intTypePromotion=1

Hoàn thiện phương pháp hạch tóan phân bổ chi phí sản xuất chung tại Cty cổ phần nhựa - 2

Chia sẻ: La Vie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
136
lượt xem
31
download

Hoàn thiện phương pháp hạch tóan phân bổ chi phí sản xuất chung tại Cty cổ phần nhựa - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mõi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. Nếu mức sản phẩm sản xuất thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mõi đơn vị sản phẩm theo công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ được thì ghi nhận là chi phí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện phương pháp hạch tóan phân bổ chi phí sản xuất chung tại Cty cổ phần nhựa - 2

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nếu mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất bình thường thì chi - phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mõi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. Nếu mức sản phẩm sản xuất thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường - thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mõi đơn vị sản phẩm theo công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ được thì ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ 2. Phân bổ biến phí sản xuất chung: 2.1. Yêu cầu đối với việc phân bổ biến phí sản xuất chung: Đảm bảo tính đơn giản, tính nhất quán và tiết kiệm, và cần phải đảm bảo tính chính xác, hợp lý và công bằng 2.2. Phương pháp Phân bổ biến phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào chi phí chế biến cho mõi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. PHẦN II.TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG: 1. Quá trình hình thành và phát triển. 1.1. Quá trình hình thành: Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng trước đây có tên gọi là xí nghiệp nhựa Đà Nẵng được thành lập vào năm 1976 theo quyết định số 866/QDUB ngày 22/11/1976 do UBND tỉnh QN-ĐN ký. Là doanh nghiệp thuộc sở công nghiệp đóng tại 286 Hùng Vương
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com thành phố Đà Nẵng. Lúc đó Xí Nghiệp chỉ gồm 15 lao động, máy móc thiết bị thô sơ lạc hậu, diện tích nhà xưởng chật hẹp với 500 . Chủ yếu là vốn vay. Đến năm 1978 do những đòi hỏi nhất định về công tác chuyên môn, công tác sản xuất nhà máy đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới nằm trên đường Trần cao Vân thành phố Đà Nẵng, công trình được hoàn tất và đưa vào sử dụng năm 1981 với diện tích mặt bằng 17.400 . Ngày 16/02/1992 nhà máy được bộ thương mại cấp giấy phép kinh doanh, cho phép kinh doanh xuất nhập khẩu một số sản phẩm của nhà máy. Theo quyết định số1844/QDUB của UBND tỉnh QNĐN ngày 2/11/1993 nhà máy trở thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi công ty nhựa đà nẵng và tên giao dịch là plastic Đà Nẵng. Nằm trong xu hướng vận động chung của nền kinh tế và yêu cầu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, công ty nhựa Đà Nẵng đã chính thức trở thành Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng ngày 4/8/2000 theo quyết định số 90/2000/QĐ-HG và nghị định số 03/2000/NDCP ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông, với tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại Ngân hàng. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm mới thành lập 15.872.800.000 đồng. Được chia thành 158.728 cổ phần với hai loại cổ phiếu: cổ phiếu ghi tên và cổ phiếu không ghi tên. 1.2. Quá trình phát triển.
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Qua 26 năm hoạt động và không ngừng phát triển Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng đã khắc phục nhiều khó khăn từng bước đi lên mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm nhựa cho địa phương và khu vực Từ một xí nghiệp nhỏ ban đầu gồm 15 người với diện tích mặt bằng sản xuất 500 đến nay Công ty có 340 CNV, 80% máy móc thiết bị ngoại nhập với diện tích mặt bằng 17400 Công ty đã đạt được một số thành tích như sau: Được hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạn ba, hạng hai. Sản phẩm của Công ty được thưởng “doanh hiệu vàng” của Công ty quản lý chất lượng toàn cầu, là một trong những đơn vị hàng đầu làm ăn có hiệu quả với sản lượng hàng hoá sản xuất tăng trung bình hằng nă m 6%. 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty: 2.1.Chức năng: sản xuất kinh doanh các mặt hàng nhựa dân dụng, nhựa công nghiệp, nhựa kỷ thuật, nhựa xây dựng và kinh doanh nguyên vật liệu, vật tư thiết bị phục vụ cho ngành nhựa. 2.1. Nhiệm vụ: Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong công - việc phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng nhựa Tối đa hoá các khoản lợi nhuận của công ty - Tạo việc làm ổn định cho người lao động - Tăng lợi tức cho các cổ đông - Đóng góp ngân sách cho nhà nước -
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đẩy mạnh việc đầu tư phát triển theo hướng hiện đại hoá - 3. Cơ cấu tổ chức quản lý ở Công ty. 3.1.Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty: quan hệ trực tuyến : quan hệ chức năng 3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng cấp quản trị và các phòng ban: 3.2.1. Chức năng nhiệm vụ của từng cấp quản trị: Đại hội đồng cổ đông: o là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, hoạt động thông qua các cuộc hộp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, ĐHĐCĐ bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản. + Quyền hành và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ thường niên: Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, thông qua báo cáo của ban kiểm soát. Thông qua quyết toán năm tài chính, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh và đầu tư năm tài chính mới thông qua điều lệ bổ sung sửa đổi nếu cần. Quyết định tăng vốn điều lệ, gọi vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu. Xem xét sai phạm và quyết định hình thức xử lý đối với thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông của công ty. Bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng cổ đông bất thường: Bãi miễn và bầu bổ sung, thay thế thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát vi phạm Biểu quyết sửa đổi, bổ sung điều lệ. Xử lý các vấn đề khẩn cấp khác. Hội đồng quản trị: • Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cấp Công ty, có quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trình ĐHĐCĐ các quyết định về cơ cấu tổ chức, điều chỉnh vốn điều lệ, chiến lược phát triển Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh, quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận. Giám soát việc điều hành công ty của giám đốc. Bổ nhiệm miễn nhiệm giám đốc, P.giám đốc, kế toán trưởng, quyết định mức lương các cấp quản lý đó. Ban điều hành: • Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh hàng của công ty theo đúng nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị, theo đúng điều lệ và pháp luật. Sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án đã được hội đồng quản trị phê duyệt và thông qua đại hội đồng. Xây dựng và trình hội đồng quản trị chuẩn bị về kế hoạch phát triển, dự án đầu tư, phương án kinh doanh, đề án tổ chức quản lý của công ty, quy hoạch và đào tạo cán bộ lao động, thực hiện phương án đã được phê duyệt.
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Kí kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động. Báo cáo hội đồng quản trị về tình hoạt động tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty theo quy định. Ban kiểm soát: • Thay mặt cổ đông kiểm sát mọi hoạt động quản trị kinh doanh của công ty. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản các báo cáo quyết toán. Báo cáo đại hội đồng về những sự kiện tài chính bất thường,ưu khuyết điểm của ban quản lý và giám đốc. 3.2.2. Các chức năng của từng phòng ban: Phòng tổ chức hành chính: dưới sự điều hành của ban điều hành có nhiệm vụ • Tổ chức lao động sản xuất, tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công nhân viên Xây dựng các chính sách về an toàn lao động, y tế, kỹ thuật lao động Đánh giá thành tích của nhân viên về tình hình công tác, quyết định các hình thức khen thưởng kỉ luật • Phòng kinh doanh Nghiên cứu nhu cầu thị trường, xây dựng các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn để trình giám đốc duyệt và đi vào thực hiện Ký kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện mua sắm, kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm. Đảm bảo cung ứng vật tư đúng yêu cầu chất lượng, đúng quy cách, đúng thời điểm cho bộ phận sản xuất Quản lí giao dịch xuất nhập khẩu, giới thiệu hàng, marketing
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Phòng kĩ thuật • Thiết kế và theo dõi, lắp đặt quy trình sản xuất Xây dựng định mức nguyên vật liệu, kế hoạch bảo dưởng và sửa chữa máy móc thiết bị, xác định tiêu chuẩn chất lượng Đào tạo và quyết định nâng bậc công nhân Phòng tài chính kế toán: • Hạch toán kinh tế nội bộ, phân tích hoạt động kinh doanh. Báo cáo tình hình kinh doanh, thực hiện đúng nguyên tắc hạch toán kế toán của nhà nước quy định Thực hiện các nghiệp vụ kế toán định kì như lập quyết toán hàng quý hàng năm Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanh toán các chi phí phát sinh Thông qua phân tích kinh doanh đề xuất tham mưu cho ban điều hành về phân bổ sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty 4. Cơ cấu tổ chức sản xuất tại Công ty: 4.1. Sơ đồ tổ chức sản xuất: Nhiệm vụ của từng bộ phận: Bộ phận sản xuất: Là bộ phận trực tiếp tham gia sản xuất ra sản phẩm, gồm 7 - tổ: + Tổ màng mỏng: Sản xuất các loại sản phẩm như két bia,các loại can... + Tổ bao bì: Sản xuất bao xi măng. + Tổ PVC: Sản xuất ra các loại ống nước (ống PVC..). + Tổ bao dệt: Bao gồm hai bộ phận, bộ phận kéo chỉ và bộ phận dệt ống
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Tổ cắt manh: Cắt manh ống thành các manh dệt theo các kích cở đã được xác định, sau đó chuyển sang bộ phận may bao + Tổ may bao: May các manh dệt đã cắt thành các bao dệt hoàn chỉnh. Bộ phân phục vụ sản xuất: là bộ phận gián tiếp tham gia tạo ra sản phẩm, gồm - 2 tổ: + Tổ cơ điện: Đảm bảo phục vụ điện cho sản xuất + Tổ phối liệu: Có nhiệm vụ pha trộn phối liệu phục vụ sản xuất 4.2. Quy trình công ngh ệ sản xuất sản phẩm: Sản phẩm của công ty được sản xuất qua 4 quy trình công nghệ như sau: quy trình công nghệ sản xuất màng mỏng, quy trình công nghệ sản xuất ống nước, quy trình công nghệ sản xuất bao bì xi măng, và quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm khác như: thẩu, két, can ... Quy trình công nghệ sản xuất màng mỏng: • Quy trình công nghệ sản xuất bao dệt : QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ỐNG NƯỚC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BAO BÌ XI MĂNG 5. tổ chức hạch toán kế toán tại công ty : 5.1. Tổ chức bộ máy kế toán: a. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: Công tác kế toán tại công ty nhựa được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung. Đặc điểm của mô hình này là mọi công việc đều do phòng xử lý. Từ ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp đến chỉnh lý công việc, tập hợp số liệu, lập báo cáo kế toán. C òn ở các bộ
  9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com phận bên dưới (kho, phân xưởng) chỉ có nhiệm vụ ghi chép tổng số lượng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đưa vào sản xuất tính ngày công... và định kỳ chuyển lên phòng xử lý. Sơ đồ:Quan hệ điều hành : quan hệ nghiệp vụ b. Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán: Kế Toán Trưởng: Là người trực tiếp điều hành công tác kế toán, tham mưu - cho giám đốc trong công việc xây dựng kế hoạch tài chính, huy động vốn, tính giá thành sản phẩm, chịu trách nhiệm trước giám đốc vềì tình hình tài chính của công ty. Phó phòng kế toán: Phụ trách nhân sự phòng kế toán, kiểm kê toán tổng hợp, - lập báo cáo tổng hợp, quyết toán cuối quý, năm Kế toán NVL, CCDC: Theo từng loại cụ thể, theo dõi ghi chép tình hình công - nợ phải trả cho khách hàng, lập báo báo chi tiết công nợ Kế toán thanh toán ngoại tệ, tiền lương, BHXH: Tính lương, thưởng cho công - nhân viên hàng tháng, trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ theo đúng chế độ, theo dõi tình hình về thu chi ngoại tệ, tiền gữi ngân hàng, giao dịch với ngân hàng, và làm thủ tục vay vốn ngắn hạn, theo dõi ngoại hối với khác hàng. Kế toán tiêu thụ, công nợ phải thu: Theo dõi truy cập thông tin về thành phẩm - bán ra, qua các chứng từ và theo dõi tình hình công nợ bán hàng. Định kỳ, lập báo cáo doanh số bán ra, báo cáo chi tiết công nợ .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản