ĐỊA LÍ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (Tiếp theo )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
228
lượt xem
34
download

ĐỊA LÍ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (Tiếp theo )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học ,học sinh có khả năng : -Trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu của hoạt động làng nghề thủ công và chợ phiên của người dân đồng bằng Bắc Bộ -Nêu được các công việc chính phải làm trong quá trình tạo nên sản phẩm gốm -Đọc thông tin SGK ,xem tranh để tìm kiến thức -Có ý thức tìm hiểu về vùng đồng bằng Bắc Bộ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỊA LÍ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (Tiếp theo )

  1. A LÍ (Ti t 15 ) HO T NG S N XU T C A NGƯ I DÂN NG B NG B C B (Ti p theo ) I -/ M C TIÊU : Sau bài h c ,h c sinh có kh năng : -Trình bày ư c m t s c i m tiêu bi u c a ho t ng làng ngh th công và ch phiên c a ngư i dân ng b ng B c B -Nêu ư c các công vi c chính ph i làm trong quá trình t o nên s n ph m g m - c thông tin SGK ,xem tranh tìm ki n th c -Có ý th c tìm hi u v vùng ng b ng B c B . II-/ DÙNG D Y H C : Hình 9,10,11 ,12 ,13 ,14 SGK .B n ,lư c B ng ph III-/ CÁC HO T NG D Y H C Ho t ng d y Ho t ng h c A-/ Ki m tra bài cũ : GV nêu câu h i : +K tên cây tr ng và v t nuôi chính vùng
  2. BBB G i 2 HS tr l i +Vì sao lúa ư c tr ng nhi u BBB? GV nh n xét và cho i m B-/ Bài m i :Gi i thi u bài : Hôm nay chúng ta ti p t c tìm hi u v ho t ng s n xu t c a ngư i dân BBB. HS l ng nghe *Ho t ng 1 :Nơi có hàng trăm ngh th công truy n th ng . -GV cho HS quan sát tranh 9 -h i : +Theo em ngh th công BBBcó t lâu chưa ? GV kh ng nh :Ngh th công BBBxu t hi n t r t s m .Ngư i làm ngh th công gi i g i -Ngh th công là ngh nhân . BBB ã có t lâu ,t o nên nh ng ngh truy n th ng +K tên các làng ngh và s n ph m th công n i ti ng c a ngư i dân BBB mà em bi t GV ch t ý : BBBtr thành vùng n i ti ng v i + V n Phúc ,Bát tràng hàng trăm ngh th công truy n th ng ,Kim Sơn , ng Sơn Chuyên Mĩ GV chuy n ý :Ho t ng 3 : Các công o n t o ra ph m g m
  3. H i :+ g m ư c làm t nguyên li u gì ? + BBB có i u ki n gì thu n l i phát tri n + g m ư c làm t ngh g m. t sét c bi t (sét cao lanh ) HS lên b ng x p l i các tranh cho úng v i + BBBcó t phù sa màu trình t các công o n t o ra s n ph m g m m ng th i có nhi u l p t sét thích h p làm g m. - GV yêu c u HS nêu tên các công o n - Làm ngh g m òi h i ngư i ngh 1-Nhào t và t o dáng nhân nh ng gì ?Chuy n ý cho g m - *Ho t ng 3 :Ch phiên BBB 2-phơi g m 3-V hoa văn cho g m 4 -Tráng men - GV treo hình 15 :C nh ch phiên BBB 5-Nung g m - HS ho t ng nhóm :H i 6 -Các s n ph m g m - +Ch phiên có c i m gì? - GV ch t ý : - GV m r ng :Ch phiên là d p ngư i dân BBB mua s m ,mang các s n ph m do mình làm ư c ra bán.Ch phiên các a phương g n +Cách bày bán ch nhăuth ng không trùng nhau thu hút nhi u phiên ngư i n mua bán . +Hàng hoá là s n ph m - * Ho t ng 4:Gi i thi u v ho t ng s n s n xu t t i a phương xu t BBB -HS ho t ng nhóm : +Ngư i i ch là ngư i
  4. - HS ch n tranh chu n b n i dung dân a phương ho c các vùng g n ó . - 1 /Mô t ho t ng s n xu t trong tranh . 2 /Mô t v m t ch phiên GV yêu c u i di n các nhóm lên trình bày k t qu . - G i 3 em c ph n ghi nh VD 1: ây là ho t ng s n xu t g m .Ngư i dân l y C ng c ,d n dò t sét n n thành các hình D n HS h c bài và chu n b bài sau :Th ô ,sau ó s phơi ,v hoa văn Hà N i và nung ........ Nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản