intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p5

Chia sẻ: Dfsdf Fdsgds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ miệng đến dạ cỏ dài khoảng 120 – 140 cm, nếu khi cho ống thông vào hầu, thực quản mà gia súc nôn thì cho đầu gia súc chúi xuống và hết nôn lại tiếp tục cho ống thông vào. Trường hợp gia súc nôn nhiều thì phải kéo ống thông ra. Thông thực quản ngựa: phải cố định tốt gia súc, đun sôi ống thông cho mềm và khi thông phải bôi trơn bằng vaselin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p5

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k K: s mg Stecobilin c a ng ch n cùng màu; 6: vì ch dùng 10 ml nư c phân trong 60 ml nư c phân ñã hòa. 20: lư ng phân ch ñưa ki m nghi m ch 5g. Xét nghi m axit h u cơ: Lư ng axit h u cơ ph n ánh tình tr ng lên men th c ăn trong ñư ng ru t. Hóa ch t: 1/ Fe2(SO4) 30%. 2/ Phenolfthalein 1%. 3/ Ca(OH)2. 4/ Paradimethylaminoazobenzon. N 5/ HCl . 10 Cách làm: Cân 10g phân cho vào trong 100 ml nư c c t, ngoáy cho tan, thêm vào 2 ml Fe2(SO4)3 30%, 1,5 – 2 ml Phenolfthalein và 1 - 2g Ca(OH)2, ngoáy cho tan h n h p có màu N h ng. ð yên 10 phút, ñưa ra l c. ðong l y 25 ml nư c l c và dùng HCl , nh gi t cho ñ n 10 lúc dung d ch xu t hi n màu vàng nh t; h n d ch trung tính. Nh 12 - 15 gi t ch th màu N Paradimethylaminoazobenzon 0,5% và chu n ñ b ng HCl cho ñ n lúc xu t hi n màu 10 h ng ñ thì thôi. N Cách tính: Lư ng HCl ñã dùng (l n sau) x 4 = tương ñương v i lư ng axit h u cơ có 10 trong 10 g phân (có th tính ra gam HCl tương ñương lư ng axit h u cơ có trong 100 g phân). Ki m nghi m amoniac: Lư ng amoniac trong phân ph n ánh m c ñ th i r a, phân gi i protit trong ñư ng ru t. Chú ý: phân ki m nghi m ph i tươi, không l n nư c gi i. Cho 25 ml nư c l c phân ñã trung hòa (như trên) vào c c, thêm 5 ml formon trung tính N (formon pha loãng cùng lư ng v i nư c và trung hòa b ng NaOH ), vài gi t 10 N Phenolfthalein 1%. Chu n ñ b ng NaOH cho ñ n lúc xu t hi n màu h ng. 10 XII. Ch c dò xoang b ng 1. ý nghĩa ch n ñoán Khi quan sát th y con v t b ng to, th khó, gõ vào vùng b ng th y âm ñ c song song v i m t ñ t, chúng ta ti n hành ch c dò xoang b ng l y d ch ra ñ ki m tra xem d ch ñó là d ch viêm hay d ch phù, t ñó ch n ñoán ñư c nguyên nhân gây ra b nh và ñưa ra phương pháp ñi u tr thích h p. 2. Phương pháp ch c dò Khi ch c dò xoang b ng ph i c ñ nh gia súc ñ ng th t ch c ch n. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….71
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k V trí ch c: hai bên, cách ñư ng tr ng 2 – 3 cm, cách xương m m ki m 10 – 15 cm v phía sau. ng a nên ch c v bên trái ñ tránh manh tràng; v i trâu, bò ch c bên ph i ñ tránh d c. Tùy gia súc to nh , dùng kim s 16, 14 ñ ch c. Chú ý: kim ch c dò ñư c n i li n ng hút khi c n thi t ñ hút d ch. Ph i sát trùng t t d ng c ch c dò, nh t là ñ i v i ng a và chó. C t s ch lông, sát trùng b ng c n i t 5%. Ch c kim th ng góc v i thành b ng, ñ y nh vào tránh ch c th ng khí quan bên trong. gia súc kho d ch ch c dò trong xoang b ng có kho ng 2 - 5 ml, d ch có màu vàng. N u gia súc ñau b ng mà d ch ch c dò ra nhi u, màu vàng có th ru t bi n v . D ch ch c dò có máu, nhi u ch t nh y do gia súc b xo n ru t. D ch ñ c, nhi u niêm d ch, s i huy t do gia súc b viêm màng b ng. D ch ch c ra toàn máu do v gan, lách hay m ch qu n l n. N u d ch l n m nh th c ăn, mùi chua, máu do v d dày. D ch ch c dò có nư c ti u do v bàng quang. Chú ý ph n ng Rivanta ñ phân bi t d ch phù và d ch viêm (xem ph n “ch c dò xoang ng c”). XIII. Khám gan 1. ý nghĩa ch n ñoán Khám gan ñ phát hi n các trư ng h p viêm gan, xơ gan và r i lo n ch c năng c a gan. gia súc gan thư ng b viêm, thoái hoá, xơ gan…ð c bi t trâu, bò nư c ta t l nhi m sán lá gan r t n ng, thư ng gây t n thương gan d n ñ n cơ th g y y u, a ch y, năng su t lao ñ ng và hi u qu chăn nuôi không ñ t ñư c. Nh ng b nh gan gia súc và gia c m ti n tri n c p tính, tri u ch ng rõ, như viêm gan c p tính, thư ng ch n ñoán không khó như viêm gan v t. 2. V trí khám gan Trâu bò Gan n m vùng bên ph i, t xư n 6 ñ n xư n cu i. Ph n sau gan l ra ngoài ph i, ti p giáp v i thành b ng kho ng xư n 10 - 12. Gõ t xư n 10 - 12 trên dư i ñư ng k ngang t m m xương hông, là vùng âm ñ c c a gan. Phía sau là vùng tá tràng, phía trư c là ph i, gan sưng to, vùng âm ñ c m G nm i Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….72
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k r ng v phía sau, có th kéo ñ n xư n 12, trên ñư ng ngang k t m xương ng i; v phía dư i âm ñ c c a gan có th ñ n trên ñư ng ngang k t kh p vai. Trư ng h p gan sưng r t to, lòi ra ngoài cung sư n, làm cho hõm hông bên ph i nhô cao. S ñư c b ng tay m t c c c ng chuy n ñ ng theo nh p th . Gan trâu bò sưng to: viêm m n tính, lao gan, xơ do sán lá gan, m , ung thư. nh ng bò s a cao s n, gan sưng to thư ng do trúng ñ c th c ăn d n ñ n r i lo n trao ñ i ch t lâu ngày gây nên. Vùng gan dê, c u gi ng trâu bò. Ng a, la, l a Gan n m sâu trong h c b ng, b rìa ph i l p kín c hai bên ph i trái thành b ng. Không s , gõ ñư c vùng gan kh e. Gan sưng to, gõ theo cung xư n bên trái kho ng gian sư n 7 - 10, bên ph i: 10 - 17. Khi n tay theo cung sư n có th s th y gan c ng, chuy n ñ ng theo nh p th . Gan sưng to: viêm m n tính, m , kh i u. Khi khám vùng gan ng a c n chú ý các tri u ch ng lâm sàng khác: hoàng ñ n, tim ñ p ch m, thành ph n nư c ti u thay ñ i rõ. Gia súc rũ, hôn mê. Gia súc nh ð gia súc ñ ng và quan sát so sánh hai bên b ng. S theo cung sư n, n t nh ñ n n ng. Chú ý gan to nh , ñ c ng và ph n ng ñau. Chó: gan bên ph i t sư n 10-13, bên trái: ñ n sư n 12. Gan chó thay ñ i v trí theo ñ dày c a d dày. Gan chó sưng to: viêm, t máu; gan chó b 1. Vùng gan ng a sưng to leucosis, sưng r t to, l i h n ra ngoài cung sư n. Gan l n: khám gi ng chó và b ng cách s n n và gõ k t qu không rõ. 3. Các xét nghi m cơ năng Gan t ng h p ph n l n protein huy t thanh, albumin, globulin, fibrinogen, protrombin. gan di n ra quá trình chu chuy n amin, hình thành s n ph m cu i cùng c a trao ñ i amin là ure. Gan tham gia tích c c vào quá trình ñông máu b ng cách t o ra fibrinogen, protrombin, heparin. Gan d tr kh i lư ng l n lipit cho cơ th , nơi hình thành các phospholipit, cholesterol. Các axit béo ñư c oxy hóa thành các s n ph m như th xeton và các axit ñơn gi n khác cũng x y ra gan. Vitamin A, B1 và K ñư c t o thành trong gan. Các ch t ñ c t các t ch c, khí quan, s n ph m c a lên men trong ñư ng ru t, các s n ph m c a quá trình trao ñ i ch t trong cơ th , t t c nh ng ch t c n bã ñó ñ u qua gan và Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….73
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k b ng các ph n ng hóa h c ph c t p, b phá h y chuy n thành các ch t không ñ c và bài th i ra ngoài cơ th . T bào gan b t n thương nh t ñ nh kéo theo ch c năng c a nó r i lo n. Khám b nh gan, ngoài các phương pháp phát hi n t n thương th c th , còn các phương pháp phát hi n ch c năng – g i là các xét nghi m ch c năng. Hi n nay có hàng trăm nghi m pháp ch c năng, tùy theo yêu c u ch n ñoán c th ñ ch n phương pháp thích h p. M t s nghi m pháp thư ng dùng - Xét nghi m cơ năng trao ñ i ch t Các gluxit h p th vào cơ th , ñư c chuy n qua d ng glucoza ñ oxy hóa cho cơ th năng lư ng. N u lư ng glucoza nhi u l i ñư c chuy n thành glucogen d tr trong gan. Quá trình trên di n ra trong gan. - Nghi m pháp dùng glucoza Không cho gia súc ăn 12-18 gi trư c khi ti n hành thí nghi m. ð nh lư ng ñư ng huy t và ñư ng ni u. Dùng ng thông cho vào d dày dung d ch ñư ng glucoza 40 %, li u lư ng 0,5g/1 kg th tr ng gia súc. Sau 30 phút, 1 gi , 2 gi , 3 gi l y máu ñ nh lư ng ñư ng huy t. V k t qu trên 1 ñ th . ng a kh e, ñư ng huy t cao nh t sau 30 - 60 phút, sau ñó t t d n và tr l i bình thư ng sau 3 gi . N u ch c năng gan b r i lo n, ñư ng huy t xu ng r t ch m. Có th l y t l gi a lư ng ñư ng huy t cao nh t sau khi cho u ng ñư ng và lư ng ñư ng huy t trư c ñó. bò kh e, t l ñó là 1,5 – 1,57, lúc gan t n thương: 1,94 – 2,55. Nghi m pháp glucoza có như c ñi m là ñư ng huy t không ch ph thu c vào gan mà nó còn ph thu c vào ho t ñ ng c a t bào các khí quan khác, ph thu c và th n kinh, tuy n t y, các n i ti t khác. Nghi m pháp này cho k t qu không chính xác khi áp d ng v i nh ng ca b nh mà ch c năng th n suy. - Nghi m pháp dùng galactoza ðây là nghi m pháp có nhi u ưu ñi m vì galactoza khi vào ru t ñư c h p th nhanh và khi vào máu nó ñư c chuy n thành glucoza mà quá trình này di n ra trong gan. M t khác, galactoza có ngư ng th n r t th p. Vì v y, lư ng ñư ng huy t ph thu c ch y u vào gan. Các bư c xét nghi m ti n hành gi ng nghi m pháp dùng glucoza, ch li u lư ng dùng b ng 1/2 glucoza. Các nghi m pháp trên g p khó khăn thì áp d ng v i lo i nhai l i, vì không th xét nghi m lúc gia súc ñói ñư c, không lo i ñư c các y u t nh hư ng lư ng ñư ng huy t ngoài gan. - Nghi m pháp dùng Adrenalin Tiêm tĩnh m ch hay dư i da 2 - 5 ml adrenalin 1‰, tùy gia súc l n bé. ng a kh e, tiêm adrenalin vào tĩnh m ch thì 30 phút sau ñư ng huy t cao nh t; tiêm dư i da, ph n ng dư ng huy t tăng ch m hơn (60 phút). ðư ng huy t cao r i h xu ng m c bình thư ng sau 3 gi . Gan b b nh, d tr glucogen ít, ph n ng tăng ñư ng huy t v i kích thích adrenalin không rõ, th m trí không thay ñ i. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….74
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Ngoài các xét nghi m ch c năng trên, c n thi t ñ nh lư ng ñư ng huy t (xem xét nghi m máu), axit lactic, axit piruvic trong máu ñ thêm tư li u ch n ñoán b nh gan. - Xét nghi m cơ năng trao ñ i protit Các xét nghi m d a trên ch c năng trao ñ i protit c a gan khá nhi u, nhưng thư ng dùng: ñ nh lư ng protein huy t thanh, các ph n ng lên bông, ñ nh lư ng ñ m t ng s , axit uric trong máu và trong nư c ti u. Các xét nghi m s trình bày trong chương (“ xét nghi m máu”, ñây trình bày ch y u các ph n ng lên bông thư ng dùng). Các ph n ng lên bông ñ u d a trên nguyên t c: tính b n v ng c a protein huy t thanh thay ñ i khi t l gi a các ti u ph n protein huy t thanh thay ñ i. Protein t n t i dư i d ng keo trong su t, ph thu c vào các h t keo li ti, tính mang ñi n và mang nư c c a protein. N u kích thư c các vi h t keo tăng, các h t dó r t r gây k t t a. Protein d vón và k t t a trong trư ng h p vi h t keo l n hơn, tính mang ñi n và hàm lư ng nư c trong protein gi m xu ng. Các nghi m pháp lên bông tr nên dương tính khi s lư ng ti u ph n , β, γ - globulin và h s A/G thay ñ i. Có quá nhi u tư li u ch ng t khi t bào gan t n thương c p tính thì hàm lư ng protein huy t thanh gi m, anbumin gi m, globulin tăng, h s A/G gi m, các nghi m pháp lên bông cho k t qu dương tính. Chú ý: các nghi m pháp lên bông không d c hi u cho các b nh gan, vì nó cũng cho k t qu dương tính trong các b nh khác có kèm theo thay ñ i protein huy t thanh tương t . - Ph n ng Takata – Ara Nguyên t c ph n ng d a trên s thay ñ i tính n ñ nh th keo c a protein huy t thanh khi hàm lư ng glubulin tăng. Thu c th : 1/ Dung d ch Na2CO3 10%. 2/ Dung d ch Takata: HgCl2 0,5% và Fucsin (ñ ) 0,02% trong nư c, lư ng b ng nhau. 3/ Nư c mu i NaCl 0,9%. Các bư c ti n hành Trong 1 giá có 7 ng nghi m, cho vào m i ng 1ml NaCl 0,9%. Cho vào ng th nh t 1ml huy t thanh ki m nghi m, l c th t ñ u tránh làm n i b t. Hút 1ml dung d ch c a ng th nh t cho qua ng th hai và cũng làm như trên, hút 1ml dung d ch c a ng th hai cho qua ng th 3… c ti p t c như v y ñ n ng th 7, hút b 1ml. Cho vào m i ng 0,25 ml Na2 CO3 10% và 0,3 Takata, l c th t ñ u và ñ yên trong vòng 24 gi , ñ c k t qu ng k t t a cu i cùng. ng a bình thư ng ng k t t a ng cu i - ng th 6. N u k t t a ng th 4 tr v trư c ñư c ñánh giá là dương tính. Ph n ng Takata – Ara dương tính: viêm gan, xơ gan, t n thương phân tán… - Ph n ng Ven-man ðánh giá s n ñ nh c a protein huy t thanh b ng cách cho nó k t t a v i CaCl2 nh ng n ng ñ khác nhau. CaCl2 làm thay ñ i tính mang ñi n c a các ti u ph n protein trong ñi u ki n ñun sôi. Thu c th : dung d ch CaCl2 10%. Các bư c: 11 ng nghi m trong giá, ti n hành theo th t : Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….75

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản