Gửi hương cho gió

Chia sẻ: Tiến Lê đa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
180
lượt xem
64
download

Gửi hương cho gió

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gửi hương cho gió', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gửi hương cho gió

 1. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 1 II GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ (In laåi theo àuáng baãn in lêìn àêìu, 1945)
 2. 2 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU
 3. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 3 LÚÂI THÚ VAÂO TÊÅP GÛÃI HÛÚNG Töi laâ con chim àïën tûâ nuái laå, Ngûáa cöí haát chúi, Khi gioá súám vaâo reo um khoám laá, Khi trùng khuya lïn uã möång xanh trúâi. Chim ngêåm suöëi àêåu trïn caânh bõn rõn, Kïu tûå nhiïn, naâo biïët búãi sao ca. Tiïëng to nhoã chùèng xui chuâm traái chñn; Khuác huy hoaâng khöng giuáp núã böng hoa. Haát vö ñch, thïë maâ chim vúä cöí, Heáo tim xanh cho quaá àöå taâi tònh. Ca aánh saáng bao lêìn dêy maáu àoã, Röìi möåt ngaây sa ruång giûäa bònh minh. Töi reáo rùæt, chùèng qua trúâi bùæt vêåy. Chiïëc thuyïìn loâng, nûúác àêíy phaãi tröi theo. Gioá àaä thöíi, cho nïn buöìn phaãi dêåy; Höìn vu vú, töåi êëy úã mêy àeâo! Nghiïåp taâi tûã nghòn xûa àöng lùæm chùæc; Chuáng töi huân laâm möåt kiïëp àa duyïn Caãm nïëp traán cuãa ngûúâi lo saáu khùæc, Thûúng nùm canh nûúác mùæt nhûäng ai phiïìn.
 4. 4 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Nghïì lûåa chûä, thöi möåt troâ treã nhoã! Dùm cêu vui àùæp àöëi vúái cêu sêìu; Sûúng vúái boáng, khöng nghôa gò toã roä; Xin àûâng cûúâi! àúâi coá nghôa chi àêu? Tiïëng töi haát chùèng laâm ai tûúi núã, Nhûng saách naây, töi àïí caã traái tim; Giúã cho kheáo, keão loâng töi àöång vúä; Höìn ngûúâi tònh moãng lùæm, xïëp cho ïm! Nùæng cuä phai röìi, loâng töi vêîn cêët Möåt chiïìu ong vaâng àeåp sùæc nùm mêy. Xuên vöåi bûúác, nhûng maâ hûúng chùèng mêët: Töi vúái tay giam giûä úã trong nêìy. Nïëu trang giêëy coá àöång mònh tuyïët baåch, ÊËy laâ töi daâo daåt vúái êm thanh. Höìn thùæc mùæc vêîn ài vïì vúái saách, Dûúái tay ai xem laåi nöîi loâng mònh. Vêng, àaáng leä laâm xong töi giûä lêëy; Vui gò àêu maâ àûa àêíy dûúng tranh, Nhûng, cuäng laå! nöîi tònh àau khöí êëy, Àïí riïng têy, nhû coá chöî khöng àaânh. Thöi thò àoá, noái cuâng nhau cho thoãa. Ai coá thûúng thò töi cuäng caãm ún, Ai coá gheát, töi cuäng cûúâi khuêy khoãa; Löîi vò töi, töi àêu daám giêån húân.
 5. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 5 Nhûng nghô laåi: söëng vêîn laâ hún chïët; Gêìn hún xa; yïu mïën ngoåt ngaâo thay! Nïn, thuá thêåt, töi mong nhiïìu keã biïët Xem nhiïìu thú vaâ nhúá laåi nhiïìu ngaây. Vaâ nghô ngúåi: “Ai maâ ai oaán thïë! ÚÃ núi àêu maâ gioång noái tiïu tao!” Thûa, möåt kiïëp ai khöng tûâng nhoã lïå? Ta cuâng buöìn: mún trúán vuöët ve nao! Vaâ haäy yïu töi, möåt giúâ cuäng àuã, Möåt giêy cuäng cam, möåt chuát cuäng àaânh; Khöí töi haát, loaâi ngûúâi xin chúá phuå! Cö haäy dõu daâng; chêìm chêåm, thûa anh! Thú töi àoá, gioá luâa àem toãa khùæp! Vaâ loâng töi, múâi moåc baån chia nhau. Tröng thêëy nghòn möi rûúåu muâa ùm ùæp, Töi seä vui àûúåc coá têëm loâng sêìu. Töi laâ con chim àïën tûâ nuái laå, Ngûáa cöí haát chúi; Haäy nghe lêëy. Coân nhû sao ró raã, Hoãi laâm chi! Töi khöng biïët traã lúâi.
 6. 6 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU NGUYÏÅT CÊÌM Trùng nhêåp vaâo giêy cung nguyïåt laånh, Trùng thûúng, trùng nhúá, húäi trùng ngêìn. Àaân buöìn, àaân lùång, öi àaân chêåm! Möîi gioåt rúi taân nhû lïå ngên. Mêy vùæng, trúâi trong, àïm thuãy tinh; Linh lung boáng saáng böîng rung mònh Vò nghe nûúng tûã trong cêu haát Àaä chïët àïm rùçm theo nûúác xanh. Thu laånh caâng thïm nguyïåt toã ngúâi, Àaân ghï nhû nûúác, laånh, trúâi úi... Long lanh tiïëng soãi vang vang hêån: Trùng nhúá Têìm Dûúng, nhaåc nhúá ngûúâi. Böën bïì aánh nhaåc: biïín pha lï. Chiïëc àaão höìn töi rúån böën bïì. Sûúng baåc laâm thinh, khuya nñn thúã Nghe sêìu êm nhaåc àïën sao Khuï.
 7. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 7 BUÖÌN TRØNG Gioá saáng bay vïì, thi sô nhúá; Thûúng ai khöng biïët, àûáng buöìn trùng. Huy hoaâng trùng röång, nguy nga gioá, Xanh biïëc trúâi cao, baåc àêët bùçng. Mêy trùæng ngang haâng tûå thuúã xûa, Bao giúâ viïîn voång àïën bêy giúâ. Sao vaâng leã möåt, trùng riïng chiïëc; Àïm ngoåc tï ngúâi men vúái tú... Khùæp biïín trúâi xanh, chùèng bïën trúâi. Mùæt tòm thïm rúån aánh khúi vúi. Trùng ngaâ lùång leä nhû buöng tuyïët, Trong suöët khöng gian, tõch mõch àúâi. Gioá noå maâ bay lïn nguyïåt kia Thïm àem sûúng laånh xuöëng àêìm àòa. Ngêíng àêìu ngùæm maäi chûa xong nhúá, Hoa bûúãi thúm röìi: àïm àaä khuya.
 8. 8 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU LÚÂI KYÄ NÛÄ Khaách ngöìi laåi cuâng em trong chöëc nûäa; Vöåi vaâng chi, trùng saáng quaá, khaách úi. Àïm nay rùçm: yïën tiïåc saáng trïn trúâi; Khaách khöng úã, loâng em cö àöåc quaá. Khaách ngöìi laåi cuâng em! àêy göëi laã, Tay em àêy, múâi khaách ngaã àêìu say; Àêy rûúåu nöìng. Vaâ höìn cuãa em àêy, Em cung kñnh àùåt dûúái chên hoaâng tûã. Chúá àaåp höìn em! Trùng tûâ viïîn xûá Ài khoan thai lïn ngûå àónh trúâi troân; Gioá theo trùng tûâ biïín thöíi qua non; Buöìn theo gioá lan xa tûâng thoaáng rúån. Loâng kyä nûä cuäng sêìu nhû biïín lúán, Chúá àïí riïng em phaãi gùåp loâng em; Tay aái ên - du khaách haäy laâm reâm, Toác xanh töët em xin nguyïìn dïåt voäng.
 9. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 9 Àêíy höå höìn em triïìn miïn trïn soáng, Tröi phiïu lûu khöng voång bïën hay gaânh; Vò mònh em khöng àûúåc quêën chên anh, Toác khöng phaãi nhûäng giêy tònh vûúáng vñu. Em súå lùæm. Giaá bùng traân moåi neão. Trúâi àêìy trùng laånh leäo suöët xûúng da. Ngûúâi giai nhên: bïën àúåi dûúái cêy giaâ; Tònh du khaách: thuyïìn qua khöng buöåc chùåt. Lúâi kyä nûä àaä vúä vò nûúác mùæt. Cuöåc yïu àûúng gay gùæt võ laâng chúi. Ngûúâi viïîn du loâng bêån nhúá xa khúi, Gúä tay vûúáng àïí theo lúâi gioá nûúác. Xao xaác tiïëng gaâ. Trùng ngaâ laånh buöët. Mùæt run múâ, kyä nûä thêëy söng tröi. Du khaách ài. - Du khaách àaä ài röìi. Haâ Nöåi - 1939
 10. 10 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Biïët bao hoa àeåp trong rûâng thùèm Àem gûãi hûúng cho gioá phuå phaâng! Mêët möåt àúâi thúm trong keä nuái, Khöng ngûúâi du tûã àïën nhùçm hang! Hoa ngúä àem hûúng gûãi gioá kiïìu, Laâ truyïìn tin thùæm goåi tònh yïu. Song le hoa àúåi caâng thïm tuãi: Gioá mùåc höìn hûúng nhaåt vúái chiïìu. Taãn maác phûúng ngaân laåc gioá cêm. Dûúái rûâng hûúng àeåp chùèng tri êm; Trïn rûâng hoa àeåp rúi trïn àaá, Lùång leä hoaâng hön phuã bûúác thêìm. Tònh yïu muön thuãa vêîn laâ hûúng; Biïët mêëy loâng thúm múã giûäa àûúâng, Àaä mêët tònh yïu trong gioá ruãi, Khöng ngûúâi thêëu roä àïën nguöìn thûúng! Thiïn haå vö tònh nhêån ûúác mú, Nhêån röìi khöng hiïíu möång vaâ thú... Ngûúâi si muön kiïëp laâ hoa nuái, Uöíng nhuåy loâng tûúi tùång khaách húâ!
 11. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 11 BAÂI THÛÁ NØM Tiïëng truác tûâ àêu than tõch mõch! Höìn naâo ai boã giûäa trùng khöng? Baäi xa cuäng muöën laâm sa maåc, Chùèng boáng ai ài - buöìn, húäi loâng! Chó coá mú maâng möåt baäi xa, Tuyïåt muâ chó coá nhaåt phai vaâ Veáo von tiïëng chúã lûu ly möång Trong khoaãng àïm trûúâng ma goåi ma. Mïnh möng ai laåc dûúái voâm sûúng Caãm khaái cêu ca truác voä vaâng! Canh daâi vêîn thûác nhúá tiïn nûä, Hoåa coân vûâng trùng nghiïng mùåt thûúng.
 12. 12 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU MÚÂI YÏU Ngaây trong lùæm, laá ïm, hoa àeåp quaá, Nhan sùæc úi, cêy coã choái àêìy sao. Thaáng giïng cûúâi, khöng e leå chuát naâo, Bùçng trùm caánh cuãa bûúám chim röëi rùæm. Ai coá biïët muâa xuên lïn nùång lùæm Trïn caânh höìng vaâ trong nhûäng traái tim? Nghe àiïåu loâng hûúãng ûáng vúái ca chim, Töi tûå thêëy laåc loaâi trong nùæng múái. Múã miïång vaâng... vaâ haäy noái yïu töi... Dêìu chó laâ trong möåt phuát maâ thöi... Àaä bao luác maâu hoa àem nhúá túái; Biïët nhúá ai! àaânh chó nhúá xa xöi. Lúâi aái ên ngûâng laåi úã núi möi, Mùåc aánh saáng tha höì reo trïn nöåi. Nùm nay laåi vûúng böìi höìi gioá súåi; Nùm nay hûúng gêy laåi túái böìi höìi; Möåt trúâi mú àang cêìu nguyïån trong töi, Chúâ möåt tiïëng àïí bûâng nïn haånh phuác. Múã miïång vaâng... vaâ haäy noái yïu töi, Dêìu chó laâ trong möåt phuát maâ thöi...
 13. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 13 Cêìn chi biïët ngaây mai hay bûäa trûúác? Gêìn höm nay, thò yïu dêëu laâ nïn. Töi ûng àuâa, ngûúâi haäy cúåt thaãn nhiïn: Ta tûúãng tûúång möåt tònh duyïn múái nuå. Ngûúâi àûúåc noái, töi àûúåc nghe laâ àuã; Thûåc caâng hay, maâ giaã döëi laåi sao? Gùåp nhau àêy, ai biïët tûå thúâi naâo; Xa nhau nûäa, ai àoaán ngaây taái höåi! Múã miïång vaâng, vaâ haäy noái yïu töi, Dêìu chó laâ trong möåt phuát maâ thöi! Húäi nhan sùæc, ngaåi nguâng chi khöng noái, Cho trúâi thïm xanh, cho caãnh caâng xinh. Cho dû êm vang àöång cuãa lúâi tònh Laâm ïm êëm àöi ngaây xuên tröëng traãi. Töi lùæng àúåi! nhõp loâng töi dûâng laåi! Töi cêìn tin! töi khao khaát àûúåc nhêìm! Cho töi mú möåt aão tûúãng thêm trêìm, Vaâ mùåc kïå, nïëu àoá laâ döëi traá! Múã miïång vaâng! vaâ haäy noái yïu töi! Dêìu chó laâ trong möåt phuát maâ thöi!
 14. 14 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU PHÚI TRAÃI Súåi buöìn se vúái tú lûu luyïën; Töi dïåt ngaây töi vúái súåi buöìn. Töi dïåt höìn töi bùçng aánh nguyïåt, Mong manh cho dïî bõ nhaâu luön. Loâng töi böën phña múã cho trùng; Khaách laåi mûúâi phûúng cuäng àaäi àùçng: Nûúác ngoåt sùén tuön, vûúân àúåi haái, Àûúâng khöng ngùn cêëm, coã chúâ bùng... Coá keã treâo cêy, keã ngùæt hoa. Àuã röìi, lêìn lûúåt keáo ài xa. Traái lay àaä tröëng vûúân hûúng mêåt, Laåi trôu loâng töi mïën khaách qua. Töi nhû con bûúám àùæm tònh thûúng, Bay voâng hoa àeåp àïí vêy hûúng. Caánh con phêën moãng, maâ hûúng röång! Tham chiïëm höìn ai, chó àoaån trûúâng.
 15. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 15 DAÅI KHÚÂ Ngûúâi ta khöí vò thûúng khöng phaãi caách, Yïu sai duyïn, vaâ mïën chùèng nhùçm ngûúâi. Coá kho vaâng nhûng tùång chùèng tuây núi, Ngûúâi ta khöí vò xin khöng phaãi chöî. Àûúâng ïm quaá, ai ài maâ nhúá ngoá! Àïën khi hay, gai nhoån àaä vaâo xûúng. Vò thaã loâng khöng kiïìm chïë giêy cûúng, Ngûúâi ta khöí vò lui khöng àûúåc nûäa. Nhûäng mùæt caån cuäng cho rùçng sêu chûáa; Nhûäng tim khöng maâ tûúãng tûúång traân àêìy; Muön ngaân àúâi tòm cúá doäi sûúng mêy, Dêën thên maäi àïí kiïëm trúâi dûúái àêët. Ngûúâi ta khöí vò cöë chen ngoä chêåt, Cûãa àoáng bûng nïn caâng quyïët xöng vaâo. Röìi bõ thûúng, ngûúâi ta giûä gûúm àao, Khöng muöën chûäa, khöng chõu laânh thuá àöåc.
 16. 16 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU CHÓ ÚÃ LOÂNG TA Tùång Ûng Tyã Chó laâ gioá, nhûng loâng töi thaã bûúám, Thïm phêët phú cho húi thúã vûâa hiïìn; Chó laâ trùng; nhûng töi thêëy thêìn tiïn Nhû tuyïåt diïåu: búãi höìn töi xanh quaá. Vaâ ngûúâi êëy vêîn nhû bao keã laå, Cuäng sùæc hûúng, laâ luåa, cuäng dung nhan: Chó laâ tònh; nhûng töi rêët mï man, Göìm vuä truå gûãi núi hònh cêím thaåch. Cuöåc àúâi cuäng àòu hiu nhû dùåm khaách, Maâ tònh yïu nhû quaán troå bïn àûúâng. Maái tranh taâng àúä reát möåt àïm sûúng, Voâ nûúác laä maát xoaâng àöi buöíi nùæng. Nhaâ quï kiïíng coá àêu cúm gaåo trùæng, Thên lûä cö, àûâng giêån quaán tranh ngheâo! Ta chó giaâu nhûäng cuãa sùén mang theo; Giûäa hiu quaånh, àûúåc nghó nhúâ àaä quyá.
 17. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 17 Thiïn àûúâng cuäng úã trong rûúng haânh lyá: Muöën say sûa, phaãi àem sùén rûúåu nöìng; Muöën ïm àïìm, phaãi coá sùén göëi böng; Muöën mú möång, phaãi sùén trêìm, sùén nhaåc. Töi vöën biïët cuöåc àúâi thûúâng àaåm baåc, Nïn mang theo tûâng suöëi rûúåu, nguöìn tònh. Àem mïën yïu laâm cho caãnh thïm xinh. Cûá phong nhaä àïí cho ngûúâi búát tuåc. Àïí lêy lûãa chuyïín nhûäng loâng giaá àuác Phaãi êëm lïn vò bùæt chûúác töi nöìng; Àïí bûâng tia trong nhûäng mùæt tï àöng, Vaâ gúåi nhõp khiïën höìn lûúâi phaãi thûác; Àïí giuåc tiïëng chim cuãa niïìm raåo rûåc, Àïí thay caánh ruång cuãa nöîi phai taân; Àïí tûúi cûúâi maâ êu yïëm nhên gian, Töi coá sùén möåt mùåt trúâi giûäa ngûåc.
 18. 18 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU GIUÅC GIAÄ Mau vúái chûá, vöåi vaâng lïn vúái chûá, Em, em úi, tònh non àaä giaâ röìi; Con chim höìng, traái tim nhoã cuãa töi, Mau vúái chûá! thúâi gian khöng àûáng àúåi. Tònh thöíi gioá, maâu yïu lïn phêëp phúái; Nhûng àöi ngaây, tònh múái àaä thaânh xûa. Nùæng moåc chûa tin, hoa ruång khöng ngúâ, Tònh yïu àïën, tònh yïu ài, ai biïët! Trong gùåp gúä àaä coá mêìm ly biïåt; Nhûäng vûúân xûa, nay àoaån tuyïåt dêëu haâi; Gêëp ài em, anh rêët súå ngaây mai; Àúâi tröi chaãy, loâng ta khöng vônh viïîn. Vûâa xõch göëi chùn, möång vaâng tan biïën; Dung nhan xï àöång, sùæc àeåp tan taânh. Vaâng son àûúng löång lêîy buöíi chiïìu xanh, Quay mùåt laåi: caã lêìu chiïìu àaä vúä.
 19. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 19 Vò chuát mêy ài, theo laân vuát gioá. Biïët thïë naâo maâ chêåm raäi, em úi? Súám nay sûúng xï xñch caã chên trúâi, Giuåc höìng nhaån thiïn di vïì coäi bùæc. Ai noái trûúác loâng anh khöng phaãn trùæc; Maâ loâng em, sao laåi chùæc trú trú? - Haái möåt muâa hoa laá thuúã mùng tú, Àöët muön nïën saánh mùåt trúâi choái loái; Thaâ möåt phuát huy hoaâng röìi chúåt töëi, Coân hún buöìn le loái suöët trùm nùm. Em vui ài, rùng núã aánh trùng rùçm, Anh huát nhuåy cuãa möîi giúâ tònh tûå. Mau vúái chûá! vöåi vaâng lïn vúái chûá! Em, em úi! tònh non sùæp giaâ röìi...
 20. 20 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU BUÖÍI CHIÏÌU Buöíi chiïìu ài laãng úã chên mêy. Hoa tñm trïn song thoaãng àiïåu gêìy. Cûãa àúåi kheáp thïm àöi mñ laã; Maái tranh nghe êëm möåt niïìm têy. Buöíi chiïìu ài laãng úã chên mêy... Khoái moãng lïn giêy moác xoám laâng Vúái trúâi khöng sùæc àûáng nghiïm trang. Êm thêìm coá nhûäng cêu than thúã Trong rêåm lau phú chêëm buåi vaâng. Noán xa ài khuêët maäi vïì têy, Möåt àiïím mong nhaâ giûäa boáng sêy. Tûåa ngoä bùçng tre nhòn eán liïång, Nhûäng naâng thön nûä àûáng, thú ngêy.
Đồng bộ tài khoản