Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Ước mơ của bé

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
145
lượt xem
24
download

Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Ước mơ của bé

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát huy tính tò mò, ham hiểu biết, tích cực tìm tòi về các nghề gần gũi với bé: nghề của ba, mẹ và một số nghề quen thuộc phục vụ cho cuộc sống và cho xã hội. Phát triển khả năng quan sát, so sánh sự giống và khác nhau của một số đối tượng. Ghi nhớ có chủ định. Phát triển tư duy trực quan sơ đồ, khả năng nhận ra quy luật sắp xếp của các đối tượng. Rèn cho trẻ ý thức, khả năng lắng nghe, hiểu và truyền đạt lại nội dung bằng nhiều cách khác nhau. Rèn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Ước mơ của bé

  1. K ho ch gi ng d y Ch ñ : Ư c mơ c a bé Th i gian 4 tu n
  2. I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: Phát huy tính tò mò, ham hi u bi t, tích c c tìm tòi v các ngh g n gũi v i bé: ngh c a ba, m và m t s ngh quen thu c ph c v cho cu c s ng và cho xã h i. Phát tri n kh năng quan sát, so sánh s gi ng và khác nhau c a m t s ñ i tư ng. Ghi nh có ch ñ nh. Phát tri n tư duy tr c quan sơ ñ , kh năng nh n ra quy lu t s p x p c a các ñ i tư ng. 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: Rèn cho tr ý th c, kh năng l ng nghe, hi u và truy n ñ t l i n i dung b ng nhi u cách khác nhau. Rèn luy n và phát tri n kh năng di n ñ t m ch l c: th hi n tình c m, c m xúc trong khi di n ñ t. Hình thành và rèn cho tr ý th c và n n p giao ti p có văn hóa trong cu c s ng hàng ngà. Kh năng nh n bi t m t s ch cái và phân bi t m t s ch cái gi ng nhau.
  3. 3. Phát tri n th m m : Hình thành và phát tri n kh năng c m n hn cái ñ p trong cu c s ng và trong m t s công vi c mà tr ñư c làm quen. Tôn tr ng công vi c và trân tr ng các s n ph m do lao ñ ng mà có. Tích c c tham gia vào các ho t ñ ng ngh thu t. Phát tri n kh năng th hi n c m xúc, sáng t o trong các ho t ñ ng ngh thu t. 4. Phát tri n th ch t: Hình thành m t s thói quen t t, hành vi văn minh trong ăn u ng, phòng b nh, gi gìn v sinh môi trư ng. Hi u bi t v l i ích c a vi c luy n t p v n ñ ng ñ i v i s phát tri n cơ th và b o v s c kh e. Rèn luy n kh năng th c hi n các v n ñ ng m t các t tin và khéo léo. Bi t ph i h p v n ñ ng cùng b n. 5. Phát tri n tình c m – xã h i: Hình thành tình c m quý tr ng ñ i v i ngư i lao ñ ng, ñ i v i nh ng ngư i làm ngành ngh khác nhau, không phân bi t ngành ngh . Bi t trân tr ng các s n ph m lao ñ ng. Quý tr ng công vi c lao ñ ng, bi t giúp ñ ngư i khác.
  4. Bi t quan tâm, tìm hi u m t s ngh truy n th ng c a ñ a phương. II. N i Dung: Ai làm ra lúa g o Ba m bé làm gì! Ư c mơ c a bé L n lên bé làm gì? Chú b ñ i III. M ng ho t ñ ng: Tu n 1: Ai làm ra lúa g o Tu n 2: Ba m bé làm gì? ð c thơ, làm sách: H t g o làng ta. K chuy n: Bác sĩ chim Thu ho ch lúa g o (chia nhóm s 6 S th t khám b nh (x p th t 3 ch theo 2 – 3 cách) s bé ñã h c) Bé ñ n thăm bác nông dân Tìm hi u m t s ñ dùng khám b nh V ñ ng lúa, bác nông dân, v m t c a bác sĩ. s ñ dùng trang trí l p theo ñ tài. Tô màu và c t dán, trang trí tranh Âm nh c: H t g o làm ta phòng m ch. Th d c: Cùng bác nông dân thu Th d c: Bé nhanh, Bé kh e ho ch lúa Âm nh c: Hôm nay m tr c ñêm Ch b và ch d
  5. Ư c mơ c a bé Tu n 3: L n lên bé làm gì? Tu n 4: Chú b ñ i K chuy n: S tích bánh chưng, bánh ð c thơ và làm sách tranh: Chú b ñ i dày. hành quân trong mưa. Thi x p bánh khéo (x p th t hình X p hàng cùng chú b ñ i (xác ñ nh d ng) bên ph i, bên trái, trư c và sau) Tìm hi u m t s ngh g n gũi v i bé. V tranh chú b ñ i hành quân trong V v ngh nghi p mà bé thích. mưa, trang trí mũ chú b ñ i. Âm nh c: Cháu yêu cô chú công nhân Âm nh c: Cháu yêu chú b ñ i Th d c: Ai khéo, ai nhanh Th d c: T p luy n cùng chú b ñ i. Ôn ch b và ch d
Đồng bộ tài khoản