intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 11

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

169
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 11

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K HO CH TRUY N THÔNG GIÁO D C S C KH E C A NGÀNH H C M M NON NĂM H C 2006-2007 Tháng 11/06 1. Cách s d ng mu i i t và các th c ph m giàu i t trong b a ăn – Hư ng ng tháng toàn dân dùng mu i i t (tr n tháng 11). 2. Các r i lo n n i ti t do thi u i t. 3. S c n thi t ph i tiêm ch ng theo úng l ch. 4. Gi i thi u các lo i văcxin trong chương trình săn sóc s c kho ban u. 5. D v t ư ng th - Cách phòng ng a và c p c u. 6. Tác h i c a b t ng t i v i s c kho con ngư i. 7. Gi i thi u trang ph c mùa l nh. 8. Gi i thi u th c ph m nên dùng và nên tránh cho tr béo phì Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cách s d ng i t trong b a ăn, th c ph m giàu i t I t là vi ch t dinh dư ng r t c n thi t cho phát tri n c a cơ th , c n cho t ng h p hóc môn giáp duy trì thân nhi t, phát tri n xương, quá trình bi t hóa và phát tri n c a não và h th n kinh trong th i kỳ bào thai. Cách s d ng i t trong b a ăn - S d ng mu i i t khi ch bi n th c ăn cho tr - Khi dùng mu i i t nên ng vào li n sành ho c cho vào h y kín - Chú ý khi n u th c ăn , b t ra kh i b p m i cho mu i i t vào tránh m t i t theo s bay hơi Th c ph m giàu i t Mu i có ch a i t, các loai h i s n, bi n. Tiêm ch ng I. Vascin và b nh nhi m trùng 1. B nh nhi m trùng: tác nhân gây b nh nhi m trùng là nh ng vi sinh v t. Vi sinh v t gây b nh nhi m trùng là nh ng sinh v t r t nh , s ng ký sinh, ch th y ư c dư i kinh hi n vi. - Vi trùng: Vi trùng than, Vi trùng thương hàn, Vi trùng b ch h u, Vi trùng lao... - Virus: Virus s i, Virus b i li t, Virus Viêm gan, HIV... - Ký sinh trùng: Ký sinh trùng s t rét, giun kim, giun ũa... Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Ch ng ng a b ng v c xin là bi n pháp ch ng phòng ng a các b nh nhi m trùng. 3. V c xin là nh ng ch ph m có ngu n g c t vi sinh v t gây b nh: vi trùng hay vi rút, ho c t các gen c bi t c a chúng, ho c t c t vi trùng, có c i m: - M t tính gây b nh: • • B t ho t (Vi sinh v t ã b gi t ch t). • • Gi m c l c (Vi sinh v t còn s ng nhưng ư c làm y u i, ho c c t c a vi sinh v t ư c làm m t c l c không còn kh năng gây b nh). - Còn tính kháng nguyên: kích thích cơ th t o ra kháng th ( áp ng mi n d ch). 4. Các lo i v c xin - V c xin ơn giá: g m 1 lo i v c xin và ch phòng ư c 1 b nh (v c xin BCG phòng b nh lao, v c xin S i phòng b nh s i). - V c xin a giá: ph i h p nhi u lo i v c xin và phòng ư c nhi u b nh (v c xin DTC phòng b nh b ch h u, u n ván, ho gà, v c xin MMR II phòng b nh s i, quai b , rubella). 5. Tác d ng phòng b nh c a v c xin: kích thích cơ th t o ra kháng th ( áp ng mi n d ch) giúp cơ th có kh năng kháng ch ng l i b nh. - Mi n d ch cơ b n (MDCB): nh ng l n ch ng ng a c n thi t u tiên phòng ư c b nh. • • V c xin ơn li u: phòng b nh ch sau 1 l n ch ng ng a. • • V c xin a li u: phòng b nh sau vài l n ch ng ng a. - Tái ch ng (nh c l i): tăng cư ng áp ng mi n d ch kéo dài th i gian mi n d ch phòng b nh. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 6. L ch tiêm ch ng: ư c xây d ng v th i gian, s l n ch ng ng a và các kho ng cách gi a chúng cơ th có ư c áp ng mi n d ch t i ưu trong phòng b nh. L ch tiêm ch ng có th thay i tùy thu c vào: • • Chi n lư c, m c tiêu tiêm ch ng. • • Tình hình d ch t c a b nh truy n nhi m. • • Có nhi u nguy cơ d m c b nh truy n nhi m. • • K thu t s n xu t v c xin. II. Nh ng i u c n lưu ý sau khi ch ng ng a Sau khi ch ng ng a có th g p m t s ph n ng ph sau: s t 38 – 39°C, sưng, , au ho c n i c c c ng nơi tiêm và m t s ph n ng khác tùy theo t ng lo i v c xin. Các ph n ng k trên có th xu t hi n s m t c thì ho c trong vòng 2-7 ngày,c n theo dõi trong 2 ngày sau ch ng ng a và trong m i trư ng h p u ph i ư c theo dõi các cơ s Y t g n nh t. III. Khi nào tr không ch ng ng a ư c: - ang m c b nh nhi m trùng c p tính. - Không ch ng ng a ti p i v i v c xin có ph n ng v i li u tiêm trư c. - Các b nh suy gi m mi n d ch, các b nh m n tính tri n tri n, b nh th n n ng, b nh tim m t bù, b nh b ch c u c p, các b nh u ác tính. - Có ti n s d ng, co gi t b n thân ho c gia ình… IV. M t s v n có liên quan n ch ng ng a 1. Ph i h p v c xin: có th ch ng ng a cùng m t lúc nhi u lo i v c xin phòng ư c nhi u b nh khác nhau mà v n an toàn (không nh hư ng n s c kh e) và hi u qu ( áp ng ư c mi n d ch phòng b nh cho nhi u b nh), có th ph i h p 1 l n 5-6 lo i v c xin. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Ph i h p trong 1 mũi tiêm: ti n l i, gi m s l n tiêm. - Nhi u mũi tiêm ng th i: b t l i, ph i n cơ s Y t nhi u l n. 2. Kho ng cách gi a các mũi tiêm i v i nh ng vaccin a li u (viêm gan B, DTC…) - Tùy thu c vào t ng lo i v c xin. - Thông thư ng kho ng cách gi a các mũi tiêm t i thi u 1 tháng là an toàn. - C n tôn tr ng kho ng cách t i thi u. Tiêm ch ng úng l ch và y s có mi n d ch b o v cơ th s m nh t, tuy nhiên trong nhi u trư ng h p không th tiêm theo úng l ch h n thì có th tiêm ch ng nh ng mũi k ti p vào nh ng th i gian sau v n có th có ư c mi n d ch phòng b nh (không qui nh kho ng cách t i a gi a các mũi tiêm) mà không c n ph i ch ng l i t u. 3. Xét nghi m trư c ch ng ng a: V c xin Viêm gan B - V c xin Viêm gan B không c i thi n tình tr ng ngư i lành mang vi rút viêm gan B và b nh viêm gan m n tính. - áp ng mi n d ch t nhiên ngư i ã nhi m vi rút viêm gan B trong quá kh có th lâu dài và b o v ư c cơ th ch ng l i vi c tái nhi m vi rút viêm gan B. - V nguyên t c không c n ph i ch ng ng a v c xin viêm gan B cho các i tư ng trên, tuy nhiên ch ng ng a v c xin s không nh hư ng n s c kho mà còn có th tăng cư ng ư c mi n d ch phòng b nh lâu dài hơn. - Xét nghi m trư c ch ng ng a ch ư c xem xét v phương di n kinh t , tình hình nhi m vi rút trong c ng ng, các y u t nguy cơ. 4. Hi u l c v c xin: hi u qu phòng b nh c a v c xin cao giúp cơ th có kh năng kháng ch ng l i b nh cho cá nhân và c ng ng. Tuy nhiên hi u qu c a v c xin còn tùy thu c: - Công ngh i u ch v c xin. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - áp ng mi n d ch phòng b nh c a cơ th . - Ch t lư ng ch ng ng a: b o qu n s d ng v c xin & k thu t tiêm phòng. 5. B nh truy n nhi m có v c xin phòng ng a: - Ch ng ng a mang l i ích không ch cho cá nhân, mà còn cho c c ng ng. - B nh lan truy n trong c ng ng qua nh ng ngư i chưa ư c ch ng ng a, ngư i ã ư c ch ng ng a nhưng không hi u qu . - N u không ti p t c ch ng ng a, nhi u b nh mà hi n nay chúng ta ã kh ng ch như b nh b i li t, có th d dàng quay tr l i lây nhi m th m chí có th gây t vong cho tr em và c ngư i l n. 6. Tiêm ch ng phòng ng a các b nh truy n nhi m, ưu tiên: - Tr em và các i tư ng có nhi u nguy cơ nhi m b nh. - B nh nguy hi m, n ng, nhi u t vong, lây lan nhanh trong c ng ng. - B nh thư ng xuyên lưu hành m nh trong c ng ng ho c là b nh m i xâm nh p. - B nh lưu hành nh ng a phương s n du l ch. V. Các lo i vascin phòng b nh hi n có Vi t Nam 1. Các lo i v c xin trong Chương trình Tiêm ch ng M r ng (mi n phí): - Th c hi n t năm 1981, v i 5 lo i v c xin cho tr dư i 1 tu i và thai ph phòng 6 b nh truy n nhi m. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com V c B nh i L ch tiêm Mi n xin tư ng d ch BCG Lao < 1 - Lúc m i Nhi u tu i sinh năm - Tr dư i 1 tu i DTC B ch < 3 - M1 : 2 3 - 5 h u tu i (*) tháng tu i năm U n - M2 : 3 ván tháng tu i Ho - M3 : 4 gà tháng tu i - Nh c l i : 1 năm sau M3 Sabin B i < 5- - M1 : 2 10 năm li t 6 tu i tháng tu i - M2 : 3 tháng tu i - M3 : 4 tháng tu i - Nh c l i : 1 năm sau M3 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com S i S i < 2 - 9 – 12 5 - 10 tu i tháng năm VAT U n Thai - M1 : khi 3 - 5 ván ph có thai năm - M2 : 1 tháng sau M1, và trư c sinh ít nh t 30 ngày Ph - M1 : th i Lâu dài, n tu i i m tiêm su t i sinh - M2 : 1 tháng sau M1 - M3 : 6 tháng sau M2 ho c khi có thai l n sau - M4 : 1 năm sau M3 ho c khi có thai l n sau - M5 : 1 năm sau M4 ho c khi có thai l n sau (*) Tr lên 5 tu i: tiêm nh c DT phòng B ch h u & U n ván. Tr lên 10 tu i: tiêm nh c DT phòng B ch h u & U n ván. - T năm 1997, ưa thêm 4 lo i v c xin m i phòng các b nh viêm gan B, Viêm não Nh t b n B, Thương hàn và T . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com V c a i L ch tiêm Mi n xin i m tư ng (*) d ch T Vùng 3 - 5 - L n 1 : 2 d ch lưu tu i th i i m u ng năm hành - L n 2 : 2 tu n sau l n 1 Thương Vùng 3 - 5 - Tiêm 1 l n > 3 hàn d ch lưu tu i duy nh t năm hành - Có th nh c l i m i 3 năm Viên Vùng 1 - 5 - M1 : th i 3 não Nh t B n d ch lưu tu i i m tiêm năm hành - M2 : 1-2 tu n sau M1 - M3 : 1 năm sau M1 - Tái ch ng : 1 năm sau Viêm < 1 - M1 : lúc > 5 gan B tu i m i sinh năm - M2 : 2 tháng tu i - M4 : 4 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tháng tu i (*) i tư ng thu c CT Tiêm ch ng m r ng, 4 lo i v c xin này có th ch ng cho ngư i l n. 2. Các lo i v c xin phòng các b nh truy n nhi m khác ngoài Chương trình Tiêm ch ng M r ng: (Ngư i tham gia ph i tr chi phí v i giá c thay i tùy lo i thu c ng a) V c xin phòng b nh i tư ng Mi n d ch Viêm màng não não mô c u Tr trên 18 tháng 5 năm type A&C Ngư i l n Viêm màng não do H. Tr 2 - 5 tu i 5 - 7 năm influenza type B B nh d i Tr em (Tiêm ng a d phòng & i u Ngư i l n tr sau khi b súc v t c n) B nh Quai b Tr 15 tháng – 15 Hơn 5 năm tu i (Không có v c xin Quai b riêng r mà ch có v c xin ph i h p phòng 3 b nh S i, Quai b , Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Rubella) B nh th y u Tr > 9 tháng Hơn 5 năm B nh Viêm gan A Tr 2 - 15 tu i và 5 -10 năm ngư i l n Viêm ph i do ph c u trùng Tr > 2 tu i và ngư i 3 - 5 năm l n, c bi t ngư i già B nh Cúm Tr > 36 tháng và 1 năm ngư i l n, c bi t ngư i già 3. Các lo i v c xin phòng các b nh truy n nhi m có th chích t i các nơi có thu phí (trong ó k c các lo i b nh trong Chương trình Tiêm ch ng M r ng) - B nh thương hàn i tư ng: tr em > 5 tu i và ngư i l n. Mi n d ch: > 3 năm - B nh viêm gan B i tư ng: tr em và ngư i l n. Mi n d ch: > 5 - 10 năm - 2 b nh: B ch h u U n ván i tư ng: tr em 5-10 tu i. Mi n d ch: 5 năm - 4 b nh: B ch h u-U n ván-Ho gà-B i li t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - 4 b nh: B ch h u-U n ván-Ho gà-Viêm gan B - 5 b nh:B ch h u-U n ván-Ho gà-Viêm gan B-Viêm màng não do H. influenza R i lo n n i ti t do thi u i t Thi u i t s d n n thi u hóc môn giáp và gây ra nhi u r i lo n khác nhau: bư u c , r i lo n b nh lý khác như s y thai, thai ch t lưu, khuy t t t b m sinh, thi u n ng trí tu , n n,cơ th ch m phát tri n, m t m i, gi m kh n ng lao ng . . . Khi cơ th b thi u i t, tuy n giáp làm vi c nhi u hơn t ng h p thêm n i ti t t giáp tr ng nên tuy n giáp to lên, gây ra bư u c . Bư u c là cách thích nghi c a cơ th bù l i m t ph n thi u i t, khi có kích thư c to có th chèn ép ư ng th , ư ng n u ng gây ra các v n nh hư ng cho s c kh e. Thi u i t ph n trong th i kỳ mang thai có th gây ra s y thai t nhiên, thai ch t lưu, non. Khi thi u i t n ng tr sinh ra có th b n n v i t n thương não vĩnh vi n. Tr sơ sinh có th b các khuy t t t b m sinh như li t tay ho c chân, nói ng ng, i c, câm, m t lác. Các h u qu ó s t n t i vĩnh vi n trong c cu c i, hi n nay y h c chưa ch a ư c. Thi u i t trong th i kỳ niên thi u gây ra bư u c , ch m phát tri n trí tu , ch m l n, nói ng ng, ngh nh ngãng. Trong m t s trư ng h p n ng, tr có th b n n, li t c ng hai chân. Tr b thi u i t không th t k t qu t t trong h c t p. Thi u i t ngư i l n gây ra bư u c v i các bi n ch ng c a nó như m t m i, không linh ho t và gi m kh n ng lao ng, h n ch s phát tri n kinh t , xã h i. D v t ư ng th cách phòng ng a và c p c u. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cách phòng ng a: Không cho tr c m , chơi nh ng v t nh tròn như: h t u, viên bi, tr ng chơi Không cho tr n các lo i th c ăn còn nguyên h t, không cho tr ăn khi tr khóc… xa t m tay tr nh ng v t d ng nh C p c u: M t khi x y ra hi n tư ng tr hít d v t vào khí qu n, cha m và ngư i hi n trư ng không nên v i vàng khi i b nh vi n , mà mau chóng ti ng hành c p c u tai ch . V i bé nh chưa y m t năm khi khí qu n hít vào d v t, ngư i c p c u nên l p t c bé n m nghiêng 60 trên c ng tay ngư i c u h , u chúc xu ng , gi cho v trí u n nh , mà c ng tay ngư i c u h nên áp sát trên ngư i mình, c inh b t ng. Ngư i c u h dùng bàn tay v vùng lưng gi a hai xương b vai ph i trái nhi u l n ê thúc y th i d v t ra ngoài , tránh t c th , néu vô hi u có th m t bé ng n lên n m ng a trên m t m t b ng v ng, ngư i c u h dùng ngón tay chèn ép nhanh xưong ng c 4-5 l n, thúc d v t ra. V i bé trên 1 tu i khi x y ra hít ph i d v t vào khí qu n , nên l p t c bé n m ng a, ngư i c u h quỳ bên ph i bé , t bàn tay trên ư ng trung tuy n gi a r n và b xương sư n , dùng s c ép 6-10 l n, cho t i khi d v t th i ra ngoài . N u bé l n hơn thì ch n tư th ng i ho c ng th ng , ngư i c u h ng sau lưng bé , m t tay n m , ngón tay cái c a n m m áp sát gi a b ng bé, m t tay khác ôm n m ám ép b ng v phía trong , phía trên, ng tác ph i d t khóat. C n nêu rõ , cùng lúc c p c u , nên quan sát s c m t và th n thái c a tr , khi c n v a c p c u v a em i b nh vi n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tác h i c a b t ng t i v i cơ th B t ng t là lo i gia v , khi xào n u có th cho thêm m t chút b t ng t có th làm món ăn càng ngon , qu th t có ht tăng thêm kh u v cho bé, thành ph n ch y u c a b t ng t trong cơ th ngư i ư c phân gi i thành ch t tham gia trao i prô têin não, c i thi n và duy trì công năng não. Nhưng có nhi u cha m trong quá trình n u ăn cho r t nhi u b t ng t, cách làm này không úng Trênt h c t ăn nhi u b t ng t không có l i cho s c kh e , ngư c l i còn d n n m t s ph n ng x u, n u trong b a ăn có s b t ng t h p thu quá 5 gam, thì có th xu t hi n các trii u ch ng : m t . tóay m hôi, váng u, nôn m a, tinh th n u o i , tòan thân ê m , tim p nhanh. Th c ra ,v ngon c a ăn ph i d a vào b n thân c a th c ph m và m c tươi m i c a nó. Ví d như gà , th t, tôm cua tươi do trong ó có ch a s lư ng khá v axít amin, tươi m nh, cho nên khi xào n u không c n cho thêm b t ng t, món ăn mang mùi v c áo c a mình nh t là th c ph m cho các cháu ăn , càng không nên b t ng t. Th c ph m nên dùng và nên tránh cho tr béo phì. Th c ph m nên dùng Khuy n khích tr ăn rau, qu tươi vì trong rau có nhi u ch t xơ , là th c ph m gi m phì khá t t, rau ăn vào có nhi u ch t xơ có th lưu l i trong d dày khá lâu , khiíen tr c m th y no, nhưng ch a nhi t năng không nhi u Nên cho tr ăn úng b a, không ăn v t Khi ăn t p cho tr thói quen nhai k nu t ch m , kéo dài th i gian ăn khi n th c ăn ư c tiêu hóa h p thu r i ư ng huy t lên, không xu t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com hi n c m giác ói n a bé s không ăn m t lúc nhi u , n u ăn quá no c m giác no xu t hi n ch m hơn bé s càng ăn nhi u Th c ph m không nên dùng Khi ch bi n th c ăn cho tr , tránh cho nhi u d u m , bơ và ư ng n u không c n thi t , tránh ăn m t cách thư ng xuyên các món ăn xào rsn , th t m , không thư ng xuyên u ng nư c ng t có ga, khong ăn nhi u bánh k o, h n ch th i gian xem tivi và các trò chơi i n t , tránh ăn v t trong khi xem tivi, tránh i ng mu n Tr trên 1 tu i không nên u ng quá n a lít s a tươi nguyên kem m t ngày Không ư c b t tr béo phì nh n ăn , làm như v y tr s c m th y b quá ói, d n t i khi ư c ăn tr s ăn tr thù. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2