intTypePromotion=1

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ với 261 sơ đồ: Phần 1

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:200

0
285
lượt xem
79
download

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ với 261 sơ đồ: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 Tài liệu 261 sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (biên soạn theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa) cung cấp cho người đọc các sơ đồ kế toán hướng dẫn các chuẩn mực kế toán, sơ đồ kết toán phần hành chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ với 261 sơ đồ: Phần 1

 1. 15. HA THi■ N G O■C HA - TS. M AI THi■ H O A N G M INH THS. LE THj TUYET N HUNG BIEN SOAN THEO CAC CHUAN MUC KE TOAN VA ■ ■ CHE DO■ KE TOAN DOANH NGHIEP ■ NHO VA VUA (Ban h an h th e o Q u y e t djnh so 4 8 /2 0 0 6 /Q D -B T C n g a y 1 4 /9 /2 0 0 6 c u a Bo traong Bo Tai chrnh) in#- KE TOAN LIEN QUAN OEN C A C CHUAN MUC KE TOAN in# KE TOAN C A C PHAN HANH CHU YEU in# KE TOAN THUE NHA X U A T BAN LAO D O N G - X A HOI
 2. TS. HA THI■ NGOC ■ HA - TS. M AI THI■ HOANG M INH THS. LE THj TUYET NHUNG 261 SO DO KE TOAN DOANH ITCHIER NHO VA VUfA ■ BIEN SOAN THEO CAC CHUAN M l/C KE TOAN VA CHE DO KE TOAN DOANH NGHIEP NHO VA V I/A (Ban hanh theo Quyet dinh so 48 /2006/Q D -B TC ngay 14/9/2006 cua B o tritdng B o Tcii ch 'inh) KE TOAN LIEN QUAN OEN CAC CHUAN MUC KE TOAN. ^ KE TOAN CAC PHAN HANH CHU YEU. ^ KETOAN THUE. NHA XUAT BAN LAO DONG - XA HOI HA NOI - 2007
 3. LCfl GIOTITHIEU Cho den nay, Bo Tai chi'nh da ban hanh va cong bo 26 chuan m i/c ke toan V iet Nam theo Q uyet dinh so 149/2001/Q D-BTC ngay 31/12/2001 (dot 1), Q uyet dinh so 165/2002/Q B -B TC ngay 31/12/2002 (dot 2), Q uyet dinh so 234/2003/Q O -B TC ngay 30/12/2003 (dot 3), Q uyet dinh so 12/2OO5/Q0-BTC ngay 15/02/2005 (dot 4), Q uyet dinh so I0 0 /2 0 0 5 /Q 0 -B T C ngay 28/12/2005 va da co cac Thong ti/ hi/dng dan ke toan th i/c hien cac chuan m u t ke toan. Ngay 14/9/2006, Bo tri/dng Bo Tai chi'nh da ky Q uyet dinh so 4 8 /2 006/Q D -B T C ban hanh Che do ke toan doanh nghiep nho va vu’a, thay the Che do ke toan doanh nghiep vu’a va nho d i/p c ban hanh theo Quyet dinh so 1177 TC /Q O /C D KT ngay 23/12/1996 va Q uyet dinh so 144/2001/Q D -B TC ngay 21/12/2001 cua Bo trirdng Bo Tai chi'nh ve viec bo sung, sifa doi Che do ke toan doanh nghiep vu’a va nho ban hanh theo Q uyet dinh so 1177 T C /Q O /C 0 K T . Che do ke toan doanh nghiep nho va vu’a mdi ap dung cho tat ca cac doanh nghiep co quy mo nho va vu’a thuoc moi ITnh vi/c moi thanh phan kinh te trong ca niTdc la cong ty trach nhiem hCru han, (TNHH), cong ty co phan, cong ty hop danh, doanh nghiep tu* nhan va hop tac xa. Che do ke toan doanh nghiep nho va vu’a mdi di/dc xay dung tren co sd ap dung day du 7 chuan m i/c ke toan thong dung, ap dung khong day du 12 C M KT va khong ap dung 7 C M KT do khong phat sinh d doanh nghiep nho va vu’a hoac do qua p h u t tap khong phu hop v6i doanh nghiep nho va vu’a. Tren co so cac Chuan m iic ke toan, cac thong tu" hirong dan ke toan thirc hien chuan m i/c ke toan, che do ke toan doanh nghiep va cac chi'nh sach tai chi'nh thue theo quy dinh hien hanh, de giup cho ban doc nam vCfng va thi/c hien tot cac chuan m iic ke toan, che do ke toan doanh nghiep mdi ban hanh ap dung cho cac doanh nghiep nho va vu’a, tap the tac gia bien soan xin tran trong gidi thieu cuon sach "261 scf do ke toan doanh nghiep nho va vira" do: - TS. Ha Thi N goc Ha - Vu C DKT va Kiem toan - Bo Tai chi'nh - Chu bien - TS. Mai Thi Hoang Minh - Giang vien khoa ke toan - Oai hoc kinh te Thanh pho Ho Chi' Minh. - ThS. Le Thi Tuyet Nhung - Vu C D KT va Kiem toan - Bo tai chi'nh. Ben canh nhung noi dung co ban cua che do ke toan doanh nghiep nho va v to , cuon sach da trinh bay toan bo so do hirong dan thi/c hien ke toan cac chuan m i/c ke toan va cac noi dung co ban trong che do ke toan doanh nghiep mdi ban hanh ap dung cho cac doanh nghiep nho va vu’a. Nhom tac gia da tap trung vao cac trudng hop ma cac doanh nghiep thudng gap phai kho khan, vi/dng mac trong qua trinh hoach toan, dac biet la so do ke toan hi/dng dan th i/c hien cac chuan m i/c ke toan ma cac doanh nghiep nho va vu’a ap dung day du hoac khong day du theo quy dinh nhir: Hang ton kho; TSCO hCru hinh; TSCO vo hinh; thue tai san; bat dong san dau tiT; chi phi di vay; anh hi/dng cua viec thay doi ty gia noi doai; hpp dong xay difng, thue thu nhap doanh nghiep; ke toan cac khoan dau ti/v a o cong ty lien ket; thong tin tai chi'nh ve nhurig khoan von gop lien doanh; cac khoan dll’ phong, tai san va no tiem tang; ke toan tong hpp doanh thu, chi phi theo tuTig Unh vi/c hoat dong san xuat san pham, kinh doanh hang hoa va kinh doanh dich vu va ke toan cac loai thue. Cac so do ke 3
 4. toan co giai thich va di/a ra cac vi du minh hoa de cung cap day du nhung thong tin mdi nhat giup cho ban doc nam bat kip thoi nhi/ng quy dinh hien hanh cua cac chuan mi/c, che do ke toan doanh nghiep. Cuon sach la tai lieu tham khao day du va hu’u ich cho cac nha quan ly, ke toan tri/dng, nhan vien ke toan tai cac doanh nghiep nho va vu’a, sinh vien va nhi/ng ngirdi quan tam den ke toan. No bo sung va cung cap nhuTig thong tin mdi nhat giup cho ban doc nam bat kip thoi nhi/ng quy dinh hien hanh ve che do ke toan doanh nghiep nho va vu’a. Mac du co rat nhieu co gang trong cong tac bien soan, song vi thdi gian co han nen khong tranh khoi nhCrng han che nhat dinh. Tap the tac gia m ong nhan d i/q c va chan thanh cam on cac y kien dong gop cua ban doc. NHOM TAC GIA t
 5. MUC LUC Trang Loi gi6i thieu M uc luc Quyet djnh so 48/2006/QD-BTC ngay 14 thang 9 nam 2006 cua Bo 7 tri/Cng Bo Tai chi'nh ve viec ban hanh Che do Ke toan doanh nghiep nho va vu’a I. Q uy djnh chung 9 II. Danh m uc he thong tai khoan ke toan (Ban hanh theo quyet dinh 16 so 48/2006/Q D-BTC ngay 14 thang 9 nam 2006 cua Bo trirdng Bo Tai chi'nh) III. Danh m uc chCrng tir ke toan (Ban hanh theo quyet dinh so 21 48/2006/QD-BTC ngay 14 thang 9 nam 2006 cua Bo tri/dng Bo Tai chi'nh) IV. Danh m uc so ke toan (Ban hanh theo quyet dinh so 48/2006/Q D- 23 BTC ngay 14 thang 9 nam 2006 cua Bo tri/dng Bo Tai chi'nh) PHAN THU NHAT SO DO KE TOAN 25 A SO DO KE TOAN HUONG DAN THUC HIEN CAC CHUAN MUC KE TOAN 26 Phan I Ke toan hang ton kho (Chuan miic so 02) (Tir so do so 1 den so do so 15) 27 Phan II Ke toan tai san co djnh (Chuan mi/c so 03, 04) (TCfso do so 16 den so 42 do so 35) Phan III Ke toan bat dong sc i dau ti/ (Chuan mi/c so 05) (Tir so do so 36 den 62 so do so 51) Phan IV Ke toan thue tai san (Chuan muC so 06) (TCfso do so 52 den so do so 62) 78 Phan V Ke toan cac khoan dau tir vao cong ty lien ket (Chuan m i/c so 07) 89 (TCf so do so 63 den so do so 69) Phan VI Ke toan lien quan den thong tin tai chi'nh ve cac khoan von gop lien 96 doanh (Chuan mi/c so 08) (TCfso do so 70 den so do so 85) Phan VII Ke toan anh hifdng cua viec thay doi ty gia hoi doai (Chuan m i/c so 112 10) (TCf so do so 86 den so do so 95) Phan VIII Ke toan doanh thu ban hang va cung cap djch vu (Chuan mi/c so 14) (TCf 122 so do so 96 den so do so 107) Phan IX Ke toan hop dong xay di/ng (Chuan mi/c so 15) (TCf so do so 108 den 134 so do so 111) Phan X Ke toan chi phi di vay (Chuan muc so 16) (TCf so do so 112 den so do so 1 38 123) Phan X I Ke toan lien quan den chuan mi/c Cac khoan dir phong, tai san va no 150 tiem tang (Chuan muc so 18) (TC/sO do so 124 den so do so 132) 5
 6. SO DO KE TOAN CAC PHAN HANH CHU YEU 159 Phan I Ke toan hoat dong dau ti/ tai chi'nh (TCfso do so 133 den so do so 152) 160 Phan II Ke toan cac khoan phai thu, ifng trutic, ky quy, ky cirgc (TCfso do so 180 153 den so do so 160) Phan III Ke toan cac khoan phai tra (TCfso do so 161 den so do so 171) 188 Phan IV Ke toan nguon von chu so hull (TCfso do so 172 den so do so 182) 199 Phan V Ke toan toYig hop doanh thu, chi phi hoat dong san xuat san pham , 210 kinh doanh dich vu va kinh doanh hang hoa (TCfso do so 183 den so do so 200) Phan VI Ke toan doanh thu, chi phi hoat dong tai chi'nh (So do so 201 den so 228 do so 207) Phan VII Ke toan thu nhap, chi phi khac (TCfso do so 208 den so do so 216) 235 Phan VIII Ke toan hoat dong kinh doanh uy thac xuat, nhap, khau (TCf so do 244 so 217 (den so do so 220) SO DO KE TOAN CAC LOAI THUE VA CAC KHOAN PHI, LE PHI PHAI NOP 248 NSNN Phan I Ke toan Thue G TG T dau vao (TCfso do so 221 den so do so 227) 249 Phan II Ke toan Thue GTGT dau ra va ke toan Thue GTGT phai nop NSNN 256 (TCf so do so 228 den so do so 245) Phan III Ke toan Thue tieu thu dac biet (TCfso do so 246 den so do so 252) 274 Phan IV Ke toan Thue xuat, nhap khau (TCfso do so 253 den so do so 257) 281 Phan V Ke toan cac loai Thue khac, cac khoan phi, le phi phai nop NSNN 286 (TCfso do so 258 den so do so 261) PHAN THU HAI HE THONG BAO CAO TAI CHINH (Ban hanh theo quyet dinh so 291 48/2006/QD-BTC ngay 14 thang 9 nam 2006 cua Bo tri/dng Bo Tai chi'nh) PHU LUC 351 1 Luat quan ly thue nam 2006 253 2 Cong van so 1706/TCT-PCCS ngay 15 thang 5 nam 2006 cua Bo Tai 393 chi'nh - Tong cuc thue ve viec mien, giam thue thu nhap doanh nghiep Thong tir so 82/2006/TT-BTC ngay 13 thang 9 nam 2006 cua Bo 395 Tai chi'nh hi/dng dan thi/c hien i/u dai ve thue thu nhap doanh nghiep doi vdi Quy bao lanh tin dung cho doanh nghiep nho va vu’a 6
 7. B0 TAI CHINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - T u do - Hanh phuc So: 48/2006/QD-BTC Hd Noi, ngay 14 thang 9 nam 2006 QUYET DjNH Ve viec ban hdnh Che do Ke to&n Doanh nghiep nho v* vira BO TRI/0NG BO TAI CHINH - Can titL u a t Ke toan so 03 /2003 /QH11 ngay 17/6/2003; - Can tit Nghi dinh so 129/2004/ND-CP ngay 31/5/2004 cua Chinh phu Qui dinh chi tiet va hitdng dan thi hanh mot so dieu cua Luat Ke toan trong hoat dong kinh doanh; - Can cii Nghi dinh so 77/2003/ND-CP ngay 1/7/2003 cua Chinh phu Quy dinh ve chtCc nang, nhiem vu, quyen han va cd cdu to chiic cua Bo Tai chinh; - Can cti Nghi dinh so 90/2001 / ND-CP ngay 23/11/2001 cua Chinh phu v i tra giup phat trien doanh nghiep nho va vita. Theo de nghi cua Vu tritdng Vu Che do ke toan va Kiem toan va Chanh Van phong Bo Tai chinh, QUYET DjNH: Dieu 1. Ban hanh “Che do Ke toan Doanh nghiep nho va vtia” ap dung cho tat ca cac doanh nghiep co quy mo nho va vila thuoc moi linh vUc, moi thanh phan kinh te trong ca niidc la cong ty trach nhiem hGu han (TNHH), cong ty co phan, cong ty hop danh, doanh nghiep tu nhan va ho'p tac xa. Che do Ke toan Doanh nghiep nho va viia, gom 5 phan: Phan thvr nhat - Quy dinh chung; Phan thii hai - He thong tai khoan ke toan; Phan thii ba - He thong bao cao tai chinh; Phan thii t\i - Che do chiing tu: ke toan; Phan thti nam - Che do so ke toan. Dieu 2. Cac doanh nghiep nho va vifa, can cil vao “Che do ke toan doanh nghiep nho va vifa” ban hanh theo Quyet dinh nay, tien hanh nghien cdu, cu the hoa va ap dung che do ke toan, cac quy dinh cu the ve noi dung, cach van dung danh muc cac tai khoan, chiing tti, so ke toan, liJa chon hinh thdc so ke toan va bao cao tai chinh phu hdp vdi dac diem san xuat, kinh doanh, yeu cau quan ly tiing linh vUc hoat dong, tCfng loai hinh doanh nghiep. Trtfdng hdp co sUa doi, bo sung Tai khoan cap 1, cap 2 hoac sUa doi Bao cao tai chinh phai co sU thoa thuan bang van ban cua Bo Tai chi'nh. 7
 8. D ie u 3. Che do ke toan Doanh nghiep nho va vUa khong ap dung cho doanh nghiep Nha nude (DNNN), cong ty TNHH nha nude 1 thanh vien, cong ty co phan niem yet tren thi trUdng chUng khoan, hdp tac xa nong nghiep va hdp tac xa tin dung. Cac doanh nghiep co quy mo nho va vUa la cong ty con se thUc hien che do ke toan theo quy dinh cua cong ty me. Cac doanh nghiep co quy mo nho va vUa thuoc linh vUc dac thu nhU: Dien luc, dau khi, bao hiem, chUng khoan... dude ap dung che do ke toan dac thu do Bo Tai chinh ban hanh hoac chap thuan cho nganh ban hanh. D ie u 4. Cong ty TNHH, cong ty co phan chUa niem yet tren thi trUdng cluing khoan. cong ty hdp danh va doanh nghiep tu nhan co quy mo ldn ap dung Che do ke toan doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh so' 15/2006/QD-BTC ngay 20/3/2006 cua Bo trUdng Bo Tai chinh. Doanh nghiep nho va vUa ap dung Che do ke toan doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh so" 15/2006/QD-BTC ngay 20/3/2006 phai thong bao cho cd quan Thue quan ly doanh nghiep va phai thUc hien on dinh it nhat trong thdi gian la 2 nam. TrUdng hdp chuyen doi trd lai ap dung Che do ke toan doanh nghiep nho va vita, phai thong bao lai cho cd quan Thue. D ie u 5. Quyet dinh nay co liieu luc thi hanh sau 15 ngay, ke tU ngay dang Cong bao. Quyet dinh nay thay the Quyet dinh so' 1177 TC/QD/CDKT ngay 23/12/1996 cua Bo trUdng Bo Tai chinh ban hanh “Che do ke toan doanh nghiep vUa va nho” va Quyet dinh so 144/2001/QD-BTC ngay 21/12/2001 cua Bo trUOng Bo Tai chinh ve viec "Bo sung, sUa doi che do ke' toan doanh nghiep vUa va nho ban hanh theo Quyet dinh so* 1177 TC/QD/CDKT". Cac doanh nghiep nho va vUa tien hanh khoa so ke toan tai thdi diem 31/12/2006 de tinh chuyen so du tai khoan ke toan cu sang tai khoan ke toan mdi tU ngay 01/1/2007 theo che do ke toan ban hanh theo Quyet dinh nay. Nhting quy dinh khac ve ke toan khong quy dinh trong Quyet dinh nay dUdc thUc hien theo Luat Ke toan va Nghi dinh so 129/2004/ND-CP ngay 31/5/2004 cua Chinh phu ve viec quy dinh chi tiet va hudng dan thi hanh mot so' dieu cua Luat Ke' toan trong hoat dong kinh doanh. D ie u 6. Cue Thue cac tinh, thanh pho true thuoc Trung UOng phoi hdp vdi cac nganh co lien quan giup Uy ban nhan dan tinh, thanh pho' trUc thuoc Trung Udng hudng dan va kiem tra thue hien Che do ke toan Doanh nghiep nho va vUa d cac ddn vi tren dia ban quan ly. Vu trUdng Vu Che do ke toan va Kiem toan, Tong cuc trUdng Tong cuc thue, Chanh Van phong Bo, Cue trUdng Cue tai chinh doanh nghiep va Thu trUdng cac ddn vi co lien quan chiu trach nhiem hu6ng dan, kiem tra va thi hanh quyet dinh nay. KT. BO TRUONG THU TRUONG (da ky) Tran V an Ta 8
 9. I. QUY DjNH CHUNG 1. “Che' do ke' toan Doanh nghiep nho va vUa” ap dung cho tat ca cac doanh nghiep co quy mo nho va vu'a thuoc moi linh vUc, moi thanh phan kinh te trong ca nude, bao gom: Cong ty trach nhiem hutu han (TNHH), cong ty co phan, cong ty hdp danh. doanh nghiep tU nhan va hdp tac xa. Che do ke' toan doanh nghiep nho va vUa khong ap dung cho DNNN, cong ty TNHH Nha nUdc 1 thanh vien, cong ty co phan niem yet tren thi trUdng chung khoan, hdp tac xa nong nghiep va hop tac xa tin dung. Cong ty TNHH, cong ty co phan. cong ty hdp danh va doanh nghiep tu nhan co quy mo ldn ap dung Che do ke toan doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC ngay 20/3/2006 cua Bo trUdng Bo Tai chinh. Doanh nghiep nho va vu'a co the ap dung Che do ke toan doanh nghiep ban hanh theo Quyet djnh so 15/2006/QD-BTC ngay 20/3/2006 nhUng phai thong bao cho cd quan Thue quan ly doanh nghiep minh va phai thu'c hien on dinh it nhat trong thdi gian la 2 nam. TrUdng hdp chuyen doi trd lai ap dung che do ke toan doanh nghiep nho va vUa phai thUc hien tu' dau nam tai chinh va phai thong bao lai cho cd quan Thue. Cac d oanh nghiep cd quy mo nho va vUa thuoc linh vu’c dac thu nhu': Dien luc, dau khi, bao hiem, ch u n g khoan... dUdc ap dung che do ke toan dac thu do Bo Tai chinh ban h an h hoac chap thuan cho nganh ban hanh. Cac doanh nghiep nho va vu'a la cong ty con cua cong ty me hoat dong tai Viet Nam thi thUc hien che do ke toan theo quy dinh cua cong ty me. Doanh nghiep nho va vUa ap dung che do ke toan nay neu cd nhu cau sUa doi, bo sung thi phai duo'c sU chap thuan bang van ban cua Bo Tai chinh trUdc khi thUc hien. 2. C h e do k e to a n d o a n h n h ie p n h o v a vu’a dtfofc x a y dvfng t r e n cd sd ap dung day du 7 chuan mUc ke toan thong dung, ap dung khong day du 12 chuan mUc ke toan va khong ap dung 7 chuan mUc ke' toan do khong phat sinh d doanh nghiep nho va vUa hoac do qua phUc tap khong phu hdp vdi doanh nghiep nho va vUa (Bang kem theo). 2.1. Cac chuan mi/c he toan ap dung day du STT S o h ie u va te n c h u a n m ifc 1 CM so 01 - Chuan mUc chung 2 CM so 05 - Bat dong san dau tu 3 CM so 14 - Doanh thu va thu nhap khac 4 CM so 16 - Chi phi di vay 5 CM so 18 - Cac khoan du' phong, tai san va no tiem tang 6 CM so 23 - Cac sU kien phat sinh sau ngay ket thue ky ke toan nam 7 CM so 26 - Thong tin ve cac ben lien quan 9
 10. 2.2. Cac chuan mite tie toan dp dung khong day du STT So hieu va ten chuan mi/c Noi dung khong ap dung 1 CM so 02 - Hang ton kho Phan bo chi phi san xuat chung co dinh theo cong suat binh thi/ong may moc thiet bj. 2 CM so 03 - TSCO hCru hinh Thoi gian khau hao va phirong phap khau hao. 3 CM so 04 - TSCD vo hinh 4 CM so 06 - Thue tai san Ban va thue lai tai san la thue hoat dong. 5 CM so 07 - Ke toan cac khoan Phi/Ong phap von chu sd hull. dau tu" vao cong ty lien ket 6 CM so 08 - Thong tin tai chi'nh - Phi/dng phap von chu so hCru; ve nhCfng khoan von gop lien - TrUdng hop ben gop von lien doanh gop von b£ng tai doanh san, neu ben gop von lien doanh da chuyen quyen sd hull tai san thi ben gop von lien doanh chi dirge hach toan phan lai hoac lo co the xac dinh ti/dng urig cho phan Idi ich cua cac ben gop von lien doanh khac; - Tri/dng hop ben gop von lien doanh ban tai san cho lien doanh: Neu ben gop von lien doanh da chuyen quyen sd hull tai san va tai san nay dirge lien doanh giCr lai chira ban cho ben thi/ ba doc lap thi ben gop von lien doanh chi di/dc hach toan phan lai hoac lo cd the xac djnh ti/dng irng cho phan Igi ich cua cac ben gop von lien doanh khac. Neu lien doanh ban tai san nay cho ben thir ba doc lap thi ben gop von lien doanh di/gc ghi nhan phan lai. lo thiic te phat sinh tCr nghiep vu ban tai san cho lien doanh. 7 CM so 10 - Anh hudng cua Chenh lech ty gia phat sinh khi chuyen doi bao cao tai viec thay doi ty gia hoi doai chi'nh cua cO sd d nude ngoai. 8 CM so 15 - Hop dong xay Ghi nhan doanh thu, chi phi hop dong xay di/ng trong di/ng tri/dng hop nha thau di/gc thanh toan theo tien do ke hoach. 9 CM so 17 - Thue thu nhap Thue thu nhap hoan lai. doanh nghiep 10 CM so 21 - Trinh bay bao cao Giam bdt cac yeu cau trinh bay trong bao cao. tai chi'nh 11 CM so 24 - Bao cao lull Chi khuyen khi'ch ap dung chir khong bat buoc chuyen tien te 12 CM so 29 - Thay doi chinh Ap dung hoi to doi vdi thay doi chi'nh sach ke toan. sach ke toan, if6c tinh ke toan va cac sai sot 10
 11. 2.3. Cac chuan miic ke toan khong dp dung STT So hieu va ten chuan muc 1 CM so 11 - Hop nhat kinh doanh. 2 CM so 19 - Hop dong bao hiem. 3 CM so 22 - Trinh bay bo sung bao cao tai chinh cua cac ngan hang va to chUc tai chinh tUdng tu 4 CM so 25 - Bao cao tai chinh hop nhat va ke toan khoan dau tu vao cong ty con. 5 CM so 27 - Bao cao tai chinh giufa nien do. 6 CM so 28 - Bao cao bo phan. 7 CM so 30 - Lai tren cd phieu. 3. Chi? so', cluJ v ie t, ddn v j t in h suf d u n g tr o n g k e to a n - ChU viet sU dung trong ke toan la tieng Viet. ChU so sU dung trong ke toan la chfl so A Rap: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chut so' hang nghin, trieu, ty, nghin ty,... phai dat dau cham (.); khi con ghi chut so' sau chii so'hang ddn vi phai dat dau phay (,) sau chut so hang ddn vi. - Ddn vi tien te la dong Viet Nam (ky hieu quo'c gia la “d”, ky hieu quo'c te la “VND”). TrUdng hdp nghiep vu kinh te, tai chinh phat sinh la ngoai te, phai ghi theo nguyen te va dong Viet Nam theo ty gia hoi doai thUc te hoac quy doi theo ty gia hoi doai do Ngan hang Nha nude Viet Nam cong bo' tai thdi diem phat sinh, trU trUdng hdp phap luat co quy dinh khac; doi vdi loai ngoai te khong co ty gia hoi doai vdi dong Viet Nam thi phai quy doi thong qua mot loai ngoai te co ty gia hoi doai vdi dong Viet Nam. - Ddn vi hien vat va ddn vi thdi gian lao dong ap dung cho cac doanh nghiep nho va vUa la ddn vi do lUdng chinh thUc cua Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam; trUdng hdp co sU dung ddn vi do lUdng khac thi phai quy doi ra ddn vi do lUdng chinh thUc cua Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam. 4. K y k e to a n Ky ke toan ap dung cho doanh nghiep nho va vUa la ky ke toan nam. Ky ke' toan nam la mUdi hai thang, tinh tU dau ngay 01 thang 01 den he't ngay 31 thang 12 nam dUdng lich. Ddn vi ke toan co dac thu rieng ve to chUc, hoat dong dUdc chon ky ke toan nam la mUdi hai thang tron theo nam dUdng lich, bat dau tU dau ngay 01 thang dau quy nay den het ngay cuoi cung cua thang cuoi quy trUdc nam sau va thong bao cho cd quan Thue bie't. Doanh nghiep nho va vu'a phai lap va nop bao cao tai chinh cho cac cd quan Nha nude theo ky ke toan nam. 5. Kiem ke tai san Kiem ke tai san la viec can, dong, do, dem so lUdng; xac nhan va danh gia ch at lUdng, gia tri cua tai san, nguon von hien co tai thdi diem kiem ke de kiem tra, doi chieu vdi so lieu trong so ke toan. Doanh nghiep nho va vUa phai kiem ke tai san trong cac trUdng hdp sau: - Cuoi ky ke toan nam, trudc khi lap bao cao tai chinh; 11
 12. - Chia, tach, hdp nhat, sap nhap. giai the, chain dift hoat dong, pha san hoac ban. khoan, cho thue doanh nghiep; - Chuyen doi hinh thUc sd hufu doanh nghiep; - Xay ra hoa hoan, lu lut va cac thiet hai bat thudng khac; - Danh gia lai tai san theo quyet dinh cua cd quan nha nude co tham quyen; - Cac trUdng hdp khac theo quy dinh cua phap luat. Sau khi kiem ke tai sail, doanh nghiep phai lap bao cao tong hdp ket qua kiem ke. TrUdng hdp co chenh lech giUa s o lie u thUc te kiem ke vdi so' lieu ghi tren so ke toan, ddn vi ke toan phai xac dinh nguyen nhan va phai phan anh sd chenh lech va ket qua xU ly vao sd ke toan trUdc khi lap bao cao tai chi'nh. Viec kiem ke phai phan anh dung thUc te tai san, nguon hinh thanh tai san. NgUdi lap va ky bao cao tong hdp ket qua kiem ke phai chiu trach nhiem ve ket qua kiem ke. 6. C o n g k h a i b ao cao t a i c h in h 6.1. Noi dung cong khai bao cao tai chinh cua doanh nghiep nho va viia gom: - Tinh hinh tai san. nd phai tra va von chu sd hUu; - Trich lap va sU dung cac quy; - Ket qua hoat dong kinh doanh; - Thu nhap cua ngUdi lao dong. 6.2. Hinh thitc va thdi han cong khai bao cao tai chinh Viec cong khai bao cao tai chi'nh dUdc thUc hien theo cac hinh thUc: - Phat hanh an pham; - Thong bao bang van ban; - Niem yet; - Cac hinh thUc khac theo quy dinh cua phap luat. Doi vdi doanh nghiep nho va vUa la doanh nghiep tU nhan va cong ty hdp danh phai cong khai bao cao tai chi'nh nam trong thdi ban 60 ngay, ke tU ngay ket thue ky ke toan nam; doi vdi cac doanh nghiep nho va vUa khac thdi han cong khai bao cao tai chi'nh cham nhat la 120 ngay. 7. B a o q u a n , ltfu trCf t a i lie u k e to a n 7.1. Loai tai lieu ke toan doanh nghiep nho va viia phai liiu trii, gom: - ChUng tU ke toan; - So ke toan chi tiet, sd ke toan tong hdp; - Bao cao tai chi'nh, bao cao ke toan quan tri; - Tai lieu khac cd lien quan den ke toan nhu: Cac loai hdp dong; Quyet dinh bo sung von tU ldi nhuan, phan phoi cac quy tU ldi nhuan; Quyet dinh mien giam thue, hoan thue, truy thu thue; Bao cao ket qua kiem ke va danh gia tai san; Cac tai lieu lien quan den kiem 12
 13. tra, thanh tra, kiem toan; Cac tai lieu lien quan den giai the, pha san, chia, tach, sap nhap, cham dUt hoat dong, chuyen doi hinh thUc sd huu; Bien ban tieu huy tai lieu ke toan va cac tai lieu khac co lien quan den ke toan. 7.2. Bao quan, litu trii tai lieu he toan Tai lieu ke' toan phai dUdc doanh nghiep nho va vu'a bao quan day du, an toan trong qua trinh sU dung. NgUdi lam ke toan co trach nhiem bao quan tai lieu ke toan cua minh trong qua trinh sU dung. Tai lieu ke toan lUu trU phai la ban chinh theo quy dinh cua phap luat cho tUng loai tai lieu ke toan. TrUdng hdp tai lieu ke toan bi tam giu, bj tich thu, bi mat hoac bi buy hoai thi phai co bien ban kem theo ban sao chup tai lieu bi tam giU, bi tich thu, bi mat hoac bi huy hoai. Doi vdi chUng tU ke toan chi cd mot ban chinh nhung can phai lUu trU d ca hai ndi thi mot trong hai ndi dUdc lUu trU ban chUng tU sao chup. Chung tU ke toan sao chup de lUu trU phai dUdc chup tU ban chinh va phai cd chU ky va dau xac nhan cua ddn vi luu ban chinh. Giam doc doanh nghiep nho va vUa chiu trach nhiem to chUc bao quan, lUu trU tai lieu ke toan ve sU an toan, day du va hdp phap cua tai lieu ke toan. Tai lieu ke toan dUa vao luu trU phai day du, cd he thong, phai phan loai, sap xep thanh tUng bo ho sd rieng theo thU tu thdi gian phat sinh va theo ky ke toan nam. 7.3. Ncfi liiu trii tai lieu ke toan Tai lieu ke toan cua doanh nghiep nao duoc lUu trU tai kho cua doanh nghiep do. K ho luu trU phai co day du thiet bi bao quan va dieu kien bao quan bao dam an toan trong qua trinh luu trU theo quy dinh cua phap luat. Doanh nghiep nho va vUa cd the thue to chUc luu trU thUc hien luu trU tai lieu ke toan tren cd sd hop dong ky ket giua cac ben. Tai lieu ke toan cua doanh nghiep nho va vUa giai the, pha san bao gom tai lieu ke toan cua cac ky ke toan nam dang con trong thdi ban luu trU va tai lieu ke' toan lien quan den viec giai the, pha san dude luu trU tai ndi theo quyet dinh cua Giam doc doanh nghiep. Tai lieu ke toan cua cac ky ke toan nam dang con trong thdi han luu trU cua cac doanh nghiep dUdc chia, tach thanh hai hay nhieu doanh nghiep mdi dUdc xu ly theo quy dinh sau: Neu tai lieu ke toan phan chia dude cho ddn vi ke toan mdi thi phan chia va luu trU tai doanh nghiep mdi; neu tai lieu ke toan khong phan chia du'dc thi luu trU tai ddn vi ke' toan bi chia hoac bi tach hoac luu trU tai ndi theo quyet dinh cua cd quan cd tham quyen quyet dinh chia, tach doanh nghiep. Tai lieu ke' toan lien quan den chia, tach thi lUu trU tai cac doanh nghiep mdi chia, tach. Tai lieu ke toan cua cac ky ke toan nam dang con trong thdi han luu trU va tai lieu ke toan lien quan den sap nhap cac doanh nghiep nho va vUa thi luu trU tai doanh nghiep nhan sap nhap. 7.4. Thdi han liiu trii tai lieu ke toan 7.4.1. Tai lieu ke toan phai liiu trii toi thieu 5 nam, gom: - Tai lieu ke toan dung cho quan ly, dieu hanh thudng xuyen cua doanh nghiep, khong sU dung true tiep de ghi sd ke toan va lap bao cao tai chinh, nhu phie'u thu, phieu chi, phieu nhap kho, phieu xuat kho khong luu trong tap tai lieu ke toan cua Phong Ke toan. 13
 14. - Tai lieu ke toan khac dung cho quan ly, dieu hanh va chung tU ke toan khac khong true tiep ghi so ke toan va lap bao cao tai chi'nh. 7.4.2. Tai lieu ke toan phai liiu trii toi thieu 10 nam, gom: - ChUng tu ke toan sU dung trUc tiep de ghi so ke toan va lap bao cao tai chi'nh. cac bang ke, bang tong hop chi tiet, cac so ke toan chi tiet, cac so ke toan tong hdp, bao cao tai chinh nam cua ddn vi ke toan, bien ban tieu huy tai lieu ke toan va tai lieu khac co lien quan den ghi so ke toan va lap bao cao tai chi'nh. trong do co bao cao kiem toan va bao cao kiem tra ke toan. - Tai lieu ke toan lien quan den thanh ly tai san co dinh. - Tai lieu ke toan ve qua trinh dau tu, bao gom tai lieu ke toan cua cac ky ke toan nam va tai lieu ke toan ve Bao cao quyet toan von dau tu du an hoan thanh. - Tai lieu ke toan lien quan den thanh lap, chia, tach, hdp nhat, sap nhap, chuyen doi hinh thUc sd hUu, giai the, chain dUt hoat dong, pha san ddn vi ke toan. 7.4.3. Tai lieu ke toan phai liiu trii vinh vien quy dinh nhii sau: - Tai lieu ke toan dUdc luu trU vinh vien la cac tai lieu ke toan co tinh sU lieu, co y nghia quan trong ve kinh te, an ninh, quo’c phong. Viec xac djnh tai lieu ke toan lUu trU vinh vien do ngUdi dai dien theo phap luat cua doanh nghiep quyet djnh can cU vao ti'nh sU lieu va y nghia lau dai cua tai lieu, thong tin de quyet dinh cho tUng trUdng hdp cu the va giao cho bo phan ke toan hoac bo phan khac luu tru dudi hinh thUc ban go'c hoac hinh thue khac; - Thdi han luu trU vinh vien phai la thdi ban luu trU tren 10 nam cho den khi tai lieu ke toan bi huy hoai tu nhien hoac dUdc tieu huy theo quyet dinh cua ngUdi dai dien theo phap luat cua ddn vj ke toan. 7.5. Thdi diem tinh thdi han liiu trii tai lieu he toan Thdi diem ti'nh thdi han luu trU doi vdi tai lieu quy dinh tai diem 7.4 cua phan quy dinh chung Quyet dinh nay dUdc ti'nh tU ngay ket thue ky ke toan nam. 8. Ke toan trtfOng 8.1. Bo tri ke toan tmang Doanh nghiep nho va vu'a deu bo tri ngUdi lam ke toan trUdng hoac phu trach ke toan. Khi thanh lap doanh nghiep nho va vUa phai bo tri ngay ngUdi lam ke toan trUdng hoac phu trach ke toan. TrUdng hdp khuyet ke toan trUdng hoac phu trach ke toan thi ngUdi co tham quyen phai bo nhiem ngay ke toan trUdng hoac phu trach ke toan mdi. Doanh nghiep co the bo nhiem ke toan trUdng, hoac phu trach ke toan hoac thue ke toan trUdng. Khi thay doi ke toan trUdng hoac phu trach ke toan, ngUdi dai dien theo phap luat cua ddn vj ke toan phai to chUc ban giao cong viec va tai lieu ke toan giua ke toan trUdng hoac phu trach ke toan cu va ke toan trUdng hoac phu trach ke toan mdi, dong thdi thong bao cho cac bo phan cd lien quan trong ddn vj va cho ngan hang ndi md tai khoan giao dich biet ho, ten va mau chu ky cua ke toan trUdng hoac phu trach ke toan mdi. Ke toan trUdng mdi chiu trach nhiem ve cong viec lam cua minh ke tu ngay nhan ban giao cong viec. Ke toan trUdng hoac phu trach ke toan cu van phai chiu trach nhiem ve tinh chinh xac, day du, khach quan cua thong tin, tai lieu ke toan trong thdi gian minh phu trach. 14
 15. 8.2. Tieu chuan va dieu kien cua ke toan triidng NgUdi dUdc bo' tri lam ke toan trUdng doanh nghiep nho va vUa phai co pham chat dao dUc nghe nghiep, trung thUc, liem khiet; co y thUc chap hanh phap luat; chuyen mon, nghiep vu ve ke toan tU bac trung cap trd len va co thdi gian cong tac thUc te ve ke toan it nhat la ba nam. NgUdi dUdc bo' tri lam ke toan trUdng doanh nghiep nho va vUa phai co cac dieu kien sau day: - Khong thuoc cac doi tUdng khong dUdc lam ke toan quy dinh tai Dieu 51 cua Luat Ke toan; - Da qua ldp boi dUdng ke toan trUdng va dUdc cap chUng chi boi dUdng ke toan trUdng theo quy dinh cua Bo Tai chi'nh. 8.3. Thue lam ke toan, thue lam ke toan triidng - Doanh nghiep nho va vUa dUdc thue doanh nghiep dich vu ke toan hoac ngUdi co dang ky kinh doanh dich vu ke toan lam ke toan hoac lam ke toan trUdng. - NgUdi dUdc thue lam ke toan, thue lam ke toan trUdng phai dam bao nhung tieu chuan nghe nghiep quy dinh tai cac Dieu 51, 55, 56 va Dieu 57 cua Luat Ke toan va cac van ban hudng dan thi hanh Luat Ke toan. - NgUdi dUdc thue lam ke toan trUdng phai co du cac dieu kien: + Co chUng chi hanh nghe ke toan theo quy dinh tai Dieu 57 cua Luat Ke toan; + Co chUng chi boi dudng ke toan trUdng theo quy dinh cua Bo Tai chi'nh; + Co dang ky kinh doanh dich vu ke toan hoac co dang ky hanh nghe ke toan trong doanh nghiep dich vu ke toan. - NgUdi dUdc thue lam ke toan co trach nhiem va quyen cua ngUdi lam ke toan quy dinh tai khoan 2, khoan 3 Dieu 50 cua Luat Ke toan. NgUdi dUdc thue lam ke toan trUdng co trach nhiem va quyen cua ke toan trUdng quy dinh tai Dieu 54 cua Luat Ke toan. - NgUdi dai dien theo phap luat cua ddn vi ke toan phai chiu trach nhiem ve viec thue lam ke toan, thue lam ke toan trUdng. 15
 16. II. DANH MUC HE THONG TAI KHOAN KE TOAN (Ban hanh theo quyet dinh so 48/2006/QD-BTC ngay 14 thang 9 nam 2006 cua Bo trudng Bo Tai chinh) So hieu TK TT T E N T A I KHOAN G H I CHU Cap 1 Cap 2 Cap 3 1 2 3 4 5 6 LO A I T A l KH O AN 1 tAi san n g a n h a n 1 111 Tien mat 1111 Tien Viet Nam 1112 Ngoai te 1113 Vang, bac, kim khi quy, da quy 2 112 Tien gUi Ngan hang Chi tiet theo tung 1121 Tien Viet Nam ngan hang 1122 Ngoai te 1123 Vang, bac, kim khi quy, da quy 3 121 Oau tir tai chinh ngan han 4 131 Phai thu cua khach hang Chi tiet theo tUng khach hang 5 133 Thue GTGT dUdc khau trir 1331 Thue GTGT du'dc khau tru'cua hang hoa, djch vu 1332 Thue GTGT du’dc khau trir cua TSCD 6 138 Phai thu khac 1381 Tai san thieu chd xif ly 1388 Phai thu khac 7 141 Tam ung Chi tiet theo doi ti/dng 8 142 Chi phi tra trudc ngan han 9 152 Nguyen lieu, vat lieu Chi tiet theo yeu cau quan ly 10 153 Cong cu, dung cu Chi tiet theo yeu cau quan ly 11 154 Chi phi san xuat, kinh doanh dd dang Chi tiet theo yeu cau quan ly 12 155 Thanh pham Chi tiet theo yeu cau quan ly 13 156 Hang hoa Chi tiet theo yeu cau quan ly 14 157 Hang gui di ban 3hi tiet theo yeu cai quan ly 15 159 Cac khoan dir phong 1591 Du phong giam gia dau tu ta i chinh ng§n han 1592 DU phong phai thu kho doi 1593 Du” phong giam gia hang ton kho
 17. So hieu TK TT TEN TAI KHOAN GHI CHU Cap 1 Cap 2 Cap 3 1 2 3 4 5 6 LOAI TAI KHOAN 2 TAI SAN DAI HAN 16 211 Tai san co djnh 2111 TSCD hull hinh 2112 TSCD thue tai chinh 2113 TSCO vo hinh 17 214 Hao mon TSCO 2141 Hao mon TSCO hull hinh 2142 Hao mon TSCO thue tai chi'nh 2143 Hao mon TSCD vo hinh 2147 Hao mon bat dong san dau tu" 18 217 Bat dong san dau tu 19 221 Dau tutai chinh dai han 2212 Von gop lien doanh 2213 Dau tu1vao cong ty lien ket 2218 Dau tutai chi'nh dai han khac 20 229 Du phong giam gia dau tu tai chinh dai han 21 241 Xay dung co ban dd dang 2411 Mua sam TSCD 2412 Xay di/ng cd ban dd dang 2413 Sira chCra I6n TSCD 22 242 Chi phi tra trudc dai han 23 244 Ky quy, ky cUdc dai han LOAI TAI KHOAN 3 NO PHAI TRA 24 311 Vay ngan han 25 315 Nd dai han den han tra 26 331 Phai tra cho ngudi ban Chi tiet theo doi ti/ong 27 333 Thue va cac khoan phai nop Nha nude 3331 Thue gia trj gia tang phai nop 33311 Thue GTGT dau ra 33312 Thue GTGT hang nhap khau 3332 Thue tieu thu dac biet 3333 Thue xuat, nhap khau 17
 18. So hieu TK TT TEN TAI KHOAN G H I CHU Cap 1 Cap 2 Cap 3 1 2 3 4 5 6 3334 Thue thu nhap doanh nghiep 3335 Thue thu nhap ca nhan 3336 Thue tai nguyen 3337 Thue nha dat, tien thue dat 3338 Cac loai thue khac 3339 Phi, le phi va cac khoan phai nop khac 28 334 Phai tra ngi/di lao dong 29 335 Chi phi phai tra 30 338 Phai tra, phai nop khac 3381 Tai san thifa chd giai quyet 3382 Kinh phi cong doan 3383 Bao hiem xa hoi 3384 Bao hiem y te 3386 Nhan ky quy, ky cUdc ngan han 3387 Doanh thu chua thUc hien 3388 Phai tra, phai nop khac 31 341 Vay, no dai han 3411 Vay dai han 3412 NO dai han 3413 Trai phieu phat hanh 34131 Menh gia trai phieu 34132 Chiet khau trai phieu 34133 Phu troi trai phieu 3414 Nhan ky quy, ky cUdc dai han 32 351 Quy dir phong trd cap mat viec lam 33 352 Dir phong phai tra LOAI TAI KHOAN 4 VON CHU SO HLfU 34 411 Nguon von kinh doanh 4111 Von dau tu" cua chu so hCru 4112 Thang du von co phan (Cong ty cd phan) 4118 Von khac 35 413 Chenh lech ty gia hoi doai 36 418 Cac quy thuoc von chu sd hiiru 37 419 Co phieu quy (Cong ty cd phan) 38 421 Ldi nhuan chi/a phan phoi 18
 19. So hieu TK TT TEN T A I KH O AN G H I CHU Cap 1 Cap 2 Cap 3 1 2 3 4 5 6 4211 Ldi nhuan chUa phan phoi nam trudc 4212 Ldi nhuan chua phan phoi nam nay 39 431 Quy khen thudng, phuc ldi 4311 Quy khen thUdng 4312 Quy phuc ldi L O A I T A I KH O AN 5 DOANH TH U 40 511 Doanh thu ban hang va cung cap djch vu 5111 Doanh thu ban hang hoa 5112 Doanh thu ban cac thanh pham Chi tiet theo yeu cau quan ly 5113 Doanh thu cung cap djch vu 5118 Doanh thu khac 41 515 Doanh thu hoat dong tai chinh 42 521 Cac khoan giam trU doanh thu 5211 Chiet khau thUdng mai 5212 Hang ban bi tra lai 5213 Giam gia hang ban L O A I T A I KH O A N 6 C H I P H I SAN XU AT, K IN H D OANH 43 611 Mua hang ap dung cho PP kierr ke djnh ky 44 631 Gia thanh san xuat ap dung cho PP kierr ke djnh ky 45 632 Gia von hang ban 46 635 Chi phi tai chinh 47 642 Chi phi quan ly kinh doanh 6421 Chi phi ban hang 6422 Chi phi quan ly doanh nghiep L O A I T A I K H O AN 7 T H U N H A P KHAC 48 711 Thu nhap khac Chi tiet theo hoat dong LO AI T A I KHOAN 8 C H I P H I KH AC 49 811 Chi phi khac Chi tiet theo hoat dong 19
 20. So hieu TK t1t1 TEN TAI KHOAN GHI CHU Cap 1 Cap 2 Cap 3 1 2 3 4 5 6 50 821 Chi phi thue thu nhfip doanh nghiep LOAI TAI KHOAN 9 XAC DINH KET QUA KINH DOANH 51 911 Xac djnh ket qua kinh doanh LOAI TAI KHOAN 0 TAI KHOAN NGOAI BANG 1 001 Tai san thue ngoai 2 0 02 Vat tir, hang hoa nhan giuf ho, nhan gia cong Chi tiet theo yeu cau 3 003 Hang hoa nhan ban ho, nhan ky gui, ky ci/cfc quan ly 4 004 Nd kho doi da xur ly 5 007 Ngoai te cac loai 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2