Giáo án giảng dạy vật lý khối 10 (2010 - 2011)

Chia sẻ: Huynh Quoc Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
650
lượt xem
197
download

Giáo án giảng dạy vật lý khối 10 (2010 - 2011)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là toàn bộ phân phối chương trình vật lý trung học phổ thông theo sách đổi mới giáo dục. Tài liệu có thể tham khảo dùng để soạn giáo án giảng dạy của các giáo viên và là hệ thống kiến thức bổ ích dành cho các bạn học sinh học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án giảng dạy vật lý khối 10 (2010 - 2011)

 1. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VẬT LÝ KHỐI 10 NĂM HỌC 2010 - 2011 CẢ NĂM: 35 X 2tiết/tuần = 70 tiết (HK I: 36 tiết; HK II: 34 tiết) Đồ dùng Tuần PPCT Tên bài dạy Kiến thức trọng tâm Phương pháp Ghi chú dạy học 1 Chuyển động cơ Trình bày được các khái niệm: chuyển động, quỹ đạo của Đàm thoại. GDMT chuyển động. Trực quan. Nêu những khái niệm: chất điểm, vật làm mốc, mốc thời giang. 1 2 Chuyển động Phân biệt được hệ quy chiếu và hệ tọa độ. Thí nghiệm Con lắc thẳng đều Nêu được chuyển động thẳng đều. Viết được dạng của biễu diễn. Maxwell phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều. Thảo luận. Vẽ được đồ thị tạ độ - thời gian của cuyển động thẳng Diễn giảng. đều. Thu thập thông tin từ đồ thị: xác định được vị trí và thời điểm xuất phát, vị trí và thời điểm gặp nhau, thời gian chuyển động. 3 Viết được biểu thức định nghĩa và biểu diễn được vectow Thí nghiệm Mật Chuyển động vận tốc tức thời; nêu được ý nghĩa của các đại lượng vật lý kiểm chứng phẳng thẳng biến đổi đều trong biểu thức. Thảo luận nghiêng, 4 Nêu được định nghĩa của chuyển động thẳng biến đổi đều, nhóm đồng hồ 2 cđndđ, cđcdđ. Giáo viên gợi bấm dây, Viết được công thức tính và nêu được đặc điểm về phương ý để học sinh hòn bi. trình đó; trình bày rõ về phương, chiều và độ lớn của gia tốc rút ra các tính trong cđndđ và cđcdđ. chất của ch. đ. th. bđ đ. 5 Bài tập Vận dụng công thức để giải bài tập. Đàm thoại, gợi mở. Trình bày, nêu ví dụ và phân tích được khái niệm về sự rơi Thí nghiệm 6 Sự rơi tự do tự do. Giáo viên dẫn Máy 3 Phát biểu được định luật rơi tự do. dắt để học Atwood Nêu được những đặc điểm của sự rơi tự do. sinh nhận xét các tính chất - Trang 1 -
 2. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật của sự rơi tự do. 7 Sự rơi tự do - tt Như trên 8 Chuyển động tròn Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều. Sử dụng các đều Viết được công thức tính độ lớn của vận tốc dài và trình thí nghiệm về bày đúng hướng của véctơ. chuyển động Viết được công thức liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc tròn đều và góc. phân tích các 4 Định nghĩa và viết biểu thức chu kỳ, tần số. đại lượng liên quan đến dạng chuyển động này. 9 Chuyển động tròn Như trên Hướng dẫn đều học sinh chứng minh các công thức 10 Tính tương đối của Hiểu được tính tương đối của chuyển động. T, ω , a,… 5 chuyển động. Công Viết được đúng công thức cộng vận tóc cho từng trường Giúp học thức cộng vận tốc hợp cụ thể của các chuển động cùng phương. sinh hiểu các khái niệm lien quan đến tính tương đối của chuyển động. 11 Bài tập Vận dụng công thức giải bài tập. Đàm thoại và Hiểu được thế nào là sai số của phép đo các đại lượng vật phân tích, 12 Sai số các đại lý. hướng dẫn 6 lượng vật lý Phân biệt được sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống. để học sinh tìm hiểu các sai số. 13,14 Thực hành: Khảo Rèn luyện kỹ năng thực hành. Đàm thoại, sát chuyển động Tính g và sai số của phép đo g. phân nhóm 7 rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do - Trang 2 -
 3. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật 15 Kiểm tra 1 tiết 16 Tổng hợp và phân Phát biểu được định nghĩa lực, phép tổng hợp lực, phép TNBD Bố trí thí tích lực. Điều kiện phân tích lực. Thảo luận nghiệm cân bằng của chất Nắm được quy tắc hình bình hành. nhóm để học về cân 8 điểm Hiểu được điều kiện cân bằng của chất điểm. sinh nắm và bằng lực. hiểu thế nào là phép phân tích và tổng hợp lực. Vận dụng để tìm lực tổng hợp. 17, 18 Ba định luật Hiểu được định nghĩa quán tính, định luật I. II. III Niutơn, Bằng các thí Tranh mô GDMT Niutơn khối lượng và tính chất của khối lượng. dụ giáo viên tả thí TKNL Nêu được đặc điểm của lực và phản lực, so sánh đặc điểm minh họa làm nghiệm của lực cân bằng với cặp lực trực đối. cho học sinh của 9 tin tưởng vào Galilê và các định luật đệm của Niutơn không khí. 19 Lực hấp dẫn. Định Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn và viết được Sử dụng Tranh về luật vạn vật hấp công thức. tranh về hệ hệ Mặt dẫn Nêu được định nghĩa trọng tâm của một vật. Mặt Trời, Trời đưa và phân tích định luật. 10 20 Lực đàn hồi của lò Thảo luận GDTKNL xo. Định luật Húc Nêu những đặc điểm về điểm đặt và hướng của lực đàn nhóm hồi của lò xo. Thí nghiệm, Phát biểu và viết biểu thức định luật Húc. học sinh thảo luận nhóm. 21 Lực ma sát Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma Giáo viên GDMT sát lăn. hướng dẫn Viết được công thức của lực ma sát trượt. để học sinh Nêu được một số cách làm giảm hoặc tăng ma sát. nhận xét về Vận dụng công thức để giải bài tập. đặc điểm của - Trang 3 -
 4. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật 11 các loại lực 22 Bài tập Nêu vấn đề và đàm thoại 23 Lực hướng tâm – Phát biểu được định nghĩa và viết công thức của lực hướng GV giúp học Tranh vẽ Bài tập tâm. sinh vận dụng hình 14.1 Nêu được một vài ví dụ về chuyển động ly tâm có lợi hoặc định luật II 12 có hại. kết hợp với Giải thích được chuyển động ly tâm. tranh vẽ, cho Vận dụng công thức để giải bài tập. học sinh làm việc nhóm. 24 Bài toán về chuyển Nêu vấn đề động ném ngang và giải quyết Viết được các phương trình của chuyển động thành phần vấn đề, sau của chuyển động ném ngang. đó GV rút ra Tổng hợp hai chuyển động thành phần để được chuyển phương pháp động của chuyển động ném ngang. khảo sát chuyển động ném ngang. 25, 26 Thực hành: Đo hệ Lắp ráp thí nghiệm theo phương án đã chọn, biết sử dụng Đàm thoại và số ma sát đồng hồ. thí nghiệm Tính và viết đúng kết quả đo, với số các chữ số có nghĩa thực hành. 13 cần thiết. 27, 28 Cân bằng của một Nêu được định nghĩa của vật rắn và giá của lực. Nêu và phân Các lực GDTKNL vật chịu tác dụng Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy. tích khái kế, dây của hai lực và của Xác định được trọng tâm của một vật mỏng phẳng bằng niệm xuất dọi, các ba lực không song phương pháp thực nghiệm. hiện trong vật mỏng 14 song – Bài tập bài. GV gợi ý phẳng có để học sinh hình có nhận xét dạng về ba lực khác đồng quy nhau. 29 Cân bằng của một Phát biểu được định nghĩa và viết biểu thúc của momen lực. Thông qua các Đĩa tròn GDTKNL lực có trục quay cố Phát biểu quy tắc momen lực. TN, GV giúp có các lò - Trang 4 -
 5. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật định. Momen lực học sinh các xo nhỏ, khái niệm và các quả 15 quy tắc gia trọng, momen lực. giá treo 30 Cân bằng của một Nêu vấn đề Lực kế, vật chịu tác dụng Phát biểu được quy tắc song song cùng chiều. và giải quyết thước của ba lực song Vận dung được quy tắc và các điều kiện cân bằng để giải vấn đề. Thảo chia, các song. Quy tắc hợp bài tập. luận nhóm để quả gia lực song song cùng rút ra quy tắc trọng. chiều hợp lực song song cùng chiều. 31 Bài tập Vận dụng công thức để giải bài tập. Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, 32 Các dạng cân bằng. Phân biệt được các dạng cân bằng Thí nghiệm Cân bằng của một Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt biểu diễn, 16 vật có mặt chân đế chân đế. đàm thoại để Biết cách làm tăng mức vững vàng của cân bằng học sinh rút ra các kiến thức của bài học. 33, 34 Chuyển động tịnh Viết được công thức định luật hai Niutơn cho chuyển động Nêu và phân tiến của vật rắn. tịnh tiến. tích các khái Chuyển động quay Áp dụng được khái niệm momen quán tính để giải thích sự niệm. Giúp của vật rắn quanh thay đổi quay của các vật. học sinh vận 17 một trục cố định – dụng các ĐL Bài tập Newton. 35 Ngẫu lực – Bài tập Phát biểu được định nghĩa ngẫu lực. Nêu và phân Viết được công thức tính momen của ngẫu lực. tích định Nêu được một số ví dụ về ứng dụng của ngẫu lực trong nghĩa Ngẫu thực tế và trong kỹ thuật. lực. 18 Đàm thoại để HS thấy rõ tác dụng của ngẫu lực. - Trang 5 -
 6. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật 36 Kiểm tra học kỳ I 19 37, 38 Động lượng. Định Định nghĩa được xung lượng của lực; nêu được bản chất và TNBD Bộ thí GDMT; luật bảo toàn động viết được biểu thức xung lượng của lực. Nêu các ví dụ nghiệm TKNL lượng Định nghĩa được động lượng; bản chất và đơn vị đo của về động định luật động lượng. lượng và bảo toàn Từ định luật Niutơn suy ra được định luật biến thiên động xung lượng động lượng. của lực và lượng Phát biểu được định luật bảo toàn động lượng. phân tích các Giải thích được nguyên tắc chuyển động bằng bằng phản khái niệm lực. này. 39, 40 Công và công suất Phát biểu được định nghĩa công của một lực. Biết cách tings Thảo luận GDTKNL công của một lực trong trường hợp đơn giản. Phát biểu nhóm rút ra được định nghĩa và ý nghĩa công suất công thức 20 tings công dựa vào phép phan tích lực. 41 Bài tập Vận dụng công thức để giải bài tập. Nêu vấn đề và đàm thoại. 42 Động năng Phát biểu được định luật biến thiên động năng trong Đàm thoại trường hợp đơn giản giúp HS ôn lại GDMT Nêu được nhiều ví dụ về những vật có động năng sinh công. kiến thức cũ. Phân tích để 21 học sinh hiểu rõ công thức tính động năng. 22 43, 44 Thế năng – Bài tập Phát biểu được định nghĩa trọng trường, trọng trường GV cung cấp GDTKNL đều. các dữ liệu và Phát biểu được định nghĩa và biểu thức của thế năng trọng tính toán để trường. HS rút ra các Phát biểu được định nghĩa và viết biểu thức của thế năng kết luận. - Trang 6 -
 7. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật đàn hồi. 45 Cơ năng Viết được biểu thức tính cơ năng của một vật chuyển động Gợi ý để HS Tranh vẽ GDMT; trong trọng trường khảo sát bài và một TKNL Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật toán vật số nhà chuyển động trong trọng trường chuyển động máy thủy Viết được biểu thức tính cơ năng của một vật chuyển động dưới tác dụng điện, con dưới tác dụng của lực đàn hồi của lò xo. của trọng lắc đơn, Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển lực, từ đó rút lắc lò xo. động dưới tác dụng lực đàn hồi của lò xo. ra định luật bảo toàn cơ năng. Thông báo kết quả đối 23 với trường hợp vật chuyển động 46 Bài tập Vận dụng công thức để giải bài tập. dưới tác dụng của lực đàn hồi. Nêu vấn đề và đàm thoại 47 Cấu tạo chất. Nêu được các nội dung của thuyết động học phân tử của Nêu và phân Thuyết động học chất khí. tích các kiến phân tử Nêu đươc định nghĩa của khí lý tưởng. thức trọng tâm. Thảo luận nhóm để 24 xác định đặc điểm của chất rắn và chất lỏng. 48 Quá trình đẳng TNBD Bảng kết nhiệt. Định luật Nêu được định nghĩa quá trình đẳng nhiệt. Hướng dẫn quả thí Bôi- lơ-Ma-ri-ốt Phát biểu và nêu được Định luật Bôi- lơ-Ma-ri-ốt. HS cách xử lý nghiệm ở Nhận biết được dạng của đường đẳng nhiệt. các số liệu hình 19.2 Vận dụng định luật để giải các bài tập. của thí SGK Nêu được định nghĩa quá trình đẳng tích. nghiệm và - Trang 7 -
 8. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật tìm ra mối liên hệ giữa P và V. 49 Quá trình đẳng tích. Phát biểu và nêu được biểu thức liên hệ giữa P và T Ôn lại khái Bảng kết Định luật Sac - lơ Nhận biết được đường đẳng tích niệm nhiệt quả thí Bài tập độ tuyệt đối nghiệm ở 50 Vận dụng công thức để giải bài tập. Nêu vấn đề hình 30.1, 25 và đàm thoại 30.2 SGK 51, 52 Phương trình trạng Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức Hướng dẫn thái khí lý tưởng – liên hệ giữa V và T. Xây dựng được PTTT. Vận dụng PTTT HS xây dựng 26 Bài tập để giải bài tập. PTTT bằng các gợi ý. 53 Kiểm tra 54 Nội năng và sự Chứng minh được nội năng của vật phụ thuộc nhiệt độ và Giúp HS nhắc Thí GDMT biến đổi nội năng thể tích. lại các kiến nghiệm Viết được công thức tính nhiệt lượng thức cũ. Thảo hình 32.1 27 luận và điều SGK chỉnh các hoặc hình kiến thức cho vẽ các thí phù hợp nghiệm này 55, 56 Các nguyên lý của Phát biểu được nguyên lý của nhiệt động lực học. Thông báo và GDMT nhiệt động lực học Vận dụng nguyên lý để giải bài tập. phân tích các Nêu được ví dụ về quá trình thuận nghịch. nguyên lý. 28 Luyện tập HS xác định dấu của Q, A, … 57 Bài tập Vận dụng công thức để giải bài tập. Phân biệt được chất kết tinh và chất vô định hình. 58 Chất rắn kết tinh Phân biệt chất đơn tinh thể và chất đa tinh thể. Thông báo và Tranh và chất rắn vô định Nêu được ứng dụng của chất kết tinh và chất vô định hình so sánh đặc tinh thể, hình trong đời sống. điểm của bảng chất rắn phân loại 29 các chất - Trang 8 -
 9. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật rắn. 59 Biến dạng cơ của Nêu được những nguyên nhân gây ra biến dạng. Bằng các thí Tranh vẽ vật rắn Phân biệt được các dạng biến dạng. nghiệm đơn các loại giản, GV biến minh họa ba dạng giai đoạn của biến dạng cơ. Thảo luận 30 60 Sự nở vì nhiệt của Phát biểu được quy luật của sự nở dài và sự nở khối. nhóm. GDMT vật rắn Vận dụng việc tính toán độ nở dài và độ nở khối trong đời Hướng dẫn Bảng vẽ sống và trong kỹ thuật HS khảo sát 35.1 SGK định lượng sự nở vì nhiệt, làm việc nhóm. 61, 62 Các hiện tượng bề Nói rõ được phương, chiều, độ lớn của lực căng mặt ngoài. TNBD Thí mặt của chất lỏng Giải thích được bề mặt mặt thoáng chất lỏng. HS quan sát nghệm Hiểu được hiện tượng mao dẫn. thí nghiệm và về hiện 31 Vận dụng công thức tính độ chênh lệch mức chất lỏng. rút ra tính tượng chất, đặc căng mặt điểm của ngoài của từng hiện chất tượng lỏng. 63 Bài tập Vận dụng công thức để giải bài tập. Phân biệt hơi khô và hơi bảo hòa. TNBD Thí 64 Sự chuyển thể của Giải thích nguyên nhân của trạng thái hơi bão hòa dựa trên GV hướng nghiệm các chất quá trình cân bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ. dẫn HS giải về sự bay Nêu được những ứng dụng của quá trình nóng chảy – đông thích nguyên hơi và đặc, bay hơi – ngưng tụ, sự sôi. nhân của quá ngưng tụ. 32 trình chuyển thể 65 Sự chuyển thể của Như trên các chất Độ ẩm của không Định nghĩa được độ ẩm tuyệt đối, tương đối, tỉ đối. Gợi ý để HS Tranh về GDMT; - Trang 9 -
 10. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật 66 khí Phân biệt sự khác nhau giữa ba độ ẩm trên. hiểu rõ các các loại TKNL 33 Quan sát các hiện tượng tự nhiên về độ ẩm. đặc điểm của ẩm kế. từng đại lượng liên quan và so sánh chúng. 67, 68 Thực hành: Đo hệ Cách đo lực căng mặt ngoài. số căng mặt ngoài Biết sử dụng thước cặp, biết dùng lực kế. 34 Biết tính hệ số căng mặt ngoài. 69 Bài tập Vận dụng công thức để giải bài tập. 35 70 Kiểm tra học kỳ II Tân An, ngày 03 tháng 08 năm 2010 Duyệt của BGH Tổ trưởng chuyên môn Huỳnh Quốc Lâm KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÝ 11- BAN CƠ BẢN . NĂM HỌC 2010 – 2011 CẢ NĂM : 35 TUẦN = 70 TIẾT HỌC KỲ I : 17,5 TUẦN = 35 TIẾT. HỌC KỲ II : 17,5 TUẦN = 35 TIẾT. ĐỒ DÙNG TUẦ TIẾT TÊN BÀI GỢI Ý PHƯƠNG GHI KIẾN THỨC TRỌNG TÂM DH. CHUẨN N PPCT DẠY PHÁP GIẢNG DẠY CHÚ BỊ GV HỌC KỲ I CHƯƠNG I : ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG - Trang 10 -
 11. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật Cách làm nhiễm điện một vật. Phát biểu và vận dụng định luật Ôn tập kiến thức Hình vẽ cân Coulomb ở mức độ đơn giản bằng hệ thống các câu xoắn Điện tích. hỏi. Cho Hs tìm hiểu Coulomb, các 1 Định luật về cấu tạo của cân thí nghiệm 1 Coulomb xoắn, GV thông báo về nhiễm định luật Coulomb điện do cọ 1 xát Thuyết Nội dung của thuyết electron. Từ SGK, Gv nêu các electron. Vận dụng giải thích các hiện tượng nhiễm điện câu hỏi có tính chất 2 Định luật kiểm tra sự lĩnh hội bảo toàn kiến thức của HS. điện tích 2 Bài toán về định luật Coulomb và tính cường độ điện trường Sử dụng các câu trắc Bài 1.6, 1.7, 3 Bài tập nghiệm 3.7, 3.8 SBT 4 Khái niệm điện trường, cường độ điện trường, đặc điểm của Nêu và phân tích các Hình vẽ các 3 5 vecto cường độ điện trường, điện trường đều.,…. Vận dụng khái niệm, thông báo đường sức Điện trường giải các bài tập đơn giản có liên quan tích cực…. điện và cường độ Cần nhấn mạnh các điện trường. tính chất của cường Đường sức độ điện trường, chú ý điện HS cách vẽ Vecto C.Đ.Đ.T Tính công của lực điện, tính điện thế, hiệu điện thế Các bài toán có tính Bài 4.4, 4.6, chất đơn giản theo 4.7, 5.2, 5.3, 6 Bài tập SGK, cần kết hợp bài 5.6 SBT tập định tính 4 Công thức tính công của lực điện, mối liên hệ giữa công của lực Phương pháp tương Vẽ hình 4.2 Ứng điện và thế năng của điện tích trong điện trường tự. SGK dụng Công của lực 7 Hệ thống các câu hỏi CNTT điện trường kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của HS 8 Điện thế. Khái niệm điện thế, hiệu điện thế. Công thức liên hệ giữa A, U, Ôn lại kiến thức bài 4 Tĩnh điện Hiệu điện E và vận dụng giải các bài toán đơn giản để hình thành khái kế, tụ điện, thế niệm điện thế, hiệu acquy điện thế. Có thể làm thí nghiệm minh họa - Trang 11 -
 12. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật cách đo hiệu điện thế tĩnh điện 5 Định nghĩa tụ điện, điện dung của tụ điện. Biết được điện Thông báo - minh họa Các loại tụ Tụ điện trường trong tụ điện có dự trữ năng lượng. Vận dụng giải các về tụ điện. Sử dụng điện bài toán về tụ điện thí nghiệm định tính 9 để đưa đến khái niệm điện dung của tụ điện Các bài toán có tính chất ôn chương Các phiếu học tập Kiểm 10 Bài tập tra 15 phút CHƯƠNG II : DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 6 Khái niệm dòng điện, tác dụng của dòng điện, cường độ dòng Ôn tập các kiến thức Một số loại Mục I, 11 điện, dòng điện không đổi. Biết được khi nào có dòng điện. Nêu đã học ở THCS có thể pin, acquy, II, II được cấu tạo của pin, acquy. cho Hs hoạt động Volt kế, Dòng điện nhóm. Giúp Hs phân Ampere kế. không đổi. biệt các khái niệm : M ục 12 Nguồn điện Dđ Không đổi, DĐ IV, V một chiều, DĐ xoay chiều… 7 Các bài toán tính công của lực lạ, cường độ dòng điện, suất điện Xem và giải trước các Bài 7.10, động, bài tập trong SGK và 7.11, 13 Bài tập SBT. Nên soạn các 7.12,7.16, câu hỏi trắc nghiệm 8.3, 8.5 SBT khách quan 14 Thế nào là công của dòng điện, mối liên hệ giữa công của lực lạ Hướng dẫn Hs tự học Các phiếu Điện năng. 8 15 và điện năng tiêu thụ của mạch điện . Tính toán các đại lượng với các câu hỏi gợi ý. học tập có Suất điện liên quan Thông báo tích cực tính chất ôn động định luật Jun – Len xơ tập Các bài toán tính công của lực lạ, cường độ dòng điện, suất điện Xem và giải trước các Bài 7.10, động, bài tập trong SGK và 7.11, 16 Bài tập SBT. Nên soạn các 7.12,7.16, câu hỏi trắc nghiệm 8.3, 8.5 SBT khách quan 9 17 Định luật Định luật Ohm và biểu thức. Thế nào là độ giảm điện thế, hiện Phương pháp thực Thí Nghiệm - Trang 12 -
 13. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật tượng đoản mạch là gì ?. Vận dụng để tính hiệu suất của nguồn nghiệm, mô tả thí hình 9.2 SGK điện nghiệm và yêu cầu Hs Ohm đối với rút ra hệ thức 9.1. toàn mạch Mục III cho Hs tự học với các câu hỏi gợi ý Làm các bài tập về định luật Ohm cho toàn mạch Chuẩn bị cho Hs kiến Bài 9.3, 9.4, Kiểm 18 Bài tập thức để cuối tiết 9.5 SBT tra 15 kiểm tra 15 phút. phút 10 Chiều của dòng ddienj chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện, Cho Hs làm việc nhóm Bốn pin nhận biết được cách mắc các bộ nguồn . Vận dụng định luật trả lời các câu C1, 1,5V, volt kế Ghép các Ohm đối với đoạn mạch chứa nguồn điện. C2, C3. Hướng dẫn 10V 19 nguồn điện Hs đi tìm công thức thành bộ tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. 20 Phương Cách thức chung giải bài toán về toàn mạch. Vận dụng các kiến Cho Hs làm việc các Các bài tập pháp giải thức đã học để giải các bài toán đoạn mạch nhân, bên cạnh đó GV làm thêm một số bài khắc sâu kiến thức về ngoài các bài toán về phương pháp giải toán trong SGK mạch điện ở phần lưu bảng 11 21 Thực hành : Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện 22 hóa 12 23 Bài toán về ghép nguồn điện thành bộ Gv nến chuẩn bị các Bài 10.1, câu hỏi định tính và 10.3, 10.4, Bài tập định lượng có tính 10.5 SBT chât vận dụng và củng cố bài học 24 Kiểm tra 1 tiết CHƯƠNG III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 13 25 Dòng điện Tính chất điện chung của các kim loại, thuyết electron về tính Kết hợp giữa việc cho Thí nghiệm trong kim dẫn điện của kim loại và vận dụng giải thích tính chất điện của Hs đọc hiểu với sử về cặp nhiệt - Trang 13 -
 14. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật kim loại dụng các câu pháp điện đồng - vấn, giảng giải để Hs constantan loại nắm vững kiến thức bài học 26 Chất điện phân là gì ? hiện tượng điện phân ?. Các định luật Sử dụng phương pháp Thí nghiệm Faraday về điện phân, vận dụng giải thích các ứng dụng cơ bản thực nghiệm : thí về hiện Dòng điện của hiện tượng điện phân,… nghiệm tính dẫn điện tượng điện trong chất của nước cất, thí phân 27 điện phân nghiệm điện phân, …… Thông báo tích 14 cực: định luật Faraday Bài toán về cực dương tan, tính điện trở của kim loại khi nhiệt Xem và giải trước các Bài 13.6, độ thay đổi bài toán .. Cho Hs làm 13.10, 14.4, 28 Bài tập việc cá nhân sau khi 14.5, 14.6 Gv giải bài toán minh SBT họa 29 Phân biệt được sự dẫn điện không tự lực và dẫn điện tự lực  Giới thiệu bằng Bộ thí Ứng 15 thế nào là hồ quang điện, tia lửa điện ? các ứng dụng chính của phương pháp thuyết nghiệm vê dụng quá trình phóng điện trong chất khí. trình các kiến thức sự phóng CNTT mới của bài học, bên điện trong Dòng điện cạnh đó Gv kết hợp chất khí. trong chất giữa đàm thoại và sử Hình ảnh về khí 30 dụng SGK để giúp Hs tia lửa điện, phân biệt hiện tương sấm sét đê hồ quang điện, tia lửa minh họa bài điện học Bản chất của dòng điện trong chân không, ứng dụng của tia Thông báo tích cực và Đèn hình cũ Dòng điện catôt. kiểm tra sự lĩnh hội minh họa bài 16 31 trong chân kiến thức của HS học không bằng câu hỏi định tính 32 Dòng điện Chất bán dẫn và đặc điểm, các loại hạt tải điện trong chất bán Cho Hs tham khảo Hình 17.1 và trong chất dẫn, các loại bán dẫn, lớp chuyển tiếp p – n, transistor và ứng SGK và trả lời các câu bảng 17.1, 17 33 bán dẫn dụng của chất bán dẫn. hỏi có tính chất gợi các tranh về Cuối mở, Gv giảng giải chất bán dẫn tiết 33 kết hợp minh họa kiểm bằng các hình ảnh cho tra 15 - Trang 14 -
 15. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật mục III phút Các bài tập ôn chương GV kết hợp cho trắc Xem phần ôn nghiệm các câu hỏi chương ở 34 Bài tập định tính và định SBT lượng 18 35 Thi học kỳ I HỌC KỲ II CHƯƠNG III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 18 36 19 37 Thực hành : Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Doide bán dẫn và đặc tính chỉnh khuếch đại của Transistor CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG Từ trường là gì ? cách xác định từ trường trong những trường Sử dụng phương pháp Các thí hợp thông thường và cách xác định phương và chiều của từ tương tư giữa từ nghiệm về trường tại một điểm trường và điện tương tác từ, 19 38 Từ trường trường. Nêu tình từ phổ huống có vấn đề bằng những hình vẽ cụ thể Định nghĩa vecto cảm ứng từ định nghĩa phần tử dòng điện và Ôn lại khái niệm tích Các thí Lực từ. Cảm quy tắc xác định chiều của lực từ tác dụng phần tử dòng điện vecto, sử dụng bảng nghiệm về 39 ứng từ đối chiếu giữa điện lực từ. trường và từ trường. Viết được công thức tính B của dòng điện trong các mạch có Thông báo cho Hs Các thí Từ trường dạng khác nhau và các định phương chiều của B. Vận dụng cách xác định phương nghiệm về 20 của dòng nguyên lý chồng chất để giải các bài tập trong SGK. chiều của vecto B từ phổ và điện chạy trong các dây dẫn có kim nam 40 trong các dây dạng khác nhau và châm. dẫn có hình Giúp Hs vận dụng dạng đặc nguyên lý chồng chất biệt để xác định B 21 41 Bài tập Vận dụng nguyên lý chồng chất để giải các bài toán trong SGK Xem và dự đoán trước Các phiếu - Trang 15 -
 16. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật và SBT các sai sót của Hs qua học tập các bài tập. ( các bài 6,7 tr 133; SBT 21.4, 21.5) Các đặc điểm về phương, chiều, độ lớn của lực Lorentz. Các Từ hình vẽ gợi ý để Các hình vẽ đặc trưng cơ bản của chuyển động của hạt tích điện trong điện Hs thừa nhận lực từ về chuyển trường đều…. tác dụng lên toàn dây động của hạt dẫn mang dòng điện tích điện 42 Lực Lorentz là tổng của các lực tác trong điện dụng lên mỗi hạt trường đều mang điện chyển ( sử dụng động trong dây dẫn. CNTT) Bài tập Ôn chương Các phiếu học tập có Kt 15 22 43 Bài tập tính chất ôn chương phút CHƯƠNG V : CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 44 Ý nghĩa vật lý của khái niệm từ thông, hiểu khi nào có hiện Nhấn mạnh các khái Hình vẽ các 22 tượng cảm ứng điện từ và vận dụng quy tắc Lenz để xác định niệm : từ thông, đường sưc chiều của dòng điện cảm ứng trong các mạch khác nhau. đường sức từ, cách từ trong các 23 45 tính từ thông và điều ví dụ khác Từ thông. kiện có từ thông biến nhau, các thí Cảm ứng thiên. Sử dụng các nghiệm về điện từ hình vẽ để Hs vận hiện tượng dụng và giải. cảm ứng điện từ (CNTT) Các bài toán định tính xác định chiều của dòng điện cảm ứng Các hình vẽ để Hs xác Xem thêm 46 Bài tập định chiều của dòng SBT điện cảm ứng 24 47 Suất điện Công thức tính suất điện động cảm ứng và vận dụng để xác xác Cần làm rõ : tốc độ Một số thí động cảm định suất điện động cảm ứng trong các trường hợp đơn giản biến thiên từ thông, nghiệm về ứng liên hệ giữa độ lớn suất điện của SĐĐ cảm ứng và động cảm tốc độ biến thiên từ ứng thông - Trang 16 -
 17. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật Từ thông riêng của mạch điện và công thức tính độ tự cảm. Hiện GV dùng phương pháp Bộ thí tượng tự cảm và vận dụng giải thích hiện tượng xuất hiện khi thực nghiệm và hoạt nghiệm về đóng ngắt mạch điện. động nhóm để HS hiện tượng 48 Tự cảm giải thích hiện tương tự cảm xảy ra trong thí nghiệm Các bài tập về hiện tượng tự cảm và các bài có tinh chất ôn tập Chuẩn bị các câu hỏi Bài 7;8 trang trắc nghiệm định 157 SGK 49 Bài tập tính , định lượng có 25 tính chất ôn chương 50 Kiểm tra 1 tiết CHƯƠNG VI : KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Định luật khúc xạ, công thức tính Nhắc lại các kiến Thí nghiệm Khúc xạ ánh chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối. thức HS đã biết ở Lớp về hiện 51 sáng dưới. Minh họa thí tượng khúc nghiệm hiện tượng. xạ ánh sáng. 26 Bài tập về định luật khúc xạ ánh sáng Xem và giải các bài Bài 8;9;10 tr tập trong SGK để dự 167 SGK 52 Bài tập đoán các sai sót của HS Nhận xét về hiện tượng phản xạ toàn phần, tính được góc giới Từ Thí nghiệm, GV Bộ thí hạn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần giúp Hs quan sát và nghiệm về Phản xạ nhận định về hiện hiện tượng 53 toàn phần tượng…. sau đó GV phản xạ toàn 27 nhận xét và tổng kết phần kiến thức bài học Bài tập về hiện tượng phản xạ toàn phần, kết hợp ôn chương Các câu hỏi trắc Bài 8;9 tr 173 54 Bài tập nghiệm SGK CHƯƠNG VII: MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 28 55 Lăng kính Cấu tạo của lăng kính, các tác dụng của lăng kính, công thức lăng Giúp Hs quan sát hiện Lăng kính, kính và vận dụng tượng và đưa ra nhận đèn Laze - Trang 17 -
 18. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật định. Tập trung chứng ( CNTT) minh công thức lăng kính. 56 Thấu kính Cấu tạo và phân loại thấu kính mỏng. Các khái niệm về quang Nên sử dụng những gì Bộ thí mỏng tâm, trục, tiêu điểm, tiêu cự,….. cách vẽ ảnh qua thấu kính. Vận HS đã biết ở lớp dưới nghiệm về dụng công thức thấu kính. để hoàn thành thấu kính bài học. cần trình bày 29 57 Thấu kính cho HS rõ các khái Kt 15 mỏng niệm vât, ảnh và tính phút chất của ảnh thật, ảnh ảo 58 Bài tập Các bài tập về thấu kính Xem trước các bài tập Bài 8, về thấu kính và cho 9,10.11,12 Hs các câu hỏi trắc SGK nghiệm liên quan đến bài học 30 59 Giải toán về Phân tích và trình bày được quá trình tạo ảnh qua một hệ hai thấu GV giải từng bài và Chọn lọc hai hệ thấu kính kính, giải các bài tập đơn giản về hệ hai thấu kính nêu rõ phương pháp bài về hệ hai giải. Cần khuyến thấu kính có khích HS tham gia xây tính chất dựng bài bằng hệ thuận và thống các câu hỏi nghịch. trong quá trình trình bày. Vận dụng kiến thức để giải bài toán về hệ hai thấu kính Bài 3, 5 Tr 60 Bài tập 195 SGK 61 Cấu tạo của mắt, khái niệm về sự điều tiết, điểm cực viễn, Giới thiệu về mắt, Mô hình cấu điểm cực cận, khoảng nhìn rõ, năng suất phân lý của mắt, sự lưu xem mắt như máy ảnh tạo của mắt ảnh trên võng mạc, cùng các tật của mắt. và sử dụng công thức (CNTT) 31 Mắt thấu kính để suy ra vị trí các điểm Cc , Cv. 62 Có thể để Hs tự tìm hiểu các tật của măt 32 Vận dụng các kiến thức đã học về mắt để giải các bài tập trong Bài 9,10 tr 63 Bài tập SGK 203 64 Kính lúp Số bội giác của các dụng cụ quan học. Công dụng và cấu tạo Cần kết hợp các quan Các kính lúp - Trang 18 -
 19. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật của kính lúp. Sự tạo ảnh qua kính lúp và vẽ được đường truyền sát của Hs với trình của tia sáng qua kính lúp bày của GV để giải quyết các nội dung học tập. Chỉ xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực Công dụng, cấu tạo của kính hiển vi, sự tạo ảnh qua kính hiển vi Kết hợp thuyết giảng Kính hiển vi, và các đặc điểm của việc điều chỉnh kính hiển vi và các câu hỏi gợi ý tranh vẽ sơ 65 Kính hiển vi để hướng HS xây đồ tia sáng dựng bài mới qua kính hiển vi Công dụng của kính thiên văn, cấu tạo của kính thiên văn khúc Nêu vấn dề, trình bày Ảnh về kính 33 xạ. Vẽ được đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn về kính thiên văn khúc thiên văn và khi ngắm chừng ở vô cực xạ và hướng dẫn HS tranh các Kính thiên 66 vẽ đường truyền của hành tinh văn tia sáng qua kính thiên thông qua văn khúc xạ kính thiên văn 67 34 Thực hành : xác định tiểu cự của thấu kính phân kỳ 68 Các bài tập về kính lúp và kính hiển vi Bài 6 tr 208; 69 Bài tập 35 bài 9 tr 212 70 Thi HK II Tân An, ngày 04 tháng 08 năm 2010 Duyệt của BGH Tổ trưởng chuyên môn Huỳnh Quốc Lâm - Trang 19 -
 20. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ Thuật KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 – BAN CƠ BẢN. NĂM HỌC 2010 – 2011 -------------oOo------------ PHƯƠNG TIẾT KIẾN THỨC TRỌNG ĐỒ DÙNG TUẦN TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH YÊU CÂU PHÁP GIÁO GHI CHÚ PPCT TÂM DẠY HỌC DỤC Chương 1 : DAO ĐỘNG CƠ 1, 2 Dao động điều Nêu được các đn về Định nghĩa : dđđh, T, f, Máy ghi đồ Dùng mô hình hòa dđđh và các đại lượng ω , v, a và mối liên hệ thị dđđh,các toán học và 1 liên quan. Viết phương giữa các đại lượng này tranh ảnh liên cố gắng liên trình dđđh và các công quan . hệ thực tế. thức liên hệ 3 Bài tập Vận dụng các kiến thức để giải các bài toán trong Thước thẳng, Ôn lại LT và SGK - SBT phấn màu HD Hs giải BT 4 Con lắc lò xo Viết công thức tính lực Công thức tính T, động Một con lắc Hd Hs dùng Dùng 2 kéo về, T, thế năng, động năng, thế năng, bảo lò xo + các PP ĐLH để CNTT năng. Khảo sát định tính toàn cơ năng. Giải tranh vẽ khảo sát dđđh năng lượng của con lắc lò thích dao động con lắc của con lắc xo lò xo Lò xo 5 Con lắc đơn Nêu cấu tạo con lắc đơn, Công thức tính T, động Con lắc đơn Hd Hs dùng điều kiện để clđ là dđđh, năng, thế năng, bảo và các tranh PP ĐLH để công thức tính T, thế toàn cơ năng cho clđ. vẽ minh họa . khảo sát dđđh năng, động năng, cơ năng Ứng dụng clđ. ,máy ghi dđđh của con lắc 3 của clđ đơn 6 Bài tập Vận dụng các kiến thức về con lắc đơn và con lắc Thước thẳng, Ôn lại LT và KT 15p lò xo để giải các bài toán trong SGK - SBT phấn màu HD Hs giải BT - Trang 20 -
Đồng bộ tài khoản