intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 14

Chia sẻ: Nguyễn Kim Lượng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
243
lượt xem
110
download

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí bể Hoàng Sa bắt đầu tiến hành từ năm 1972. Công ty Western Geophysical đã tiến hành khảo sát địa chấn 2D khu vực miền Trung và quần đảo Hoàng Sa mạng lưới 31x50, 50x50 km với tổng số gần 5.000km tuyến. Từ năm 1972 đến nay chưa tiến hành công tác thực địa tìm kiếm thăm dò dầu khí khu vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 14

 1. 14 Chöông Beå traàm tích Hoaøng Sa vaø taøi nguyeân daàu khí
 2. Chöông 14. Beå traàm tích Hoaøng Sa vaø taøi nguyeân daàu khí 1. Môû ñaàu tieàm naêng daàu khí khu vöïc quaàn ñaûo Hoaøng Beå Hoaøng Sa naèm trong khoaûng töø Sa vaø vuøng bieån mieàn Trung”. 15 ñeán 17 vó Baéc; 109 30’ ñeán 114 kinh o o o o Naêm 2001-2004, Nguyeãn Huy Quyù Ñoâng. Beå Hoaøng Sa naèm gaàn trung taâm (chuû bieân) vaø nnk ñaõ hoaøn thaønh baùo caùo Bieån Ñoâng giöõa Vieät Nam (Ñaø Naüng) vaø toång keát ñeà taøi KC-09-06 “Nghieân cöùu quaàn ñaûo Phillipin (Ñaûo Lucon), chieám caáu truùc ñòa chaát vaø ñòa ñoäng löïc laøm cô dieän tích khoaûng treân 50.000 km ( Hình 5.1, 2 sôû ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí ôû caùc vuøng Chöông 5) bieån saâu vaø xa bôø cuûa Vieät Nam”, trong ñoù 2. Lòch söû nghieân cöùu tìm kieám thaêm doø ñaõ minh giaûi laïi soá taøi lieäu ñòa chaán noùi treân daàu khí ñaùnh giaù toång hôïp tieàm naêng daàu khí cuûa khu vöïc. Coâng taùc tìm kieám thaêm doø daàu khí beå Hoaøng Sa baét ñaàu tieán haønh töø naêm 1972. 3. Ñaëc ñieåm caáu kieán taïo Coâng ty Western Geophysical ñaõ tieán haønh khaûo saùt ñòa chaán 2D khu vöïc mieàn Trung 3.1. Ñaëc ñieåm kieán taïo vaø quaàn ñaûo Hoaøng Sa maïng löôùi 31x50, Khu vöïc mieàn Trung vaø beå traàm tích 50x50 km vôùi toång soá gaàn 5.000km tuyeán. Hoaøng Sa ñöôïc khoáng cheá bôûi 3 heä thoáng Töø naêm 1972 ñeán nay chöa tieán haønh coâng ñöùt gaõy chính: heä ñöùt gaõy höôùng baéc taây taùc thöïc ñòa tìm kieám thaêm doø daàu khí khu baéc – nam ñoâng nam, heä ñöùt gaõy aù kinh vöïc naøy. tuyeán, heä ñöùt gaõy ñoâng baéc – taây nam. Naêm 1996-1997, Nguyeãn Quyù Huøng vaø a. Heä ñöùt gaõy Baéc Taây Baéc - Nam Ñoâng nhoùm taùc giaû Vieän Daàu khí ñaõ tieán haønh Nam minh giaûi toaøn boä khoái löôïng ñòa chaán 2D neâu treân, ñoàng thôøi tieán haønh toång hôïp taát Ñaây laø heä ñöùt gaõy lôùn, coù theå laø söï keùo caû caùc keát quaû tìm kieám thaêm doø cuûa khu daøi cuûa heä thoáng ñöùt gaõy Soâng Hoàng (?) vöïc mieàn Trung goàm taøi lieäu ñòa vaät lyù (ñòa chuyeån höôùng töø TB - ÑN sang BTB - NÑN. chaán, ñòa vaät lyù gieáng khoan) vaø taøi lieäu Chuùng taïo thaønh ranh giôùi phía Taây cuûa Beå ñòa chaát (keát quaû khoan, coå sinh, traàm tích, Hoaøng Sa. Trong khu vöïc nghieân cöùu, caùc ñòa hoùa) vaø hoaøn thaønh baùo caùo nghieân cöùu ñöùt gaõy naøy laø caùc ñöùt gaõy thuaän, goùc caém “Minh giaûi taøi lieäu ñòa vaät lyù khu vöïc nhaèm töø 50o - 60o, bieân ñoä dòch chuyeån taàng moùng nghieân cöùu caáu truùc ñòa chaát vaø ñaùnh giaù töø 300 - 400 m, taàng noùc Oligocen khoaûng 441
 3. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Hình 14.1. Baûn ñoà caáu truùc taàng moùng beå traàm tích Hoaøng Sa (theo Nguyeãn Huy Quyù, 2005) Hình 14.2. Baûn ñoà ñaúng saâu noùc Oligocen beå traàm tích Hoaøng Sa (theo Nguyeãn Huy Quyù, 2005) 60-200 m. Caùc ñöùt gaõy naøy hoaït ñoäng maïnh vöïc Hoaøng Sa thaønh 3 ñôùi (Hình 14.6). trong thôøi kyø taïo rift vaø phaàn lôùn ngöøng vaøo 3.2. Ñaëc ñieåm caáu taïo cuoái taïo rift (Hình 14.1, 14.2, 14.3, 14.7). Beå traàm tích Hoaøng Sa coù ranh giôùi b. Heä ñöùt gaõy Ñoâng Baéc-Taây Nam phía Baéc laø beå Nam Haûi Nam, phía Taây Laø heä thoáng ñöùt gaõy khaù phoå bieán trong Nam laø ñôùi naâng Tri Toân, phía Nam vaø phía khu vöïc, phaân boá chuû yeáu phía Ñoâng Hoaøng Ñoâng chöa roõ do khoâng coù taøi lieäu nghieân Sa. Caùc ñöùt gaõy naøy khoáng cheá caùc ñòa haøo, cöùu. Caáu truùc ñòa chaát khu vöïc khaù phöùc ñòa luõy phaùt trieån ôû khu vöïc naøy. taïp, phaàn moùng bò caùc ñöùt gaõy chia caét taïo c. Heä ñöùt gaõy aù kinh tuyeán thaønh caùc ñòa hình cao thaáp khaùc nhau, phaùt Caùc ñöùt gaõy naøy coù daïng hôi cong, phaàn trieån caùc ñòa haøo, baùn ñòa haøo, ñòa luyõ vaø loài höôùng veà phía Ñoâng. Chuùng khoáng cheá ñöôïc khoáng cheá bôûi caùc heä thoáng ñöùt gaõy ranh giôùi truõng Trung taâm vaø phaân chia khu noùi treân. Coù theå chia khu vöïc thaønh 3 ñôùi 442
 4. Chöông 14. Beå traàm tích Hoaøng Sa vaø taøi nguyeân daàu khí Hình 14.3. Baûn ñoà ñaúng saâu noùc Miocen döôùi beå traàm tích Hoaøng Sa (theo Nguyeãn Huy Quyù, 2005) Hình 14.4. Baûn ñoà ñaúng saâu noùc Miocen giöõa beå traàm tích Hoaøng Sa (theo Nguyeãn Huy Quyù, 2005) chính (Hình 14.6): coù leõ ñaõ naâng maïnh vaøo cuoái Miocen Ñôùi Taây Hoaøng Sa: coù ñaëc tröng phaàn gaây neân söï vaéng traàm tích Miocen treân • moùng bò chia caét, phaân dò maïnh bôûi heä (Hình 14.2, 14.3, 14.4, 14.5) Ñôùi truõng Trung taâm Hoaøng Sa: giôùi thoáng ñöùt gaõy ÑB- TN; traàm tích Ñeä • Tam phuû tröïc tieáp leân moùng, caùc caáu haïn bôûi caùc ñöùt gaõy aù kinh tuyeán, ít bò taïo chuû yeáu coù daïng voøm, voøm kheùp caùc ñöùt gaõy khaùc phaân caét. Ñoä saâu cöïc kín ñöùt gaõy, hoaëc voøm – khoái ñöôïc ñaïi ñeán moùng tröôùc Ñeä Tam ôû Trung hình thaønh do keá thöøa ñòa hình coå. Phía taâm truõng ñaït gaàn 5.000m. Toàn taïi moät Taây Nam khu vöïc naøy laø ñôùi naâng Taây soá neáp loài keá thöøa treân khoái nhoâ moùng. Ñôùi Ñoâng Hoaøng Sa: ôû khu vöïc naøy heä Hoaøng Sa, ñöôïc giôùi haïn bôûi 2 ñöùt gaõy • lôùn phöông ÑB-TN, theå hieän roõ treân taát ñöùt gaõy ÑB-TN phaùt trieån maïnh, phaân caû caùc baûn ñoà ñaúng saâu. Ñôùi naâng naøy caét moùng taïo thaønh caùc ñòa haøo vaø ñòa 443
 5. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Hình 14.5. Baûn ñoà ñaúng saâu noùc Miocen treân beå traàm tích Hoaøng Sa (theo Nguyeãn Huy Quyù, 2005) Hình 14.6. Caùc ñôùi caáu truùc vaø phaân boá caùc caáu taïo trieån voïng beå traàm tích Hoaøng Sa (teân caùc caáu taïo trieån voïng theo Nguyeãn Quyù Huøng, 1996) luõy. Phía Taây Nam khu vöïc coù leõ toàn taïi gaén lieàn vôùi lòch söû taùch giaõn, suït luùn, hình thaønh vaø môû roäng bieån Ñoâng. Caùc beå traàm moät truõng (Truõng Ñoâng Hoaøng Sa) maø tích Ñeä Tam khu vöïc Ñoâng Nam AÙ ñöôïc giôùi haïn cuûa taøi lieäu ñòa chaán chöa cho hình thaønh lieân quan vôùi chuyeån ñoäng cuûa pheùp khoanh ñònh ranh giôùi cuûa truõng caùc heä thoáng ñöùt gaõy tröôït baèng coù höôùng naøy. TB-ÑN vaø ÑB-TN. 3.3. Lòch söû phaùt trieån ñòa chaát Töông töï nhö nhoùm beå Tröôøng Sa, beå Do taùc ñoäng cuûa söï va chaïm giöõa maûng Hoaøng Sa ñöôïc hình thaønh treân rìa thuï ñoäng AÁn-UÙc, maûng AÂu-AÙ vaø maûng Thaùi Bình cuûa ñôùi phaân ly thuoäc caùnh Taây Baéc cuûa Döông maø doïc theo heä thoáng ñöùt gaõy chính giaõn ñaùy Bieån Ñoâng. Chuùng ñeàu coù giai Soâng Hoàng, Maeping (Soâng Haäu), Three ñoaïn taïo rift cuøng vôùi giaõn ñaùy Bieån Ñoâng Pagodas vaø Summatra taïo thaønh caùc beå vaø coù caáu truùc daïng baùn ñòa haøo, ñòa haøo, 444
 6. Chöông 14. Beå traàm tích Hoaøng Sa vaø taøi nguyeân daàu khí Hình 14.7. Maët caét ñòa chaán AW-3 ngang qua toaøn boä beå Hoaøng Sa (phöông aùn minh giaûi theo VPI, 2004) b. Giai ñoaïn sau taïo rift ñöôïc phuû bôûi traàm tích töôùng luïc ñòa vaø treân chuùng laø caùc traàm tích töôùng bieån saâu töø Ñaàu Miocen sôùm – Miocen giöõa: caùc Miocen ñeán nay. Lòch söû phaùt trieån cuûa beå ñöùt gaõy ñoàng traàm tích taùi hoaït ñoäng, quaù Hoaøng Sa ñöôïc khaùi quaùt qua hai giai ñoaïn trình luùn chìm, môû roäng beå xaûy ra. Nguoàn nhö sau: traàm tích chính sau taùch giaõn baét gaëp sôùm nhaát ñöôïc cung caáp töø luïc ñòa ñoå vaøo chuû a. Giai ñoaïn ñoàng taïo rift yeáu ñòa haøo Quaûng Ngaõi vaø caùc ñòa haøo vaø Quaù trình taùch giaõn hình thaønh beå traàm baùn ñòa haøo beå Hoaøng Sa. tích Hoaøng Sa xaûy ra töø giöõa Eocen muoän Trong Miocen sôùm: söï thay ñoåi möïc – Oligocen muoän. Traàm tích ban ñaàu laéng nöôùc bieån (bieån tieán) laøm môû roäng ñòa haøo ñoïng trong caùc ñòa haøo vaø baùn ñòa haøo töôùng Quaûng Ngaõi, truõng Trung Taâm, caùc ñòa haøo boài tích vaø soâng ngoøi. Töôùng ñaàm hoà giôùi vaø baùn ñòa haøo beå Hoaøng Sa, ñoàng thôøi laøm haïn trong caùc truõng saâu bieät laäp. Caùc truõng ngaäp chìm ñôùi naâng Tri Toân. Caùc ñòa haøo ñòa phöông bieät laäp daàn daàn thoâng nhau, vaø baùn ñòa haøo tieáp nhaän nguoàn vaät lieäu môû roäng hôn do quaù trình tieáp tuïc taùch giaõn vuïn thoâ töø luïc ñòa ñoå xuoáng. Beå Hoaøng Sa vaø dòch chuyeån veà phía Ñoâng Baéc. Cuoái luùc naøy naèm trong vuøng bieån noâng ñeán saâu, Oligocen muoän, caùc vaän ñoäng naâng leân ñaõ löôïng traàm tich vuïn thoâ laéng ñoïng thaáp. taïo ñieàu kieän cho caùc hoaït ñoäng boùc moøn, Traàm tích carbornat phaùt trieån treân ñôùi taïo baát chænh hôïp khu vöïc chính, keát thuùc naâng Tri Toân vaø treân ñænh caùc khoái ñöùt gaõy pha taïo rift. Chieàu daøy traàm tích taäp ñoàng ôû beå Hoaøng Sa. taùch giaõn ôû trung taâm beå Hoaøng Sa thay ñoåi Miocen treân – Pliocen: giai ñoaïn suït töø 500-3.000 m. luùn, môû roäng beå nhanh, khoái löôïng traàm 445
 7. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam tích ñoå vaøo caùc ñòa haøo taêng leân. Trong beå ñoái cuûa caùc thaønh taïo naøy laø 627 trieäu naêm. Beân caïnh ñoù, töø caùc keát quaû khoan gieáng Hoaøng Sa traàm tích carbonat vaãn phaùt trieån 115A-1X, 121CM-1X cho pheùp döï ñoaùn ñaù maïnh. moùng beå traàm tích Hoaøng Sa goàm ñaù traàm Pliocen – Pleistocen: giai ñoaïn uoán tích bò bieán chaát, xaâm nhaäp vaø phun traøo voõng, suït luùn nhanh vaø phaùt trieån theàm tuoåi Proterozoi, Paleozoi, Mesozoi, lieân hieän ñaïi, nhöng do nguoàn vaät lieäu cung caáp quan nhieàu ñeán nhaân luïc ñòa cuûa Baéc Ñoâng khoâng ñuû, do vaäy beå Hoaøng Sa coù traàm tích Döông hôn laø vôùi Nam Trung Quoác. Pliocen-Ñeä Töù raát moûng. Vaøo Pleistocen Paleogen (Eocen- Oligocen) xuaát hieän hoaït ñoäng phun traøo thaønh phaàn mafic (coù keøm theo ñaù sieâu mafic). Treân cô sôû phaân tích taøi lieäu ñòa chaán vaø keát quaû caùc gieáng khoan laân caän, coù theå 4. Ñòa taàng vaø Moâi Tröôøng Traàm tích döï baùo caùc thaønh taïo naøy bao goàm caùt keát xen keõ vôùi boät keát, seùt keát vaø caùc væa than. 4.1. Ñaëc ñieåm ñòa taàng – traàm tích Chieàu daøy khoaûng 1.500 m, moâi tröôøng Moùng tröôùc Ñeä Tam traàm tích chuû yeáu luïc ñòa, soâng, bieån ven Hutchinson (1989) cho raèng moùng cuûa bôø vaø bieån noâng. khu vöïc naøy laø thaønh taïo tieàn Cambri töông Seùt keát, boät keát, than xen keõ caùc lôùp töï nhö thaáy loä ra ôû ñaûo Haûi Nam. Nhöng taïi caùt keát vaø than. Caùc lôùp than coù chieàu daøy gieáng khoan ôû khu vöïc quaàn ñaûo Hoaøng Sa khoaûng töø 1-2m. Moâi tröôøng traàm tích ñaàm (Pigott, 1994) ñaõ xaùc ñònh ñöôïc tuoåi tuyeät hoà, ven bôø. Chæ daãn Noùc Miocen giöõa Noùc Miocen döôùi Noùc Oligocen Ñaù chöùa vuïn (clastic) Oligocen, Miocen Noùc Moùng Hình 14.8. Maët caét ñòa chaán tuyeán AW-3 qua caáu taïo 142C (theo Nguyeãn Quyù Huøng, 1996) 446
 8. Chöông 14. Beå traàm tích Hoaøng Sa vaø taøi nguyeân daàu khí Neogen (Miocen döôùi - giöõa) 4.2. Vaøi neùt veà coå ñòa lyù – töôùng ñaù Coù theå döï baùo caùc thaønh taïo naøy bao Treân cô sôû phaân tích ñòa chaán-ñòa taàng goàm traàm tích vuïn thoâ caùt boät seùt xen keõ taøi lieäu ñòa chaán coù theå döï baùo traàm tích vaø ñaù carbonat. Ñaù carbonat goàm ñaù buøn Oligocen töôùng noùn phoùng vaät (fan), soâng, (mudstone), ñaù wack (wackstone), ñaù pack delta, ñaàm hoà ôû phía döôùi, chuyeån tieáp (packstone) vaø ñaù keát haït (grainstone). töôùng bieån ven bôø, bieån noâng ôû phía treân coù Phaàn döôùi laùt caét chuyeån daàn thaønh nguoàn goác luïc nguyeân vaän chuyeån töø caùc dolomit. Caùt keát xen boät, seùt vaø raát ít lôùp vuøng ñòa hình cao hôn naèm ôû phía Taây-Taây moûng carbonat. Chieàu daøy khoaûng 700– Baéc khu vöïc Hoaøng Sa ñoå vaøo caùc ñòa haøo, 900m, moâi tröôøng traàm tích bieån noâng. baùn ñòa haøo. Neogen (Miocen treân) Töø Miocen sôùm ñeán cuoái Miocen giöõa moâi tröôøng traàm tích chuû yeáu laø ven bieån, Chuû yeáu goàm seùt keát xen keïp lôùp moûng bieån noâng ñeán bieån thaúm. Vuøng khoâng xa caùt keát, boät keát. Ñaù voâi goàm ñaù buøn, ñaù bôø traàm tích ven bieån xen traàm tích luïc pack vaø ñaù keát haït, chieàu daøy khoaûng 700 nguyeân. Vuøng xa bôø moâi tröôøng traàm tích m, moâi tröôøng traàm tích bieån noâng. bieån thaúm goàm seùt laø chuû yeáu. Pliocen – Pleistocen Goàm seùt keát chöùa voâi, xen boät, boät keát vaø caùt, caùt keát vôùi chieàu daøy döï kieán 600 - 1.000m. Moâi tröôøng traàm tích bieån noâng, bieån saâu. Chæ daãn Noùc Miocen giöõa Noùc Miocen döôùi Ñaù chöùa carbonat Noùc Oligocen Noùc Moùng Hình 14.9. Maët caét ñòa chaán tuyeán AW-3 qua caáu taïo 142A (theo Nguyeãn Quyù Huøng, 1996) 447
 9. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Chæ daãn Noùc Miocen giöõa Noùc Miocen döôùi Noùc Oligocen Ñaù chöùa vuïn (clastic) Oligocen, Miocen Noùc Moùng Hình 14.10. Maët caét ñòa chaán tuyeán AW-3 qua caáu taïo 142B (theo Nguyeãn Quyù Huøng, 1996) 5. Heä thoáng daàu khí cao (200 - 647 mgHC/gTOC); maãu daàu coù lieân quan tôùi seùt than vôùi giaù trò Pr/Q = 4,8- 5.1. Ñaëc tröng taàng ñaù meï 7,7. Vaät chaát höõu cô trong traàm tích Miocen sôùm thuoäc loaïi III, chuû yeáu coù tieàm naêng Tieàm naêng ñaù meï vaø khaû naêng di cö sinh khí. Beå traàm tích Hoaøng Sa chöa coù taøi Moät soá gieáng khoan qua maët caét Miocen lieäu gieáng khoan, nhöõng nhaän ñònh veà ñòa khu vöïc mieàn Trung ñaõ phaùt hieän coù maët hoaù döïa treân taøi lieäu ñòa chaán vaø keát quaû HC di cö (qua PI, HC töï do, S1 cao). Löôïng nghieân cöùu ñòa hoaù khu vöïc mieàn Trung. bitum vaø HC trong bitum khaù lôùn, phaân boá Nhìn chung coù theå toàn taïi hai taäp traàm tích coù tuoåi Oligocen vaø Miocen sôùm ñaït tieâu n-alkane C15+ theå hieän tính tröôûng thaønh chuaån ñaù meï veà tieàm naêng höõu cô vaø ñoä cao. Nhö vaäy, coù theå daàu khí töø hai taàng seùt tröôûng thaønh. ÔÛ khu vöïc mieàn Trung phía sinh daàu trong Oligocen vaø Miocen döôùi ñaõ Taây beå Hoaøng Sa vaät chaát höõu cô trong traàm di cö vaø naïp vaøo caùc baãy coù taàng chöùa caùt tích tuoåi Oligocen thuoäc loaïi II vaø III. Haøm keát coù tuoåi töø Oligocen ñeán Miocen giöõa. löôïng TOC khaù cao (>1%wt). Trong ñoù 5.2. Ñaëc tröng caùc taàng chöùa 60% soá maãu coù TOC=3-5%wt; 90% soá maãu Trong khu vöïc nghieân cöùu beå traàm tích coù giaù trò S2>10mg/g. Traàm tích Oligocen Hoaøng Sa döï kieán chuû yeáu toàn taïi ba loaïi ñaït tieâu chuaån ñaù sinh daàu toát. Traàm tích Miocen döôùi vôùi giaù trò HI trong caùc maãu ñaù chöùa sau: 448
 10. Chöông 14. Beå traàm tích Hoaøng Sa vaø taøi nguyeân daàu khí a. Moùng phong hoaù nöùt neû tröôùc cuûa phaûn xaï ñòa chaán. Kainozoi Taäp seùt trong traàm tích Oligocen laø taàng chaén ñòa phöông cho caùc taàng chöùa caùt Nhö ñaõ neâu, ñaù moùng Beå traàm tích keát Oligocen. Hoaøng Sa coù theå goàm ñaù traàm tích bò bieán chaát, granit, granodiorit, ryolit... tuoåi 5.4. Caùc play hydrocarbon vaø caùc daïng Proterozoi, Paleozoi, Mesozoi. Caùc thaønh baãy taïo naøy coù theå bò nöùt neû, phong hoaù do caùc Töông töï nhö caùc beå khaùc, trong khu quaù trình vaän ñoäng kieán taïo trong vuøng vaø vöïc beå Hoaøng Sa toàn taïi 3 loaïi play sau: do ñoù coù khaû naêng laø ñoái töôïng chöùa. a. Play moùng phong hoaù nöùt neû (Play 1) b. Ñaù chöùa caùt keát tuoåi Oligocen vaø Nhö ñaõ trình baøy, döï baùo ñaây laø ñoái Miocen töôïng chöùa toát taïi caùc khoái moùng nhoâ cao Ñaù chöùa caùt keát Oligocen cuûa beå traàm tích Hoaøng Sa. Loaïi baãy naøy Ñaù chöùa caùt keát Oligocen thaønh taïo khaù phoå bieán trong phaïm vò khu vöïc nghieân trong moâi tröôøng luïc ñòa, soâng, bieån ven bôø cöùu (Hình 14.8, 14.9, 14.10). vaø bieån noâng neân thöôøng coù daïng doi caùt, b. Play caùt keát Oligocen-Miocen (Play keânh. Döïa vaøo keát quaû caùc gieáng khoan laân 2,3) caän chuùng coù theå coù ñoä roãng thay ñoåi dao Ñaù chöùa laø caùc caùt keát trong traàm tích ñoäng trong khoaûng 6- 25 %, trung bình laø ñoàng taùch giaõn vaø sau taùch giaõn. 15 %. Trong traàm tích taùch giaõn: caùc loaïi baãy Ñaù chöùa caùt keát Miocen sôùm-giöõa chuû yeáu laø caáu taïo voøm, baùn voøm, lôùp phuû Moâi tröôøng traàm tích bieån noâng cho keá thöøa treân moùng naâng cao, noùn phoùng pheùp döï baùo caùt keát Miocen sôùm-giöõa coù vaät. ñoä löïa choïn trung bình, gaén keát töông ñoái Trong traàm tích sau taùch giaõn: caùc toát, ñoä roãng trung bình coù theå ñaït 16% döïa daïng baãy chuû yeáu goàm lôùp phuû keá thöøa treân keát quaû khoan vuøng laân caän. moùng naâng cao (Hình 14.8, 14.10), coù theå c. Ñaù chöùa carbonat toàn taïi caùc thaân caùt vaø noùn phoùng vaät bieån Trong khu vöïc nghieân cöùu, quan saùt (submarine fan) treân caùc laùt caét ñòa chaán coù theå thaáy ñaù c. Play carbonat (Play 4) chöùa carbonat tuoåi Miocen sôùm– giöõa phaùt Caùc caáu taïo daïng theàm, aùm tieâu trong trieån treân caùc ñôùi naâng cao, thuoäc loaïi theàm Miocen sôùm– giöõa. vaø aùm tieâu san hoâ. Chieàu daøy carbonat taêng Caùc kieåu baãy: trong beå traàm tích Hoaøng daàn töø Baéc xuoáng Nam (khoaûng 250 – 750 Sa toàn taïi hai loaïi baãy chính: caáu taïo voøm, m) vaø töø Taây sang Ñoâng (khoaûng 200 – 700 baãy kheùp kín beân caùnh suït cuûa ñöùt gaõy m). Ñoä roãng trung bình 12-30%. thuaän. 5.3. Ñaëc tröng caùc taàng chaén Baãy caáu taïo voøm: ña soá kheùp kín taàng moùng, noùc Oligocen, noùc Miocen sôùm nhö Taäp seùt bieån saâu tuoåi Miocen giöõa laø taàng chaén khu vöïc vôùi ñaëc tröng trong suoát caùc caáu taïo 141A, 141B, 141C, 141D, 141E, 449
 11. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam 7. Keát luaän 142A, 142B, 142C, 168B (Hình 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6). Qua sô boä nghieân cöùu caáu truùc ñòa chaát beå traàm tích Hoaøng Sa cho pheùp döï baùo coù 6. Döï baùo tieàm naêng daàu khí maët hai taàng sinh trong traàm tích Oligocen Maëc duø heä thoáng daàu khí beå Hoaøng vaø Miocen sôùm moâi tröôøng traàm tích ñaàm Sa coøn chöa roõ, nhöng do vò trí beå naèm saùt hoà vaø bieån noâng. ngay phía Ñoâng beå Soâng Hoàng, nôi ñaõ coù Caùc caáu taïo thuoäc ñoái töôïng ñaù vuïn nhieàu phaùt hieän khí ôû ñôùi naâng Tri Toân, vaø (clastic) vaø carbonat naèm ôû vò trí coù ñoä saâu saùt ngay phía Ñoâng-Ñoâng Nam beå Nam nöôùc bieån lôùn hôn 500 m, khaû naêng coù maët Haûi Nam, nôi ñaõ phaùt hieän vaø ñang khai caùc daïng baãy ñòa taàng keà aùp khoái moùng thaùc khí, neân beå Hoaøng Sa ñöôïc ñaùnh giaù naâng cao, baãy ñòa taàng keà aùp beân caùnh suït coù trieån voïng veà daàu khí, chuû yeáu laø khí. cuûa ñöùt gaõy. Caùc daïng baãy treân laø ñoái töôïng Tieàm naêng khí taïi choã döï baùo khoaûng 12 tìm kieám thaêm doø chính trong töông lai khi TCF (340 tyû m3), tieàm naêng thu hoài khoaûng tieán boä kyõ thuaät khoan khoâng bò haïn cheá 7 TCF (198 tyû m3)[13]. bôûi chieàu saâu ñaùy bieån. 450
 12. Chöông 14. Beå traàm tích Hoaøng Sa vaø taøi nguyeân daàu khí Taøi lieäu tham khaûo 1. BP, 1992. Field report geochemical 10. Leâ Vaên Tröông, Nguyeãn Tieán Long. coring survey – Danang PSC offshore Ñaëc ñieåm phaân boá, ñaëc tröng chöùa vaø Vietnam . khaû naêng tích tuï daàu khí cuûa caùc thaønh taïo carbonat phaàn theàm luïc ñòa mieàn 2. BP, 1992. Reservoir quality evaluation Trung Vieät Nam. of the Danang Limestone well 118- 11. Liang Dehua and Liu Zonghui, 1990. CVX-1X offshore Vietnam. The genessis of the south china sea and 3. Brow J, Fisher W. L. Seismic its hydrocarbon – bearing basin stratigraphy interpretation and 12. Nguyeãn Huy Quyù vaø nnk, 2005. Nghieân petroleum exploration. cöùu caáu truùc ñòa chaát vaø ñòa ñoäng löïc 4. Charles E., 1997. Application to laøm cô sôû ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí hydrocarbon exploration. ôû caùc vuøng bieån saâu vaø xa bôø cuûa Vieät 5. Chris Sladen and Hoang Ngoc Dang, Nam. Baùo caùo toång keát ñeà taøi KC09-06. 1997. Petroleum geology of offshore Löu tröõ Vieän Daàu khí. Danang, Central Vietnam. 13. Nguyeãn Quyù Huøng, 1996. Minh giaûi 6. Ñoã Vaên Löu, 1994. Ñaùnh giaù tieàm naêng taøi lieäu ñòa vaät lyù khu vöïc nhaèm nghieân daàu khí beå traàm tích Hueá – Quaûng Ñaø. cöùu caáu truùc ñòa chaát vaø ñaùnh giaù trieån 7. Leâ Ñình Thaùm, Nguyeãn Maïnh Huyeàn. voïng daàu khí khu vöïc quaàn ñaûo Hoaøng Baùo caùo toång keát tìm kieám thaêm doø loâ Sa vaø vuøng bieån mieàn Trung. 120, 121 14. Tröông Minh, Nguyeãn Quyù Huøng, 8. Leâ Ñình Thaùm, Nguyeãn Quang Boâ, 1995. Quaù trình thaønh taïo, ñaëc ñieåm 1992. Toång hôïp, ñaùnh giaù caáu truùc vaø phaân boá caùc daïng baõy phi caáu taïo vaø trieån voïng daàu khí caùc loâ hôïp ñoàng ôû khaû naêng taøng tröõ daàu khí cuûa chuùng ôû Nam vònh Baéc boä. caùc beå traàm tích Kainozoi TLÑ (KT 01- 16). 9. Leâ Vaên Tröông, 1995. Caáu truùc ñòa chaát vaø tieàm naêng daàu khí beå Soâng Hoàng (KT 01-15). 451

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản