaát baûn. Haø Noäi-1995. 5-11-2003 2. Baùo Thanh Nieân soá 300 (2865) thöù hai 6. Leâ Baù Thaûo, 2002. Vieät Nam laõnh thoå ngaøy 27-10-2003 vaø caùc vuøng ñòa lyù (taùi baûn laàn thöù hai). 3. Baùo caùo cuûa Chính phuû taïi kyø hoïp laàn Nhaø xuaát baûn Theá Giôùi. thöù 4 Quoác hoäi khoaù XI. Baùo Nhaân 7. Nguyeãn Maïnh Huøng (chuû bieân), 2003. Daân soá 17618 ngaøy 22-10-2003. Kinh teá xaõ hoäi Vieät Nam 2002. Keá 4. Chöông trình khoa hoïc coâng ngheä hoaïch 2003. Taêng tröôûng vaø hoäi nhaäp. caáp Nhaø nöôùc giai ñoaïn 1999-2000. Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ 2003. Xaây döïng chieán löôïc vaø chính saùch 8. Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaïi bieåu toaøn quoác phaùt trieån naêng löôïng beàn vöõng. Maõ soá laàn thöù IX, 2001. Nhaø xuaát baûn Chính KHCN.09. Haø Noäi 12-2001. trò Quoác gia. 5. Ñinh Vaên Dieãn vaø nnk, 1995. Taøi 9. Voõ Coâng Nghieäp vaø nnk, 1995. Tieàm nguyeân khoaùng saûn Vieät Nam. Nhöõng naêng nöôùc döôùi ñaát cuûa Vieät Nam. neùt khaùi quaùt veà lòch söû phaùt trieån. Moät Ñòa chaát, Khoaùng saûn vaø Daàu khí. T.2. soá quy luaät sinh khoaùng chuû yeáu. Ñòa tr.107-119. Cuïc Ñòa chaát Vieät Nam xuaát chaát, Khoaùng saûn vaø Daàu khí T.2 tr. 7- baûn. Haø Noäi. 1995. 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản