intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế, nghiên cứu trường hợp dự án nâng cấp tuyến ống truyền tải nước sạch dọc đường Điện Biên Phủ và Đống Đa, thành phố Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

0
25
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế, nghiên cứu trường hợp dự án nâng cấp tuyến ống truyền tải nước sạch dọc đường Điện Biên Phủ và Đống Đa, thành phố Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế, nghiên cứu trường hợp dự án nâng cấp tuyến ống truyền tải nước sạch dọc đường Điện Biên Phủ và Đống Đa, thành phố Huế, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế, nghiên cứu trường hợp dự án nâng cấp tuyến ống truyền tải nước sạch dọc đường Điện Biên Phủ và Đống Đa, thành phố Huế

GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUẾ, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG<br /> HỢP DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ỐNG TRUYỀN TẢI NƯỚC SẠCH DỌC<br /> ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐỐNG ĐA,<br /> <br /> Đ<br /> <br /> THÀNH PHỐ HUẾ<br /> <br /> NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN<br /> <br /> Khóa học: 2012 - 2016<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Phương Uyên<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUẾ, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG<br /> HỢP DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ỐNG TRUYỀN TẢI NƯỚC SẠCH DỌC<br /> ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐỐNG ĐA,<br /> THÀNH PHỐ HUẾ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Nguyễn Phương Uyên<br /> <br /> TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lớp: K46B KHĐT<br /> <br /> Niên khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Phương Uyên<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành tốt khóa luận này, tôi xin chân thành gửi<br /> lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Lê Nữ Minh Phương đã tận tình<br /> hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và<br /> hoàn thành khóa luận.<br /> Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô trong<br /> trường Đại học Kinh tế Huế và đặc biệt là Quý Thầy Cô trong<br /> khoa Kinh tế phát triển đã truyền đạt kiến thức cho tôi trong<br /> suốt bốn năm học tại giảng đường đại học. Những kiến thức<br /> này đã giúp ích cho tôi trong quá trình hoàn thành bài khóa<br /> luận này, cũng như sẽ là hành trang quý báu và vững chắc<br /> cho tôi khi bước vào đời.<br /> Qua đây cũng cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh<br /> đạo ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam<br /> Chi nhánh Huế đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực tập tại<br /> ngân hàng trong thời gian qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các<br /> cô, các chú, các anh chị trong phòng Khách hàng, đặc biệt tôi<br /> xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Vũ Long – cán<br /> bộ thẩm định tại ngân hàng, người đã tận tình chỉ bảo tôi<br /> trong suốt quá trình thực tập.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người<br /> thân và bạn bè đã tạo mọi điều kiện, giúp đỡ tôi để tôi hoàn<br /> thành tốt khóa luận này.<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Phương Uyên<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Phương Uyên<br /> <br /> iii<br /> <br /> GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ iii<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................iv<br /> DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ................................................... viii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ...................................................................................ix<br /> DANH MỤC BẢNG .......................................................................................................x<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ............................................................................................xi<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU ..............................................................................................1<br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: ..............................................................................1<br /> 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .......................................................................................2<br /> 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .....................................2<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: ..............................................................................3<br /> 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .......................................................................................3<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .........................................................................4<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA<br /> NGÂN HÀNG ................................................................................................................4<br /> 1.1. Một số vấn đề lý luận về dự án đầu tư và ngân hàng thương mại............................4<br /> 1.1.1. Khái quát về dự án đầu tư ......................................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư ......................................................................................4<br /> 1.1.1.2. Vai trò của dự án đầu tư .....................................................................................5<br /> 1.1.2. Khái quát về ngân hàng thương mại ......................................................................6<br /> 1.1.2.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại......................................................................6<br /> 1.1.2.2. Hoạt động của Ngân hàng thương mại ...............................................................6<br /> 1.2. Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay NHTM .....................................11<br /> 1.2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư ......................................................................11<br /> 1.2.2. Yêu cầu thẩm định dự án đầu tư tại NHTM ........................................................11<br /> 1.2.3. Căn cứ thẩm định dự án đầu tư tại NHTM ..........................................................12<br /> 1.2.4. Quy trình thẩm định dự án đầu tư ........................................................................15<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Phương Uyên<br /> <br /> iv<br /> <br /> GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.2.5. Nội dung thẩm định dự án đầu tư: .......................................................................16<br /> 1.2.5.1. Thẩm định cơ sở pháp lý của dự án ..................................................................16<br /> 1.2.5.2. Thẩm định về thị trường của dự án ..................................................................17<br /> 1.2.5.3. Thẩm định yếu tố về kỹ thuật công nghệ của dự án .........................................18<br /> 1.2.5.4. Thẩm định các yếu tố về kinh tế, tài chính của dự án ......................................19<br /> 1.2.6. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư ..................................................................25<br /> 1.2.6.1. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu .....................................................................26<br /> 1.2.6.2. Phương pháp thẩm định theo trình tự ...............................................................26<br /> 1.2.6.3. Phương pháp thẩm định dựa trên việc phân tích độ nhạy của dự án đầu tư .....27<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.2.6.4. Phương pháp dự báo .........................................................................................28<br /> 1.2.6.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro .............................................................................28<br /> 1.2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại ...28<br /> 1.3. Kinh nghiệm thẩm định dự án đầu tư .....................................................................33<br /> 1.3.1. Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Techcombank................................33<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.3.2. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank...............34<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI<br /> NHÁNH HUẾ ...............................................................................................................36<br /> 2.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi<br /> nhánh Huế ........................................................................................................ 36<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương<br /> Việt Nam chi nhánh Huế ...............................................................................................36<br /> 2.1.2. Chức năng và quy mô hoạt động .........................................................................37<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ ..................................................38<br /> 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy............................................................................38<br /> 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của mỗi phòng ban ....................................................38<br /> 2.1.4. Tình hình lao động của Ngân hàng giai đoạn 2013- 2015...................................40<br /> 2.1.5. Tình hình tài sản nguồn vốn của Ngân hàng giai đoạn 2013-2015 .....................41<br /> 2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –<br /> Chi nhánh Huế giai đoạn 2013-2015 .............................................................................43<br /> 2.1.6.1. Tình hình huy động vốn giai đoạn 2013-2015 .................................................43<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Phương Uyên<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản