intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ nông dân trên địa bàn xã Trung Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
35
lượt xem
11
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ nông dân trên địa bàn xã Trung Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình sản xuất lúa trên địa bàn xã, trong đó tập trung chủ yếu về mức độ đầu tư sản xuất của các nông hộ và cách thức lựa chọn và kết hợp có hiệu quả các yếu tố đầu vào nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ nông dân trên địa bàn xã Trung Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> tế<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CỦA<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> THÀNH – HUYỆN YÊN THÀNH – TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> THÁI VĂN TUẤN<br /> <br /> KHÓA HỌC: 2007 - 2011<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> uế<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> H<br /> <br /> Đề Tài:<br /> <br /> tế<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CỦA<br /> <br /> h<br /> <br /> CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> THÀNH – HUYỆN YÊN THÀNH – TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Thái Văn Tuấn<br /> <br /> ThS. Phan Thị Nữ<br /> <br /> Lớp: K41A KTNN<br /> Niên khóa: 2007 - 2011<br /> Huế, 05/2011<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Qua quaù trình thöïc taäp vaø hoaøn thaønh<br /> chuyeân ñeà naøy, ngoaøi söï coá gaéng, noã<br /> löïc cuûa baûn thaân, toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï<br /> quan taâm, giuùp ñôõ cuûa nhieàu caù nhaân<br /> vaø toå chöùc.<br /> Tröôùc tieân, toâi xin chaân thaønh göûi lôøi<br /> caûm ôn saâu saéc tôùi coâ giaùo, Th.s Phan<br /> Thò Nöõ, ngöôøi ñaõ taän tình höôùng daãn,<br /> giuùp ñôõ toâi trong quaù trình thöïc taäp vaø<br /> hoaøn thaønh chuyeân ñeà naøy.<br /> Toâi xin chaân thaønh caûm ôn ñeán caùc<br /> thaày, coâ giaùo trong vaø ngoaøi tröôøng Ñaïi<br /> hoïc Kinh teá Hueá ñaõ trang bò cho toâi nhöõng<br /> kieán thöùc trong suoát quaù trình hoïc taäp vaø<br /> reøn luyeän taïi tröôøng. Xin chaân thaønh caûm<br /> ôn UBND xaõ Trung Thaønh, caùn boä vaø caùc<br /> hoä troàng luùa ôû ba thoân Ñoäi Cung, Hoaøng<br /> Dieäu vaø Hoa Thaùm ñaõ taïo ñieàu kieän<br /> thuaän lôïi, giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh chuyeân<br /> ñeà.<br /> Cuoái cuøng toâi xin chaân thaønh caûm ôn<br /> gia ñình, baïn beø ñaõ giuùp ñôõ vaø ñoùng<br /> goùp cho toâi nhieàu yù kieán quyù giaù ñeå<br /> hoaøn thaønh ñôït thöïc taäp vaø chuyeân ñeà<br /> Sinh vieân<br /> Thaùi Vaên Tuaán<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Bảng 1.1: Diện tích cây lương thực thế giới........................................................13<br /> Bảng 1.2: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của tỉnh Nghệ An qua các năm........15<br /> Bảng 1.3: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa huyện Yên Thành qua các năm ..17<br /> <br /> uế<br /> <br /> Bảng 2.1: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của xã Trung Thành qua các năm 20072010 ......................................................................................................................23<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.2: Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra năm 2010.......24<br /> Bảng 2.3: Tình hình đất đai của các hộ điều tra năm 2010 ................................26<br /> <br /> tế<br /> <br /> Bảng 2.4: Tình hình thu nhập khác của các hộ điều tra năm 2010.....................28<br /> <br /> h<br /> <br /> Bảng 2.5: Khối lượng, đơn giá, chi phí các loại phân bón .................................31<br /> <br /> in<br /> <br /> Bảng 2.6: Chi phí thuốc bảo vệ thực vật của các hộ điều tra năm 2010.............33<br /> Bảng 2.7: Chi phí dịch vụ thuê ngoài và chi phí khác của các hộ điều tra năm 2010<br /> <br /> cK<br /> <br /> ..............................................................................................................................34<br /> Bảng 2.8: Chi phí tự có của các hộ điều tra năm 2010 .......................................35<br /> <br /> họ<br /> <br /> Bảng 2.9: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của các hộ điều tra năm 2010 ..........36<br /> Bảng 2.10: Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các hộ điều tra năm 2010 .....38<br /> Bảng 2.11: Mối quan hệ giữa năng suất và mức độ đầu tư các yếu tố đầu vào .......41<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Bảng 3.1: Những khó khăn của nông hộ..............................................................42<br /> Bảng 3.2: Những nguyện vọng của nông hộ ........................................................43<br /> <br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> : Ủy Ban Nhân Dân<br /> <br /> TE<br /> <br /> : Hiệu quả kỹ thuật<br /> <br /> AE<br /> <br /> : Hiệu quả phân phối<br /> <br /> EE<br /> <br /> : Hiệu quả kinh tế<br /> <br /> MPx<br /> <br /> : Sản phẩm cận biên của yếu tố đầu vào<br /> <br /> Pxi<br /> <br /> : Giá<br /> <br /> VMP<br /> <br /> : Giá trị của sản phẩm cận biên<br /> <br /> N<br /> <br /> : Năng suất lúa<br /> <br /> Q<br /> <br /> : Tổng sản lượng, giá trị sản lượng thu được<br /> <br /> H<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> đơn vị của thành phẩm<br /> <br /> VA<br /> IC<br /> <br /> : Tổng giá trị sản xuất<br /> : Giá trị gia tăng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> GDP<br /> <br /> : Diện tích lúa<br /> <br /> họ<br /> <br /> GO<br /> <br /> cK<br /> <br /> trong một vụ hay một năm<br /> S<br /> <br /> uế<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Chi phí trung gian<br /> : Tổng thu nhập quốc nội<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> : Đơn vị tính<br /> <br /> P<br /> <br /> : Giá<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản