GIÁO ÁN: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - HỮU NGHỊ, HỢP TÁC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
180
lượt xem
15
download

GIÁO ÁN: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - HỮU NGHỊ, HỢP TÁC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ, nắm nghĩa các từ nói lên tình hữu nghị, sự hợp tác giữa người với người; giữa các quốc gia dân tộc. Bước đầu làm quen với các thành ngữ nói về tình hữu nghị, hợp tác. - Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - HỮU NGHỊ, HỢP TÁC

  1. Luy n t và câu: M R NG V N T : H U NGH - H P TÁC I. M c tiêu, nhi m v : - M r ng, h th ng hóa v n t , n m nghĩa các t nói lên tình h u ngh , s h p tác gi a ngư i v i ngư i; gi a các qu c gia dân t c. Bư c u làm quen v i các thành ng nói v tình h u ngh , h p tác. - Bi t s d ng các t ãh c t câu. II. dùng d y h c: -T i n h c sinh. - Tranh, nh th hi n tình h u ngh , s h p tác gi a các qu c gia. - B ng ph ho c phi u kh to. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2 HS - GV nh n xét, cho i m. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1’) Ho t ng 2: Hư ng d n HS làm bài t p.(28-29’) a) Hư ng d n HS làm BT 1 (8’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm bài vào gi y nháp. - Cho HS trình bày k t qu . - 2 HS - GV nh n xét và ch t l i.
  3. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (8’) ( Cách ti n hành như BT 1) c) Hư ng d n HS làm BT 3. (5’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài và trình bày k t qu . - HS làm bài cá nhân. - L p nh n xét. - GV nh n xét và ch t l i. d) Hư ng d n HS làm BT 4. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS làm vi c theo c p. - GV nh n xét và ch t l i.
  4. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - GV tuyên dương nh ng HS, nhóm HS làm vi c t t. - Yêu c u HS v nhà h c thu c 3 câu thành ng . Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... K chuy n : K CHUY N Ư C CH NG KI N HO C THAM GIA I. M c tiêu, nhi m v :
  5. - HS bi t ch n m t câu chuy n các em ã t n m t ch ng ki n ho c m t vi c chính em ã làm th hi n tình h u ngh gi a nhân dân ta v i nhân dân các nư c. - Bi t s p x p các tình ti t, s ki n thành m t câu chuy n (có c t truy n, có nhân v t…) - K l i câu chuy n b ng l i c a mình. - Hi u ý nghĩa câu chuy n. II. dùng d y h c: - Tranh, nh nói v tình h u ngh gi a nhân dân ta v i nhân dân các nư c. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i:
  6. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1’) Ho t ng 2: Hư ng d n HS k chuy n. (28-29’) a) Hư ng d n HS hi u yêu c u c a bài. (5’) - GV chép bài lên b ng l p và g ch dư i nh ng t ng quan tr ng. bài: K l i m t câu chuy n em ã ch ng ki n ho c m t vi c em ã làm th hi n tình h u ngh gi a nhân dân ta v i nhân dân các nư c. b) Cho HS k chuy n trong nhóm (11’). c) Cho HS k chuy n trư c l p (13’).
  7. - Cho HS thi k . - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà k chuy n cho ngư i thân nghe ho c vi t l i vào v n i dung câu chuy n ó. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản