intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 8

Chia sẻ: Nguyen Ca | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

89
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô tham khảo Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 8 sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học với các nội dung như: Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A, sự tương tự nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử (nguyên tố s, p) là nguyên nhân của sự tương tự nhau về tính chất hoá học các nguyên tố trong cùng một nhóm A,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Hóa học lớp 10: Bài 8

  1. Tuần 8                                                                                           Ngày soạn:  27/9/2017 Tiết 15 Bài 8. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ  CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC                   I.Chuẩn kiến thức và kĩ năng 1.Kiến thức Biết được: ­ Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A;  ­ Sự tương tự nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử (nguyên tố s, p)   là nguyên nhân của sự  tương tự  nhau về  tính chất hoá học các nguyên tố  trong cùng một   nhóm A;  ­ Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các  nguyên tố  khi số  điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự  biến đổi  tuần hoàn tính chất của các nguyên tố. 2. Kĩ năng ­ Dựa vào cấu hình electron của nguyên tử, suy ra  cấu tạo nguyên tử, đặc điểm cấu  hình  electron lớp ngoài cùng. ­ Dựa vào cấu hình electron, xác định nguyên tố s, p. 3. Thái độ ­ Tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo. ­ Đức tính cần cù, tỉ mỉ, chính xác. 4. Định hướng phát triển năng lực ­ Năng lực tư duy khai quat hoa, h ́ ́ ́ ợp tac, thuyêt trinh ́ ́ ̀ II.Trọng tâm    Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A  ­ Trong một chu kì. ­ Trong một nhóm A.  III.Phương pháp giảng dạy Thông qua  việc xây dựng cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố ở các chu kì liên tiếp  để HS nhận thấy được quy luật biến đổi cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố. IV.Chuẩn bị *Giáo viên: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học  *Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. V.Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp  2. Kiểm tra bài cũ Viết cấu hình e của ; ; . Xác định vị trí các nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn?
  2. 3. Bài mới Đặt vấn đề: Dựa vào bài cũ  vào bài Hoạt động của GV và HS Nội dung dạy học I/ SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH  I/ SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH  ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN  ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN  TỐ HOÁ HỌC TỐ HOÁ HỌC ­ Gv yêu cầu hs quan sát cấu hình electron  ­ Cấu hình electron lớp ngoài cùng của  nguyên tử  của các nguyên tố trong chu kì 2, 3   nguyên   tử   các   nguyên   tố   trong   cùng   một  và nhận xét về số electron lớp ngoài cùng của  nhóm A đựơc lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì  nguyên tử  => ta nói chúng biến đổi một cách tuần hoàn. ­ Nó thay đổi như thế nào qua các chu kì? ­ Sự  biến đổi tuần hoàn về  cấu hình  ­ Gv lấy vd nguyên tố  đầu tiên của chu kì 2  electron   lớp   ngoài   cùng   của   nguyên   tử   các  có   1   electron   lớp   ngoài   cùng   thể   hiện   tính  nguyên   tố   khi   điện   tích   hạt   nhân   tăng   dần  chất gì?  Tương tự  với nguyên tố  tiếp theo  chính là nguyên nhân của sự  biến  đổi tuần  Với 1e lớp ngoài cùng thì việc cho đi sẽ dễ  hoàn về tính chất của các nguyên tố. hơn 2 e, tương tự  với những nguyên tố  tiếp  theo, do đó sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e   là   nguyên   nhân   của   sự   biến   đổi   tuần   hoàn  tính chất của các nguyên tố  II.CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ  CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A. 1.Cấu hình electron ngoài cùng của nguyên  II.CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ  tử các nguyên tố nhóm A. CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A. ­   Nguyên   tử   của   các   nguyên   tố   ở   trong   1  1.Cấu hình electron ngoài cùng của nguyên  nhóm A có đặc điểm gì? tử các nguyên tố nhóm A.  Là nguyên nhân của sự giống nhau về tính  ­Các nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A có cùng  chất hoá học của các nguyên tố hoá học  số e lớp ngoài cùng (số e hoá trị)  là nguyên  ­   Nguyên  tử   của   nguyên   tố   natri   có   1e   lớp  nhân của sự giống nhau về tính chất hoá học  ngoài cùng nằm ở  nhóm nào trong bảng tuần  của các nguyên tố nhóm A. hoàn? Số  TT của nhóm = Số  e ngoài cùng = Số  e hoá  ­ Hs: Nhóm IA trị ­ Như  vậy số  e ngoài cùng chính bằng STT  nhóm và đối vối nhóm A thì đó cũng chính là  ­Nguyên tố s thuộc nhóm IA,IIA. số e hoá trị ­Nguyên tố p thuộc nhóm IIIAVIIIA. ­ E cuối cùng của nguyên tử  các nguyên tố  nhóm   IA,   IIA   phân   bố   trên   phân   lớp   nào?  Nó là nguyên tố gì? ­ Tương tự với nhóm IIIA VIIIA
  3. 2. Một số nhóm A tiêu biểu. ­ Gv thông tin ­   Nhóm   VIIIA   gồm   những   nguyên   tố   nào?  Đặc điểm lớp e ngoài cùng? ­ Gv đưa ra công cấu hình chung ­ Vì cấu hình e bền nên khí hiếm hầu như  không tham gia pư  hoá học và tồn tại trạng   2. Một số nhóm A tiêu biểu. thái nguyên tử a.Nhóm VIIIA (Nhóm khí hiếm) ­ Nhóm IA gồm những nguyên tố  nào? Đặc  *Gồm các nguyên tố: He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn điểm lớp e ngoài cùng? ­Cấu hình e lớp ngoài cùng chung: ns2np6 (Trừ  ­ Lớp e ngoài cùng có 1e dễ cho hay nhận e? He)   Dễ   cho   e   nên   thể   hiện   tính   kim  ­Hầu hết các khí hiếm không tham gia phản  loại(mạnh) ứng hoá học, tồn tại  ở dạng khí, phân tử  chỉ  ­ Các nguyên tố  nhóm IA có những tính chất  1 ntử hoá học nào? b.Nhóm IA (Nhóm Kim Loại kiềm) ­ Nhóm VIIA gồm những nguyên tố nào? Đặc  *Gồm các nguyên tố: Li,Na,K,Rb,Cs,Fr điểm lớp e ngoài cùng? ­Cấu hình e lớp ngoài cùng chung: ns1  (Dễ  ­ Lớp e ngoài cùng có 7e dễ cho hay nhận e? nhường 1 e để đạt cấu trúc bền vững của khí     Dễ   nhận   e   nên   thể   hiện   tính   phi   kim  hiếm) (mạnh) ­Tính chất hoá học:  ­   Các   nguyên   tố   nhóm   VIIA   có   những   tính  + T/d với oxi tạo oxít bazơ chất hoá học nào? + T/d với Phi kim tạo muối + T/d với nuớc tạo hiđroxít +H2 c.Nhóm VIIA (Nhóm Halogen) *Gồm các nguyên tố: F,Cl,Br,I,At ­Cấu hình e lớp ngoài cùng chung: ns2 np5 (Dễ  nhận 1 e để  đạt cấu trúc bền vững của khí  hiếm) ­Tính chất hoá học:  + T/d với oxi tạo oxít axít + T/d với kim loại tạo muối + T/d với H2 tạo hợp chất khí. VI.Củng cố và dặn dò ­Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e nguyên tử các nguyên tố:  Cấu hình e cũng được lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì,do Z tăng­> Có sự biến đổi  tuần hoàn tính chất. ­Cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A (Số TT của nhóm =  Số e ngoài cùng = Số e hoá trị) ­Đặc điểm lớp e ngoài cùng một  số nhóm A tiêu biểu.(IA,IIA,VIIIA)
  4. ­Về nhà làm BT 1­7 trang 41 ­Chuẩn bị: BÀI 9: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN  TỐ HOÁ HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN. (1)Thế nào là tính KL,tính PK của các nguyên tố? Sự biến đổi tuần hoàn tính kL,  tính PK? (2) Khái niệm ĐAĐ ? Sự biến đổi tuần hoàn về ĐAĐ? (3) Sự biến đổi tuần hoàn hoá trị cao nhất với oxi và hoá trị với hiđrô ? (4) Sự biến thiên tính chất oxít và tính hiđroxit của các nguyên tố nhóm A?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2