intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo DSlam để tương thích với mạng di động p6

Chia sẻ: Asda Ytyity | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo DSlam để tương thích với mạng di động p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo dslam để tương thích với mạng di động p6', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo DSlam để tương thích với mạng di động p6

  1. . Luaän vaên toát nghieäp Baây giôø BSC seõ leänh cho BTS kích hoaït keânh TCH vaø giaûi phoùng keânh baùo - hieäu, baùo chuoâng ñöôïc göûi ñi töø MS cho thaáy raèng toâng chuoâng ñöôïc taïo ra ôû MS. Toâng chuoâng cho thueâ bao chuû goïi ñöôïc taïo ra ôû MSC. Khi thueâ bao di ñoäng nhaác maùy MS gôûi ñi baûn tin keát noái. Maïng hoaøn thaønh - ñöôøng noái thoâng vaø göûi baûn tin coâng nhaän keát noái ñeán MS. ÔÛ ñaây cuõng toàn taïi hai phöông thöùc: coù OACSU (caáp phaùt TCH muoän) vaø - khoâng coù OACSU (caáp phaùt TCH sôùm). Söï khaùc bieät giöõa hai phöông thöùc naøy ñöôïc chæ ra ôû hình 1.41. ÔÛ aán ñònh TCH sôùm maïng khôûi ñaàu aán ñònh TCH khi nhaän ñöôïc baûn tin khaúng ñònh cuoäc goïi (baùo chuoâng). ÔÛ aán ñònh TCH muoän baùo chuoâng khôûi ñaàu ngay khi thueâ bao nhaän ñöôïc cuoäc goïi, coøn maïng aán ñònh TCH ôû moïi thôøi ñieåm sau khi baùo chuoâng ñaõ ñöôïc khôûi ñaàu. 2.5.9. Cuoäc goïi quoác teá ñeán MS Töø tröôùc ñeán nay ta chæ xeùt caùc cuoäc goïi trong nöôùc, cuoäc goïi quoác teá ñeán moät MS hieän nay raát khoâng kinh teá. Ta xeùt cuoäc goïi naøy (xem hình 142) ñoái vôùi maïng ñaõ thöïc hieän chuyeån maïng quoác teá. Ta xeùt thí duï moät ngöôøi Vieät Nam coâng taùc taïi Thaùi Lan töø maïng coá ñònh goïi cho "seáp" cuûa mình ôû maïng di ñoäng GSM. Giaû söû oâng "seáp" naøy hieän thôøi cuõng ôû Thaùi Lan vaø ngöôøi goïi khoâng bieát ñöôïc vieäc naøy. Quaù trình xaûy ra nhö sau: Ngöôøi Vieät Nam ôû Thaùi Lan quay soá cho "seáp" (1). - Toång ñaøi noäi haït cuûa Thaùi Lan sau khi phaân tích soá thoaïi nhaän ra raèng ñaây laø - cuoäc goïi quoác teá veà Vieät Nam neân noù chuyeån cuoäc goïi naøy ñe án toång ñaøi quoác teá (2). Toång ñaøi quoác teá cuûa Thaùi Lan soá ñieän thoaïi cuûa thueâ bao B, tìm ra nöôùc cuûa - thueâ bao naøy, ñònh tuyeán cuoäc goïi ñeán toång ñaøi quoác teá Vieät Nam (3). Sau khi phaân tích toång ñaøi quoác teá Vieät Nam ñònh tuyeán ñeán toång ñaøi GMSC - gaàn nhaát (4). Toång ñaøi GMSC coù chöùc naêng hoûi, noù phaân tích soá thoaïi vaø nhaän ra HLR cuûa - MS, GMSC hoûi HLR naøy (5). HLR lieân heä vôùi VLR nôi thueâ bao MS ñang taïm thôøi ñaêng kyù (6). - HLR nhaän soá löu ñoäng cuûa MS (MSRN) (7) töø VLR. - MSRN ñöôïc chuyeån ñeán GMSC (8). - Nhôø soá naøy GMSC ñònh tuyeán cuoäc goïi ñeán toång ñaøi quoác teá Vieät Nam (9). - ÔÛ toång ñaøi quoác teá naøy laïi thöïc hieän söï phaân tích sau ñoù chuyeån ngöôïc caùc - cuoäc goïi trôû veà toång ñaøi quoác teá cuûa Thaùi Lan (10). 51
  2. . Luaän vaên toát nghieäp Cuoái cuøng thì cuoäc goïi ñöôïc chuyeån ñeán toång ñaøi MSC cuûa Thaùi Lan (11). - MSC naøy phaân phoái baûn tin tìm goïi ñeán caùc BSC töông öùng (12) ñang quaûn lyù - vuøng ñònh vò coù MS. Hình 1.42: Hieän töôïng "baät ñi baät laïi" ôû cuoäc goïi quoác teá hieän nay. Cuoái cuøng thì MS ñöôïc tìm thaáy (13). - Ta thaáy cuoäc goïi ñöôïc ñònh tuyeán töø Thaùi Lan veà Vieät Nam roài ngöôïc laïi - Thaùi Lan daãn ñeán söï chaäm treã vaø khoâng kinh teá. 52
  3. . Luaän vaên toát nghieäp Hình 1.43: Khaû naêng hoûi vaø ñònh tuyeán ôû toång ñaøi noäi haït cho cuoäc goïi quoác teá trong töông lai. Trong töông lai quaù trình goïi noùi treân seõ xaûy ra nhö hình 1.43. Ñeå vaäy phaûi - nghieân cöùu theâm moät soá chæ soá GSM ñeå caøi ñaët vaøo mo ïi toång ñaøi, khi naøy vieäc hoûi vaø ñònh tuyeán laïi coù theå thöïc hieän ôû toång ñaøi noäi haït. Hoûi HLR ñöôïc thöïc hieän ôû toång ñaøi noäi haït neân khoâng caàn ñònh tuyeán cuoäc goïi ñeán Vieät Nam (xem hình 1.43). 2.5.10. Chuyeån giao (handover) Hình 1.44: Chuyeån giao (handover) 53
  4. . Luaän vaên toát nghieäp Chuyeån giao laø quaù trình xaûy ra khi löu löôïng cuûa MS ñöôïc chuyeån töø moät - keânh TCH naøy sang moät keânh TCH khaùc trong quaù trình goïi. Coù 2 loaïi chuyeån giao: + Chuyeån giao beân trong oâ (Intracell hand over). + Chuyeån giao giöõa caùc oâ (Intercell hand over). Chuyeån giao giöõa caùc oâ ñöôïc phaân loaïi thaønh (xem hình 1.44). Chuyeån giao giöõa caùc oâ thuoäc cuøng moät BSC: chuyeån giao naøy do BSC ñieàu haønh. Chuyeån giao giöõa caùc oâ thuoäc hai BTS khaùc nhau: chuyeån giao naøy lieân quan - ñeán caùc toång ñaøi MSC quaûn lyù hai BTS. Chuyeån giao giöõa hai oâ thuoäc hai toång ñaøi MSC khaùc nhau: chuyeån giao naøy - lieân quan ñeán caû hai toång ñaøi phuï traùch caùc oâ noùi treân. Trong tröôøng hôïp chuyeån giao nhieàu laàn giöõa hai oâ thuoäc hai MSC khaùc - nhau, toång ñaøi MSC ñaàu tieân phuï traùch MS ñöôïc goïi laø toång ñaøi quaù giang vì cuoäc goïi luoân luoân ñöôïc chuyeån maïch qua toång ñaøi naøy. Laàn chuyeån giao giöõa hai oâ thuo äc hai toång ñaøi khaùc nhau thöù nhaát ñöôïc goïi laø chuyeån giao giöõa caùc oâ thuoäc 2 toång ñaøi laàn ñaàu, coøn caùc laàn sau ñöôïc goïi laø chuyeån giao giöõa caùc oâ thuoäc hai toång ñaøi tieáp theo. a) Chuyeån giao giöõa hai oâ thuoäc cuøng moät BSC Quaù trình chuyeån giao naøy ñöôïc cho ôû hình 1.45 nhö sau: Hình 1.45: Chuyeån giao cuoäc goïi beân trong BSC 54
  5. . Luaän vaên toát nghieäp Trong quaù trình goïi MS luoân luoân ño cöôøng ñoä tröôøng, chaát löôïng ôû keânh - TCH cuûa mình vaø cöôøng ñoä cuûa caùc oâ laân caän. MS ñaùnh giaù trò trung bình cuûa keát quaû ño. Hai laàn trong moät giaây noù göûi baùo caùo keát quaû ño (1) ñeán BTS cuøng vôùi keát quaû ño cuûa caùc oâ laân caän toát nhaát. BTS boå sung theâm keát quaû ño ñöôïc ôû chính keânh TCH vaø gôûi baùo caùo veà BSC (2). ÔÛ BSC chöùc naêng ñònh vò ñöôïc tích cöïc ñeå quyeát ñònh xem coù caàn chuyeån giao cuoäc goïi ñeán oâ khaùc do chaát löôïng xaáu hoaëc nhieãu lôùn ôû oâ ñang phuïc vuï hay khoâng. Tröôøng hôïp caàn chuyeån giao BSC seõ leänh choïn BTS ôû oâ môùi ñöôïc cho tích - cöïc moät keânh TCH (3) vaø leänh cho BTS naøy gôûi baûn tin ñeán MS thoâng baùo veà taàn soá vaø khe thôøi gian caàn chuyeån ñeán (4). MS ñieàu chænh ñeán taàn soá môùi vaø gôûi baûn tin thaâm nhaäp chuyeån giao (HO) ôû - khe thôøi gian töông öùng (5). MS khoâng söû duïng baát kyø söï ñònh thôøi tröôùc naøo caû, vì vaäy cuïm HO laø cuïm raát ngaén chæ chöùa 8 bit thoâng tin. MS khoâng nhaän ñöôïc baát cöù thoâng tin naøo veà ñònh thôøi tröôùc cho ñeán khi BTS phaùt hieän ra cuïm HO. MS cuõng nhaän thoâng tin veà coâng suaát caàn söû duïng (6) ôû keânh FACCH laáy caép - töø keânh tieáng (côø laáy caép trong töøng tröôøng hôïp naøy laäp 1). BSC seõ nhaän ñöôïc thoâng tin töø BTS laø chuyeån giao thaønh coâng sau khi MS - gôûi baûn tin hoaøn thaønh chuyeån giao (7). Ñöôøng tieáng trong chuyeån maïch nhoùm thay ñoåi vaø BTS cuõ ñöôïc ra leänh thaùo gôõ TCH cuõ cuøng vôùi keänh lieân keát SACCH (8). ÔÛ chuyeån giao beân trong BSC naøy chính BSC xöû lyù moïi vieäc khoâng coù söï can - thieäp cuûa MSC. MSC chæ ñöôïc thoâng baùo veà vieäc thöïc hieän chuyeån giao. b) Chuyeån giao giöõa 2 oâ thuoäc hai BSC khaùc nhau Baùo hieäu thöïc hieän chuyeån giao giöõa hai oâ thuoäc hai BSC khaùc nhau ñöôïc cho ôû hình 1.46 nhö sau: 55
  6. . Luaän vaên toát nghieäp Hình 1.46: Chuyeån giao cuoäc goïi giöõa caùc BSC BSC cuõ döïa treân caùc baùo caùo veà keát quaû ño quyeát ñònh chuyeån giao ñeán oâ - môùi tröïc thuoäc moät BSC khaùc. BSC cuõ (ñang phuïc vuï) gôûi baûn tin "yeâu caàu chuyeån giao" cuøng vôùi nhaän daïng oâ môùi (1) ñeán MSC. MSC bieát BTS ñieàu khieån oâ naøy, noù gôûi yeâu caàu chuyeån giao ñeán BTS naøy - (2). BSC leänh cho BTS môùi kích hoaït moät keânh TCH neáu coøn keânh roãi (3). - Khi BTS ñaõ kích hoaït keânh TCH, noù gôûi thoâng tin veà khe thôøi gian vaø taàn soá - ñeán MSC (4). MSC chuyeån thoâng tin naøy ñeán BSC cuõ (5). - MS ñöôïc ra leänh chuyeån ñeán TCH môùi (6). - MS gôûi ñi cuïm thaâm nhaäp chuyeån giao (HO) ôû TCH môùi (7). - Ngay sau khi phaùt hieän cuïm HO, BTS gôûi thoâng tin vaät lyù chöùa ñònh tröôùc - thôøi gian vaø coâng suaát ra ñeán MS (8). BSC môùi nhaän ñöôïc thoâng tin raèng BTS ñaõ nhaän ñöôïc cuïm HO (9), noù thoâng - baùo ñieàu naøy qua MSC (10) ñeán BSC cuõ (11). MSC chuyeån thoâng tin noùi treân ñeán BSC cuõ (11). - BTS cuõ giaûi phoùng TCH vaø SACCH cuõ (12). - MS nhaän thoâng tin veà oâ môùi ôû SACCH lieân keát vôùi TCH môùi. Neáu oâ naøy - thuoäc LAI môùi MS phaûi caäp nhaät vò trí bình thöôøng sau khi cuoäc goïi ñöôïc giaûi phoùng. c) Chuyeån giao giöõa caùc oâ thuoäc toång ñaøi khaùc nhau. 56
  7. . Luaän vaên toát nghieäp Quaù trình chuyeån giao giöõa hai oâ thuoäc hai toång ñaøi MSC khaùc nhau ñöôïc cho ôû hình 1.47 nhö sau: BSC ñang phuïc vuï gôûi "yeâu caàu chuyeån giao" ñeán MSC gioáng nhö ôû tröôøng - hôïp treân (1). MSC yeâu caàu MSC chuyeån giao (MSC ñích) (2) giuùp ñôõ. MSC ñích caáp phaùt - moät soá chuyeån giao (soá ñieän thoaïi thoâng thöôøng) ñeå ñònh tuyeán laïi cuoäc goïi. Yeâu caàu chuyeån giao ñöôïc gôûi ñeán BSC môùi (3). - Neáu coù keânh TCH roãi, BSC yeâu caàu BTS kích hoaït moät TCH (4). - MSC nhaän ñöôïc thoâng tin veà keânh TCH môùi (5) vaø chuyeån thoâng tin naøy trôû - laïi MSC cuõ cuøng vôùi soá chuyeån giao (6). Ñöôøng truyeàn ñöôïc thieát laäp ñeán MSC môùi (7). - Hình 1.47: Chuyeån giao cuoäc goïi giöõa hai MSC. Leänh chuyeån giao ñöôïc göûi ñeán MS cuøng vôùi thoâng tin veà taàn soá vaø khe thôøi - gian seõ ñöôïc söû duïng ôû oâ môùi (8). MS phaùt ñi cuïm HO (chuyeån giao) ôû TCH môùi (9). - Moät ñöôøng môùi ñöôïc thieát laäp ôû chuyeån maïch nhoùm vaø cuoäc goïi ñöôïc chuyeån - maïch (11). TCH vaø SACCH cuõ ñöôïc giaûi phoùng. - Toång ñaøi MSC goác vaãn duy trì söï kieåm tra chính cuoäc goïi cho ñeán khi noù ñöôïc xoùa. MSC naøy ñöôïc goïi laø MSC neo. Giao thöùc MAP ñöôïc thöïc hieän giöõa caùc MSC. 57
  8. . Luaän vaên toát nghieäp Khi di chuyeån vaøo vuøng ñònh vò môùi thì sau khi giaûi phoùng cuoäc goïi noù phaûi thöïc hieän caäp nhaät vò trí. Do moät vuøng ñònh vò khoâng theå tröïc thuoäc hai MSC neân tröôøng naøy phaûi thöïc hieän caäp nhaät vò trí sau khi cuoäc goïi ñöôïc giaûi phoùng. HLR seõ ñöôïc caäp nhaät vaø gôûi baûn tin ñeán VLR cuõ, MSC naøy phaûi xoùa taát caû caùc thoâng tin lieân quan ñeán thueâ bao. Löu yù raèng GSM khoâng ñaûm baûo chuyeån giao caùc quoác gia hay giöõa caùc nhaø khai thaùc. 2.5.11. Caäp nhaät caùc dòch vuï boå sung Ta xeùt tröôøng hôïp moät MS ñaêng kyù chuyeån höôùng cuoäc goïi khoâng ñieàu kieän (CFU: Call Forwarding Unconditional). Ñaây laø tröôøng hôïp maø thueâ bao khoâng muoán nhaän baát cöù cuoäc goïi naøo, vaø moïi cuoäc goïi ñeán noù phaûi ñöôïc chuyeån tôùi moät thueâ bao khaùc ñònh tröôùc (thueâ bao C). Khi thay ñoåi vuøng phuïc vuï cuûa MSC, soá thoaïi cuûa thueâ bao B phaûi ñöôïc göûi ñeán VLR môùi. Quaù trình thöïc hieän ñaêng kyù dòch vuï boå sung trong tröôøng hôïp naøy ñöôïc cho ôû hình 1.48 nhö sau: MS gôûi yeâu caàu veà dòch vuï CFU boå sung ôû ñöôøng voâ tuyeán (1). - MSC gôûi baûn tin khai thaùc dòch vuï boå sung ñeán VLR lieân keát vôùi noù (2). - VLR gôûi baûn tin khai thaùc dòch vuï boå sung ñeán HLR (3). - HLR gôûi laïi baûn tin coâng nhaän dòch vuï boå sung ñeán VLR (4). - VLR gôûi baûn tin nhö treân ñeán MSC (5) - MSC gôûi baûn tin khaúng ñònh dòch vuï boå sung ñeán MS (6). - Sau khi ñaõ ñaêng kyù CFU, cuoäc goïi ñeán thueâ bao seõ ñöôïc chuyeån höôùng nhö sau. Moät cuoäc goïi töø maïng coá ñònh vaøo seõ ñöôïc ñöa tôùi GMSC, GMSC hoûi HLR soá MSRN ñeå ñònh laïi tuyeán cuoäc goïi. Soá traû lôøi töø HLR trong tröôøng hôïp naøy laø soá thoaïi C. Tính cöôùc cho nhaùnh chuyeån höôùng cuoäc thoaïi trong tröôøng hôïp naøy ñöôïc thöïc hieän ôû GMSC 58
  9. . Luaän vaên toát nghieäp Hình 1.48: Caäp nhaät dòch vuï boå dung cho chuyeån höôùng cuoäc goïi voâ ñieàu kieän 2.5.12. Quaù trình taïo vaø cung caáp boä ba thoâng soá cho nhaän thöïc vaø maät maõ hoùa Khi ñaêng kyù thueâ bao khoaù nhaän ñöôïc thueâ bao Ki ñöôïc ghi nhôù vaøo Simcard - cuûa thueâ bao cuøng vôùi IMSI cuûa noù. Ñoàng thôøi khoaù nhaän thöïc Ki cuõng ñöôïc löu giöõ ôû trung taâm nhaän thöïc (AUC) ñeå taïo ra boä ba thoâng soá caàn thieát. ÔÛ AUC caùc böôùc sau ñaây ñöôïc tieán haønh ñeå taïo ra boä ba noùi treân (xem hình 1.49) 59
  10. . Luaän vaên toát nghieäp Hình 1.49: Taïo laäp vaø cung caáp caùc thoâng soá nhaän thöïc, maät maõ hoùa Taïo ra moät soá ngaãu nhieân khoâng ñoaùn ñöôïc RAND  RAND vaø Ki ñöôïc tính toaùn baèng thuaät toaùn A3 ñeå taïo ra maät khaåu ARES.  RAND vaø Ki ñöôïc tính toaùn baèng thuaät toaùn A8 ñeå taïo ra khoaù maät maõ Kc  Boä ba RAND, Kc, SRES ñöôïc cung caáp cho HLR  Theo yeâu caàu HLR cung caáp boä ba naøy cho MSC/VLR  Trong quaù trình nhaän thöïc, RAND ñöôïc cung caáp cho MS theo keânh voâ tuyeán. MS baèng thuaät toaùn A3 taïo ra maät khaåu SRES ñoàng thôøi baèng thuaät toaùn A8 taïo ra khoùa maät maõ. Maät khaåu SRES ñöôïc gôûi ñeán MS ñeå so saùnh neáu gioáng nhau thì nhaän thöïc ñöôïc coâng nhaän. Khi naøy mang ra leänh cho MS vaø BTS vaøo cheá ñoä maät maõ. Baèng thuaät toaùn A5 MS vaø BTS thöïc hieän maät maõ hoaù thoâng tin cuûa chuùng. 60
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản