Dụng cụ bán dẫn

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
208
lượt xem
75
download

Dụng cụ bán dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối p với(+), n với (-) Dưới tác dụng của lực điện trường _ Vùng n: các electron bị đẩy về lớp tiếp xúc _ Vùng p: các lỗ trống bị đẩy về lớp tiếp xúc Tạo dòng điện thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dụng cụ bán dẫn

  1. Thieát keá baøi giaûng baèng Gv hướng dẫn: Gv hướng dẫn: Sv thực hiện: Sv thực hiện:
  2. Bài: DUÏNG CUÏ BAÙN DAÃN NG Nội dung chính: 1.Dòng điện qua lớp tiếp xúc _Lớp tiếp xúc p_n _Tính dẫn điện một chiều của lớp tiếp xúc 2.Một số dụng cụ bán dẫn
  3. I. Dòng điện qua lớp tiếp xúc p-n 1. Lớp tiếp xúc p-n: Khi 2 bán dẫn p và n tiếp xúc nhau, do sự khuếch tán của hạt cơ bản, tại chỗ tiếp xúc hình thành 2 miền tích điện trái dấu gọi là lớp tiếp xúc p-n Etx - + p n - + - + - + Tại lớp tiếp xúc, điện trở lớp tiếp xúc lớn hơn điện trở toàn mẫu bán dẫn
  4. Nối p với (+), n với (-) Eng Etx - + p n - + + + + - - + + - + - - + + + - - -
  5. 2.Tính dẫn điện một chiều của lớp tiếp xúc p-n Trường hợp 1: Nối p với(+), n với (-) Dưới tác dụng của lực điện - trường + p n + - - + - _ Vùng n: các electron bị + - + đẩy về lớp tiếp xúc _ Vùng p: các lỗ trống bị đẩy về lớp tiếp xúc Tạo dòng điện thuận
  6. Noái p vôùi (-), n vôùi (+) Eng Etx - p n - + + - + + - - - + - - - + + +
  7. Trường hợp 2: Nối p với (-), n với (+) _ Vùng p: rất ít electron bị đẩy về lớp tiếp xúc _ Vùng n: rất ít lỗ trống qua được lớp tiếp xúc Ta có dòng điện ngược. Kết luận: Lớp tiếp xúc dẫn điện chủ yếu theo một chiều từ p sang n
  8. II. Duïng cuï baùn daãn 1. Ñioát baùn daãn: Laø duïng cuï baùn daãn coù 1 lôùp tieáp xuùc p-n chæ cho doøng ñieäân qua theo 1 chieàu neân duøng ñeå chænh löu doøng xoay chieàu. Kí hieäu: - + p n
  9. 2.Trioât baùn daãn (trasistor ): Laø duïng cuï baùn daãn coù 2 lôùp tieáp xuùc. Coù 2 loaïi trasistor: p-n-p vaø n-p-n Trasistor ñược duøng nhieàu trong kó thuaät ( maïch khueách ñaïi ) Kí hieäu: C E C E n p p B B E C E C n p n B B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản