intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p10

Chia sẻ: Dfsdf Fdsgds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p10', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p10

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Xét nghi m: trong ng nghi m: 2 - 3 ml nư c ti u, 5 gi t Natri nitroferricyanats bão hoà m i pha và 0,5 ml axit axeton b c khói. L c ñ u, nh nhàng nh theo thành ng thêm vào 2 ml dung d ch amoniac. Vòng ti p xúc xu t hi n màu ñ tím: ph n ng dương tính. M t cách khác: cho vào ng nghi m 3 ml nư c ti u, 1ml thu c th Natri nitroferricyanat (natri nitroferricyanat 0,3 g, amon nitrat 30 g và 80 ml nư c c t). L c ñ u, r i nh t t theo thành ng nghi m 2 – 3ml nư c amoniac ñ c. Vòng ti p xúc xu t hi n màu ñ : ph n ng dương tính. ý nghĩa Lư ng xeton trong gia súc kho r t ít: m t lít nư c ti u ng a có 0,38 – 3.56 mg%, bò : 0.2 – 2.4 mg xeton. Hàm lư ng xeton tăng trong máu – ch ng xeton huy t; và xeton trong nư c ti u tăng – ch ng xeton ni u (ketonuria). Xeton ni u là tri u ch ng r i lo n trao ñ i ch t lipit và gluxit. Trong thú y, xeton ni u ñư c chú ý trong bò s a, là tri u ch ng quan tr ng c a ch ng xeton huy t c a bò (Ketonemia). Xeton ni u còn th y trong b nh li t sau khi ñ , n m lâu ngày, ñái ñư ng (Liabet). Xét nghi m indican trong nư c ti u Thư ng ch th nghi m ñ nh tính. Phương pháp Jaffe Trong ng nghi m: 5 ml nư c ti u ñã lo i protein và l c, 5ml HCl ñ c, 1 gi t thu c tím 2% (Kali permanganat), 1ml chloroform. ð y kín ng nghi m và l c k (20 l n tr lên). Chloroform l ng xu ng ñáy ng nghi m nhu m màu xanh và tuỳ m c ñ màu ñ ñánh giá k t qu ph n ng. Màu tím ph n ng m nh ( ++++); màu xanh ñ m dương tính (+++); màu xanh(-); xanh m (-). Phương pháp Obermayer Thu c th Obermayer: FeCl3: 0.2g HCl ñ c: 100ml Xét nghi m: 3 ml nư c ti u, 3 ml thu c th Obermayer trong ng nghi m l c ñ u và ñun t t trong 1 phút. Cho thêm 2 ml chloroform, l c ñ u và ñ yên trong 3 phút. T ng dư i ph n ng có màu xanh và tuỳ màu xanh ñ m nh t ñ ư c lư ng indican trong nư c ti u. Hai phương pháp tìm indican trên ñ u d a trên nguyên t c là trong môi trư ng toan tính, indican b oxy hoá b i FeCl3 ho c Kali permanganat ñ thành ñ indigo (indigo red) hay xanh (indigo bleu) hoà tan trong chloroform. ý nghĩa ch n ñoán: Indican là s n ph m cu i cùng c a proteit phân gi i trong ñư ng ru t: ví d protit phân gi i cho tryptophan. Dư i tác d ng c a vi khu n trong ru t non tryptophan→ indol và skatol. Vào gan, indol và skatol k t h p v i H2SO4 ho c axitglucoronic thành s n ph m không ñ c – indican theo nư c ti u bài th i ra ngoài. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….96
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Indican luôn có trong nư c ti u, nh t là trong nư c ti u ng a. Indican tăng nhi u là do trong ñư ng ru t phân gi i protit tăng: táo bón, r i lo n tiêu hoá, t c ru t, lao ru t; m , ho i thư ru t, viêm t cung n ng… Indican gi m: a ch y… Xét nghi m clo trong nư c ti u Th c ra ph i xét nghi m NaCl vì nó là ch t ch y u ch a Clo trong nư c ti u. ð nh lư ng NaCl trong nư c ti u ðơn gi n nh t là chu n ñ b ng AgNO3 AgNO3 + 2NaCl (trong nư c ti u) → NaNO3 + AgCl (k t t a màu tr ng và bi t ph n ng k t thúc nh ch th màu K2CrO4): K2CrO4 + 2AgNO3 → 2KNO3 + Ag2CrO4 (k t t a màu ñen) Bi t lư ng AgNO3 ñã dùng thì suy ra NaCl có trong nư c ti u. Hoá ch t: 1. Dung d ch AgNO3 : AgNO3 tinh khi t 29,061g Nư c c t 1000 ml B o qu n trong bình thu tinh màu 2. K2CrO4 10% 3. NaHCO3 10% ð nh lư ng: Trong c c thu tinh: 10 ml nư c ti u, 40 ml nư c c t, 2 ml NaHCO3 10% và 5 - 6 gi t ch th màu K2CrO4. l c cho ñ u. Nh t t AgNO3 (1), v a nh v a l c, cho ñ n lúc xu t hi n màu ñen thì thôi. Lư ng NaCl trong 1 ngày ñêm (g): S ml AgNO3 ñã dùng S ml nư c ti u c a gia súc X 10 ñái trong m t ngày ñêm Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….97
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ý nghĩa ch n ñoán S lư ng NaCl trong nư c ti u tuỳ thu c r t 1. T bào th ng bì nhi u tính ch t th c ăn, th i ti t và tr ng thái cơ th . ni u o và th n a. Th ng bì th n Lư ng NaCl gi m do mu i tích l i trong cơ th : b, c. Ni u o viêm th n c p tính, các b nh truy n nhi m c p tính, viêm ph i thuỳ, quá trình viêm th m xu t. Lư ng NaCl trong nư c ti u tăng: thu thũng rút, viêm th m xu t rút, các b nh có s t cao ñang gi m. 2. T bào th ng bì 3. Xét nghi m c n nư c ti u b th n Làm ti u b n: ly tâm nh hay ñ l ng c n. Hút m t gi t c n nư c ti u cho lên phi n kính r i ñ y lamen; thêm 1 gi t lugol ñ d phân bi t t bào thư ng bì v i t bào b ch c u. 3. T bào th ng bì bàng quang Có th ph t kính, c ñ nh b ng c n metylic (methanol), nhu m b ng thu c nhu m Giemxa ho c xanh methylen 1%. Ki m nghi m dư i kính hi n vi. Nh ng c n h u cơ: T bào thư ng bì th n: hình tròn hay vuông, trong nguyên sinh ch t có nhi u h t nh ; nhân tròn. T bào to b ng b ch c u, tróc ra t th n ti u c u. Có nhi u t bào th ơng bì th n: viêm th n c p tính. T bào thư ng bì b th n và ng th n: to hơn t bào thư ng bì th n, g p 3 - 4 l n t bào b ch c u. T bào hình qu lê, hình b u d c. Do viêm b th n. 1. Tr h n h p h th ng c u và sáp 2. Tr th ng bì 3. Tr h ng c u 4. Tr h t 5. Tr h t – Th ng bì 6. Tr m T bào thư ng bì bàng quang: ña d ng gi ng v y cá, nhân tròn. Lo i t bào tróc ra t t ng sâu vách bàng quang thì hình nh hơn. Có nhi u t bào lo i này: viêm bàng quang. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….98
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Chú ý: trong nư c ti u thư ng có t bào niêm m c âm ñ o g n gi ng như t bào bàng quang, nhưng to hơn, hình ña giác, thư ng có 1 - 2 nhân. T bào h ng c u: nhi u trong nư c ti u do ñư ng ti t ni u ch y máu. N u do viêm th n xu t huy t thì trong nư c ti u còn có c c máu ñ , tr h ng c u, t bào thư ng bì. Ch y máu b th n bàng quang thì c n nư c ti u không có nh ng thành ph n ñó. Dư i tiêu b n kính, h ng c u màu vàng nh t, n u nhi u t p trung l i thành t ng ñám. N u nư c ti u ki m, t bào h ng c u phình to; nư c ti u toan - h ng c u nhăn nheo l i. T bào b ch c u: cũng như h ng huy t c u, thay ñ i hình d ng theo tính ch t nư c ti u. Trong nư c ti u toan tính, b ch c u co tròn l i, nhưng v n to hơn h ng c u nhi u. Trong nư c ti u ki m tính, b ch c u phình to, h t trong nguyên sinh ch t không rõ, k t c u mơ h . ð phân bi t v i t bào thư ng bì th n, cho 1 gi t lugol vào phi n kính, b ch c u có màu nâu, t bào thư ng bì màu vàng nh t. B ch huy t c u nhi u trong nư c ti u là tri u ch ng c a viêm: viêm than , viêm b than , viêm ni u ñ o. Tr ni u: Khi th n có b nh, nh ng t bào thư ng bì th n, nh ng huy t c u bài xu t các t ch c b nh dính l i v i nhau b i niêm d ch, protein…trong ng d n th n t o thành nh ng v t th hính ng v i nh ng k t c u khác nhau- tr ni u. Tr thư ng bì: do t bào thư ng bì th n khi th n b viêm, tróc ra thoái hoá dính l i v i nhau mà thành. Tr trong: thành ph n ch y u là niêm d ch và protein huy t thanh bài xu t khi th n viêm c p tính và viêm m n tính. Tr trong dư i kính hi n vi hình thù không rõ, ng th ng ho c cong queo. Tr h ng c u: ch y u là do h ng huy t c u và s i huy t (Fibrin) k t dính l i v i nhau. Dư i kính hi n vi, nhi u h ng huy t c u còn hình nh nguyên khá rõ Tr h ng c u xu t hi n trong nư c ti u: viêm th n, viêm ph i thuỳ, huy t truy n nhi m… Tr h t: do t bào thư ng bì th n tróc ra, thoái hoá k t dính v i nhau thành t ng m ng dài ho c gây thành t ng ño n ng n, trong su t. Tr h t là tri u ch ng viêm th n m n tính, th n bi n tính. Tr m : là tr thư ng bì hay tr h t thoái hoá thành t ng ño n dài ng n trong có h t m nh tr ng, do th n bi n tính. Tr sáp: màu tr ng, trong su t, không ánh, hình ng cong queo. Tr sáp là tiên lư ng x u c a b nh viêm th n c p tính, viêm th n m n tính. Tr gi : gi ng tr sáp nhưng có niêm d ch, CaCO3, mu i urat k t t l i thành, k t c u không rõ; do viêm cata ng d n nư c ti u. C n vô cơ: Trong ch n ñoán thú y xét nghi m c n vô cơ không thông d ng Nh n xét c n vô cơ qua hình thái k t tinh và qua hoá nghi m Trong nư c ti u loài ăn c thư ng có các c n vô cơ sau Canxi carbonat (CaCO3) k t tinh hình tròn nh có tua ra ho c hình ñá mài. nư c ti u loài ăn th t, loài h n th c có k t t a nhi u CaCO3 là tri u ch ng b nh. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….99
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Xét nghi m: c n nư c ti u có hình nghi có CaCO3. Thêm vài gi t axit axetic thì k t tinh CaCO3 m t và s i b t CO2. Mu i phosphat [Ca3(PO4), Mg3(PO4)] trong nư c ti u ki m tính k t t a hình thái không nh t ñ nh ho c thành t ng h t liti màu tro; trong nư c ti u toan tính, các mu i phosphat k t t a thành hình 3 c nh, t ng bó, hình tròn. Amoni – Magnesi phosphat (NH4MgPO4. H2O) k t tinh hình tr nhi u g c, hình lông vũ và xu t hi n nhi u lúc viêm b th n, viêm bàng quang. Amoni urat [C5H3(NH4)2N2O] k t tinh hình phi n, hình tua. Trong nư c ti u loài ănth t có các lo i sau ñây. Canxi oxalat (CaC2O4.3H2O) k t tinh hình c u, hình phi n tám m t. Nhi u canxi oxalat là tri u ch ng r i lo n trao ñ i ch t, viêm th n c p tính và m t s b nh th n kinh. Canxi sunphat (CaSO4): hình tròn lăng tr dài, hình kim t ng bó. Axit uric (C5H4N4O3): hình ñá mài, hình lá cây. Axit uric nhi u: ñói b nh s t cao. Mu i urat, ch y u là Kali urat, natri urat, k t tinh thành h t nh , màu vàng nâu. mu i urat nhi u do có quá trình phân gi i protit m nh. Xét nghi m phân bi t c n vô cơ trong nư c ti u V i axit Vi Vi ðun Vi Lo i c n Màu s c axetic HCl KOH sôi NH4OH + + Không màu CaCO3 - Vàng nh t Có khí Có khí Màu tr ng Mu i phosphat + + - - tro NH4MgPO4.H2O Không + + - - C5H3(NH4)2N4O3 Vàng + + + + + CaC2O4.3H2O Không _ + - - CaSO4 Không - - - C5H4N4O3 Vàng - - + - + Mu i urat ( K- Vàng + + + + Na) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….100

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản