intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Trị

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
137
lượt xem
42
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận về thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng điện tử; đánh giá quá trình xây dựng và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Quảng Trị; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng; nghiên cứu tạo tiền đề giúp dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Quảng Trị phát triển tốt hơn, nâng cao khả năng thu hút khách hàng và ngày càng hoạt động hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Trị

tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂAÛI HOÜC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> NGHIÃN CÆÏU CAÏC NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN<br /> YÏ ÂËNH SÆÍ DUÛNG DËCH VUÛ NGÁN HAÌNG ÂIÃÛN TÆÍ<br /> CUÍA NGÁN HAÌNG TMCP SACOMBANK<br /> CHI NHAÏNH QUAÍNG TRË<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Đặng Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> TS Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> Lớp: K44A Thương Mại<br /> Niên khóa: 2010-2014<br /> <br /> HUẾ, 5/ 2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Để hoàn thành được chuyên đề này, tôi xin gửi lời cảm ơn<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> chân thành đến quý thầy cô giáo khoa Quản Trị Kinh Doanh,<br /> Trường Đại học kinh tế Huế đã giúp đỡ, trang bị kiến thức cho tôi<br /> trong suốt thời gian học vừa qua.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo cùng các anh chị trong Ngân<br /> hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Quảng Trị đã tạo mọi<br /> điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực tập cũng như thu<br /> thập những thông tin cần thiết trong quá trình nghiên cứu.<br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo T.S<br /> Nguyễn Đăng Hào đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiều<br /> <br /> Đ<br /> <br /> trong suốt thời gian thực hiện nghiên cứu này.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Sinh viên: Đặng Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................. 1<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài............................................................................................... 1<br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 1<br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 2<br /> 4.Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 3<br /> PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ......................................................................... 7<br /> CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU......................................... 7<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.1.Tổng quan về ngân hàng điện tử .............................................................................. 7<br /> 1.1.1.Khái niệm .............................................................................................................. 7<br /> 1.1.2.Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử .............................................................. 8<br /> 1.1.3.Lợi ích của ngân hàng điện tử ............................................................................... 9<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1.3.1.Ngân hàng ........................................................................................................... 9<br /> 1.1.3.2.Khách hàng ......................................................................................................... 9<br /> 1.1.3.3.Nền kinh tế........................................................................................................ 10<br /> 1.1.4.Hạn chế của ngân hàng điện tử ............................................................................ 10<br /> 1.1.5.Xu hướng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử..................................................... 11<br /> 1.1.5.1.Cơ sở pháp lý về ngân hàng điện tử tại Việt Nam............................................ 11<br /> 1.1.5.2.Ngân hàng điện tử tại Việt Nam ....................................................................... 12<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.Các kết quả nghiên cứu về ngân hàng điện tử ........................................................ 13<br /> 1.2.1.Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA) ......................... 13<br /> 1.2.2.Lý thuyết hành vi dự kiến (The theory of planed behavior – TPB) .................... 14<br /> 1.2.3.Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM, Davis, 1989)........................................... 14<br /> 1.3.Một số nghiên cứu về ngân hàng điện tử ............................................................... 15<br /> 1.3.1.Các nghiên cứu về ngân hàng điện tử trên thế giới ............................................. 15<br /> 1.3.2.Các nghiên cứu về ngân hàng điện tử ở Việt Nam .............................................. 16<br /> 1.3.2.1.Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ IB<br /> nghiên cứu tại thị trưởng Việt Nam .............................................................................. 16<br /> <br /> Sinh viên: Đặng Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> 1.3.2.2.Mô hình chấp nhận công nghệ trong nghiên cứu E-BANKING ở Việt Nam<br /> (Tạp chí khoa học công nghệ Đà Nẵng, 2008) ............................................................. 17<br /> 1.4.Đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu.................................... 19<br /> 1.4.1.Mô hình nghiên cứu............................................................................................. 19<br /> 1.4.2.Các giả thuyết nghiên cứu ................................................................................... 20<br /> 1.4.3.Xây dựng thang đo .............................................................................................. 20<br /> CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ<br /> NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH<br /> QUẢNG TRỊ ................................................................................................................ 23<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu.......................................................................... 23<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 23<br /> 2.1.2. Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Trị ..................................................... 25<br /> 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức ................................................................................................. 26<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.2.2. Tình hình lao động của Sacombank chi nhánh Quảng Trị .............................. 29<br /> 2.1.2.3. Hoạt động phát triển kinh doanh ..................................................................... 30<br /> 2.1.2.3.1. Lợi nhuận ...................................................................................................... 30<br /> 2.1.2.3.2. Hoạt động huy động vốn .............................................................................. 31<br /> 2.1.2.3.3. Hoạt động cho vay ........................................................................................ 32<br /> 2.1.2.4. Hoạt động xây dựng và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank33<br /> 2.1.2.4.1. Hoạt động xây dựng và phát triển dịch vụ i-Sacombank ............................. 33<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.2.4.2.Các dịch vụ i-Sacombank .............................................................................. 34<br /> 2.1.4.2.3.Tình hình sử dụng các dịch vụ E-sacombank tại chi nhánh .......................... 36<br /> 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân<br /> hàng Sacombank chi nhánh Quảng Trị ........................................................................ 36<br /> 2.2.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu ........................................................................ 36<br /> 2.2.2. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo ( Cronbach’s alpha) ....................................... 44<br /> 2.2.2.1. Kiểm định Crobach’s Alpha đối với yếu tố “Rủi ro cảm nhận” ..................... 45<br /> 2.2.2.2. Kiếm định Crobach’s Alpha đối với yếu tố “Sự tự chủ”................................. 45<br /> 2.2.2.3. Kiểm định Cronbach’s Alpha đối với yếu tố “ Sự thuận tiện” ........................ 46<br /> 2.2.2.4. Kiểm định Crobach’s Alpha đối với yếu tố “Dễ sử dụng cảm nhận” ............. 47<br /> <br /> Sinh viên: Đặng Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> 2.2.2.5. Kiểm định Crobach’s Alpha đối với yếu tố “ Ích lợi cảm nhận” .................... 47<br /> 2.2.2.6. Kiểm định Cronbach’s Alpha đối với yếu tố “ Dự định sử dụng” .................. 48<br /> 2.2.2.7. Kiểm định Cronbach’s Alpha đối với yếu tố “Thái độ cảm nhận” ................. 48<br /> 2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .................................................................... 49<br /> 2.2.4. Phân tích nhân tố khẳng định CFA (Confirmatory factor analysis ) ................. 51<br /> 2.2.4.1. Kiểm định mức độ phù hợp và tính đơn nguyên ............................................. 51<br /> 2.2.4.2. Kiểm tra giá trị hội tụ và độ tin cậy thang đo .................................................. 53<br /> 2.2.5. Đánh giá sự phù hợp của mô hình bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM....... 56<br /> 2.2.6. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử60<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.7. Kiểm định tính phân phối chuẩn của số liệu ...................................................... 60<br /> 2.2.7.1. Đánh giá của khách hàng về các yếu tố sự thuận tiện .................................... 61<br /> 2.2.7.2. Đánh giá của khách hàng về yếu tố dễ sử dụng .............................................. 62<br /> 2.2.7.3. Đánh giá của khách hàng về ích lợi cảm nhận ................................................ 63<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.7.4. Đánh giá của khách hàng về thái độ cảm nhận ............................................... 63<br /> 2.2.8. Kiểm định đánh giá sự tác động của giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp thu nhập,<br /> mức độ sử dụng, thời gian sử dụng đối với các nhân tố hình thành …67<br /> CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý ĐỊNH SỬ<br /> DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ ......................... 66<br /> 3.1. Định hướng phát triển nhằm năng cao ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> <br /> Đ<br /> <br /> của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Trị ................... 66<br /> 3.1.1. Định hướng chung .............................................................................................. 66<br /> 3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Sacombank chi nhánh Quảng<br /> Trị ................................................................................................................................. 67<br /> 3.2. Giải pháp nhằm nâng cao ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng<br /> Sacombank chi nhánh Quảng Trị ................................................................................. 67<br /> PHẦN 3 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................... 69<br /> 1.Kết luận...................................................................................................................... 69<br /> 2.Kiến nghị ................................................................................................................... 70<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 69<br /> <br /> Sinh viên: Đặng Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2