intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các nông hộ trên địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
67
lượt xem
37
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các nông hộ trên địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống và làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận về hiệu quả kinh tế, thâm canh; đánh giá thực trạng đầu tư sản xuất lúa tại địa bàn xã trong thời gian qua, xác định nhân tố ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả sản xuất; nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các nông hộ trên địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hồ Tú Linh<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> HIỆ QUẢ<br /> U<br /> KINH TẾ N XUẤ LÚA CỦ CÁC HỘ<br /> SẢ<br /> T<br /> A<br /> NÔNG<br /> DÂN Ở THỦ THANH, THỊ HƯƠNG TH<br /> XÃ<br /> Y<br /> XÃ<br /> Ủ<br /> Y,<br /> TỈ THỪ THIÊN HUẾ<br /> NH<br /> A<br /> <br /> Sinh viên thực hiên:<br /> Trần Đại Dương<br /> Lớp: K42A - KTNN<br /> Niên khóa: 2008 - 2012<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Th.S Hồ Tú Linh<br /> <br /> HUẾ, 05/2012<br /> <br /> SVTH: Trần Đại Dương – Lớp K42A - KTNN<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hồ Tú Linh<br /> <br /> LÔØI CAÛM ÔN<br /> Ñeå hoaøn thaønh khoaù luaän toát nghieäp “Hieäu quaû kinh teá saûn xuaát luùa cuûa<br /> caùc hoä noâng daân ôû xaõ Thuyû Thanh, Huyeän Höông Thuyû, tænh Thöøa<br /> <br /> uế<br /> <br /> Thieân Hueá” toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï quan taâm, giuùp ñoõ cuûa quyù thaày coâ<br /> <br /> giaùo, caùc chuù, caùc baùc trong Ban laõnh ñaïo UBND xaõ, HTX cuøng toaøn<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> theå baø con noâng daân. Qua ñaây cho pheùp toâi ñöôïc baøy toû loøng bieát ôn saâu<br /> saéc ñeán:<br /> <br /> Coâ giaùo – Thaïc syõ Hoà Tuù Linh, ngöôøi ñaõ tröïc tieáp höôùng daãn vaø<br /> <br /> h<br /> <br /> giuùp ñôõ toâi raát nhieàu trong suoát quaù trình thöïc taäp, nghieân cöùu vaø hoaønh<br /> <br /> in<br /> <br /> thaønh khoaù luaän naøy.<br /> <br /> Caùc thaày coâ giaùo Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Hueá ñaõ taän tình giaûng<br /> <br /> cK<br /> <br /> daïy toâi trong suoát boán naêm hoïc qua, giuùp toâi trang bò kieán thöùc caàn thieát<br /> cho vieäc hoaøn thaønh ñeà taøi naøy cuõng nhö ngheà nghieäp trong töông lai.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Uyû Ban Nhaân Daân xaõ Thuyû Thanh, Hôïp Taùc Xaõ II Thuyû<br /> Thanh, ñaëc bieät laø caùc chuù baùc trong ban laõnh ñaïo UBND xaõ, HTX ñaõ<br /> taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho toâi ñöôïc tieáp xuùc, hoïc hoûi kinh nghieäm thöïc<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> teá, cuõng nhö caùc hoä gia ñình noâng daân trong xaõ ñaõ giuùp toâi tieán haønh<br /> ñieàu tra thu thaäp soá lieäu nghieân cöùu ñeà taøi naøy.<br /> Cuoái cuøng toâi xin baøy toû loøng bieát ôn ñeán gia ñình vaø baïn beø ñaõ<br /> <br /> ng<br /> <br /> chia seõ cuøng toâi nhöõng khoù khaên trong suoát thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi<br /> naøy.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Do thôøi gian thöïc taäp vaø kieán thöùc cuõng nhö kinh nghieäm thöïc teá<br /> <br /> coøn haïn cheá neân noäi dung cuûa ñeà taøi khoâng tgranhs khoûi nhöõng thieáu soùt,<br /> <br /> Tr<br /> <br /> kính mong ñöôïc söï giuùp ñôõ, goùp yù cuûa quyù thaày coâ giaù vaø baïn beø ñeå ñeà<br /> taøi naøy ñöôïc hoaøn chænh hôn. Moät laàn nöõa toâi xin chaân thaønh caûm ôn.<br /> Hueá, thaùng 5 naêm 2012<br /> Sinh Vieân<br /> Traàn Ñaïi Döông<br /> SVTH: Trần Đại Dương – Lớp K42A - KTNN<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hồ Tú Linh<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Lúa là một cây trồng có vị trí quan trọng trong cơ cấu cây trồng hàng năm của<br /> nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam nói chung và ở xã Thuỷ Thanh nói riêng. Sản xuất<br /> <br /> uế<br /> <br /> lúa mang lại nhiều giá trị lớn phục vụ nhu cầu của con người và đóng góp lớn vào sự<br /> phát triển kinh tế của đất nước.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Trong điều kiện khó khăn về đời sống của nông dân trong xã và quỹ đất ngày<br /> càng hạn hẹp do nhiều áp lực thì việc đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất<br /> nông nghiệp là rất cần thiết, xuất phát từ thực tế đó tôi đã chọn đề tài “Hiệu quả kinh tế<br /> sản xuất lúa của các nông hộ trên địa bàn xã Thuỷ Thanh, thị xã Huơng Thuỷ, tỉnh<br /> Thừa Thiên Huế”.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Hệ thống và làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận về hiệu quả kinh tế, thâm canh<br /> <br /> cK<br /> <br /> Đánh giá thực trạng đầu tư sản xuất lúa tại địa bàn xã trong thời gian qua, xác<br /> định nhân tố ảnh hưởng đến năng suất, hiêu quả sản xuất.<br /> Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn xã.<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3. Phuơng pháp nghiên cứu<br /> - Phuơng pháp chuyên gia chuyên khảo<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> - Phuơng pháo thống kê kinh tế<br /> - Phuơng pháp toán kinh tế<br /> <br /> - Phuơng pháp duy vật biện chứng<br /> 4. Dữ liệu phục vụ nghiên cứu<br /> - Số liệu sơ cấp: Thông qua phỏng vấn 60 hộ trên địa bàn xã Thuỷ Thanh<br /> <br /> ng<br /> <br /> - Số liệu thứ cấp: Nguồn số liệu từ văn phòng thống kê của xã, cục thống kê tỉnh, các<br /> <br /> niên giám thống kê, sách báo, internet.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 5. Kết quả đạt được<br /> - Nắm đuợc tình hình đầu tư sản xuất lúa của các hộ trên địa bàn xã.<br /> - Biết được những nhân tố và mức độ ảnh huởng của chúng đến sản xuất lúa, những<br /> điều kiện thuận lợi khó khăn trong hoạt động sản xuất.<br /> - Biết được hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất lúa trong năm 2011<br /> <br /> - Đưa ra những giải pháp thiết thực giúp nông dân nâng cao kết quả, hiệu<br /> quả sản xuất lúa.<br /> <br /> SVTH: Trần Đại Dương – Lớp K42A - KTNN<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hồ Tú Linh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................10<br /> 2. Mục đích nghiên cứu đề tài ....................................................................................10<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..........................................................................10<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................11<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU......................................................................12<br /> CHƯƠNG I. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA ..................12<br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA .................................12<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1 Lý luận về hiệu quả kinh tế .......................................................................12<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.2 Quá trình thâm canh trong trong nông nghiệp .......................................13<br /> 1.1.3 . Đặc điểm kỹ thuât của cây lúa có ảnh hưởng đến hiệu quả.................15<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.3.1. Giống......................................................................................................15<br /> 1.1.3.2. Phân bón...............................................................................................15<br /> 1.1.3.3. Khí hậu..................................................................................................15<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.3.4. Đất đai ....................................................................................................16<br /> 1.1.3.5. Thời vụ gieo trồng .................................................................................16<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.3.6. Chăm sóc................................................................................................17<br /> 1.1.3.7. Thu hoạch..............................................................................................17<br /> 1.1.3.8. Thị trường..............................................................................................17<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.3.9. Hệ thống dịch vụ ...................................................................................18<br /> 1.1.3.10. Quy mô ruộng đất................................................................................18<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.3.11. Vốn .......................................................................................................18<br /> <br /> 1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất lúa ..........................19<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN.........................................................................................19<br /> 1.2.1. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới...................................................19<br /> 1.2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo của Việt Nam .................................................21<br /> 1.2.2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo trên toàn lãnh thổ Việt Nam ....................21<br /> 1.2.2.2. Tình hình sản xuất lúa ở tỉnh Thừa Thiên Huế.................................22<br /> <br /> SVTH: Trần Đại Dương – Lớp K42A - KTNN<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hồ Tú Linh<br /> <br /> CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN<br /> XUẤT LÚA TẠI ĐỊA BÀN XÃ THỦY THANH, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, .......28<br /> TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ........................................................................................28<br /> 2.1. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ THỦY THANH ...................28<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên .......................................................................28<br /> 2.1.1.1 Vị trí địa lý. .............................................................................................28<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.1.2 Diện tích tự nhiên...................................................................................28<br /> 2.1.1.3 Đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn ..................................................28<br /> 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội...............................................................................29<br /> 2.1.2.1 Dân số và lao động .................................................................................29<br /> <br /> h<br /> <br /> Hiện trạng sử dụng quỹ đất................................................................31<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.2.2<br /> <br /> 2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA.........................34<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2.1. Năng lực của các hộ điều tra......................................................................36<br /> 2.2.1.1. Quy mô cơ cấu đất đai của các hộ điều tra ..........................................36<br /> 2.2.1.2. Các nguồn lực khác...............................................................................38<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3 Tình hình năng suất lúa của các hộ điều tra ...................................................39<br /> 2.3.1 Tình hình sử dụng các giống lúa .................................................................39<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.2. Đầu tư cho sản xuất lúa..............................................................................40<br /> 2.3.2.1 Tình hình đầu tư cho sản xuất lúa........................................................40<br /> 2.3.2.2 Tình hình thâm canh của các hộ điều tra.............................................41<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.4 KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ TRỒNG LÚA CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA .......43<br /> 2.4.1 Năng suất và sản lượng của các hộ điều tra ...............................................43<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.4.2 Kết quả và hiệu quả trồng lúa của các hộ điều tra .....................................44<br /> <br /> 2.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT LÚA CỦA XÃ ..............45<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.5.1 Ảnh hưởng của quy mô rộng đất .................................................................45<br /> 2.5.2 Ảnh hưởng của của chi phí trung gian .......................................................47<br /> 2.5.3 Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào chủ yếu đến hiệu quả và kết quả của<br /> các hộ điều tra........................................................................................................52<br /> <br /> CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT ..........56<br /> VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỦY THANH ............56<br /> SVTH: Trần Đại Dương – Lớp K42A - KTNN<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản