Giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 6

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
50
lượt xem
9
download

Giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 6

 1. 106 Nttki = N s (t cm − t s ) + (t cm − t s ) + ttki − (t x − t x ) − (t d − t d ) ' ' " " s s     Trong ñó: Ns - kh i lư ng lu ng xe su t trong 1 ngày ñêm. tcm’ , t’’cm - th i gian ch y c a tàu c t móc t ga x p ñ n ga k thu t ñ u tiên và t ga k thu t cuôí ñ n ga d . t’s, t”s - th i gian tàu su t ch y t ga x p ñ n ga k thu t ñ u tiên và t ga k thu t cu i cùng ñ n ga d . ttki - t ng s th i gian ti t ki m ñư c do tàu su t ñi qua các ga k thu t không ph i gi i th l p l i. tsx , tsd - th i gian ñ ñ ng bình quân c a 1 toa xe ga x p và ga d khi t ch c tàu su t. tx , td - th i gian ñ ñ ng bình quân c a 1 toa xe ga x p và ga d khi không t ch c tàu su t. Công th c trên là tính cho trư ng h p c ga x p và ga d là các ga d c ñư ng. N u ga x p là ga k thu t thì trong công th c s không có chênh l ch th i ’ ’ gian gi a ch y tàu su t và tàu c t móc t ga x p ñ n ga k thu t ñ u tiên (t cm - t s ). N u ga d là ga k thu t thì s không có chênh l ch th i gian gi a ch y tàu su t và tàu c t móc t ga k thu t cu i cùng ñ n ga d (t”cm - t”s ). Chúng ta hãy tính s gi xe ti t ki m ñư c khi t ch c tàu su t trong thí d dư i ñây: Trên hình 4.6. th hi n các phương án v n chuy n hàng t ga x ñ n ga y là các ga d c ñư ng. Các s li u v th i gian ti t ki m khi qua các ga k thu t không ph i gi i th l p l i ñã ghi trong hình v .
 2. 107 ttK= 4 3 5 4 3 2 Ax B C D E G H y I P.án 1 P. án 2 ñây A,B,C,D,E,G,H,I : các ga k thu t x,y: ga d c ñư ng Hình 4.6. Các phương án v n chuy n hàng hoá t ga y ñ n ga x Các s li u ti p theo như sau: Ns - kh i lư ng lu ng xe su t trong 1 ngày ñêm =100 xe. tcm’ - th i gian ch y c a tàu c t móc t ga x p ñ n ga k thu t ñ u tiên = 4 gi . t’’cm - th i gian ch y c a tàu c t móc t ga k thu t cuôí ñ n ga d = 5 gi t’s - th i gian tàu su t ch y t ga x p ñ n ga k thu t ñ u tiên = 2 gi . t”s - th i gian tàu su t ch y t ga k thu t cu i cùng ñ n ga d = 2,5 gi . tsx - th i gian ñ ñ ng bình quân c a 1 toa xe ga x p khi t ch c tàu su t = 8 gi . tsd - th i gian ñ ñ ng bình quân c a 1 toa xe ga d khi t ch c tàu su t = 6 gi . tx - th i gian ñ ñ ng bình quân c a 1 toa xe ga x p khi không t ch c tàu su t = 4 gi .
 3. 108 td - th i gian ñ ñ ng bình quân c a 1 toa xe ga d khi không t ch c tàu su t = 8 gi . Khi t ch c tàu su t t nơi x p hàng như phương án 1 ta s ti t ki m ñư c s gi xe so v i phương án 2 như sau: Nttki = !00 [ (4 -2) + (5 - 2,5) + (4+3 +3+2) - ( 8 - 4) - (6 - 8) ] = 1450 gi xe. ði u ki n ñ t ch c v n chuy n tàu su t t nơi x p hàng ñư c th hi n qua công th c sau: Nttki > 0 (tcm − ts ) + (tcm − ts ) + ttk > (tx − tx ) − (td − td ) ' ' " " s s hay : i T công th c trên ta th y năng l c x p d có nh hư ng quan tr ng ñ n t ch c ch y tàu su t t nơi x p hàng. B i v y khi nghiên c u t ch c tàu su t ph i chú ý ñ n vi c gi i quy t năng l c x p, d cho các ga. Ph i nghiên c u vi c trang b cho các ga x p và d hàng theo hư ng có th x p, d c ñoàn tàu cùng 1 lúc b i vì khi c t các ñoàn tàu thành nhi u c m ñ x p, d thì th i gian s kéo dài ra r t nhi u. Gi s 1 ñoàn tàu có m xe, vì ñư ng x p d ng n nên ph i c t thành e c m ñưa ñi x p d . Hãy xem trong hình 4.7.
 4. 109 m m/e t hàng t hàng t hàng t hàng x e Hình 4.7. Th i gian ñ ñ ng c a toa xe khi x p hàng Th i gian ñ ñ ng bình quân c a m i c m xe t lúc ñưa xe ñ n khi l y xe v t i ga là th . T ng s gi xe ñ x p cho ñoàn tàu su t này là : Ntcp = m th e ( gi xe). N u ñư ng x p d dài ñ có th x p , d c ñoàn tàu cùng 1 lúc thf t ng gi xe chi phí s là: m th Nt’cp = Như v y khi năng l c x p, d ñ m b o cho c ñoàn tàu cùng 1 lúc s ti t ki m ñư c: m th e - m th = m th (e - 1) (gi -xe). S gi xe ti t ki m cho c lu ng xe là: Ns th (e - 1). T CH C TÀU SU T T NƠI X P HÀNG LÀM GI M KH I LƯ NG CÔNG TÁC D N XE ð GI I TH VÀ L P TÀU T I CÁC GA K THU T. S TH I GIAN TI T KI M ðƯ C TÍNH NHƯ SAU: ΣMtd = (tg + tl ) Kki . ns n Trong ñó:
 5. 110 tg - th i gian bình quân ñ gi i th 1 ñoàn tàu. tl - th i gian bình quân ñ l p 1 ñoàn tàu. Kki - s ga k thu t thông qua không ph i c i biên. ns - s ñoàn tàu su t t nơi x p hàng trong 1 ngày ñêm. Ti t ki m chi phí v n doanh do gi m gi xe ñ ñ ng và công tác d n xe ñư c tính theo công th c sau: ∆E = egx ΣNttki + egdΣNtd (ñ ng) n Trong ñó: egx - chi phí tính cho 1 gi xe (ñ ng). egd - chi phí tính cho 1 gi d n ( ñ ng). T ch c v n chuy n su t t nơi x p hàng còn làm tăng nhanh t c ñ ñưa hàng. Th i gian ñưa hàng rút ng n ñư c 1 kho ng (∆Th ) như sau: ∆Th = (t’cm- t’s ) + ( t”cm - t”s ) + Σttki - ( tsx - tx ) - (tsd - td ) - tt p Trong ñó: tt p - th i gian t p trung hàng hoá khi t ch c tàu su t t nơi x p hàng. Hi u qu kinh t do tăng nhanh t c ñ ñưa hàng ñư c tính theo công ∆Th .Ct .U nam E= 8760.t hoi th c: Trong ñó: Ct - giá tr bình quân c a 1 t n hàng ñ nh chuyên ch trên t u su t ( ñ ng). th i - th i gian luân chuy n c a v n ( năm). - kh Unăm i lư ng v n chuy n hàng hoá trong 1 năm (t n).
 6. 111 Trên ñây là cách tính toán ñ l a ch n phương án l p tàu su t k thu t t nơi x p hàng. Trong th c t kinh doanh v n ñ không hoàn toàn ñơn gi n như v y. Khi l a ch n phương án l p tàu trong kinh t th trư ng ph i xét thêm các y u t như mong mu n c a ch hàng, các ñi u ki n trong h p ñ ng v n chuy n ñ i v i m i lô hàng. . 4.8. Xây d ng phương án l p tàu su t k thu t m t c m 4.8.1.Các khái ni m chung Tàu su t k thu t m t c m là ñoàn tàu hàng ñư c l p b i các toa xe t các nơi v trung chuy n t i ga k thu t, các ñoàn tàu này thông qua ít nh t 1 ga l p tàu và các toa xe l p trong ñoàn tàu ñư c phép ñ chung thành m t c m. Tàu su t k thu t 1 c m ñư c l p 1 ga l p tàu và ñư c g i t i 1 ga ñ n nh t ñ nh. Toa xe c a m i ga ñ n ph i ch ñ i nhau t i ga l p tàu. Chi phí gi xe ñ t p k t toa xe cho t ng ga ñ n t i ga l p tàu trong 1 ngày ñêm ñư c xác ñ nh theo công th c: Nttk = cm i Trong ñó: c- tham s t p k t toa xe. m- s toa xe bình quân trong 1 ñoàn tàu. Tàu su t k thu t 1 c m không ph i gi i th , l p l i t i các ga k thu t d c .T m i ga s ti t ki m ñư c 1 lư ng th i gian ký hi u là ttki ñư ng nên ng s th i gian ti t ki m cho c lu ng xe là: n Nttki = titki ∑N suot i =1 Trong ñó:
 7. 112 Nsu t - lu ng xe su t k thu t 1 c m c a 1 ga ñ n trong 1 ngày ñêm. titki - th i gian ti t ki m ñư c ga l p tàu th i. n- s ga l p tàu mà tàu su t k thu t 1 c m thông qua không ph i l p l i. Các giáo sư I. I. Vasiliep và A.N Phrôlôp ñã ñưa ra công th c xác ñ nh th i gian ti t ki m ñư c c a m i toa xe do ñi qua các ga k thu t không ph i gi i th , l p l i như sau: t tki = t glËp − t tq Trong ñó: tgl p -th i gian ñ ñ ng c a toa xe khi ph i gi i th , l p l i. ttq - th i gian ñ ñ ng c a toa xe trong trư ng h p thông qua. Do giá thành tính cho 1 gi xe khi gi i th l p l i l n hơn giá thành 1 gi xe khi thông qua nên năm 1962 vi n nghiên c u khoa h c ñư ng s t Liên xô ñưa ra công th c sau ñ tính hi u qu khi toa xe thông qua ga l p tàu không ph i gi i l p l i: Ttki = ttki + √gl p + √máy ñây: ttki = tgl p - (ttk + ttq ) ttk - th i gian ñ t p k t c a 1 toa xe. √gl p - ñương lư ng c a toa xe gi i, l p l i tính theo giá thành 1 gi xe eglËp − etq √ glËp = egxe
 8. 113 Trong ñó: egl p, , etq - chi phí liên quan ñ n tác nghi p toa xe khi gi i l p tàu và thông qua t i ga. egxe - giá thành 1 gi xe. √máy - ñương lư ng 1 gi ñ u máy và t lái máy tính theo giá thành 1 gi xe. ∆ t l ¸ i .e l ¸ i t t t t e  thay + thay − tq − tq  chê  m ¸ y +  kü chê kü √m¸y =   m .e gxe Trong ñó: -Th i gian thay máy tính theo quá trình tác nghi p nhà ga t thay kü t thay -Th i gian máy ñ ch xu t phát do nguyên nhân t ch c lu ng xe. chê t tq -Th i gian hoàn thành các tác nghi p c n thi t ñ tàu thông qua thay t lái kü máy theo quá trình tác nghi p k thu t nhà ga. - th i gian máy ñ ch ñ i khi ñã ñư c l p vào ñoàn tàu thông qua t tq chê nhưng chưa ch y ñư c. emáy - giá thành 1 gi ñ u máy ñ (không có t lái) ∆tlái - th i gian ti t ki m do rút ng n th i gian công tác c a t lái máy khi theo tàu thông qua. elái - cũng c a t lái máy tính cho 1 gi . Dư i góc ñ chi phí ñơn thu n c a ngành ñư ng s t thì 1 lu ng xe ñư c t ch c thành tàu su t k thu t khi chúng tho mãn ñi u ki n sau: ΣNttk ≤ ΣNttki
 9. 114 4.8.2. Xây d ng phương án l p tàu su t k thu t 1 c m. A B C D N1 N2 N3 N4 N5 N6 Hình 4.8. Sơ ñ lu ng xe c a hư ng ñi có 4 ga l p tàu A, B, C, D. Xây d ng phương án l p tàu su t k thu t 1 c m là t ch c toàn b lu ng xe su t k thu t c a t t c các ga k thu t trên c 1 hư ng. Ta hãy xem 1 thí d trong hình 4.8. Bi u 4.2. Các phương án k t h p lu ng xe Ga A B C P.án 1. 1,2,4 3,5 6 2. 1 + 2, 4 3,5 6+1 3. 1, 2 + 4 3, 5 +2 6 4. 1 + 2 +4 1 + 3, 5 + 2 6
 10. 115 5. 1,2,4 3+5 3+6 6. 1 + 2, 4 5+3 3+6+1 7. 1, 2 + 4 3+5+2 3+6 8. 1 + 2 +4 3+5+2+1 3+6+1 9. 2, 1 + 4 1 + 3, 5 6 10. 2, 1 + 4 1+5+3 3+1+6 11. 2, 1 + 4 3, 1 + 5 1+6 12. 2+4+1 3, 2 + 1 + 5 1+6 13. 1, 2 + 4 3, 5 + 2 6+1 14. 1, 2 + 4 2+3+5 3+6 15. 2, 4 + 1 1, 5 + 3 3+6 16. 1+2+4 1, 2 + 5 + 3 3+6 Có r t nhi u cách ñ k t h p các lu ng hàng trên thành các ñoàn tàu. Các phương án có th ñư c th hi n trong bi u 4.2. ñây các lu ng xe c ng v i nhau làm thành lu ng xe k t h p. Như v y các phương án có th là r t nhi u và ta ph i ch n phương án t i ưu là phương án có t ng chi phí nh nh t. 4.8.3. L a ch n phương án t i ưu cho tàu su t k thu t 1 c m tti t = 3 4 3 A B C D E 600 650 700 700 N1=90xe
 11. 116 N2=80xe N3=100xe N4= 40xe N5=105xe N6=95xe N7=100xe N8=70xe N9=10xe N10=40xe Phương án tính toán: Hình 4.9. Sơ ñ lu ng hàng và phương án l p tàu Có nhi u phương pháp ñ xác ñ nh phương án l p tàu t i ưu nhưng có th quy t thành 3 nhóm : -Phương pháp tính tuy t ñ i -Phương pháp tính b ng cách so sánh, phân tích -Phương pháp tính trên máy tính ñi n t . 1/Phương pháp tính tuy t ñ i. Phương pháp này do vi n s Petr p ñ xu t. B n ch t c a phương pháp này là tính t ng s gi xe chi phí cho toàn b các
 12. 117 phương án c a c m t hư ng. Phương án t i ưu là phương án tho mãn 2 yêu c u chính sau: -T ng s gi xe nh nh t -S xe trung chuy n phù h p v i kh năng gi i l p c a các ga k thu t. Dư i ñây là 1 thí d v cách tính chi phí gi xe. Bi u 4.3..Chi phí gi xe và s xe gi i l p t i các ga A B C D E N1 270 0 270 N2 240 0 0 N3 300 N4 120 N5 0 0 N6 285 T ng 810 0 675 1485 c ng A 1 cm 600 B 2 cm 1300 C 1 cm 700 D 1 cm 700
 13. 118 T ng chi phí gi xe cho gi i l p và t p k t 4785 N gi i l p 270 0 225 Thí d 2: Cho lu ng xe và phương án l p tàu trong hình 4.10 tti t = 3 4 3 5 A B C D E G 600 500 700 600 700 N1 80 xe N2 90 xe N3100 xe N4=80 xe N5= 70 xe N6= 90 xe N9= 40 xe N7= 50 xe N10=50 xe N8= 60 xe N11=70 xe N12=60 xe N13=30xe Phương án l p tàu: Hình 4.10 Lu ng xe và phương án l p tàu
 14. 119 Trên hình 4.10. là sơ ñ c a tuy n ñư ng g m 5 ga l p tàu A, B, C, D, E. Các ga này cùng n m trên 1 hư ng. Các s li u như lu ng xe, gi xe t p k t, gi ti t ki m và phương án l p tàu. Ta c n tính t ng s gi xe t p k t và gi xe chi phí cho vi c gi i l p l i các ñoàn tàu theo phương án ñã cho. Các k t qu tính toán ñư c nêu trong bi u 4.3. K t qu tính toán ñư c ghi trong bi u 4.4. Bi u 4.4. Chi phí gi xe và s xe gi i l p t i các ga. A B C D E G N1 240 0 0 400 N2 270 0 0 N3 300 0 N4 400 N5 0 0 N6 0 0 0 N7 250 N8 300 Tc ng 810 0 0 1350 2160 A 1 cm 600 B 3 cm 1500 C 1 cm 700 D 1 cm 600 E 1 cm 700
 15. 120 T NG CHI PHÍ GI XE CHO GI I L P VÀ T P K T 6260 Ngi i 270 0 0 270 lp Như v y theo phương án này t ng chi phí gi xe cho gi i l p và t p k t là 6290 gi xe. Công vi c gi i l p 2 ga B và ga E m i ga là 270 xe. CÂU H I ÔN T P CHƯƠNG IV Câu 1: Khái ni m chung v t ch c lu ng xe và k ho ch l p tàu? Câu 2: Xây d ng k ho ch l p tàu? Câu 3: Bài toán phân công toa xe gi a các t ch c ñư ng s t ho ch toán ñ c l p? Câu 4: Hi u qu t ch c tàu su t t nơi x p hàng? Câu 5: Xây d ng phương án l p tàu su t k thu t 1 c m?
 16. 121 Chương 5 CÔNG TÁC V N CHUY N HÀNH KHÁCH. 5.1. Các khái ni m chung. Ngoài công tác v n chuy n hàng hoá, ngành ñư ng s t còn có m t nhi m v cơ b n n a là tho mãn ñ y ñ , k p th i nhu c u ñi l i c a nhân dân v i ch t lư ng ph c v cao nh t và không ng ng nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh v n t i. So v i trư c ñây nhi m v này có 1 ph n bi n ñ i. T ch ñ t tr ng tâm vào gi m giá thành, ngày nay ngành ñư ng s t ph i ñ c bi t chú ý làm v a lòng khách hàng và tăng doanh thu v n t i. Trong th i kỳ t p trung bao c p giá vé, giá cư c do nhà nư c quy ñ nh, kh i lư ng v n chuy n có s n. . . Mu n tăng l i nhu n ch có cách duy nh t là h giá thành v n t i. B i v y m c tiêu quan tr ng nh t c a ngành b y gi là h giá thành và các bài toán t i ưu hoá công tác v n t i hành khách thư ng có hàm m c tiêu là chi phí v n chuy n nh nh t. Các v n ñ như ti n nghi ph c v , s hài lòng c a hành khách thư ng không ñư c chú ý ñúng m c. Ngày nay ngành ñư ng s t ñư c t ch và ph i có trách nhi m hơn trong các ho t ñ ng s n xu t kinh doanh. Mu n t n t i và phát tri n ngành ph i làm ăn có lãi. Giá thành cao mà ñư c khách hàng hài lòng ch p nh n thì v n ñư c coi là h p lý ( các ñoàn tàu nhanh , ti n nghi ph c v t t, giá vé cao. . Các bài toán v n t i l y hàm m c tiêu là l i nhu n t i ña vì ñ y chính là m c tiêu quan tr ng nh t c a công tác kinh doanh. Trong quá trình t ch c công tác v n t i hành khách ta c n th c hi n ñ y ñ các yêu c u sau: - ð m b o an toàn tuy t ñ i trong v n chuy n. Trư c ñây ch tiêu an toàn ch ñư c hi u dư i góc ñ nhân b n “con ngư i là v n quý nh t”. Ngày nay an toàn còn là m t ch tiêu ñ thu hút b n hàng. M t trong nh ng ưu th c a ngành ñư ng s t hi n nay so v i ô tô và hàng không là có ñ an toàn cao nh ñó mà ñư ng s t thu hút ñư c nhi u hành khách. - T c ñ v n chuy n cao nh t có th ñư c.
 17. 122 - Xây d ng bi u ñ ch y tàu h p lý, thu n ti n cho hành khách và ch y ñúng gi ñã quy ñ nh trong bi u ñ ch y tàu. - T o m i ñi u ki n thu n l i nh t cho hành khách trong m i khâu t lúc mua vé ñ n lúc ra kh i ga cu i cùng. M c ñ thu n ti n cho hành khách ñư c th hi n qua s lư ng, ch t lư ng cũng như thái ñ ph c v c a ñư ng s t. Vi c mua vé , tr l i vé ph i thu n l i, các ga ph i có ñ di n tích và các ti n nghi cho hành khách, giúp ñ hành khách trên tàu, dư i ga . . . ð ph c v cho công tác v n chuy n hành khách ngư i ta xây d ng các k ho ch v n chuy n hành khách. Các k ho ch này có nhi u lo i dài h n, ng n h n. . . D a vào các k t qu thu th p v các lu ng hành khách ngư i ta xác ñ nh nhu c u trang thi t b c n thi t ñ ph c v cho vi c v n chuy n. Khi xây d ng lu ng hành khách ta ph i chú ý ñ n s m t cân ñ i c a lu ng khách theo mùa, tháng , năm, ngày trong tu n và gi cao ñi m trong ngày. Nhu c u v n chuy n hành khách ngày càng ña d ng và phong phú và ñòi h i ngành ñư ng s t không ng ng nâng cao ch t lư ng ph c v c a ngành như ph c v hành khách trên tàu, dư i ga, tăng nhanh t c ñ ch y tàu, b o ñ m an toàn tuy t ñ i cho công tác v n chuy n hành khách, b trí hành trình h p lý…Mu n nâng cao ch t lư ng ph c v hành khách ph i phát tri n ñ ng b trang thi t b k thu t và t ch c t t công tác v n t i. Ch t lư ng công tác v n chuy n hành khách và hi u qu s d ng trang thi t b c a ngành ph thu c nhi u vào ch t lư ng công tác k ho ch. Trong k ho ch ph i tính ñ n hi u qu s d ng các ñoàn xe khách, ñ u máy kéo tàu khách, năng l c thông qua c a các tuy n ñư ng, áp d ng công ngh ch y tàu tiên ti n . . Các ch tiêu th c hi n công tác v n chuy n hành khách ñư c xác ñ nh d a trên bi u ñ ch y tàu th c t . Các ch tiêu ch y u cho v n chuy n hành khách trên ñư ng s t là: - t c ñ ch y tàu. - s hành khách g i ñi.
 18. 123 - s t n -hành lý chuyên ch . -s hành khách-km - doanh thu. - l i nhu n, t xu t l i nhu n. - năng su t lao ñ ng. - h s s d ng toa xe khách. - th i gian quay vòng ñoàn xe khách. - giá thành 1 hành khách-km… ð i v i tàu khách ngo i ô ch tiêu ch y u là năng su t toa xe khách, hành khách - km. Ngoài ra trong ñi u ki n m i c n có thêm 1 ch tiêu quan tr ng n a là m c ñ hài lòng c a hành khách ñ i v i s ph c v c a ñư ng s t. ðây là m t ch tiêu quan tr ng vì hành khách có ñư c tho mãn thì m i có kh i lư ng v n chuy n t ñó m i th c hi n ñư c các ch tiêu ñã nêu trên. 5.2. S lư ng và lu ng hành khách trên ñư ng s t. Căn c ñ u tiên ñ t ch c v n chuy n hành khách là s hành khách ñi tàu. S hành khách ñi tàu ph thu c vào nhi u y u t như m c thu nh p, ñ i s ng văn hoá, tinh th n c a nhân dân, chính sách xây d ng và phát tri n kinh t , phân vùng dân cư, s trao ñ i và giao lưu trong và ngoài nư c. . ð xác ñ nh s lư ng v n chuy n hành khách ngư i ta s d ng nhi u phương pháp khác nhau. Các phương pháp ñó là: a. Phương pháp h s ñi tàu. H s ñi tàu là s l n ñi tàu tính bình quân cho 1 ngư i dân trong 1 năm. S lư ng hành khách ñi tàu trong 1 năm ( Anăm) ñư c xác ñ nh theo công th c : Anăm = c . M. Trong ñó: - c - h s ñi tàu c a ngư i dân.
 19. 124 - M - dân s c a 1 nư c. b. Phương pháp xác ñ nh theo m t ñ hành khách. Anăm = f . L Trong ñó: f - m t ñ hành khách trên 1 km chiêù dài ñư ng v n doanh bi u th s lư ng hành khách th c hi n ñư c trong 1 năm trên m i km chi u dài v n doanh c a ñư ng s t. L - chi u dài v n doanh c a ñư ng s t trong năm k ho ch. c. Phương pháp xác ñ nh theo hàm tương quan. Th c ch t c a phương pháp này là căn c vào các s li u th ng kê c a th i kỳ trư c và v n d ng lý thuy t xác su t th ng kê ñ xác l p các mô hình toán h c th hi n m i tương quan gi a kh i lư ng v n t i hành khách v i các y u t liên quan như m c thu nh p kinh t qu c dân, m c tăng dân s . . Mô hình trên có d ng sau: Anăm = f (a1 , a2 , . . . an ) Trong ñó : a1 , a2 , . . . an - các y u t liên quan ñ n kh i lư ng v n chuy n hành khách. Phương pháp xác ñ nh kh i lư ng hành khách theo hàm tương quan cho k t qu t t khi ñi u ki n s n xu t n ñ nh. Khi s d ng phương pháp này trư c h t ph i phân tích t t c các y u t liên quan ñ n kh i lư ng v n chuy n và m i liên quan gi a các y u t ñó. Cũng c n tránh vi c áp d ng máy móc các phương pháp toán d báo xa r i v i b n ch t c a công tác v n t i. Trên ñây là 3 phương pháp xác ñ nh kh i lư ng v n chuy n hành khách.
 20. 125 Trong ñi u ki n kinh t th trư ng ñ l p k ho ch v n t i hành khách còn ph i bi t rõ cơ c u c a lu ng khách cũng như các yêu c u c a t ng lo i hành khách. ð làm ñư c vi c này c n có nh ng ñi u tra v tâm lý cũng như các yêu c u c a t ng lo i hành khách ñi trên ñư ng s t. Lu ng hành khách bi u th s lư ng hành khách ñi trên 1 ño n ñư ng trong 1 th i kỳ nh t ñ nh. Có các lo i lu ng hành khách sau: - lu ng hành khách chung tính cho 1 ngày ñêmbi u th s hành khách ñi trên 1 quãng ñư ng trong 1 ngày ñêm. - lu ng hành khách theo lo i tàu bi u th s hành khách ñi trên t ng lo i tàu riêng bi t như: tàu nhanh, tàu thư ng, tàu ngo i ô . . - lu ng hành khách trên t ng chuy n tàu. ðó là s hành khách trên m i chuy n tàu và quãng ñư ng c th trong toàn b hành trình. Do lu ng hành khách luôn bi n ñ i và hành khách lên xu ng trong su t hành trình nên vi c xây d ng bi u lu ng khách khá ph c t p. Căn c vào kh i lư ng v n chuy n hành khách trên m i quãng ñư ng ngư i ta v bi u lu ng khách như trong hình 5-1. Lu ng hành khách th hi n các s li u ban ñ u ph c v cho vi c xây d ng k ho ch v n t i. V hình 5-1.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản