Đơn đề nghị chứng nhận cấp thẻ kiểm định viên đo lường

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
127
lượt xem
14
download

Đơn đề nghị chứng nhận cấp thẻ kiểm định viên đo lường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu Đơn đề nghị chứng nhận cấp thẻ kiểm định viên đo lường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị chứng nhận cấp thẻ kiểm định viên đo lường

  1. Phô lôc I (Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 21/2006/Q§-BKHCN ngμy 10 th¸ng 11 n¨m 2006 cña Bé tr−ëng Bé Khoa häc vμ C«ng nghÖ) c¬ quan chñ qu¶n Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam tªn tæ chøc kiÓm ®Þnh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:................ .........., ngμy th¸ng n¨m 200... ®Ò nghÞ chøng nhËn, cÊp thÎ kiÓm ®Þnh viªn ®o l−êng KÝnh göi: Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng Tªn tæ chøc kiÓm ®Þnh: ............................................................................... thuéc: ................................................................................................................ §Þa chØ: ............................................................................................................. §iÖn tho¹i: ..............................Fax:............................ E-mail: ......................... ®Ò nghÞ .........(*)........... kiÓm ®Þnh viªn ®o l−êng cho c¸c c¸ nh©n cã tªn sau ®©y:
  2. Ph¹m vi ®Ò nghÞ N¨m Tr×nh ®é Ghi TT Hä vμ tªn H×nh thøc sinh häc vÊn Tªn ph−¬ng tiÖn chó chøng ®o nhËn 1 2 3 4 6 7 8 Hå s¬ kÌm theo gåm cã: tæ chøc kiÓm ®Þnh N¬i nhËn: - Nh− trªn; - L−u... (*): Ghi râ: chøng nhËn vμ cÊp thÎ (víi h×nh thøc chøng nhËn lÇn ®Çu) hoÆc chøng nhËn (víi c¸c h×nh thøc chøng nhËn kh¸c). Cét (8): Ghi sè thÎ kiÓm ®Þnh viªn (nÕu ®· cÊp)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản