intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu của sinh viên Đại học Huế đối với Hệ thống Anh ngữ quốc tế EZ Learning

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:146

0
26
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu của sinh viên Đại học Huế đối với Hệ thống Anh ngữ quốc tế EZ Learning

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của đề tài là đo lường mức độ nhận biết thương hiệu của sinh viên Đại học Huế đối với hệ thống Anh ngữ quốc tế EZ Learning, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ nhận biết của nhóm đối tượng khách hàng sinh viên đối với EZ Learning trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu của sinh viên Đại học Huế đối với Hệ thống Anh ngữ quốc tế EZ Learning

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> ----------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƢƠNG HIỆU<br /> CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ ĐỐI VỚI<br /> <br /> inh<br /> <br /> HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ EZ LEARNING<br /> <br /> tế<br /> Đạ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Lớp: K46A QTKD - TM<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> ih<br /> <br /> TS. Hồ Thị Hƣơng Lan<br /> <br /> Cao Thị Bảo Hà<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh sự cố gắng của bản thân, tôi<br /> <br /> còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức. Với tình cảm chân thành, cho<br /> phép tôi được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện<br /> giúp đỡ để hoàn thành tốt khóa luận này.<br /> Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy cô giáo trường Đại học<br /> <br /> Kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức quý báu cho tôi trong<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> suốt thời gian học tập tại trường.<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin cảm ơn cô giáo – TS. Hồ Thị Hương Lan đã quan tâm, hướng dẫn<br /> tận tình, tỉ mỉ. Những kiến thức, kinh nghiệm và góp ý của cô là định hướng quan<br /> trọng giúp tôi hoàn thành tốt luận văn.<br /> <br /> Bên cạnh đó, việc hoàn thành khóa luận còn nhờ sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo trung<br /> <br /> inh<br /> <br /> tâm, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị các phòng tại trung tâm đã tạo điều<br /> kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập tại EZ Learning Huế.<br /> Cuối cùng, với kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế, luận văn này không thể<br /> <br /> tế<br /> <br /> tránh được những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của<br /> các Thầy Cô để bổ sung, hoàn thiện luận văn, là kinh nghiệm quý báu cho quá trình<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> làm việc, công tác sau này.<br /> <br /> ih<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Cao Thị Bảo Hà<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> GVHD: TS. Hồ Thị Hương Lan<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................i<br /> DANH MỤC HÌNH .......................................................................................................vi<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ .................................................................................................vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................... vii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ....................................................ix<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu ...........................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> 2.1.1. Mục tiêu chung .............................................................................................2<br /> 2.1.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................................2<br /> 2.2. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................2<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................3<br /> <br /> inh<br /> <br /> 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu ........................................................................................3<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu ...........................................................................................3<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu .........................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> <br /> 4.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ............................................................................3<br /> 4.2. Phƣơng pháp chọn mẫu, xác định cỡ mẫu .........................................................4<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 4.2.1. Phƣơng pháp xác định cỡ mẫu .....................................................................4<br /> 4.2.2. Phƣơng pháp chọn mẫu ................................................................................4<br /> 4.3. Thiết kế nghiên cứu ...........................................................................................4<br /> <br /> ih<br /> <br /> 4.3.1. Thiết kế điều tra khảo sát .............................................................................4<br /> 4.3.2. Quy trình nghiên cứu ...................................................................................5<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 4.4. Phƣơng pháp phân tích, xử lý số liệu ................................................................ 5<br /> 4.4.1. Thống kê mô tả.............................................................................................5<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 4.4.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha .......................................6<br /> 4.4.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA.................................................................6<br /> 4.4.4. Tƣơng quan và hồi quy tuyến tính ............................................................... 6<br /> <br /> ế<br /> <br /> 4.4.5. Kiểm định One Samples T-test ....................................................................7<br /> SVTH: Cao Thị Bảo Hà<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> GVHD: TS. Hồ Thị Hương Lan<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 4.4.6. Kiểm định One – Way ANOVA ..................................................................7<br /> <br /> 5. Kết cấu đề tài ...........................................................................................................8<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................9<br /> CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................9<br /> 1.1. Cơ sở lý luận ......................................................................................................9<br /> 1.1.1. Khái quát về thƣơng hiệu .............................................................................9<br /> 1.1.1.1. Khái niệm của thƣơng hiệu ....................................................................9<br /> 1.1.1.2. Cấu tạo và đặc điểm của thƣơng hiệu...................................................10<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.3. Thành phần thƣơng hiệu .......................................................................11<br /> 1.1.1.4. Chức năng của thƣơng hiệu ..................................................................12<br /> 1.1.2. Thƣơng hiệu trong giáo dục .......................................................................14<br /> 1.1.3. Lý thuyết về nhận biết thƣơng hiệu ...........................................................15<br /> 1.1.3.1. Khái niệm nhận biết thƣơng hiệu .........................................................15<br /> 1.1.3.2. Các cấp độ nhận biết thƣơng hiệu ........................................................15<br /> <br /> inh<br /> <br /> 1.1.3.3. Các yếu tố nhận biết thƣơng hiệu .........................................................17<br /> 1.1.4. Mô hình nghiên cứu ...................................................................................21<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn .................................................................................................21<br /> <br /> tế<br /> <br /> CHƢƠNG II: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƢƠNG HIỆU CỦA SINH<br /> VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ EZ<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> LEARNING ................................................................................................................25<br /> 2.1. Tổng quan về Hệ thống Anh ngữ quốc tế EZ Learning ..................................25<br /> 2.1.1. Giới thiệu chung về Hệ thống Anh ngữ quốc tế EZ Learning ...................25<br /> <br /> ih<br /> <br /> 2.1.1.1. Triết lý giáo dục, tầm nhìn và sứ mệnh ................................................26<br /> 2.1.1.2. Phƣơng pháp học tiếng Anh .................................................................27<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 2.1.2. Giới thiệu về Hệ thống Anh ngữ quốc tế EZ Learning Huế ......................29<br /> 2.1.2.1. Sơ lƣợc về Hệ thống Anh ngữ quốc tế EZ Learning Huế ....................29<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 2.1.2.2. Tình hình hoạt động của Trung tâm Anh ngữ EZ Learning trong năm<br /> đầu tiên ..............................................................................................................31<br /> <br /> 2.1.2.3. Các hoạt động khuếch trƣơng thƣơng hiệu của hệ thống Anh ngữ quốc<br /> <br /> ế<br /> <br /> tế EZ Learning ....................................................................................................36<br /> SVTH: Cao Thị Bảo Hà<br /> <br /> ii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> GVHD: TS. Hồ Thị Hương Lan<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.1.3. Phân tích một số yếu tố thuộc về thƣơng hiệu EZ Learning ......................40<br /> 2.1.3.1. Tên thƣơng hiệu ....................................................................................40<br /> 2.1.3.2. Logo ......................................................................................................40<br /> 2.1.3.3. Slogan ...................................................................................................42<br /> <br /> 2.2. Đánh giá mức độ nhận biết thƣơng hiệu của sinh viên Đại học Huế đối với Hệ<br /> thống Anh ngữ quốc tế EZ Learning .......................................................................42<br /> 2.2.1. Đặc điểm mẫu điều tra ...............................................................................42<br /> 2.2.2. Đánh giá sự nhận biết thƣơng hiệu các trung tâm tiếng Anh của sinh viên<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> Đại học Huế ...........................................................................................................45<br /> 2.2.2.1. Nhận biết đầu tiên (Top of mind) .........................................................45<br /> 2.2.2.2. Nhận biết không nhắc nhở ....................................................................47<br /> 2.2.2.3. Nhận biết có nhắc nhở và không nhận biết ..........................................48<br /> 2.2.3. Đánh giá sự nhận biết về thƣơng hiệu Anh ngữ quốc tế EZ Learning ......51<br /> 2.2.3.1. Về yếu tố logo.......................................................................................51<br /> <br /> inh<br /> <br /> 2.2.3.2. Về yếu tố slogan ...................................................................................52<br /> 2.2.3.3. Về yếu tố phƣơng tiện tiếp cận ............................................................. 53<br /> 2.2.3.4. Về yếu tố khuyến mãi ...........................................................................54<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2.3.5. Về yếu tố quan hệ công chúng ............................................................. 56<br /> 2.2.3.6. Sự hiểu biết về thƣơng hiệu EZ Learning ............................................58<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 2.2.4. Kiểm định độ tin cậy của thang đo ............................................................ 58<br /> 2.2.5. Phân tích nhân tố khám phá EFA............................................................... 60<br /> 2.2.5.1. Rút trích nhân tố chính các yếu tố về nhận biết thƣơng hiệu EZ<br /> <br /> ih<br /> <br /> Learning của sinh viên .......................................................................................60<br /> 2.2.5.2. Rút trích nhân tố chính về nhận biết thƣơng hiệu của sinh viên ..........65<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 2.2.6. Phân tích hồi quy tƣơng quan ....................................................................66<br /> 2.2.6.1. Kiểm định hệ số tƣơng quan giữa các biến ..........................................66<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 2.2.6.2. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính lần 1 .........................................68<br /> 2.2.6.3. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính lần 2 .........................................69<br /> 2.2.6.4. Mô hình hiệu chỉnh ...............................................................................74<br /> <br /> ế<br /> <br /> 2.2.7. Đánh giá trung bình mức độ nhận biết .......................................................74<br /> SVTH: Cao Thị Bảo Hà<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản