intTypePromotion=1

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Minh Quang part 7

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
4
download

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Minh Quang part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho HS nghe bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. Nhạc sĩ Trần Hoàn được nhà nước trao tặng giảI thưởng văn học gì? + Càm nhận cuae em về bàI hát Một mùa xuân nho nhỏ? 4. Củng cố: - Ôn TĐN 1- 2 l- Tóm tắt lại nội dung - Nhận xét giờ 5/ Dặn dò: - Về nhà ôn Tuần 4: Tiết 4: Soạn ngày: 8/9/2010 học hát bài lý dĩa bánh bò Dân ca Nam bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Minh Quang part 7

  1. + Cho HS nghe bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá. Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn ®­îc nhµ n­íc trao tÆng gi¶I th­ëng v¨n häc g×? + Cµm nhËn cuae em vÒ bµI h¸t Mét mïa xu©n nho nhá? 4. Cñng cè: - ¤n T§N 1-> 2 l- Tãm t¾t l¹i néi dung - NhËn xÐt giê 5/ DÆn dß: - VÒ nhµ «n häc h¸t bµi lý dÜa b¸nh bß TuÇn 4: TiÕt 4: So¹n ngµy: 8/9/2010 D©n ca Nam bé I - Môc tiªu: - Th«ng qua bµi h¸t häc sinh biÕt thªm vÒ d©n ca Nam Bé. - TËp cho HS lµm quen víi c¸ch thÓ hiÖn tÝnh chÊt vui - di dám cña bµi h¸t. II - ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö - Tranh bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß. - §Üa nh¹c bµi Lý dÜa b¸nh bß - §µi ®Üa - Thanh ph¸ch. III - TiÕn tr×nh lªn líp: 1. Tæ chøc: 2. KiÓm tra: (§an xen trong bµi häc) 3.Bµi míi: TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña trß + Giíi thiÖu bµi (theo s¸ch gi¸o khoa) 1/ §«i nÐt vÒ bµi h¸t: - Nghe b¨ng h¸t mÉu. - LuyÖn thanh - §äc lêi ca - TËp h¸t V× bµi h¸t ng¾n, dÔ thuéc vµ dÔ häc, tiÕn hµnh d¹y theo c¸ch sau: Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy bµi h¸t 4 lÇn, c¨n d¹n häc sinh: LÇn thø nhÊt c¸c em chØ +Bµi h¸t viÕt ë nhÞp 2/4 cã sö dông c¸c dÊu luyÕn, l¾ng nghe, lÇn thø 2 h¸t nhÈm theo, lÇn thø 3 dÊu nèi. h¸t hoµ cïng gi¸o viªn, lÇn cuèi chØ cßn häc + Bµi h¸t gåm 2 c©u ng¾n. sinh h¸t cïng víi ®µn. Gi¸o viªn nghe vµ ph¸t hiÖn chç sai, h­íng + Néi dung bµI h¸t nãi lªn t×nh c¶m, sù quan t©m dÉn c¸c em söa l¹i, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç cã cña ng­êi thÇy ®èi víi em häc trß nghÌo häc giái. chÊm d«i vµ h¸t luyÕn 4 nèt nh¹c. Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i bµi 2 lÇn. C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t mét c¸ch hoµn chØnh theo phÇn ®Öm cña ®µn ®· ®­îc ghi s½n. HS tù chän nhãm 2 em, tËp luyÖn vµ lªn
  2. tr×nh bµy bµi h¸t Khi häc sinh tËp luyÖn song gi¸o viªn chØ ®inh 2 - 3 nhãm häc sinh lªn tr×nh bµy cã ®¸nh gi¸ cho ®iÓm ®Ó kiÓm tra. «n tËp bµi h¸t lý dÜa b¸nh bß TuÇn 5: TiÕt 5: Nh¹c lÝ: gam thø, giäng thø So¹n ngµy: 20/9/2009 Gi¶ng ngµy: 21/9/2009 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 D¹y líp: 8A I - Môc tiªu: - HS nhËn biÕt thÓ hiÖn bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß víi tÝnh chÊt vui - dÝ dám cña bµi h¸t. - HS nhËn biÕt ®­îc cÊu t¹o gam th­, giäng thø. - Lµm quen víi bµi tËp ®äc nh¹c giäng Amoll. II - ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö - B¶ng phô minh ho¹ cho phÇn nh¹c lÝ. - Thanh ph¸ch. III - TiÕn tr×nh lªn líp: 1. Tæ chøc: 2. KiÓm tra: (§an xen trong bµi häc) 3.Bµi míi: TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña trß ¤n bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß. 1/ ¤n bµi h¸t: LÝ dÜa b¸nh bß GV ®Öm ®µn ®Ó lÇn l­ît mçi tæ tr×nh bµy bµi h¸t mét lÇn. GV nhËn xÐt ­u nh­îc ®iÓm vµ h­íng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh l¹i nh÷ng chç + Néi dung bµI h¸t nãi lªn t×nh c¶m, sù quan t©m ch­a ®¹t. GV ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i bµi h¸t 2 lÇn. cña ng­êi thÇy ®èi víi em häc trß nghÌo häc giái. KiÓm tra viÖc tr×nh bµy bµi h¸t Nh¹c lÝ: Gam thø, giäng thø 2/ Nh¹c lÝ: Gam thø, giäng thø HÇu hÕt c¸c bµi h¸t vµ b¶n nh¹c c¸c em biÕt, ®­îc viÕt trªn hÖ thèng giäng tr­ëng vµ giäng thø. Bµi h¸t viÕt giäng tr­ëng th­êng I II III IV V VI VII I mang tÝnh chÊt s«i næi, t­¬i s¸ng, bµi viÕt giäng 1c 1/2c 1c 1c 1/2c 1c 1c thø th­êng diÔn t¶ sù du d­¬ng, tha thiÕt (®iÒn nµy còng cã tÝnh t­¬ng ®èi v× cßn phô thuéc vµ + Giäng thø ®­îc x©y dùng trªn hÖ thèng gam thø tèc ®é cña b¶n nh¹c). + DÊu hiÖu ®Ó nhËn ra b¶n nh¹c viÕt ë giäng Amoll + Mét vµi vÝ dô vÒ bµi viÕt ë giäng tr­ëng. lµ b¶n nh¹c kh«ng cã ho¸ biÓu vµ kÕt thóc ë nèt A. - Chó chim nhá dÔ th­¬ng. - TiÕng ve gäi hÌ - Tr­êng lµng t«i - ChiÕc ®Ìn «ng sao
  3. + Mét vµi vÝ dô vÒ bµi viÕt ë giäng thø - Xu©n vÒ trªn b¶n - Quª h­¬ng - Ca - chiu - sa. Giäng tr­ëng vµ giäng thø kh¸c nhau ë c«ng thøc cÊu t¹o (biÓu hiÖn vÒ mÆt cao ®é). C«ng thøc giäng tr­ëng lµ + C«ng thøc giäng thø lµ TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 Trë vÒ Su-ri-en- 3/ TËp ®äc nh¹c: t« Bµi Trë vÒ Su-ri-en-t« do nh¹c sÜ ng­êi ITALIA tªn lµ ERNESTO DE CURTIS viÕt vµo kho¶ng cuèi thÕ kû XVII. Ng­êi d©n ITALIA yªu thÝch vµ coi nã nh­ mét bµi d©n ca. Víi giai ®iÖu tha thiÕt, bång bÒnh nh­ nh÷ng lµn sãng §Þa Trung H¶i, bµi h¸t diÔn t¶ t×nh yªu s©u nÆng cña con ng­êi víi m¶nh ®Êt quª h­¬ng. Bµi T§N lµ ®o¹n ®Çu cña bµi Trë vÒ Su-ri- en-t«. §o¹n nh¹c cã 4 c©u, mçi c©u hai « nhÞp. §äc tªn nèt nh¹c tõng c©u. GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u, HS l¾ng nghe giai ®iÖu sau ®ã ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn (mçi c©u GV ®¸nh 2 - 3 lÇn). + Bµi nh¹c viÕt ë nhÞp 3/4 gåm 4 c©u, mçi c©u +TËp kü c©u 1, ®©y lµ c©u HS th­êng hay hai « nhÞp. ®äc sai, ®Æc biÖt ë nèt D, c¸c em hay ®äc + Tr­êng ®é gåm cã: Nèt tr¾ng, ®en, mãc ®¬n. kh«ng ®óng cao ®é. + Cao ®é gåm c¸c nèt: Lµ, si ®«, rª, mi, fa, la. TËp xong 2 c©u, GV cho HS ®äc nèi liÒn 2 c©u, sau ®ã ghÐp lêi ca. GV chØ ®Þnh 2 HS ngåi gÇn nhau ®øng t¹i chç, mét em ®äc nh¹c 2 c©u, em cßn l¹i h¸t lêi. GV nhËn xÐt vµ h­íng dÉn c¸c em thùc hiÖn l¹i chç ch­a ®¹t. TËp tiÕp hai c©u vµ GV cho HS ®äc nèi liÒn 2 c©u, sau ®ã ghÐp lêi h¸t. §äc nh¹c c¶ bµi. Nöa líp ®äc nh¹c, nöa líp h¸t lêi sau ®ã ®æi lai 4. Cñng cè: (§an xen trong bµi) 5.HDVN: Tr¶ lêi c©u hái vµ bµi tËp trong SGK TuÇn 6: TiÕt 6: So¹n ngµy:
  4. Gi¶ng ngµy: «n tËp bµi h¸t lý dÜa b¸nh bß D¹y líp: 8A «n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 ©m nh¹c th­êng thøc: nh¹c sÜ hoµng v©n vµ bµi h¸t hß kÐo ph¸o I - Môc tiªu: - ¤n l¹i T§N sè 2 ®Ó HS lµm quen víi giäng Amoll. - TËp thÓ hiÖn bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß, tõng nhãm tr×nh bµy. - HS biÕt s¬ qua vÒ cuéc ®êi, sù nghiÖp ©m nh¹c cña nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ nghe bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. II - ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö - §Üa nh¹c bµi h¸t: Hß kÐo ph¸o. - Thanh ph¸ch. - §µi ®Üa - T­ liÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng V©n III - TiÕn tr×nh lªn líp: 1. Tæ chøc: 2. KiÓm tra: (§an xen trong bµi häc) 3.Bµi míi: TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña trß ¤n bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß. 1/ ¤n bµi h¸t: LÝ dÜa b¸nh bß GV ®Öm ®µn ®Ó lÇn l­ît mçi tæ tr×nh bµy + Néi dung bµI h¸t nãi lªn t×nh c¶m, sù quan t©m cña bµi h¸t mét lÇn. GV nhËn xÐt ­u nh­îc ®iÓm vµ h­íng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh l¹i nh÷ng ng­êi thÇy ®èi víi em häc trß nghÌo häc giái. chç ch­a ®¹t. GV ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i bµi h¸t 2 lÇn. 2/ ¤n tËp ®äc nh¹c: KiÓm tra viÖc tr×nh bµy bµi h¸t ¤n tËp ®äc nh¹c sè 2 - §µn l¹i giai ®iÖu bµi T§N sè 2 cho HS nghe ®Ó HS nghe tù so s¸nh vµ ®iÒu chØnh nh÷ng chç m×nh ®äc ch­a ®óng. - 1-> 2 HS ®äc bµi T§N sè 2 - 1-> 2 HS ghÐp lêi ca bµi T§N => GV nhËn xÐt, söa sai - C¶ líp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca 1-> 2 lÇn GV nghe, söa sai b»ng c¸ch ®µn l¹i cho HS nghe c©u ®ã vµ y/c HS ®äc l¹i. * L­u ý tiÕt tÊu cã trong bµi: - LÊy tinh thÇn xung phong lªn b¶ng ®äc bµi T§N. ¢m nh¹c th­êng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng 3/ ¢m nh¹c th­êng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. h¸t Hß kÐo ph¸o. + Gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng
  5. V©n: Ông tên thật là Lê Văn Ngọ, sinh ngày 24 tháng 7, 1930 tại Hà Nội, còn có bút danh là Y - Na (Tức Yêu Ngọc Anh - Ngọc Anh là người bạn đời của ông). Ông sinh ra trong một gia đình Nho học, cha và ông nội đều là nhà nho. Gia đình ông sống ở phố Cầu Gỗ. + Giáo viên gới thiệu đôi nét về bài hát. Không thể nào tả xiết những vất vả, nguy hiểm của người kéo pháo. Vậy mà với khát khao chiến thắng các chiến sĩ của chúng ta đã vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta khâm phục và ghi nhận tận đáy lòng những pháo binh dũng cảm. Nốt nhạc, lời ca Lê Văn Ngọ Tên thật trong ý tưởng của nhạc sĩ Hoàng Vân cứ 24 tháng 7, 1930 nảy ra ào ạt. Chính giai điệu của Hò kéo Ngày sinh tại Hà Nội pháo đã giúp chúng ta sống lại tháng ngày tươi đẹp đối với mảnh đất Điện Biên. Hò Nhạc đỏ Thể loại kéo pháo" không chỉ góp phần quan trọng động viên chiến sĩ, nó còn là bước ngoặt Hò kéo pháo, Tôi là người thợ lò, Người Tác phẩm chiến sĩ ấy, Quảng Bình quê ta ơi, Bài ca quan trọng trong cuộc đời của nhạc sĩ nổi tiếng xây dựng. Hoàng Vân. + HS ®äc SGK phÇn giíi thiÖu nh¹c sÜ + BµI h¸t Hß kÐo ph¸o nãi lªn cuéc sèng vÊt v¶ cña Hoµng V©n. c¸c chiÕn sÜ ph¸o binh trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. + Cho HS nghe trÝch mét sè s¸ng t¸c cña Dï vÊt v¶, khã kh¨n song vÉn hÕt lßng chiÕn ®Êu ®Ó b¶o nh¹c sÜ nh­: Tôi là người thợ lò, Người chiến sĩ vÖ quª h­¬ng ®Êt n­íc. ấy, Quảng Bình quê ta ơi, Bài ca xây dựng.. Nghe bµi h¸t Hß kÐo ph¸o + Gi¸o viªn cho HS quan s¸t mét sè h×nh ¶nh vÒ chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. 4. Cñng cè: (§an xen trong bµi) TuÇn :7 TiÕt :7 So¹n ngµy: Gi¶ng ngµy:
  6. kiÓm tra D¹y líp: 8A I/ Môc tiªu: - KiÓm tra ®Ó cñng cè vµ ®¸nh gi¸ l¹i kiÕn thøc ©m nh¹c cña häc sinh. Tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm ®Ó bæ sung thªm kiÕn thøc ©m nh¹c cho häc sinh tiÕp theo, nh»m n©ng cao chÊt l­îng bé m«n ©m nh¹c ë tr­êng THCS . Ii/ chuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö. iii. tiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ Tæ chøc: 2/ KiÓm tra bµi cò: 3/ Bµi míi: TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña trß Néi dung kiÓm tra: Gi¸o viªn ®­a ra h×nh thøc kiÓm tra cho häc sing biÕt. + KiÓm tra theo nhãm mµ c¸c em ®· ®­îc chän tr­íc. + C¸c bµi h¸t vµ bµi ®äc nh¹c c¸c em ®Òu ®­îc tù chän. + Khi h¸t c¸c em ph¶i biÓu diÔn mét vµi Häc sinh thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®éng t¸c phô häa ®¬n gi¶n cho bµi h¸t. + Bµi ®äc nh¹c c¸c em cã thÓ h¸t lêi ca míi mµ nhãm tù lµm lêi ca. + Khi kiÓm tra GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ ­u khuyÕt ®iÓm cña tõng nhãm vµ ghi ®iÓm. + GV chó ý ®éng viªn vµ khÝch lÖ tinh thÇn cña c¸c em. 4/ Cñng cè - GV nhËn xÐt qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm tra cña c¶ líp, nh÷ng nhãm lµm t èt vµ nhãm lµm ch­a tèt. - Nh¾c nhë c¸c em trong viÖc häc nh¸c tiÕp ®ã. 5/ DÆn dß: TuÇn :8 TiÕt :8 So¹n ngµy: Gi¶ng ngµy: D¹y líp: 8A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản