Đồng và hợp chất của đồng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

1
675
lượt xem
168
download

Đồng và hợp chất của đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồng là kim loại có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, vậy em hãy cho biết những tính chất vật lý của đồng, - Đồng tinh khiết tuơng đối mềm, dễ dát mỏng kéo sợi, dẫn điện, dẫn nhiệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồng và hợp chất của đồng

 1. TRƯỜNG THPT VÞ XUY£N TỔ ho¸ – SINH – kü thuËt TrÇn Quèc Dòng Tr Giáo Viên : TRAN DUNG TRAN
 2. KiÓm tra bµI cò Ki • C©u hái:Em h·y cho biÕt vÞ trÝ cña Cr«m trong b¶ng tuÇn hoµn vµ tÝnh chÊt ho¸ häc cña Cr«m, viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ ?
 3. Bμi 35.( tiÕt 57) ®ång vμ hîp chÊt cña ®ång
 4. I. VÞ trÝ trong b¶ng tuÇn hoμn, cÊu h×nh electron nguyªn tö 64 Cu - Caáu hình electron: Cu : 1s2Em 2p6 3s2 3pthÇy10biÕt vÞ 29 2s2 h·y cho 6 3d 4s1 - Vò trí cuûa cñatrong heä thoáb¶ng n hoaøn trÝ Cu ®ång trong ng tuaà . O thöù 29 ? HTTH . Chu kì 4 . Nhoùm I B
 5. II. Tính chaát vaät lí: - Lkim lo¹i cã nhiÒu øng μ kim lo¹i mμu ®á §ång lµ dông trong thùcntiÔn, VËy 10830C. - Nhieät ñoä noù g chaûy laø em h·y cho thÇy ng rieâng lín: D=chÊt vËt 3. biÕt nh÷ng tÝnh 8,98 g/cm - Khoái löôï lÝ cña ®ång ? - §ång tinh khiÕt t−¬ng ®èi mÒm, dÔ d¸t máng kÐo sîi, dÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt tèt,chØ kÐm B¹c vμ h¬n h¼n nh÷ng kim lo¹i kh¸c.
 6. III.tÝnh chÊt ho¸ häc III.tÝnh §ång lμ kim lo¹i kÐm ho¹t ®éng, cã tÝnh khö yÕu. Tõ tÝnh chÊt ho¸ häc chung Cu Cu vµ cÊu+h×nh Cu+ 1e [Ar]3d10 4s1 kim lo¹i cña electron cñaCu §ång, VËyeem Cu2+ + 2 cã dù ®o¸n g× vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña §ång ? VËy ë trong hîp chÊt ®ång cã sè «xi ho¸ +1 hoÆc +2
 7. 1) Taùc duïng vôùi phi kim: -ë nhiÖt Em th−êng ®ångbiÕt thÓ t¸c dông víi ®é h·y cho thÇy cã ë nhiÖt Clo,Br«m nh−êng t¸c dông rÊt øng víi «xi ®é th −ng ®ång cã ph¶n yÕu t¹o thμnh mμng «xit.khi ®un nãng ®ång cã víi «xi kh«ng ? thÓ t¸c dông víi mét sè phi kim nh− O2, S . ( §ång kh«ng t¸c dông víi H2,N2 vμ C)
 8. .Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? • Cu + O2 ? nhiÖt ®é ? • Cu + Cl2 nhiÖt ®é ? • Cu + S nhiÖt ®é
 9. §¸p ¸n • 2Cu + O2 2CuO nhiÖt ®é • .Cu + Cl2 nhiÖt ®é CuCl2 • .Cu + S CuS nhiÖt ®é
 10. 2) Taùc duïng vôùi dung dòch axit: Dùa vµo vÞ trÝ cña §ång trong d·y ®iÖn ho¸ em h·y dù ®o¸n kh¶ n¨ng ph¶n øng cña §ång?
 11. IV. Hîp chÊt cña ®åcã dù ®o¸n g× vÒ chÊt Em ng IV. t¹o thµnh sau ph¶n øng? 1. §ång (II) «xit (CuO) - Lµ chÊt r¾n mµu ®en, kh«ng tan trong n−íc. - CuO lµ «xit Baz¬, t¸c dông dÔ dµng víi axit vµ «xit axit - Khi ®un nãng, CuO dÔ bÞ H2, CO, C khö thµnh §ång kim lo¹i VËy; CuO lμ mét oxÝt baz¬ cã tÝnh «xi ho¸ thÝ nghiÖm vÒ ph¶n øng khö Cuo b»ng hi®r«
 12. 2.§ång (II) Hi®r«xit 2. ng Hi • Lµ chÊt r¾n mµu xanh, kh«ng tan trong n−íc. • Cu(OH)2 lµ mét Baz¬, dÔ dµng tan trong c¸c dung dÞch axit. . Cu(OH)2 dÔ bÞ nhiÖt ph©n.
 13. 3. Muèi ®ång Mu • Dung dÞch muèi ®ång cã mµu xanh. • Muèi ®ång th−êng gÆp lµ mu«Ý ®ång (II), nh− CuCl2, CuSO4, Cu(NO3)2,... • Muèi ®ång (II) sunfat kÕt tinh ë d¹ng ngËm n−íc CuSO4.5H2O cã mµu xanh, d¹ng khan cã mµu tr¾ng. Tinh thÓ ®ång sunfat
 14. 4.øng dông T−îng §µI chiÕn th¾ng ®iÖn biªn phñ
 15. Trèng ®ång ®«ng s¬n Tr
 16. Chu«ng ®ång cæ
 17. KÌn ®ång KÌn
 18. [Ar ] Hoμn thμnh nh÷ng bμI tËp sau Ho • Bµi 1.CÊu h×nh electron cña ion Cu2+ lµ ? A. [Ar]3d7 B. [Ar]3d8 C. [Ar]3d9 D. [Ar]3d10 §¸p ¸n: C Bµi 2.Cho 19,2 gam kim lo¹i M t¸c dông víi dung dÞch HNO3 lo·ng, d− thu ®−îc 4,48 lÝt khÝ duy nhÊt NO (®ktc). Kim lo¹i M lμ? A.Mg B. Cu C. Fe D. Zn ®¸p ¸n: b
 19. VÒ nhµ c¸c em lµm tiÕp c¸c nh bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa vµ s¸ch bµi tËp • ChuÈn bÞ néi dung bµi míi • Bμi:38 luyÖn tËp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản