intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích đánh giá của lao động gián tiếp về đãi ngộ tài chính của Nhà máy Bia Dung Quất

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
44
lượt xem
10
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích đánh giá của lao động gián tiếp về đãi ngộ tài chính của Nhà máy Bia Dung Quất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng quan một số lý thuyết cơ bản về đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp chủ yếu là các lý thuyết về nội dung của đãi ngộ tài chính; phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ đãi ngộ tài chính của Nhà máy Bia Dung Quất; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đãi ngộ tài chính của Nhà máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích đánh giá của lao động gián tiếp về đãi ngộ tài chính của Nhà máy Bia Dung Quất

GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP<br /> PHAÂN TÍCH ÑAÙNH GIAÙ CUÛA LAO ÑOÄNG<br /> GIAÙN TIEÁP VEÀ ÑAÕI NGOÄ TAØI CHÍNH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CUÛA NHAØ MAÙY BIA DUNG QUAÁT<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> <br /> Giaûng vieân höôùng daãn:<br /> <br /> Nguyeãn Thò Dieãm<br /> <br /> Th.S Buøi Vaên Chieâm<br /> <br /> Lôùp: K44B - QTKDTM<br /> Nieân khoùa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế 05/2014<br /> SVTH: Nguyễn Thị Diễm – K44B QTKDTM<br /> <br /> 1<br /> <br /> GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn!<br /> Để khóa luận này đạt kết quả tốt đẹp, trước hết tôi xin gởi tới các Thầy<br /> Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Kinh Tế Huế lời<br /> chào sức khỏe, lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc. Với sự quan tâm,<br /> dạy dỗ chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn,<br /> đến nay tôi đã có thể hoàn thành bài khóa luận, đề tài: “Phân tích đánh giá<br /> của lao động gián tiếp về đãi ngộ tài chính của Nhà Máy Bia Dung<br /> Quất”.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Để có kết quả này tôi xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy<br /> giáo – Th.S Bùi Văn Chiêm đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tôi hoàn<br /> thành tốt khóa luận này trong thời gian qua.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Không thể không nhắc tới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Nhà Máy<br /> Bia Dung Quất cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các Anh Chị Phòng tổng<br /> hợp, đã tạo điều kiện thuận lợi nhất trong suốt thời gian thực tập tại Nhà<br /> Máy Bia Dung Quất.<br /> <br /> Với điều kiện thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của một<br /> sinh viên thực tập khóa luận này không thể không tránh những thiếu sót, tôi<br /> <br /> Đ<br /> <br /> rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô để tôi có điều<br /> kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau<br /> này.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Diễm<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Diễm – K44B QTKDTM<br /> <br /> 2<br /> <br /> GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT ............................................................................ iv<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ...........................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.................................................................................. vi<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................1<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài ...............................................................................................1<br /> 2.Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2<br /> 2.2. Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................3<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu ..............................................................................................3<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................3<br /> 4.Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 4.1. Phương pháp thu thập số liệu ..................................................................................3<br /> 4.2.1. Số liệu thứ cấp ......................................................................................................3<br /> 4.2.2. Số liệu sơ cấp ........................................................................................................3<br /> 4.2. Phương pháp phân tích xử lý số liệu .......................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ..........................................................................5<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................5<br /> 1.1. Những vấn đề lý luận về đãi ngộ tài chính ..............................................................5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1. Một số khái niệm về lao động và đãi ngộ lao động ..............................................5<br /> 1.1.1.1. Phân biệt lao động gián tiếp và lao động trực tiếp ............................................5<br /> 1.1.1.2. Khái niệm và tầm quan trọng của đãi ngộ nhân sự ...........................................6<br /> 1.1.2. Cơ cấu hệ thống đãi ngộ. ......................................................................................7<br /> 1.1.2.1. Đãi ngộ tài chính ...............................................................................................7<br /> 1.1.2.2. Đãi ngộ phi tài chính .........................................................................................8<br /> 1.1.3. Nội dung đãi ngộ tài chính ...................................................................................8<br /> 1.1.3.1. Khái niệm đãi ngộ tài chính ...............................................................................8<br /> 1.1.3.2. Vai trò của đãi ngộ tài chính ..............................................................................9<br /> 1.1.4. Các hình thức đãi ngộ tài chính ..........................................................................10<br /> 1.1.4.1. Đãi ngộ tài chính trực tiếp ...............................................................................11<br /> SVTH: Nguyễn Thị Diễm – K44B QTKDTM<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.1.4.2. Đãi ngộ tài chính gián tiếp ...............................................................................14<br /> 1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp .................17<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn .......................................................................................................20<br /> 1.2.1. Những bất cập về đãi ngộ tài chính cho người lao động ở nước ta ....................20<br /> 1.2.2. Những nghiên cứu liên quan ..............................................................................21<br /> 1.2.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu ..............................................................................21<br /> 1.2.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ................................................................................22<br /> CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH CỦA NHÀ MÁY<br /> BIA DUNG QUẤT .......................................................................................................23<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1. Một số nét về Nhà Máy Bia Dung Quất ................................................................23<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ......................................................................23<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà Máy ...................................................................25<br /> 2.1.3. Nguồn lao động của Nhà Máy ............................................................................25<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà Máy giai đoạn 2011 – 2013 ................29<br /> 2.1.5. Cơ cấu tổ chức của Nhà máy ..............................................................................30<br /> 2.1.6. Đặc điểm kinh doanh ..........................................................................................33<br /> 2.2. Chế độ đãi ngộ tài chính đang áp dụng tại Nhà máy Bia Dung Quất ...................34<br /> 2.2.1. Chế độ làm việc và tiền lương ............................................................................34<br /> 2.2.1.1. Thời gian làm việc ...........................................................................................34<br /> 2.2.1.2. Thời gian nghỉ ngơi .........................................................................................34<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.1.3. Tiền lương .......................................................................................................35<br /> 2.2.2. Tiền thưởng ........................................................................................................36<br /> 2.2.3. Cổ phần ...............................................................................................................37<br /> 2.2.4. Phụ cấp ...............................................................................................................37<br /> 2.2.5. Trợ cấp ................................................................................................................38<br /> 2.2.5.1. Bảo hiểm xã hội ...............................................................................................38<br /> 2.2.5.2. Bảo hiểm y tế ...................................................................................................38<br /> 2.2.5.3. Bảo hiểm thất nghiệp .......................................................................................39<br /> 2.2.5.4. Kinh phí công đoàn .........................................................................................39<br /> 2.2.5.5. Trợ cấp giáo dục ..............................................................................................39<br /> 2.2.5.6. Các loại trợ cấp khác .......................................................................................39<br /> SVTH: Nguyễn Thị Diễm – K44B QTKDTM<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.2.6. Phúc lợi ...............................................................................................................40<br /> 2.3. Thực trạng chế độ đãi ngộ tài chính trong Nhà máy Bia Dung Quất ....................40<br /> 2.3.1. Đặc điểm của tổng thể điều tra ...........................................................................40<br /> 2.3.2. Phân tích độ tin cậy của thang đo .......................................................................41<br /> 2.3.3. Phân tích các yếu tố đãi ngộ tài chính cho người lao động ................................43<br /> 2.3.4. Các yếu tố thể hiện mức độ hài lòng của lao động gián tiếp về đãi ngộ tài chính. .... 46<br /> 2.3.4.1. Tiền lương .......................................................................................................46<br /> 2.3.4.2. Tiền thưởng .....................................................................................................48<br /> 2.3.4.3. Cổ phần ............................................................................................................48<br /> 3.2.4.4. Phụ cấp và trợ cấp ........................................................................................... 50<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3.2.4.5. Phúc lợi ............................................................................................................51<br /> 3.2.4.6. Đánh giá chung ................................................................................................52<br /> CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP ...............................................................54<br /> 3.1. Định hướng ............................................................................................................54<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.2. Giải pháp nhằm nâng cao chế độ đãi ngộ tài chính ...............................................54<br /> 3.2.1. Những giải pháp chung ......................................................................................54<br /> 3.2.2. Giải pháp cụ thể ..................................................................................................55<br /> 3.2.2.1. Giải pháp về tiền lương ...................................................................................56<br /> 3.2.2.2. Giải pháp về tiền thưởng .................................................................................56<br /> 3.2.2.3. Giải pháp về cổ phần .......................................................................................56<br /> 3.2.3.4. Giải pháp về phụ cấp và trợ cấp ......................................................................57<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.2.3.5. Các giải pháp đối với phúc lợi .........................................................................57<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................58<br /> 1.Kết luận ......................................................................................................................58<br /> 2.Kiến nghị ...................................................................................................................59<br /> 2.1. Đối với cơ quan nhà nước .....................................................................................59<br /> 2.2. Đối với chính quyền địa phương ...........................................................................59<br /> 2.3. Đối với Nhà Máy Bia Dung Quất ..........................................................................59<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................61<br /> PHỤ LỤC .....................................................................................................................62<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Diễm – K44B QTKDTM<br /> <br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản