đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 18

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
90
lượt xem
31
download

đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu trúc từ của bộ nhớ thời gian Cấu hình của Sơ đồ khối của bộ đếm thời gian Bộ đếm xung thời gian S5 Bộ đếm xung mở rộng S5 Bộ đếm thời gian trễ S5 Bộ đém trễ có nhớ Bộ đếm sớm S5 Các lệnh đếm Cấu trúc từ của bộ đếm Cấu hình của Sơ đồ khối của bộ đếm Bộ đếm tăng/giảm Bộ đếm tăng Bộ đếm giảm Các lệnh tính số nguyên Các lệnh tính với số thực Các lệnh so sánh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 18

  1. Ch−¬ng 18 ng«n ng÷ lËp tr×nh b»ng s¬ ®å hµm l« gÝc tiªu chuÈn Giíi thiÖu
  2. PhÇn tö vµ cÊu tróc hép C¸c lÖnh bit l« gic LÖnh AND LÖnh OR LÖnh EXCLUSIVE OR Phñ ®Þnh bit vµo LÖnh g¸n LÖnh ra LÖnh duy tr× lÖnh ra øng dông cña c¸c lÖnh bit C¸c lÖnh thêi gian CÊu tróc tõ cña bé nhí thêi gian CÊu h×nh cña S¬ ®å khèi cña bé ®Õm thêi gian Bé ®Õm xung thêi gian S5 Bé ®Õm xung më réng S5 Bé ®Õm thêi gian trÔ S5 Bé ®Ðm trÔ cã nhí Bé ®Õm sím S5 C¸c lÖnh ®Õm CÊu tróc tõ cña bé ®Õm CÊu h×nh cña S¬ ®å khèi cña bé ®Õm Bé ®Õm t¨ng/gi¶m Bé ®Õm t¨ng Bé ®Õm gi¶m C¸c lÖnh tÝnh sè nguyªn C¸c lÖnh tÝnh víi sè thùc C¸c lÖnh so s¸nh So s¸nh sè nguyªn So s¸nh sè thùc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản