intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

Chia sẻ: Ledung Ledung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

411
lượt xem
171
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tránh căng thẳng trong công việc; Thấu hiểu nhau hơn; Tạo ra môi trường làm việc thân thiện; Nâng cao hiệu quả công việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

 1. GIAÛI QUYEÁT XUNG ÑOÄT
 2. Haõy toûa saùng trong hoäi hoïp
 3. Muïc Tieâu Traùnh caêng thaúng trong coâng vieäc Thaáu hieåu nhau hôn Taïo ra moâi tröôøng laøm vieäc thaân thieän Naâng cao hieäu quaû coâng vieäc
 4. Chöông trình Tìm hieåu veà xung ñoät Giaûi quyeát xung ñoät hieäu quaû
 5. Tìm hieåu veà xung ñoät
 6. Qui trình giaûi quyeát xung ñoät Nguyeân Maâu thuaãn Giaûi phaùp nhaân
 7. Nguyeân nhaân phaùt sinh xung ñoät Caùc vaán ñeà trong giao tieáp Muïc tieâu khaùc bieät Quan heä trong coâng vieäc Söï khaùc bieät caù nhaân Caùc vaán ñeà lieân quan tôùi toå chöùc Vaên hoùa toå chöùc
 8. Caùc yeáu toá laøm gia taêng xung ñoät Thieáu kyõ naêng laéng nghe Maát töï chuû Pheâ phaùn Töôùc quyeàn ñöa ra quan ñieåm Thaùi ñoä gaây haán Thoûa hieäp tieâu cöïc Phe phaùi Chuïp muõ Ngoân ngöõ hình theå khoâng hôïp Khoâng ñuùng luùc …..
 9. Bieåu hieän xung ñoät Xung ñoät ñi töø nhi eàu caáp ñoä tr öôùc khi ñaït tôùi möùc ñoä khuûng hoaûng  Caûm giaùc khoù chòu  Böïc mình  G Hieåu laàm  Coâng khai ñoái ñaàu  Khuûng hoaûng noäi boä
 10. Coù neân neù traùnh xung ñoät ? Thaät ra xung ñoät mang yù nghóa tích cöïc Neáu ñöôïc nhìn nhaän ñuùng ñaén , roõ raøng vaø ñöa ra baøn luaän côûi môû thì chính xung ñoät mang laïi taùc ñoäng tích cöïc cho caù nhaân vaø taäp theå Ñem ñeán söï hieäp löïc cho taäp theå (vì caù nhaân ñöôïc töï do trình baøy quan ñieåm, caûm giaùc , suy nghó, yù töôûng) Ngöôøi laõnh ñaïo caàn daãn daét tieán trình neáu khoâng seõ ñöa ñeán söï thuø ñòch vaø khoâng theå hoøa hôïp Moät ngöôøi laõnh ñaïo thaønh coâng phaûi coù khaû naêng leøo laùi vaø giaûi quyeát xung ñoät moät caùch hieäu quaû
 11. Ñöông ñaàu xung ñoät ? LÔÏI BAÁT LÔÏI • Thaáu hieåu nhau hôn Taêng möùc ñoä choáng • Phaùt sinh yù chí vaø ñoäng cô ñoái • Naâng cao traùch nhieäm trong Taêng beø phaùi nhoùm Taêng xung ñoät • Giaûm caêng thaúng • Giaûm tình traïng xaáu Laøm tình hình xaáu ñi • Ñöa ra nhöõng tieâu chuaån cô Aûnh höôûng xaáu leân muïc baûn cuøng chaáp nhaän ñöôïc tieâu chung • Xaùc ñònh muïc tieâu chung Tan raõ nhoùm • Gia taêng söï tín nhieäm ñoái Caáp laõnh ñaïo bò phaûn vôùi caáp laõnh ñaïo öùng ngöôïc laïi Giaûi quyeát xung ñoät hieäu Khoâng bieát caùch quaû giaûi quyeát xung ñoät
 12. Keát quaû xung ñoät • Hung haêng – Nhu nhöôïc Thaéng – Thua Win - Lose • Ruùt lui – Deã nhöôøng Thua – Thua Lose - Lose • Troâi chaûy – Quaû quyeát Thaéng – Thaéng Win- Win
 13. Giaûi quyeát xung ñoät hieäu quaû
 14. Xung Ñoät trong toå chöùc Caáp tr eân Ñ oàng Chuû Ñ oàng caáp theå caáp Caáp döôùi
 15. Muïc tieâu giaûi quyeát xung ñoät G G THAÉNG THAÉNG
 16. Phöông phaùp giaûi quyeát xung ñoät Coâng nhaän söï hieän höõu cuûa xung ñoät Theå hieän tính cöông quyeát Laéng nghe vaø ñaët caâu hoûi Thu huùt söï tham gia cuûa caùc thaønh vieân Xaùc ñònh roõ nhu caàu khaùc nhau Ñöa ra giaûi phaùp khaû thi.
 17. Quyeát taâm Xöû lyù chæ trích hieäu quaû Coù laäp tröôøng vaø khaùch quan Bieát caùch truyeàn ñaït chæ thò Ñaït ñöôïc söï kính troïng Bieát caùch khen ngôïi / ñoäng vieân
 18. Kyõ naêng vaø khaû naêng Ñaùnh giaù tình huoáng Laéng nghe/Ñaët caâu hoûi Tính quyeát ñoaùn Tính khaùch quan Söï coäng taùc
 19. Thaùi ñoä l aéng nghe Neân Khoâng neân • Nghieâm tuùc Laøm vieäc khaùc • Baøy toû thích Toû ra soát ruoät thuù Khoâng nhìn ngöôøi • Khoâng ngaét noùi lôøi Toû ra chaùn naûn Toû ra thieáu kieân nhaãn, khoâng tin
 20. Ñaùnh gi aù tình huoáng Mình Khoâng Mình bieát bieát Ngöôøi khaùc VUØNG MÔÛ VUØNG MUØ bieát Ngöôøi khaùc VUØNG GIAÁU VUØNG ÑOÙNG khoâng bieát J oha r i Wi ndow
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2